Predpis bol zrušený predpisom 289/1995 Z. z.

222/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1995 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
ZÁKON
zo 16. apríla 1992
o dani z pridanej hodnoty
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku a tovar z dovozu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona je zdaniteľným plnením
a)
dodanie tovaru, stavieb a prevod nehnuteľností, okrem pozemkov, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva alebo práva hospodárenia,
b)
poskytovanie služieb,
c)
prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, poskytovanie práva využitia veci alebo majetkovo využiteľnej hodnoty, ako aj poskytovanie technických alebo iných hospodársky využiteľných znalostí (ďalej len „prevod a využitie práv“)
v rámci podnikania.1)
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
tovarom hmotné veci hnuteľné, tepelná a elektrická energia, plyn a voda; za tovar sa nepovažujú peniaze,
b)
peniazmi platné bankovky a mince slovenskej alebo cudzej meny, pokiaľ sa slovenské mince na zberateľské účely nepredávajú za inú cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo cudzie bankovky a mince za inú cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu stred vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska; za platné sa považujú aj také bankovky a mince, ktorých platnosť bola ukončená, ale možno ich za platné bankovky a mince vymeniť,
c)
službou poskytovanie činností alebo hmotne zachytiteľných výsledkov činností, s výnimkou tovaru,
d)
obratom príjmy a výnosy za zdaniteľné plnenia bez plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24, znížené prípadne o daň alebo o daň z obratu,
e)
daňou na vstupe daň, ktorú platiteľ dane (ďalej len „platiteľ“) zaplatil inému platiteľovi za prijaté zdaniteľné plnenie; v prípade dovozu tovaru daň zaplatená colnému orgánu,
f)
daňou na výstupe daň, ktorú platiteľ uplatní ako súčasť ceny za ním uskutočnené zdaniteľné plnenia,
g)
odpočtom dane daň na vstupe podľa písmena e) upravená podľa § 18, 19 a 45,
h)
vlastnou daňovou povinnosťou rozdiel medzi daňou na výstupe a odpočtom dane za príslušné zdaňovacie obdobie, uvedený v daňovom priznaní,
i)
nadmerným odpočtom prevýšenie odpočtu dane nad daňou na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie,
j)
správcom dane je príslušný územný finančný orgán2) (ďalej len „finančný orgán“) s výnimkou dovozu tovaru, kde je správcom dane colný orgán,
k)
osobným automobilom cestné motorové vozidlo konštruované iba na prepravu sediacich osôb, a to najviac deviatich osôb včítane vodiča, a ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 tony,
l)
dokladom o použití doklad o použití tovaru alebo služieb na účely nesúvisiace s podnikaním.
§ 3
Osoby, ktoré sú povinné platiť daň
Osobami, ktoré sú povinné platiť daň, sú v tuzemsku osoby, v ktorých prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, a pri dovoze tovaru osoby, ktorým sa má prepustiť tovar, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
UPLATŇOVANIE DANE PRI ZDANITEĽNOM PLNENÍ V TUZEMSKU
HLAVA I
Subjekty dane
§ 4
Osoby podliehajúce dani
Osobami podliehajúcimi dani sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia.
§ 5
Platitelia
(1)
Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace presiahne sumu 750 000 Sk, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu podľa osobitného predpisu1a) najneskôr dvadsiateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat, na osobitnom tlačive na registráciu pre daň (ďalej len „žiadosť o registráciu“).
(2)
Platiteľmi sú tiež osoby podliehajúce dani, ktorých obrat neprekročí sumu uvedenú v odseku 1, ak ide o samostatné osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, a ak celkový obrat všetkých týchto osôb prekročí sumu uvedenú v odseku 1. Tieto osoby sú povinné predložiť jednotlivo žiadosť o registráciu v lehotách uvedených v odseku 1. Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení alebo inú obdobnú zmluvu s platiteľom, je povinná predložiť žiadosť o registráciu ku dňu uzavretia zmluvy. Ak túto povinnosť nesplní, je platiteľom dňom uzavretia tejto zmluvy.
(3)
Osoby podliehajúce dani sú povinné predložiť žiadosť o registráciu ku dňu začatia podnikania, ak môžu alebo mohli predpokladať, že ich obrat za najbližšie najviac tri po sebe idúce kalendárne mesiace od tohto dňa presiahne 1 500 000 Sk. Ak osoba podliehajúca dani túto povinnosť nesplní a jej skutočný obrat za to obdobie presiahne 1 500 000 Sk, je platiteľom dňom začatia podnikania.
(4)
Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nepresiahne sumu uvedenú v odseku 1, sú platiteľmi dňom účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii. Tieto osoby môžu predložiť žiadosť o registráciu platiteľa kedykoľvek.
(5)
Platiteľ podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený uplatniť nárok na odpočet dane zaplatenej pri nadobudnutom majetku, a to podľa stavu v účtovníctve ku dňu, keď sa stal platiteľom. Odpočet dane môže uplatniť iba pri majetku nadobudnutom najneskôr dvanásť mesiacov pred dňom, keď sa stal platiteľom. Odpočet dane nemôže uplatniť pri osobnom automobile s výnimkou osobných automobilov obstaraných za účelom ďalšieho predaja, a to aj formou zmluvy o kúpe prenajatej veci. Podmienkou na uplatnenie odpočtu dane podľa tohto odseku sú doklady vyhotovené platiteľom s údajmi o zaplatenej dani. Na účely odpočtu dane podľa tohto odseku sa uznávajú aj doklady vyhotovené platiteľmi, ktoré obsahujú cenu vrátane dane. Nárok na odpočet dane sa uplatní v prvom zdaňovacom období určenom podľa § 38.
(6)
Osoby podliehajúce dani, ktoré v prvom zdaňovacom období uplatňujú odpočet dane spôsobom uvedeným v § 19 ods. 1 a 2, majú nárok na pomernú časť odpočtu určeného podľa odseku 5. Pomerná časť odpočtu dane sa vypočíta ako súčin koeficientu vypočítaného podľa § 19 ods. 2 za prvé zdaňovacie obdobie a nároku na odpočet dane podľa odseku 5.
§ 5a
Zrušenie registrácie platiteľa
(1)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa účinnosti uvedeného na osvedčení o registrácii, ak jeho obrat nepresiahol za najbližšie predchádzajúce tri po sebe idúce mesiace sumu 750 000 Sk a zároveň za najbližších dvanásť po sebe idúcich mesiacoch sumu 3 000 000 Sk. Platitelia podľa § 5 ods. 2 môžu požiadať o zrušenie registrácie jednotlivo iba pri zrušení zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, v ostatných prípadoch iba spoločne.
(2)
Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pri zániku subjektu práv a povinností.
(3)
Finančný orgán po obdržaní a posúdení žiadosti o zrušenie registrácie určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom.
(4)
V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný odviesť z majetku, pri ktorom uplatnil odpočet, daň, a to podľa stavu v účtovníctve ku dňu ukončenia posledného zdaňovacieho obdobia.
(5)
Po vykonaní daňovej kontroly podľa osobitného predpisu1a) vydá finančný orgán rozhodnutie o zrušení registrácie platiteľa.
(6)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na štátne podniky,1b) ktoré zanikajú podľa osobitného predpisu.1c)
§ 6
Osoby majúce osobitný vzťah k platiteľovi
(1)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, sa na účely tohto zákona považujú:
a)
osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ako aj osoby, ktoré sú mu priamo podriadené,
b)
členovia dozorných rád platiteľov,
c)
osoby majúce kontrolu nad platiteľom, ich hlavní akcionári a členovia predstavenstiev obchodných spoločností,
d)
osoby, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v písmenách a) až c),
e)
právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má podiel na základnom imaní presahujúci 10 %,
f)
hlavní akcionári platiteľa a akákoľvek právnická osoba pod ich kontrolou.
g)
osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom2b) alebo v inom obdobnom vzťahu voči platiteľovi,
h)
osoby, ktoré podnikajú s platiteľom spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,
ch)
členovia družstiev2c),
i)
oprávnené osoby podľa osobitného predpisu2d).
(2)
Osobami, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v ustanovení odseku 1 písm. d) sú osoby blízke,3) a osoby, ktoré žijú s osobami uvedenými v ustanovení odseku 1 písm. d) v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka a ktoré sa z toho dôvodu starajú o spoločnú domácnosť alebo sú odkázané výživou na túto osobu, strýcovia, tety, synovci, netere, ako aj bratranci a sesternice, ktoré majú spoločného prarodiča.
(3)
Kontrolou nad platiteľom sa podľa tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 50 % jeho akcií alebo iných podielových účastí. Hlavným akcionárom sa rozumie vlastník viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.
HLAVA II
Predmet dane a miesto plnenia
§ 7
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú všetky zdaniteľné plnenia za odplatu aj bez odplaty včítane naturálneho plnenia v tuzemsku, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za zdaniteľné plnenia sa na účely tohto zákona považujú i plnenia uskutočnené platiteľom na účely nesúvisiace s podnikaním.
§ 8
Miesto zdaniteľného plnenia
(1)
Miestom zdaniteľného plnenia je pri dodaní tovaru:
a)
miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať, ak je dodanie tovaru spojené s prepravou alebo odoslaním tovaru; pritom nezáleží na tom, kto prepravu alebo odoslanie tovaru uskutočňuje,
b)
miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný, ak je dodanie tovaru spojené s jeho inštaláciou alebo montážou,
c)
miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, ak sa dodanie tovaru uskutočňuje bez prepravy alebo odoslania.
(2)
Miestom zdaniteľného plnenia pri prevode nehnuteľnosti a dodaní stavby je miesto, kde sa nehnuteľnosť a stavba nachádzajú.
(3)
Miestom zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služieb a pri prevode a využití práv je:
a)
miesto, kde má osoba poskytujúca službu alebo uskutočňujúca prevod a využitie práv svoje sídlo alebo kde má stálu prevádzkáreň, v ktorej poskytuje služby; pokiaľ nemá sídlo alebo stále zariadenie, miesto, kde má bydlisko, prípadne miesto, kde sa obvykle zdržiava, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,
b)
miesto, kde sa nehnuteľnosť alebo stavba nachádza, pri poskytovaní služieb vzťahujúcich sa na tieto veci včítane služieb realitných kancelárií, odhadcov a služieb architektov a stavebného dozoru,
c)
miesto, kde sa preprava začína uskutočňovať, pri poskytovaní prepravných služieb, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,
d)
miesto, kde sa tieto služby skutočne poskytujú, pri poskytovaní služieb súvisiacich s kultúrnymi, umeleckými, športovými, vedeckými, výchovnými, zábavnými a podobnými činnosťami včítane sprostredkovania a organizovania týchto činností a vedľajších súvisiacich služieb.
