24/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 23. decembra 1991,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov sa mení takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 1 písm. b) a odsek 2; doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
2.
V § 3 ods. 1 sa na konci vypúšťa slovo „(§ 4)“.
3.
§ 4 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Miller v. r.