234/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
ZÁKON
z 28. apríla 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb. sa mení takto:
V § 20 odsek 2 sa vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odseku 1.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery o postavení cirkví a náboženských spoločností.
2)
§ 11 zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách.
3)
4)
Zákon ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich. Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.