HLAVA III
Uskutočnenie zdaniteľného plnenia, vznik daňovej povinnosti a vystavovanie daňových dokladov
§ 9
Uskutočnenie zdaniteľného plnenia
(1)
Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené:
a)
pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy4) dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatenia tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
b)
pri prevode nehnuteľnosti dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia,
c)
pri poskytovaní služieb dňom ich poskytnutia alebo zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
d)
pri prevode a využití práv dňom účinnosti zmluvy,
e)
pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom bez odplaty dňom uvedeným v zmluve, prevzatím alebo poskytnutím, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
f)
pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom na účely nesúvisiace s podnikaním dňom uvedeným na doklade o použití,
g)
v ostatných prípadoch neuvedených v písmenách a) až f) dňom zaplatenia.
(2)
Zdaniteľné plnenie uskutočňované prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze a v prípadoch, keď sa úhrada za zdaniteľné plnenie uskutočňuje platobnými kartami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze sa považuje za uskutočnené dňom, keď platiteľ vyberie peniaze alebo známky z prístroja alebo zistí iným spôsobom výšku obratu.
(3)
V prípade nájomných zmlúv5), zmlúv o kúpe prenajatej veci, zmlúv o dielo6) a v ostatných prípadoch, keď sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje formou čiastkového alebo opakovaného plnenia počas doby trvania zmluvy, sa každé čiastkové alebo opakované plnenie považuje za samostatne zdaniteľné plnenie.
(4)
Čiastkovým plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa podľa zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy uskutočňuje v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách a nejde pritom o celkové zdaniteľné plnenie, na ktoré je dohodnutá platná zmluva. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené dňom uvedeným v zmluve alebo zaplatením každého čiastkového plnenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.
(5)
Opakovaným plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutočňuje podľa platnej zmluvy a v dohodnutých lehotách, pričom v rámci tejto zmluvy ide o plnenie rovnakého tovaru, služby a prevod a využitie práv. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia.
§ 10
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
§ 11
Vedenie záznamov na daňové účely
(1)
Platiteľ je povinný viesť záznamy o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach, v ktorých sú uvedené údaje rozhodné pre určenie dane. V prípade prijatých zdaniteľných plnení vedie záznamy v členení na plnenia z tuzemska a z dovozu podľa jednotlivých sadzieb dane a prijaté zdaniteľné plnenia bez dane. V prípade uskutočnených zdaniteľných plnení vedie záznamy v členení na plnenia do tuzemska podľa jednotlivých sadzieb dane, plnenia oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 a plnenia vo vzťahu k zahraničiu.
(2)
Platiteľ je povinný viesť evidenciu všetkých tržieb za uskutočnené zdaniteľné plnenia podľa určených sadzieb dane a za jednotlivé zdaňovacie obdobia.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob vedenia záznamov na daňové účely.
§ 12
Vystavovanie daňového dokladu a jeho obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
c)
poradové číslo dokladu,
d)
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
e)
dátum vystavenia dokladu,
f)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
g)
výšku ceny bez dane,
h)
sadzbu dane,
ch)
výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore.
(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne plnenie oslobodené od daňovej povinnosti, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne výška ceny plnenia oslobodeného od daňovej povinnosti. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby podľa ods. 2 písm. ch).
(4)
Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň na výstupe príslušnému finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(5)
Na účely uplatnenia odpočtu dane v prípade nájomných zmlúv a zmlúv o kúpe prenajatej veci môže plniť funkciu daňového dokladu aj splátkový kalendár uvedený v zmluve za predpokladu, že obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2. Splátkový kalendár musí platiteľ uvádzať v súpise daňových dokladov za každé zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka.
§ 12a
Vystavovanie zjednodušeného daňového dokladu a jeho obsah
(1)
Platiteľ, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie s úhradou za hotové, je povinný inému platiteľovi na požiadanie vystaviť zjednodušený daňový doklad, a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.
(2)
Zjednodušený daňový doklad musí obsahovať:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
poradové číslo dokladu,
c)
dátum vystavenia dokladu,
d)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
e)
sadzbu dane,
f)
výšku ceny vrátane dane celkom.
(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne plnenie oslobodené od daňovej povinnosti, musí sa v zjednodušenom daňovom doklade uviesť výška ceny vrátane dane a sadzba dane oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne výška ceny plnenia oslobodeného od daňovej povinnosti.
(4)
Za správnosť uvedených údajov zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie. Za vypočítanú výšku dane na účely uplatnenia odpočtu dane na základe obdržaného zjednodušeného daňového dokladu zodpovedá platiteľ, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo. Daň sa vypočíta podľa ustanovenia § 17 ods. 3, zaokrúhli sa pre jednotlivé sadzby podľa § 12 ods. 2 písm. ch) a uvedie sa na zjednodušený daňový doklad spolu s údajmi podľa § 12 ods. 2 písm. b).
(5)
Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví zjednodušený daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň na výstupe príslušnému finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(6)
Na účely uplatnenia odpočtu podľa § 18 plní funkciu zjednodušeného daňového dokladu pri zdaniteľných plneniach pri preprave osôb doklad o zaplatení vystavený platiteľom, s výnimkou dokladu o zaplatení za medzinárodnú pravidelnú prepravu osôb. Na doklade o zaplatení musí byť uvedené obchodné meno prepravcu.
§ 12b
Vystavovanie dokladu o použití a jeho obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie na účely nesúvisiace s podnikaním doklad o použití, a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.
(2)
Doklad o použití musí obsahovať:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
názov (meno) a sídlo (bydlisko) osoby, v prospech ktorej sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, prípadne účel použitia,
c)
poradové číslo dokladu,
d)
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
e)
dátum vystavenia dokladu,
f)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
g)
výšku ceny bez dane,
h)
sadzbu dane,
ch)
výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore.
§ 12c
Uschovávanie daňových dokladov, zjednodušených daňových dokladov a dokladov o použití
Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady, zjednodušené daňové doklady a doklady o použití rozhodné pre určenie dane po dobu päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
§ 13
Daňový dobropis a vrubopis
(1)
Ak dôjde k oprave základu dane alebo výšky dane podľa § 15, platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie vyhotoví pre platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, daňový dobropis alebo vrubopis, a to najneskôr do 15 dní po vykonaní opravy.
(2)
Daňovým dobropisom je daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri znížení ceny za zdaniteľné plnenie.
(3)
Daňovým vrubopisom je daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri zvýšení ceny za zdaniteľné plnenie.
(4)
Daňový dobropis a vrubopis obsahujú údaje ustanovené v § 12 ods. 2 písm. a), b), c), e), f), h) a ďalej:
a)
ak ide o dobropis, rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú podľa § 12 ods. 2 písm. ch),
b)
ak ide o vrubopis, rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú podľa § 12 ods. 2 písm. ch).
HLAVA IV
Základ dane
§ 14
Základ dane a jeho výpočet
(1)
Základom pre výpočet dane je cena8) za zdaniteľné plnenie, ktorá neobsahuje daň, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Základom pre výpočet dane pri uskutočnení zdaniteľného plnenia s úhradou za hotové v prospech platiteľa, pri uskutočnení zdaniteľného plnenia v prospech osoby, ktorá nie je platiteľom, a v prípade zdaniteľného plnenia podľa § 12a ods. 6 je cena vrátane dane.
(3)
Ak cena zdaniteľného plnenia nie je v zmluve určená, je rozhodujúca obvyklá cena bez dane.
(4)
Ak zdaniteľné plnenie podlieha spotrebnej dani,9) základ dane zahŕňa aj túto daň.
(5)
Ak platiteľ poskytne zľavu z ceny za zdaniteľné plnenie, základ dane sa zníži o sumu tejto zľavy.
(6)
Ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční osobe majúcej osobitný vzťah k platiteľovi bez odplaty alebo odplata je nižšia ako obvyklá cena, základom dane je obvyklá cena bez dane.
(7)
Základom dane pri kúpe prenajatej veci je vstupná cena10a) predmetu bez dane.
(8)
Základom dane v prípade zníženia alebo zvýšenia ceny je rozdiel medzi pôvodnou cenou a cenou po oprave.
(9)
Základom dane pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe je vydražená cena znížená o daň.
(10)
Základom dane pri predaji zlata v zliatkoch alebo minciach, ktoré predáva Národná banka Slovenska za vyššiu cenu, než sa nakúpilo, je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa nakúpilo, a cenou bez dane, za ktorú sa predáva. Ak nemožno nákupnú cenu zistiť, je základom dane rozdiel medzi svetovou trhovou cenou zlata a cenou bez dane, za ktorú sa predáva. Pokiaľ sa predáva za nižšiu cenu, než ako sa nakúpilo, základom dane je nula.
(11)
Základom dane pri predaji platných mincí, ktoré sa na zberateľské účely predávajú za vyššiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za vyššiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou bez dane, za ktorú sa predávajú. Pokiaľ sa predávajú za nižšiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za nižšiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska, základom dane je nula.
(12)
Základom dane pri predaji platných slovenských poštových cenín a kolkov, ktoré sa predávajú za vyššie ceny, než je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou alebo cenou podľa poštového sadzobníka a cenou bez dane, za ktorú sa predali. Pokiaľ sa predávajú za nižšie ceny, než je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, základom dane je nula. Pri predaji cenín, ktorých platnosť bola ukončená, je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň.
(13)
Platiteľ, ktorý prijal služby od iného platiteľa, uplatnil nárok na odpočet dane na vstupe a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je povinný za tieto zdaniteľné plnenia uplatniť daň minimálne z ceny bez dane, za ktorú služby prijal a vo výške platnej sadzby dane. V prípade, že platiteľ prijal služby od osoby, ktorá nie je platiteľom, a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je povinný uplatniť daň minimálne z ceny, za ktorú služby prijal a vo výške platnej sadzby dane. V prípade, že platiteľ prijal služby oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je oprávnený neuplatniť za tieto služby daň iba vtedy, ak použije cenu podľa platných taríf, sadzobníkov, cenníkov a pod.
(14)
Do základu dane sa nezahŕňa dotácia k cenám za zdaniteľné plnenie.
§ 15
Oprava základu dane a výšky dane
(1)
Platiteľ môže opraviť základ dane a výšku dane:
a)
pri zrušení alebo vrátení celého alebo časti zdaniteľného plnenia, pokiaľ sa zaň neposkytla odplata alebo sa vrátila,
b)
pri zmene ceny na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích a iných podmienok dohodnutých pri zdaniteľnom plnení,
c)
pri použití chybnej sadzby dane za zdaniteľné plnenie a pri vzniku chyby pri výpočte dane.
(2)
Rozdiel pôvodného a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha dani v zdaňovacom období, v ktorom sa vyhotovil daňový dobropis alebo vrubopis vzťahujúci sa na toto zdaniteľné plnenie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú iba na platiteľov, ktorí boli platiteľmi v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom plnení.
HLAVA V
Sadzby a výpočet dane
§ 16
Sadzby dane
(1)
Sadzba dane pri tovare je 25 %. Pri tovare uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, a pri tepelnej energii je sadzba dane 6 %.
(2)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 1 tohto zákona záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení tovaru colnými orgánmi.
(3)
Sadzba dane pri službách je 6 %. Pri službách uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, je sadzba dane 25 %.
(4)
Sadzba dane pri stavbách vrátane stavebných objektov a stavebných prác zaradených podľa osobitného predpisu11) do príslušných odborov je 6 %.
(5)
Sadzba dane pri prevode a využití práv je 6 %, s výnimkou prenájmu, kde sa po skončení nájomnej zmluvy prenajatá hnuteľná vec vracia prenajímateľovi, kde je sadzba dane 25 %.
(6)
Sadzba dane pri službách zaradených podľa osobitného predpisu12) do príslušných odborov, ako výkony nákupu poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov, výkony odbytu a zásobovania (vrátane skladového hospodárstva), výkony zahraničného obchodu a výkony vnútorného obchodu, je rovnaká ako pri dodávanom tovare, prípadne službách, na ktoré sa uvedený výkon vzťahuje.
(7)
Pri zmluvách o kúpe prenajatej veci sa zo vstupnej ceny uplatní rovnaká sadzba ako pri tovare alebo nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a z prirážky, ktorá je na účely zákona určená ako rozdiel medzi celkovou dohodnutou sumou splátok a vstupnej ceny predmetu bez dane, je sadzba 6 %.
§ 17
Výpočet dane
(1)
Platiteľ je povinný si sám daň vypočítať.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej výšky sadzby dane, pokiaľ je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň. Vypočítaná daň sa zaokrúhli podľa § 12 ods. 2 písm. ch).
(3)
Daň sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena vrátane dane vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane, pokiaľ sa daň vypočítava z ceny vrátane dane. Vypočítaná daň sa zaokrúhli podľa § 12 ods. 2 písm. ch).
(4)
Ak je odplata za zdaniteľné plnenie vyjadrená v devízových prostriedkoch13), prepočíta sa na slovenskú menu podľa kurzu v stĺpci predaj vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska a platného v deň vzniku daňovej povinnosti.
(5)
Ak je predmetom zdaniteľného plnenia tovar ako súbor predmetov, pričom pre jednotlivé predmety, ktoré ho tvoria, platia rôzne sadzby dane, použije sa sadzba dane určená pre predmet, ktorý dáva tovaru podstatný charakter.
(6)
Pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe sa daň vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je vydražená cena vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.
§ 17a
Ustanovenie daňovej povinnosti u platiteľov, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave
(1)
Spôsob výpočtu dane uvedený v odsekoch 2 až 4 môže použiť iba platiteľ, ktorý nakupuje tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave a nevzťahuje sa na neho povinnosť vedenia evidencie tržieb podľa osobitného predpisu.13a)
(2)
Platiteľ je povinný oznámiť použitie tohto spôsobu ustanovenia dane písomne finančnému orgánu a súčasne je povinný tento spôsob používať minimálne jeden kalendárny rok, a to od 1. januára roka nasledujúceho roku po roku, v ktorom oznámil finančnému orgánu použitie tohto spôsobu ustanovenia dane. Pokiaľ sa platiteľ rozhodne tento spôsob už nepoužívať, môže tak urobiť iba od 1. januára roka nasledujúceho po roku keď toto svoje rozhodnutie oznámil finančnému orgánu. V prípade začatia zdaniteľných plnení v priebehu kalendárneho roka je platiteľ povinný oznámiť použitie tohto spôsobu ustanovenia dane písomne finančnému orgánu a súčasne je povinný tento spôsob používať do konca roka, v ktorom začal zdaniteľné plnenia, a celý nasledujúci kalendárny rok.
(3)
Daň na výstupe určí platiteľ takto:
a)
sleduje v príslušnom zdaňovacom období nákup tovaru v cenách bez dane podľa jednotlivých sadzieb, pričom nákup tovaru od osôb, ktoré nie sú platiteľmi dane, zaradí do príslušnej sadzby dane v cenách nákupu, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za ceny bez dane; do údajov za nákup tovaru sa nezahŕňajú vratné fľaše zo skla,
b)
určí celkový súčet cien bez dane za nákup tovaru v príslušnom zdaňovacom období,
c)
zistí podiel nákupu tovaru v jednotlivých sadzbách dane na celkovom nákupe tovaru v príslušnom zdaňovacom období,
d)
základom pre ustanovenie dane za príslušné zdaňovacie obdobie podľa jednotlivých sadzieb dane je súčin celkového súčtu tržieb v cenách včítane dane za toto obdobie a podielu ustanoveného podľa písmena c) pre jednotlivé sadzby dane,
e)
daň za príslušné zdaňovacie obdobie sa vypočíta ako súčin výšky uvedeného základu dane a koeficienta, ktorým je podiel, v ktorého čitateli je výška sadzby a v menovateli súčet čísla 100 a výška sadzby.
(4)
Po skončení kalendárneho roka určí platiteľ spôsobom podľa odseku 3 údaje za celý kalendárny rok a prípadné rozdiely v dani oproti skutočnosti vyporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tieto rozdiely uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka zruší registráciu platiteľa alebo ukončí podnikanie, a to za obdobie od 1. januára do dátumu uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrácie platiteľa.
HLAVA VI
Odpočet dane
§ 18
Nárok na odpočet dane
(1)
Nárok na odpočet dane má platiteľ, pokiaľ nakúpený tovar, stavby, prevedené nehnuteľnosti, prijaté služby alebo prevedené a využité práva (ďalej len „prijaté zdaniteľné plnenia“) použije pre svoje zdaniteľné plnenia za podmienok ustanovených zákonom.
(2)
Platiteľ má nárok na odpočet dane v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaplatil inému platiteľovi za prijaté zdaniteľné plnenie, ak oprávnenosť svojho nároku na odpočet dane môže preukázať daňovým dokladom alebo zjednodušeným daňovým dokladom a dokladom o zaplatení dane. Nárok na odpočet dane podľa § 5 ods. 5 a 6 má platiteľ v prvom zdaňovacom období určenom podľa § 38.
(3)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane, pokiaľ nedoloží oprávnenosť svojho nároku na odpočet dane daňovým dokladom alebo zjednodušeným daňovým dokladom alebo pokiaľ prijaté zdaniteľné plnenia použije pre svoje zdaniteľné plnenia oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24.
(4)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe osobného automobilu, a to aj formou kúpy prenajatej veci, a pri nákupe vratných fliaš zo skla. Vylúčenie dane z nároku na odpočet sa musí v tomto prípade vykonať pred prípadnou úpravou odpočtu dane podľa § 19.
(5)
Odsek 4 sa nevzťahuje na nákup osobných automobilov za účelom ďalšieho predaja, a to aj formou kúpy prenajatej veci, pokiaľ ho uskutočňuje platiteľ.
(6)
Ak platiteľ predá osobný automobil a vratné fľaše zo skla, pri ktorých kúpe neuplatnil nárok na odpočet podľa odseku 4, daň sa neuplatňuje.
§ 19
Spôsob uplatnenia odpočtu
(1)
Ak platiteľ použije prijaté zdaniteľné plnenia čiastočne pre svoje zdaniteľné plnenia, pri ktorých má nárok na odpočet dane, a čiastočne pre zdaniteľné plnenia, pri ktorých nárok na odpočet dane nemá, určí sa pomerná časť odpočtu dane vo výške, ktorá zodpovedá celkovej dani na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobenej koeficientom. Koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenia, pri ktorých vzniká nárok na odpočet, a v menovateli celkový súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia v tomto zdaňovacom období. Cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho časti a cena bez dane za prenájom pozemkov a stavieb, pokiaľ je oslobodený podľa § 29, sa nezapočítava do menovateľa koeficienta. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(2)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane za príslušné zdaňovacie obdobie, pokiaľ koeficient vypočítaný podľa odseku 1 je nižší ako 0,05.
(3)
Platiteľ má nárok na odpočet dane za všetky prijaté zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období, pokiaľ koeficient vypočítaný podľa odseku 1 je vyšší ako 0,95.
(4)
Po skončení kalendárneho roka určí platiteľ spôsobom podľa odsekov 1, 2 a 3 údaje za celý kalendárny rok a prípadné rozdiely v dani oproti skutočnosti vyporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tieto rozdiely uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka zruší registráciu platiteľa alebo ukončí podnikanie, a to za obdobie od 1. januára do dátumu uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrácie platiteľa.
(5)
Platiteľ, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, má nárok na odpočet dane zaúčtovanej pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú predmetom predaja a pri ktorých ešte nebol uplatnený odpočet, s výnimkou osobných automobilov, pri ktorých nemožno uplatniť nárok na odpočet dane podľa § 18 ods. 4.
(6)
Nárok na vrátenie odpočtu za obdobie, v ktorom vznikol, má Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri nákupe tovaru pre štátne hmotné rezervy a ostatní platitelia pri nákupe tovaru pre „Program 222“, a to do 15 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Podmienkou je, že tieto nákupy budú účtovne sledované samostatne a daň sa vyporiada na samostatnom daňovom priznaní.
§ 20
Oprava dane na účely odpočtu dane
(1)
Ak platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, opraví základ dane alebo výšku dane podľa § 15, opraví platiteľ, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo, daň na účely odpočtu dane. Opravu dane na účely odpočtu dane vykoná platiteľ v tom zdaňovacom období, v ktorom daňový dobropis súvisiaci s opravou základu dane alebo výšky dane zaúčtoval alebo daňový vrubopis súvisiaci s opravou základu dane alebo výšky dane zaplatil.
(2)
Platiteľ nemá nárok na opravu dane na účely odpočtu dane, ak nárok nemôže doložiť daňovým vrubopisom a dokladom o zaplatení dane.
(3)
Na odpočet dane podľa odseku 1 sa vzťahujú § 18 a 19.
§ 22
Nadmerný odpočet a vrátenie nadmerného odpočtu
(1)
Nárok na vrátenie nadmerného odpočtu má platiteľ do 30 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za bežné zdaňovacie obdobie, prípadne do 30 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.
(2)
Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 začne kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, vráti daňový úrad nadmerný odpočet v lehote desať dní od ukončenia kontroly.
§ 23
Odpočet dane pri nákupe ojazdených osobných automobilov
(1)
Platiteľ, ktorého predmetom podnikania je nákup ojazdených osobných automobilov za účelom ich ďalšieho predaja, má nárok na odpočet dane na vstupe pri ich nákupe.
(2)
Nárok na odpočet dane má platiteľ vo výške, ktorá sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby.
(3)
Ak je osoba, od ktorej platiteľ nakúpil ojazdený osobný automobil, osobou majúcou k nemu osobitný vzťah, výška nároku na odpočet sa ustanoví rovnakým spôsobom ako v odseku 2 s tým, že namiesto ceny, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, sa v čitateli uvedie jeho obvyklá cena včítane dane.
HLAVA VII
Oslobodenie od daňovej povinnosti
§ 24
Oslobodenie od daňovej povinnosti
(1)
Od daňovej povinnosti sú oslobodené ďalej uvedené zdaniteľné plnenia za podmienok ustanovených v § 25 až 37:
a)
poštové služby (§ 25),
b)
rozhlasové a televízne vysielanie (§ 26),
c)
finančné činnosti (§ 27),
d)
poisťovníctvo (§ 28),
e)
prevod a prenájom pozemkov a stavieb (§ 29),
f)
výchova a vzdelávanie (§ 30),
g)
zdravotnícke služby a tovar (§ 31),
h)
sociálna pomoc (§ 32),
i)
lotérie a iné podobné hry (§ 34),
j)
predaj podniku (§ 36).
(2)
Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenia, ktoré sú oslobodené od daňovej povinnosti, nemá za tieto plnenia nárok na odpočet dane na vstupe, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 25
Poštové služby
Poštovými službami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
poštové premiestňovacie činnosti:15)
1.
listová pošta,
2.
balíková pošta,
3.
poštové poukážky,
b)
poštové obstarávateľské činnosti:16)
1.
platobný a zúčtovací styk,
2.
dôchodková služba,
3.
sústredené inkaso platieb obyvateľstva včítane rozhlasovej a televíznej služby,17)
4.
sazkové služby,
5.
ostatné poštové obstarávateľské činnosti.
c)
vydávanie a predaj platných slovenských poštových cenín a kolkov za nominálnu hodnotu a ceny podľa poštových sadzobníkov.
§ 26
Rozhlasové a televízne vysielanie
Od daňovej povinnosti je oslobodené rozhlasové a televízne vysielanie vykonávané prevádzkovateľmi zo zákona,18) s výnimkou vysielania reklám a sponzorovaných programov, prípadne ich častí.
§ 27
Finančné činnosti
Finančnými činnosťami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
poskytovanie úverov,
b)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c)
finančný prenájom,
d)
platobný styk a zúčtovanie,
e)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov,
f)
poskytovanie bankových záruk podľa osobitného predpisu,19)
g)
otváranie akreditívu podľa osobitného predpisu,20)
h)
obstarávanie inkasa,21)
i)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
1.
s devízovými hodnotami,
2.
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov,
3.
s prevoditeľnými cennými papiermi,
j)
sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi alebo s devízovými prostriedkami (finančné maklérstvo),
k)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet,
l)
zmenárenská činnosť,
m)
operácie týkajúce sa peňazí,
n)
dodanie zlata22) Národnej banke Slovenska.
§ 28
Poisťovníctvo
Poisťovníctvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť poisťovní pri:
a)
dojednávaní poistenia,
b)
správe poistenia,
c)
poskytovaní plnení z poistných udalostí,
d)
sprostredkovaní poistenia,
e)
zabezpečovaní, t. j. delení rizík vzniknutých v súvislosti s prevádzkovaním poistenia,
f)
činnosti slúžiacej na podporu a rozvoj poisťovníctva a zabezpečenie splniteľnosti záväzkov,
g)
činnosti zameranej na predchádzanie škodám (zábrana škôd).
§ 29
Prevod a prenájom pozemkov a stavieb
(1)
Prevod stavieb s výnimkou nedokončených stavieb a prevodu uskutočneného do dvoch rokov po kolaudácii stavby je oslobodený od daňovej povinnosti.
(2)
Prenájom pozemkov a stavieb včítane prenájmu bytov a nebytových priestorov je oslobodený od daňovej povinnosti s výnimkou:
a)
ubytovacích služieb zaradených ako výkon podľa osobitného predpisu23) do príslušného odboru,
b)
prenájmu pozemkov na parkovanie pre motorové vozidlá,
c)
prenájmu trvale inštalovaných zariadení a strojov,
d)
prenájmu bezpečnostných schránok.
(3)
Platiteľ, ktorý prenajíma pozemky alebo stavby iným platiteľom na účely podnikania, sa môže rozhodnúť, či prenájom bude oslobodený od daňovej povinnosti alebo či bude dani podliehať. Toto svoje rozhodnutie je povinný oznámiť finančnému orgánu a je povinný sa ním riadiť najmenej do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom k oznámeniu finančnému orgánu došlo.
§ 30
Výchova a vzdelávanie
(1)
Výchovou a vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumie:
a)
výchovná a vzdelávacia činnosť zaradená ako výkon podľa osobitného predpisu.26a) poskytovaná na základných školách, základných umeleckých školách, učilištiach, stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, gymnáziách, stredných odborných školách a špeciálnych školách,24) vysokých školách25) a predškolských zariadeniach a školských zariadeniach,26)
b)
činnosť vykonávaná za účelom rekvalifikácie zabezpečovaná poverenými výchovno-vzdelávacími zariadeniami.27)
(2)
Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb uskutočňované v rámci výchovnej a vzdelávacej činnosti osobami uvedenými v odseku 1.
§ 31
Zdravotnícke služby a tovar
(1)
Od daňovej povinnosti sú oslobodené služby zdravotníckej starostlivosti zaradené ako výkon podľa osobitného predpisu28) do príslušného odboru poskytované oprávnenými subjektmi29) a vymedzené osobitnými predpismi.30)
(2)
Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb oprávnenými subjektmi v súvislosti so zdravotnými výkonmi podľa odseku 1 včítane predaja ortopedických a protetických výrobkov a liekov za hotové.
(3)
Od daňovej povinnosti je oslobodené zdravotné poistenie podľa osobitných predpisov.31)
§ 32
Sociálna pomoc
Od daňovej povinnosti sú oslobodené služby sociálnej starostlivosti zaradené ako výkon podľa osobitného predpisu32) do príslušného odboru poskytované podľa osobitného predpisu33) bez ohľadu na to, kto ich poskytuje.
§ 34
Lotérie a iné podobné hry
Od daňovej povinnosti je oslobodené prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.35)
§ 36
Predaj podniku
Od daňovej povinnosti je oslobodený predaj podniku alebo jeho časti36) platiteľovi.
TRETIA ČASŤ
ZDAŇOVACIE OBDOBIE A SPRÁVA DANE V TUZEMSKU
§ 38
Zdaňovacie obdobie
(1)
Základným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je obrat platiteľa za predchádzajúci kalendárny rok alebo predpokladaný ročný obrat nižší ako 10 000 000 Kčs, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.
(3)
Platiteľ, na ktorého sa vzťahuje odsek 2, si môže zvoliť ako zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť oznámiť finančnému orgánu. Zmenu zdaňovacieho obdobia možno vykonať začínajúc prvým mesiacom po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Svojím rozhodnutím je viazaný najmenej do konca kalendárneho roka.
(4)
Po registrácii osôb za platiteľov je ich prvým zdaňovacím obdobím
a)
podľa odseku 1 kalendárny mesiac, v ktorom nadobudlo účinnosť osvedčenie o registrácii platiteľa,
b)
podľa odseku 2 kalendárny štvrťrok, v ktorom nadobudlo účinnosť osvedčenie o registrácii platiteľa.
§ 39
Splatnosť dane, zvýšenia dane, penále a pokuty
Daň je splatná za zdaňovacie obdobie najneskôr do 15 dní po skončení tohto obdobia, s výnimkou dane pri dovezenom tovare. Dodatočne splatná daň, zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia finančného orgánu.
§ 40
Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie
(1)
Platiteľ je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom36a).
(2)
Dodatočné daňové priznanie sa predkladá podľa osobitného predpisu36a).
§ 41
Registrácia a oznamovacia povinnosť
Postup pri registrácii a oznamovaciu povinnosť ustanovuje § 5 tohto zákona a osobitný predpis36a).
§ 42
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z kladného rozdielu medzi skutočnou vlastnou daňovou povinnosťou platiteľa a vlastnou daňovou povinnosťou uvedenou v daňovom priznaní sa určí zvýšenie dane vo výške 100 %, ak tento rozdiel zistí finančný orgán, a vo výške 20 %, ak ho platiteľ zistí sám a opravu dane vykoná v dodatočnom daňovom priznaní.
(2)
Z kladného rozdielu medzi nadmerným odpočtom uvedeným v daňovom priznaní a skutočným nadmerným odpočtom platiteľa sa zvýšenie dane určí podľa odseku 1, v prípade, ak nadmerný odpočet bol vrátený podľa § 22, prípadne podľa 47. V prípade, ak nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 22, prípadne podľa § 47, uloží finančný orgán pokutu vo výške 10 % z tohto rozdielu.
(3)
Zo súčtu skutočnej vlastnej daňovej povinnosti platiteľa a nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní sa určí zvýšenie dane podľa odseku 1 v prípade, ak nadmerný odpočet bol vrátený podľa § 22, prípadne § 47. V prípade, ak nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 22, prípadne § 47, určí sa zvýšenie dane podľa odseku 1 zo skutočnej vlastnej daňovej povinnosti a finančný orgán uloží pokutu vo výške 10 % z nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní.
(4)
Ak daň nebola zaplatená včas alebo v plnej výške, platiteľ je povinný zaplatiť dodatočne splatnú daň a penále vo výške 0,3 % z dlžnej dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane. Táto sankcia sa uplatní aj v prípade, ak platiteľ nezaplatí včas alebo v plnej výške zvýšenie dane a pokutu podľa odsekov 1, 2 a 3 a penále podľa tohto odseku.
(5)
Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 10 % vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 5 000 Sk.
(6)
Ak platiteľ nesplní riadne a včas registračnú alebo oznamovaciu povinnosť alebo nepredloží daňové priznanie vôbec, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(7)
Ak ide o osobu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 12 ods. 4 a § 12a ods. 5, uloží jej finančný orgán pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(8)
Suma zvýšenia dane, vymeranej pokuty alebo penále sa zaokrúhli na celé koruny nahor.
(9)
Zvýšenie dane, penále alebo pokuta sa nevyrubí, ak nepresiahne sumu 100 Sk.
(10)
Spôsob vyrubenia zvýšenia dane, penále a pokút a ich vymáhanie ustanovuje osobitný predpis36a).
§ 43
Daňové konanie
Pre konanie vo veciach dane včítane penále a pokút platí osobitný predpis36a), pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovené inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
UPLATNENIE DANE PRI DOVOZE A VÝVOZE
§ 44
Uplatnenie colných predpisov
Pre uplatnenie dane pri dovoze tovaru platia ustanovenia colných predpisov, pokiaľ tento zákon ďalej neustanovuje inak.
§ 45
Dovoz tovaru
(1)
Dani podlieha dovezený tovar, ktorým sa rozumie
a)
tovar prepustený do režimu voľného obehu37),
b)
tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania38),
c)
tovar prepustený do režimu dočasného použitia38a),
d)
späť dovážaný tovar prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku38b).
(2)
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom vzniku colného dlhu39).
(3)
Nárok na odpočet dane pri dovoze tovaru uplatňuje platiteľ podľa ustanovení druhej časti hlavy VI tohto zákona, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daň zaplatil.
(4)
Tovar z dovozu je oslobodený od dane, pokiaľ sa naň vzťahuje oslobodenie od cla40), pokiaľ zákon neustanovuje inak.
(5)
Daň sa uplatní aj pri oslobodení od cla40) v prípade:
a)
dovozu tovaru na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely a vedecké nástroje a prístroje, pokiaľ nie sú darované,
b)
dovozu náboženských predmetov,
c)
tovaru dovezeného v prospech postihnutých osôb, pokiaľ nie je darovaný,
d)
oslobodenia od cla poskytovaného v rámci všeobecného systému colných preferencií41) alebo vyplývajúceho z medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného obchodu42),
e)
v prípade dovozu tovaru oslobodeného od cla podľa osobitných predpisov43); za osobitný predpis sa na účely zákona nepovažuje zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
(6)
Daňovým dokladom pri dovoze je písomné colné vyhlásenie.
(7)
Pri dovoze tovaru uskutočneného prostredníctvom nepriameho zástupcu44) je povinný tento zástupca vymeranú daň preúčtovať zastúpenej osobe vo vzťahu k zahraničiu bez nároku na odpočet dane. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedená zastúpená osoba popri príjemcovi a daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Nárok na odpočet dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.
§ 46
Základ a výpočet dane pri dovezenom tovare
(1)
Základom dane pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. a) a b) je súčet
a)
základu na vymeranie cla,
b)
cla,
c)
spotrebnej dane,
d)
platieb vyberaných colnými orgánmi pri dovoze tovaru.
(2)
Clom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie clo vypočítané podľa príslušnej sadzby colného sadzobníka neznížené podľa osobitných predpisov.41), 42), 43)
(3)
Pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. c) je suma dane za každý mesiac, v ktorom je tovar prepustený do režimu dočasného použitia, 3 % z dane, ktorá by sa mala vyrubiť, keby bol tento tovar prepustený do režimu dočasného použitia. Takto určená daň nesmie byť vyššia ako tá, ktorá by sa vyrubila v prípade prepustenia tohto tovaru do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia.
(4)
Pri tovare prepustenom z režimu dočasného použitia do režimu voľného obehu sa výška dane stanoví rozdielom daní vypočítaných podľa § 45 ods. 1 písm. a) a podľa odseku 3.
(5)
Pri tovare prepustenom z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku do režimu voľného obehu sa daň vypočíta spôsobom zhodným s výpočtom cla.45)
(6)
Pri dovezenom tovare sa uplatňujú sadzby dane podľa § 16.
§ 47
Vývoz tovaru
(1)
Vývoz tovaru do zahraničia uskutočnený platiteľom je oslobodený od daňovej povinnosti, ak tovar nie je už oslobodený podľa § 24.
(2)
Na účely tohto zákona je vývoz tovaru uskutočnený, ak je tovar prepustený v režime vývozu a potvrdený colným orgánom v ods. C daňového dokladu.
(3)
Pri vývoze tovaru uskutočneného prostredníctvom nepriameho zástupcu44) nemá tento zástupca nárok na oslobodenie od daňovej povinnosti a odpočet dane pri vyvážanom tovare. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom je zastúpená osoba uvedená ako predávajúca vo vzťahu k zahraničiu popri odosielateľovi. Daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Oslobodenie od daňovej povinnosti a nárok na odpočet uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.
(4)
Platiteľ má nárok na odpočet dane pri vyvážanom tovare podľa § 18 až 22, pokiaľ sa nepovažuje za oprávneného vývozcu, na ktorého sa nevzťahuje § 22 ods. 1.
(5)
Na účely tohto zákona sa za oprávneného vývozcu považuje platiteľ,
a)
ktorého obrat pri vývoze tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku je vyšší ako 5 000 000 Kčs a
b)
ktorého dodanie tovaru na vývoz je najmenej 20 % z celkového obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku; v prípade, že platiteľ začne podnikanie v priebehu kalendárneho roka, prepočíta sa obrat k 31. decembru na celý kalendárny rok.
(6)
Oprávnený vývozca má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu vzťahujúceho sa na vyvážaný tovar za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, a to do 15 dní od lehoty pre predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.
(7)
Oprávnený vývozca, ktorý zároveň uskutočňuje zdaniteľné plnenia v tuzemsku, má v prípade vzniku nadmerného odpočtu nárok na vrátenie pomernej časti nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie, a to do 15 dní od lehoty pre predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas. Táto pomerná časť sa určí ako súčin celkovej dane na vstupe za zdaňovacie obdobie upravenej podľa § 19 a koeficienta. Tento koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za vyvážaný tovar a v menovateli súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenie, okrem zdaniteľných plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24. Pri výpočte koeficienta sa vychádza z údajov za príslušné zdaňovacie obdobie. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
(8)
Vrátenie pomernej časti nadmerného odpočtu ustanovenej podľa odsekov 5 a 6 za zdaňovacie obdobie nesmie prekročiť nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie. V prípade postupu podľa § 22 sa nadmerný odpočet zníži o sumu vrátenej dane.
(9)
Daňovým dokladom pri vývoze tovaru je písomné colné vyhlásenie.
(10)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom osobitný spôsob vrátenia sumy dane viažúcej sa k poskytnutému zdaniteľnému plneniu osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(11)
Platiteľ môže podľa všeobecne záväzného právneho predpisu požiadať o udelenie povolenia
a)
na dodávky tovaru za ceny bez dane pri zásobovaní zahraničných leteckých a plavebných spoločností určeného na predaj alebo poskytovanie služieb na palubách ich lietadiel a lodí,
b)
na predaj vybraného tovaru spotrebného charakteru za ceny bez dane v predajniach typu DUTY/TAX FREE fyzickým osobám po prechode štátnej hranice Slovenskej republiky, v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností.
(12)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví podmienky udeľovania povolení na predaj tovaru za ceny bez dane podľa odseku 11 všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 48
Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia
(1)
Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia je oslobodené od daňovej povinnosti. Poskytovaním služieb a prevodom a využitím práv do zahraničia sa na účely tohto zákona rozumie tiež poskytovanie služieb a prevod a využitie práv s miestom plnenia v tuzemsku, keď sú služby a prevod a využitie práv určené na spotrebu alebo použitie v zahraničí.
(2)
Na účely odseku 1 sa poskytovanie finančných a poisťovacích činností do zahraničia nepovažuje za dodanie oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 zákona.
(3)
Ustanovenia § 47 ods. 1, 5 až 9 platia pre poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.
(4)
Od daňovej povinnosti je oslobodené aj poskytovanie služieb zatriedených do odboru 954 osobitného predpisu48) s miestom plnenia v tuzemsku, ak sú tieto služby poskytnuté osobe, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, trvalý pobyt alebo stálu prevádzkareň.
§ 49
Medzinárodná preprava
(1)
Medzinárodná preprava tovaru, peňazí a medzinárodná pravidelná preprava osôb, ktorou sa rozumie preprava dopravným prostriedkom:
a)
z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
b)
z miesta v zahraničí do miesta v tuzemsku,
c)
z miesta v tuzemsku do miesta v zahraničí,
d)
medzi dvoma miestami v tuzemsku ako súčasť medzinárodnej leteckej a vodnej dopravy,
je od daňovej povinnosti oslobodená.
(2)
Platiteľ uskutočňujúci medzinárodnú prepravu podľa odseku 1 má nárok na odpočet dane.
(3)
Pravidelnou prepravou osôb sa rozumie preprava osôb v určenom dopravnom spojení podľa vopred určených cestovných poriadkov a tarifných a prepravných podmienok, keď cestujúci vystupujú a nastupujú na vopred určených zastávkach alebo miestach.
(4)
Služby súvisiace s medzinárodnou prepravou sú oslobodené od daňovej povinnosti, pokiaľ sa poskytujú v súvislosti s medzinárodnou prepravou podľa odseku 1.
(5)
Ustanovenia § 47 ods. 5 až 9 platia pre medzinárodnú prepravu v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 51
Uplatňovanie dane
(1)
Daň podľa tohto zákona sa uplatňuje pre všetky zdaniteľné plnenia uskutočnené začínajúc dňom účinnosti tohto zákona, pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovené inak.
(2)
Daň sa neuplatňuje pri osobnom automobile, pokiaľ sa predo dňom účinnosti tohto zákona oprávnene nakúpil za cenu včítane dane z obratu alebo včítane dovoznej dane.
§ 52
Registrácia platiteľov dane pri prechode na nový systém dane
(1)
Osoba, ktorej obrat v roku 1991 presiahol 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. decembra 1992, pokiaľ pred týmto dňom neukončí podnikanie.
(2)
Osoba, ktorej obrat od 1. januára 1992 do 30. septembra 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. decembra 1992, pokiaľ do 31. decembra 1992 neukončí podnikanie.
(3)
Osoba, ktorej celkový obrat za rok 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. januára 1993, pokiaľ do 31. decembra 1992 neukončí podnikanie.
(4)
Osoby, ktorých obrat v roku 1991 a 1992 nepresiahol limit ustanovený v odsekoch 1 a 2 a ktoré sa chcú stať platiteľom od 1. januára 1993, môžu predložiť žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť na príslušnom finančnom orgáne najneskôr do 20. decembra 1992.
(5)
Osoby, ktoré budú k 31. decembru 1992 platiteľmi dane z obratu a nepredložia do 20. decembra 1992 žiadosť o registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty, sú povinné odviesť daň z obratu pri majetku obstaranom za ceny bez dane zníženú o pomernú časť oprávok podľa účtovného stavu k 31. decembru 1992. Daň z obratu uvedú do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992.
(6)
Rozpočtové a príspevkové organizácie, účelové fondy federácie a štátne fondy republík a obce, pokiaľ sú osobami podliehajúcimi dani, ktorých obrat v roku 1991 a 1992 nepresiahol limit ustanovený v odsekoch 1 a 2, môžu predložiť žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť na príslušnom finančnom orgáne do 20. decembra 1992. Pokiaľ tieto subjekty nepredložia žiadosť o registráciu k tomuto dňu, nie sú povinné odviesť daň z obratu pri majetku obstaranom za ceny bez dane.
(7)
V priebehu jedného roka od účinnosti tohto zákona môže požiadať osoba, ktorá predložila žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť, o zrušenie registrácie, a to za podmienok ustanovených zákonom národných rád. V týchto prípadoch neplatí ustanovenie § 5 ods. 5. V tomto prípade je platiteľ povinný odviesť daň z obratu pri majetku, ktorý oprávnene do 31. decembra 1992 nakúpil za ceny bez dane z obratu, a to podľa účtovného stavu ku dňu zrušenia registrácie. Ďalej je platiteľ povinný odviesť i daň z obratu, ktorá mu bola vrátená podľa § 53 a § 54, a to podľa účtovného stavu k dátumu zrušenia registrácie.
§ 52a
Uplatňovanie obratu na registráciu
Obrat ustanovený v § 5 ods. 1 až 3 sa vzťahuje prvýkrát na prípady, ak ide o obrat za kalendárne mesiace, v ktorých je zahrnutý mesiac január 1994.
§ 53
Uplatňovanie dane pri majetku okrem zásob materiálu a tovaru pri prechode na nový systém dane
(1)
Ak osoba, ktorá predložila najneskôr do 20. januára 1993 žiadosť o registráciu, má v evidencii k 1. januáru 1993 majetok okrem zásob materiálu a tovaru obstaraný oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, má nárok na odpočet tejto dane z obratu alebo dovoznej dane znížený o sumu dane zodpovedajúcu pomernej časti oprávok podľa osobitných predpisov. Nárok na odpočet nevzniká, ak ide o daň zaplatenú alebo zaúčtovanú pri nákupe osobného automobilu s výnimkou nákupov podľa § 18 ods. 5. Nárok na odpočet podľa ustanovení tohto zákona vzniká platiteľovi za predpokladu, že
a)
obstaral majetok okrem zásob po 1. januári 1992,
b)
má k dispozícii doklady vystavené platiteľmi dane z obratu, z ktorých je zrejmá výška dane z obratu zaplatená alebo zaúčtovaná, alebo doklady vystavené platiteľmi dane z obratu, z ktorých možno výšku dane z obratu určiť, a doklady o zaplatení dovoznej dane, a to dane z obratu a dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej najneskôr do doby uplatnenia nároku na jej odpočet a maximálne do výšky sadzieb dane z obratu platných k 31. decembru 1992,
c)
vykonal celkovú inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku okrem zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.
(2)
Odpočet dane sa uplatní v daňovom priznaní podanom za prvé zdaňovacie obdobie po 1. januári 1993.
§ 54
Uplatňovanie dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na nový systém dane
(1)
Ak osoba, ktorá predložila najneskôr do 20. januára 1993 žiadosť o registráciu, má k 1. januáru 1993 zásoby materiálu a tovaru obstarané oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, s výnimkou výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, má nárok na odpočet tejto dane z obratu alebo dovoznej dane za predpokladu, že
a)
obstarala materiál a tovar po 1. júli 1992,
b)
má k dispozícii doklady, z ktorých je zrejmá výška zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane,
c)
vykonala celkovú inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.
(2)
Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani môže platiteľ uplatniť nárok na odpočet dane vo výške 23 % zo zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej do doby uplatnenia nároku na odpočet.
(3)
Postup pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane upraví vyhláškou Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
§ 56
Uplatňovanie dane pri plnení podľa zmlúv uzavretých pred účinnosťou zákona
(1)
Pri zmluvách uzavretých pred účinnosťou tohto zákona, ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční po dni, keď nadobudne účinnosť, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona na prvé zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutoční po dni účinnosti tohto zákona. Pritom sa platné podmienky zmluvy považujú za zmenené v zmysle tohto odseku a cena zdaniteľného plnenia uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži o daň, pokiaľ už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.
(2)
Pri zmluvách o kúpe prenajatej veci uzavretých pred účinnosťou tohto zákona sa jeho ustanovenia vzťahujú na splátky nájomného zaplatené po 1. januári 1993. Na účely § 9 ods. 3 a § 14 ods. 6 sa v tomto prípade bude vychádzať zo vstupnej ceny bez dane zníženej o nájomné zaplatené do 31. decembra 1992 a zníženej o sumu pripadajúcu na finančné činnosti v pomernej časti zodpovedajúcej dĺžke prenájmu.
(3)
V prípade späť vyvážaného tovaru, ktorý bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku pred účinnosťou tohto zákona a bol predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci, sa bude pri určení základu dane vychádzať zo základu pre vymeranie cla zníženého o nájomné zaplatené do 31. decembra 1992.
(4)
Pri zmluvách uzavretých pred 1. augustom 1993, ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční v tento deň a neskôr, vzťahujú sa naň ustanovenia osobitného predpisu45a) a dňom účinnosti tohto zákona sa platné podmienky zmlúv považujú za zmenené a cena zdaniteľného plnenia uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži, ak už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.
§ 57
Platnosť doterajších predpisov
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po účinnosti tohto zákona. Pre daňové povinnosti za rok 1992 a predchádzajúce roky sa použijú doterajšie predpisy upravujúce daň z obratu a dovoznú daň.
(2)
Ak sa plnenie podliehajúce dani z obratu uskutoční do 31. decembra 1992 včítane a faktúra alebo iný doklad o predaji alebo o vnútropodnikovom použití tovaru46) bude vystavený po 1. januári 1993, platiteľ dane z obratu uvedie údaje o tomto plnení do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992. Ak faktúra alebo iný doklad bol vystavený po lehote pre vyhotovenie posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992 alebo ide o opravu zdaniteľného obratu,47) vyhotoví dodatočné hlásenie o dani z obratu.
§ 58
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.,
2.
zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 560/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu,
4.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 575/1991 Zb. o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani.
§ 59
Účinnosť zákona
(1)
Ustanovenia § 52 ods. 1 a 2 nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1992.
(2)
Ostatné ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1993.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 222/1992 Zb.
ZOZNAM TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SADZBE DANE 6 %
Číselný kód l Názov tovaru
01 - Živé zvieratá
okrem:
0101 - Kone, osly, muly a mulice, živé
010600 - Ostatné živé zvieratá
02 - Mäso a požívateľné droby
okrem:
020500 - Konské mäso, mäso oslov, mul alebo
mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené
0206 - len Jedlé droby, kozie, konské, oslie, z mul alebo mulíc, čerstvé,
chladené alebo mrazené
208 0- Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené
0301 - Živé ryby
okrem:
030110 - Akváriové ryby
03019200 - Úhory (Angullla spp.)
03019990 - Morské
0302 - Ryby čerstvé alebo chladené, s výnimkou rybacieho
filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
okrem:
03021200 - Tichomorský losos(Oncorhynchus spp.) atlantický losos (Salmo salar) a
dunajský losos (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
030265 - Žraloky
03026600 - Úhory (Angullla spp.)
03027000 - Pečene, Ikry a mllečle
0303 - Ryby mrazené, s výnimkou rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
okrem:
03031000 - Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.) s výnimkou pečene, ikier a mllečla (2)
03032200 - Atlantický losos (Salmo salar) a dunajský losos (hlavátka) (Hucho hucho)
03075 - Žraloky
03037600 - Úhory (Angullla spp.)
03038000 - Pečene, ikry a mllečle
0304 - Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené
okrem:
03041013 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického
lososa (Salmo salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
03042013 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
03042061 - Z ostriežov a žralokov (Squalus acantlhlas a Scylior hlnus spp.)
03042069 - Z ostatných žralokov
03049005 - Surimi
0305 - Ryby sušené, nasolené alebo v slanom náleve, údené ryby, tiež varené pred údením
alebo počas údenia, rybacie múky, múčky a pelety vhodné na ľudskú výživu
okrem:
03052000 - Rybacia pečeň, Ikry a mllečle sušené, údené, nasolené alebo
v slanom náleve
03053030 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka), nasolené alebo
v slanom náleve (2)
03054100 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
03054950 - Úhor (Angullla spp.)
03056950 - Z tichomorského lososa(Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo
salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (1)
04 - Mlieko a mliekárenské výrobky; vtáčie vajcia;
prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu; Inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem:
04070090 - Ostatné
0408 - Vtáčie vajcia, bez škrupín, a žltky, čerstvé, sušené, varené
vo vode alebo v pare, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované,
tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
04100000 - Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté
07 - Zelenina, používateľné rastliny, korene a hľuzy
okrem:
07091000 - Artičoky
07099020 - Kardy a kardony (artičôk kardový
jedlý a zdužlnatelý, jedlé listové stopky kardy)
07099031 - Určené k iným účelom ako na výrobu
oleja
07099040 - Kapary
07099090 - Ostatné
07108080 - Artičoky
0711 - Zelenina dočasne konzervovaná (napr. oxidom siričitým alebo v slanej vode,
šírenou vodou alebo pridaním Iných látok na zabezpečenie jej dočasnej
konzervácie), ale v tomto stave nevhodná na používanie
0714 - Manlokové korene, marantové asalepové korene; topinambury, bataty
(sladké alebo Indické zemiaky) a podobné korene a hľuzy s vysokým
obsahom škrobu alebo Indulínu, čerstvé alebo sušené, tiež rozrezané
alebo aglomerované v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch; dreň
ságovníka
08 - Jedlé ovocie a orechy; šupky citrusových plodov a melónov
okrem:
0801 - Kokosové orechy, orechy para, akažuové orechy, čerstvé alebo
sušené, tiež bez škrupiny alebo ošúpané
0802 - Ostatné škrupinové ovocie, čerstvé alebo sušené, tiež bez škrupiny alebo
vylúpané
0804 - Datle, figy, ananás, avokádo, kvajava, mango a mangostany, čerstvé
alebo sušené
080620 - Sušené
08072000 - Papaje
08081010 - Jablká na výrobu muštov, voľne uložené od 16. septembra do 15. decembra
08082010 - Hrušky na výrobu muštov (hruškového vína), voľne uložené od 1. augusta
do 31. decembra
08109030 - Tamarindy (Tamarindus indica), jabĺčka kešu (Anacardium
occidentale), liči (čínske slivky) (Nephelium litchi), jackfruit (opičí
chlieb) (Artocarpus intergrifolia) , sapoty (Achras zapota)
0809080 - Ostatné
0812 - Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. oxidom siričitým
alebo v slanej vode, šírenou vodou alebo pridaním iných látok na
zabezpečenie jeho dočasnej konzervácie), ale nevhodné v tomto
stave na požívanie
08134050 - Papaje
08134060 - Tamarindy (indické datle)
08140000 - Šupky (kôra) citrusových plodov alebo melónov(vrátane vodných
melónov), čerstvé, zmrazené, naložené v slanej vode, šírenej vode alebo s
prídavkom iných látok slúžiacich na zabezpečenie ich dočasnej konzervácie
alebo sušené
10 - Obilie
okrem:
100700 - Zrná ciroku
1008 - Pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie
11010000 - Pšeničná múka alebo múka zo súraže
1105 - Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov
12 - Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné liečivé rastliny;
slama a krmoviny
okrem:
1202 - Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané
alebo drevené
12030000 - Kopra
120400 - Ľanové semená, tiež drvené
1207 - Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené
12111000 - Korene sladkého drievka
12112000 - Korene ginsengu (ženšenu)
12119030 - Tonkové semená
12119080 - Ostatné
121210 - Svätojánsky chlieb, vrátane semien svätojánskeho chleba
12122000 - Riasy (chaluhy)
12123000 - Kôstky a jadrá marhúľ, broskýň alebo sliviek
121299 - Ostatné
1501 - Bravčová masť; iný bravčový tuk a hydinový tuk, škvarené, tiež lisované alebo
extrahované rozpúšťadlami
okrem: položiek určených na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu
potravín na ľudskú výživu
1512 - Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinovaný,
ale chemicky neupravený
okrem: položiek určených na technické alebo
priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú výživu
1514 - Repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
okrem: položiek určených na technické alebo
priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú výživu
1517 - Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo rastlinných tukov
alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako pokrmové
tuky a oleje, okrem ich frakcií čísla 1516
16 - Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
okrem:
160300 - Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných
vodných bezstavovcov
16041100 - Lososy
16042005 - Prípravky zo surimi
16042010 - Z lososov
160430 - Kaviár a kaviárové náhradky
1605 - Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo v konzervách
1701 - Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v tuhom stave
okrem:
170111 - Trstinový cukor
1702 - Ostatné cukry, včítane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy)
v tuhom stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý
med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy
1703 - Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru
okrem:
17031000 - Trstinová melasa
19011000 - Prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj
19019090 - Ostatné
1902 - Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené,
ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli
(mäsové alebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónov); kuskus, tiež pripravený
1904 - Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); iné
obilie ako kukurica, v zrnách, predvarené alebo inak upravené
1905 - Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne
oblátky používané na lieky, oblátky, sušené cesto z múky,
škrobu v listoch a podobné výrobky
20 - Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
okrem:
20049095 - Artičoky
200570 - Olivy
20059030 - Kapary
20059050 - Artičoky
20060010 - Zázvor
200811 - Arašidy(búrske oriešky)
200820 - Ananásy - len s prísadou alkoholu
200830 - Citrusové plody - len s prísadou alkoholu
200840 - Hrušky - len s prísadou alkoholu
200850 - Marhule - len s prísadou alkoholu
200860 - Čerešne - len s prísadou alkoholu
200870 - Broskyne - len s prísadou alkoholu
200880 - Jahody - len s prísadou alkoholu
20089100 - Palmové jadrá
200892 - Zmesi - len s prísadou alkoholu
200899 - Ostatné - len s prísadou alkoholu
210690 - Ostatné
2201 - Voda, včítane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearomatizované; ľad a sneh
220290 - Ostatné
2209 - Stolný ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
2309 - Prípravky používané na výživu zvierat
okrem:
230910 - Výživa pre psov a mačky v balení na drobný predaj
2701 - Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
27030000 - Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná
270400 - Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia
alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie
27050000 - Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a
podobné plyny, okrem zemných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov
27100074 - Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076 - Vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 1 %
hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
27100077 - Vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2 %
hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
27100078 - Vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti
2711 - Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
27160000 - Elektrická energia
28444000 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako položiek 2844 10, 2844 20 alebo
2844 30; zliatiny disperzie (vrátane cementov), keramické výrobky a zmesi
obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; s výnimkou rádioaktívneho odpadu
29251100 - Sacharín a jeho soli
2941 - Antibiotiká
30 - Farmaceutické výrobky
34070000 - Modelovacie pasty, okrem pást upravených pre zábavu
detí; prípravky známe ako zubolekársky vosk alebo zubné otlačkovacie zmesi, v sadách,
v balení na drobný predaj alebo v tabuľkách, v tvare podkov,
tyčiniek alebo v podobných tvaroch; iné prípravky používané v zubnom lekárstve na báze
sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého)
38239098 - Ostatní - iba bioplyn
39209990 - Ostatné - iba filmový materiál z polyvinylalkoholu
4014 - Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov)
z vulkanizovaného, iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy
40151100 - Rukavice chirurgické
4401 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné); drevené štiepky alebo
triesky; drevené piliny, zbytky a odpad, tiež aglomerované v tvare
klátov, brikiet, peliet a v podobných tvaroch
480252 - Papier s plošnou hmotnosťou 40 g. m-2, nie však
vyššou ako 150 g. m-2 - len Braille papier
48253 - Papier s plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g. m-2 len Braille papier
48026091 - V kotúčoch - len Braille papier
48026099 - V listoch (hárkoch - len Braille papier)
48056080 - Ostatné - len Braille papier
48057090 - Ostatné - len Braille papier
48058090 - Ostatné - len Braille papier
481810 - Toaletný papier vyrobený z viac ako 70 % recyklovaného papiera
481840 - Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky
48189010 - Výrobky pre chirurgické, lekárske alebo hygienické účely, neupravené pre maloobchodný predaj
48202000 - Zošity
48209000 - Ostatné, ak ide o školské výrobky z papiera alebo kartónu
48235990 - Ostatné - len Braille papier
4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
4903 - Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy
na kreslenie a omaľovánky pre deti
4905 - Kartografické výrobky všetkých druhov, včítane
atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
5601 - Vata z textilných materiálov a výrobky z nej ;
textilné v dĺžke najviac 5 mm (vločka), textilný prach a nopky
61159310 - Pančuchy na kŕčové žily
66020000 - Palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre
nevidiace a čiastočne vidiace osoby
70151000 - Okuliarové sklá korekčné
7017 - Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a na
farmaceutické účely, tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované
84191900 - Ostatné, len slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody
84212190 - Ostatné - len domáce prístroje na úpravu vody
a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy
84213930 - Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu
84213971 - Katalyzátory pre motorové vozidlá
84219900 - Ostatné, len k položke 842 12190 a 842 13930
842310 - Osobné váhy v hlasovým výstupom pre nevidiacich
ex8469 - Písacie stroje a stroje na spracovanie textu - len na použitie nevidiacimi a slabozrakými
alebo osobami s amputovanou alebo ochrnutou hornou končatinou, a
zariadenia pre osoby s poruchami reči
847010 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre
nevidiacich bez vonkajšieho zdroja energie
847021 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre
nevidiacich s vonkajším zdrojom energie vybavené tlačiarňou
847029 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre
nevidiacich s vonkajším zdrojom energie vybavené tlačiarňou
84709000 - Ostatné - len prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre
nevidiacich, prídavné zariadenia k počítačom umožňujúce ich ovládanie osobami so
zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami, programové
vybavenie počítačov pripravené špeciálne pre postihnuté osoby, elektronické kalkulačky,
osobné váhy a iné pomôcky s hlasovým výstupom pre nevidiacich
84719280 - Ostatné - braillská tlačiareň pre nevidiacich
84719980 - Ostatné - len zariadenia na vytváranie hmatového
písma (napr. Braillovho) alebo reliéfnych grafických znakov a záznamov pre nevidiacich
847321 - Prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich,
prídavné zariadenia k počítačom umožňujúce ich ovládanie
osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
847330 - Prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich,
prídavné zariadenia k počítačom umožňujúce ich ovládanie
osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
8506939 - Ostatné - galvanické články a batérie zinkovzdušné-
len vo vyhotovení na slúchadlá pre sluchovo postihnutých
85178290 - Ostatné - len písacie telefóny pre nepočujúcich
85184099 - Ostatné - elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače len individuálne zosilňovače pre
nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky
pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače na vyučovanie sluchovo postihnutých detí
85318090 - Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje - len špeciálne
signalizačné prístroje pre nepočujúcich a nevidiacich
87039010 - S elektrickými motormi - osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne
na prepravu osôb (okrem uvedených v čísle 8702), včítane
osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
8703 ex - Vozidlá rýchlej lekárskej pomoci - resuscitačné vozidlá. Týka sa položiek 87032110,
87032190,87932219, 87032290, 87032319, 87032390, 87032410,
87032490,87033110, 87033190, 87033219, 87033290,87033319, 87022290, 87039090
87089998 - Ostatné - časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel - len ručné ovládanie nožných
pedálov, ručných pák vrátane riadiacej páky pre telesne postihnutých
8713 - Vozidlá pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
87142000 - Časti, súčasti a príslušenstvo pojazdných kresiel
alebo podobných vozíkov pre invalidov
90013000 - Kontaktné šošovky
900140 - Okuliarové šošovky zo skla
900150 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 - Rámy na okuliare alebo podobné výrobky, ich časti a súčasti
okrem:
90031910 - Vyrobené z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
90031990 - Vyrobené z ostatných materiálov
90041090 - Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné) a podobné výrobky s opticky opracovanými sklami
9018 - Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane
scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje ako aj prístroje na skúšanie
zraku
9019 - Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na
liečbu ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje
oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, včítane bariel, liečebných a chirurgických pásov
a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky
a prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo
na tele alebo implantované v organizme na
kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 - Rontgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske,
chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely čítané rádiografických alebo
rádioterapeutických prístrojov, rôntgenov a iných zariadení na výrobu
rontgenových lúčov, generátorov vysokého napätia, ovládacích stolov, presvetľovacích
štítov, kresiel a podobných výrobkov na vyšetrovanie alebo liečenie
90251191 - Klinické alebo veterinárne teplomery
90268091 - Elektronické - len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90268099 - Ostatné - len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90282000 - Merače kvapalín - len vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody
v domácnostiach
903010 - Prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia - okrem
používaných v civilných lietadlách
91029900 - Ostatné - náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky vrátane stopiek
len pre nevidiacich, s výnimkou zaradených do čísla 9101
910039000 - Ostatné - hodinky a malé kyvadlové hodiny s hodinovým strojčekom - len vibračné
a svetelné budíky pre nepočujúcich
9402 - Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly,
lôžka s mechanickým zariadením na ošetrovanie chorých a zubolekárske
kreslá); časti a súčasti týchto výrobkov, okrem kresiel pre holičstvá a kaderníctva
Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systému46) (ďalej len „harmonizovaný systém") alebo štvorciferný kód čísla harmonizovaného systému, alebo šesťciferný kód položky harmonizovaného systému, alebo osemciferný kód položky kombinovanej nomenklatúry.47)
Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systém46) (ďalej len „harmonizovaný systém“) alebo štvorciferný kód čísla harmonizovaného systému alebo šesťciferný kód položky harmonizovaného systému alebo osemciferný kód položky kombinovanej nomenklatúry.47)
Príloha č. 2 zákona č. 222/1992 Zb.
ZOZNAM SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 25 %
Číselný kód   Názov tovaru
903 1 - Reštauračné stravovanie
903 4 - Stravovanie v zariadeniach rekreačných
903 9 - Stravovanie verejné ostatné
911 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
912 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovoobrábací priemysel
913 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre chemický priemysel
914 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
915 - Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
916 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných
  látok a ich uzlov
917 - Opravy a údržba dopravných prostriedkov
918 - Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
919 - Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
  s výnimkou
  - Opravy a údržba zdravotníckej techniky vrátane prístrojov
921 - Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho a kovoobrábacieho priemyslu
922 - Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
923 - Opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu
924 - Opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925 - Opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
926 - Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov
  okrem:
  926 94 - Opravy a údržba ortopedických výrobkov,
    výrobkov očnej optiky a ochranných pomôcok
927   - Montáže pri opravách sústav strojov
932 2   - Doprava nákladov cestná
953   - Ubytovacie služby
    okrem:
  953 3 - Výkony rekreačných stredísk-len ubytovacie
    služby v rámci detskej rekreácie
954   - Služby cestovného ruchu
968   - Komunálne osobné služby
    okrem:
  968 4 - Služby práčovni, čistiarní a farbiarní
  968 63 - Služby dezinfekčné, deratizačné služby a odhmyzovanie
  968 9 - Služby pohrebné
969   - Požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
971   - Výkony pri strojnom spracovaní údajov
972   - Poradenské služby na riadenie podnikov
973   - Architektonické, investorské a iné technické služby
974   - Obchodné a sprostredkovateľské služby
975   - Požičiavanie strojov a zariadení organizáciám
976   - Projektovanie automatizovaných systémov a tvorba programového vybavenia
993   - Advokátske, informačné, prekladateľské a iné služby verejnosti
Číselný kód obsahuje odbor, prípadne odbor, skupinu a podskupinu Jednotnej klasifikácie výkonov.48)
560xx31   - Práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle
    (včítane výroby v plátov) -kompletačné operácie
560xx45   - Práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle
    (včítane výroby z plátov) - balenie a rozdeľovanie
620   - Práce výrobnej povahy v drevospracujúcom priemysle
    okrem:
  620xxll - čistenie
  620xx13 - delenie
  620xx15 - obrábanie
  620xx23 - sušenie
  620xx41 - skúšanie
  620xx27 - práce výrobnej povahy v priemysle papiera a celulózy - povrchová úprava
  620xx31 - práce výrobnej povahy v priemysle papiera a celulózy - kompletlzačné
    operácie
  620xx45 - práce výrobnej povahy v priemysle
    papiera a celulózy - balenie a rozdeľovanie
650 - Práce výrobnej povahy v priemysle skla, keramiky a porcelánu
710 - Práce výrobnej povahy v textilnom priemysle
  okrem:
  710xx08 - úprava druhotných surovín na nové spracovanie
  710xx13 - delenie
  710xx19 - tvarovanie
  710xx23 - sušenie
  710xx81 - ožarovanie
  710xx91 - práce výrobnej povahy pri výrobe textilných prladzí, nití
  710xx92 - práce výrobnej povahy pri výrobe tkanín a netkaných textilov
720 - Práce výrobnej povahy v konfekčnom priemysle
  okrem:
  720xx13 - delenie
  720xx19 - tvarovanie
730 - Práce výrobnej povahy v priemysle spracovania koží
  okrem:
  730xxll - čistenie
  730xx13 - delenie
  730xx15 - obrábanie
  730xx19 - tvarovanie
  730xx23 - sušenie
  730xx41 - skúšanie
  730xx81 - spracovanie surových koží
799 - Práce výrobnej povahy v ostatnej priemyselnej výrobe
  okrem:
  799xx01 - tažba surovín
  799xx02 - úprava prvotných surovín pre druhovýrobu
  799xxll - čistenie
  799xx13 - delenie
  799xx15 - obrábanie
  799xx19 - tvarovanie
  799xx23 - sušenie
  799xx41 - skúšanie
  799xx81 - ožarovanie
  799xx83 - preparácia
  799xx86 - sterilizácia
  799xx91 - práce výrobnej povahy pri výrobe priemyselných krmív
  799xx95 - zmrazovanie plôch zimných štadiónov
  799xx96 - výroba chladu v priemysle
Číselný kód obsahuje trojmiestny odbor práv výrobnej povahy,49) vyjadrenie predmetového zoskupenia na 4. a 5. mieste uvedené v príslušnom odbore a skupinu priemyselných prác na 6. a 7. mieste.
Číselný kód obsahuje odbor, prípadne odbor, skupinu a podskupinu Jednotnej klasifikácie výkonov.48)
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
1a)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o územných finančných orgánoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 136/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
2a)
§ 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplne znenie č. 47/1992 Zb.).
2b)
§ 27 a nasl. Zákonníka práce.
2c)
§ 227 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona č. 565/1992 Zb.
3)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5)
§ 663 zákona č. 40/1964 Zb.
6)
§ 536 zákona č. 513/1991 Zb.
8)
§ 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
9)
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb.
10)
Napr.: Zákon ČNR č. 565/1991 Zb. o miestnych poplatkoch, zákon SNR č. 544/1991 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb.
10a)
§ 29 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
11)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy v znení neskorších predpisov.
12)
Vyhláška Federálneho štatistického radu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov - odbory číslo 941, 942, 943 a 945.
14)
§ 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb.
15)
§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
16)
§ 5 zákona č. 222/1946 Zb.
17)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
19)
§ 313 zákona č. 513/1991 Zb.
20)
§ 682 zákona č. 513/1991 Zb.
21)
§ 692 zákona č. 513/1991 Zb.
23)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 953.
24)
§ 2, § 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
25)
§ 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
26)
§ 1 ods. 2 zákona ČNR č. 390/1991 Zb. o predškolských zariadeniach a školských zariadeniach.§ 12 ods. 5 zákona ČNR č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve.
26a)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov - odbor 961.
27)
§ 8 vyhlášky MPSV ČR č. 21/1991 Zb. o bližších podmienkach zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov.
§ 7 vyhlášky MPSV SR č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
28)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 964.
29)
Zákon č. 548/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona ČNR č. 210/1990 Zb. a zákona ČNR č. 425/1990 Zb.
Zákon ČNR č. 160/1992 Zb. o zdravotníckej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.Zákon SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.
30)
Nariadenie vlády ČR č. 216/1992 Zb., ktorým sa vydáva Zdravotnícky poriadok a vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ČNR č. 550/1990 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení.
31)
Zákon ČNR č. 550/1991 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení.
32)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 965.
33)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
34)
Napr. zákon ČNR č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
35)
Zákon ČNR č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
36a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
41)
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
42)
Vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947.
43)
Napr. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.
43a)
Vyhláška č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla. Vyhláška č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.
45a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.
46)
§ 4 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.
47)
§ 11 zákona č. 73/1952 Zb.
46)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore v harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
47)
Zákon č. 44/1974 Zb.
48)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov.
49)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1981 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy v znení neskorších predpisov.