214/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
ZÁKON
z 21. apríla 1992
o burze cenných papierov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Burza cenných papierov
(1)
Burza cenných papierov (ďalej len „burza“) je právnickou osobou oprávnenou organizovať na určenom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených osôb dopyt a ponuku cenných papierov.
(2)
Na burze sa obchoduje s akciami a ďalšími cennými papiermi, s ktorými je spojené právo týkajúce sa majetkovej účasti na podnikaní, dlhopismi, ako aj s dividendovými a úrokovými kupónmi.
(3)
Burza je akciovou spoločnosťou, pre ktorú platia ustanovenia Obchodného zákonníka1) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.
(4)
Burzu môže založiť najmenej desať zakladateľov.
(5)
Burzu nemožno založiť verejným upisovaním akcií.2)
(6)
Iné osoby než burzy zriadené podľa tohto zákona nemôžu vo svojom obchodnom názve alebo v mene použiť označenie burza cenných papierov.
§ 2
Povolenie na vznik a zrušenie burzy
Na vznik burzy, na jej rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie s inou burzou, ako aj na jej zrušenie bez právneho nástupcu je potrebné povolenie, ktoré udeľuje na žiadosť zakladateľov Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, príslušné podľa sídla burzy, prípadne po dohode obe tieto ministerstvá, ak ide o zlúčenie alebo splynutie búrz so sídlami v oboch republikách alebo o rozdelenie burzy na burzy so sídlami v oboch republikách.
§ 3
(1)
V žiadosti o povolenie na vznik burzy uvedú zakladatelia:
a)
obchodné meno a sídlo burzy;
b)
zoznam zakladateľov;
c)
výšku základného imania a podiel zahraničného kapitálu;
d)
vecné a personálne zabezpečenie činnosti.
(2)
K žiadosti sa pripojí zakladateľská zmluva včítane návrhu stanov, návrh burzového poriadku a návrh poriadku burzového rozhodcovského súdu.
(3)
Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 prihliadne Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky najmä na potreby finančného trhu a na primeranosť výšky základného imania vo vzťahu k predpokladanému rozsahu burzového obchodu.
(4)
V žiadosti o povolenie na zrušenie burzy sa uvedie:
a)
obchodné meno a sídlo burzy, ktorá sa má zrušiť;
b)
ak ide o rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie burzy s inou burzou, skutočnosť podľa odseku 1 o právnom nástupcovi zrušovanej burzy;
c)
dôvody zrušenia burzy.
(5)
O žiadosti podľa odsekov 1 a 4 sa rozhodne do 60 dní od doručenia.3)
§ 4
Akcie burzy
(1)
Akcie burzy znejú na meno a sú prevoditeľné na iné osoby len so súhlasom burzovej komory. Burza nesmie vydávať prednostné ani zamestnanecké akcie.
(2)
Pokiaľ burzová komora nesúhlasí s prevodom akcií na inú osobu, je burza povinná tieto akcie odkúpiť, najviac však za ich menovitú hodnotu. Na úhradu kúpnej ceny môže použiť prostriedky rezervného fondu. Nadobudnuté akcie je burza povinná do troch rokov od nadobudnutia predať, a ak sa akcie v tejto lehote nepredajú, je burza povinná vziať ich z obehu a o ich menovitú hodnotu znížiť základné imanie.
(3)
Zahraničné osoby4) a právnické osoby so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, u ktorých majetková účasť zahraničnej osoby prevyšuje 50 % základného imania, môžu nadobúdať akcie burzy, ktorých celková menovitá hodnota nepresiahne jednu tretinu základného imania.
DRUHÁ ČASŤ
§ 5
Orgány burzy
Orgánmi burzy sú:
a)
valné zhromaždenie akcionárov burzy;
b)
burzová komora;
c)
dozorná rada.
§ 6
Valné zhromaždenie akcionárov burzy
(1)
Valné zhromaždenie akcionárov burzy (ďalej len „valné zhromaždenie“) je najvyšším orgánom burzy.
(2)
Na rokovaní valného zhromaždenia sa môžu s poradným hlasom zúčastniť burzoví dohodcovia (§ 28), ktorí nie sú akcionármi burzy, generálny tajomník burzy (§ 12) a burzový komisár (§ 32).
(3)
Valné zhromaždenie:
a)
volí a odvoláva členov burzovej komory, dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť;
b)
schvaľuje burzový poriadok (§ 8 ods. 2), jeho zmeny a ďalšie pravidlá burzového obchodu záväzné pre jeho účastníkov (ďalej len „burzové pravidlá“);
c)
schvaľuje druhy odmien za služby poskytované burzou a zásady pre určenie ich výšky a určuje spôsob ich vyporiadania;
d)
schvaľuje poriadok burzového rozhodcovského súdu a jeho zmeny včítane sadzobníka odmien za konanie pred ním;
e)
plní ďalšie funkcie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti.5)
(4)
Akcionár burzy má na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie právo podľa menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však 20 % z celkového počtu hlasov.
§ 7
Burzová komora
(1)
Burzová komora je štatutárnym orgánom burzy.6)
(2)
Burzová komora môže mať najviac 24 členov.
(3)
Členov burzovej komory volí valné zhromaždenie, a to z akcionárov burzy najmenej polovicu členov a z burzových dohodcov najmenej jedného člena. Ďalší členovia burzovej komory môžu byť zvolení z radov odborníkov, finančných investorov a z iných osôb. Za právnickú osobu je voliteľný člen jej štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený samostatne konať v mene tejto právnickej osoby.
(4)
Volebné obdobie členov burzovej komory nesmie byť dlhšie ako tri roky. Opätovné zvolenie je možné.
(5)
Zasadanie burzovej komory riadi jej predseda.
(6)
Na zasadaní burzovej komory musí byť prítomná aspoň polovica členov burzovej komory. Burzová komora rozhoduje prostou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu, pri prerokúvaní návrhu burzového poriadku, návrhu poriadku burzového rozhodcovského súdu a ich zmien musia byť prítomné aspoň dve tretiny členov burzovej komory a rozhodnutie musí byť schválené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.
§ 8
Práva a povinnosti burzovej komory
(1)
Burzová komora:
a)
dbá, aby sa pri činnosti burzy dodržiavali právne predpisy, burzový poriadok, burzové pravidlá a zabezpečovala ochrana záujmov účastníkov finančného trhu;
b)
navrhuje valnému zhromaždeniu burzový poriadok a poriadok burzového rozhodcovského súdu a ich zmeny a určuje spôsob ich uverejnenia;
c)
navrhuje valnému zhromaždeniu burzové pravidlá, ktoré určujú spôsoby, druhy a vykonávanie burzového obchodu, spôsob a lehoty jeho plnenia, ako aj postup pri ich nedodržaní, určuje spôsob vedenia evidencie o burzovom obchode a využívania výpočtovej techniky pri tomto obchode;
d)
vymenúva a odvoláva generálneho tajomníka burzy a burzových dohodcov, vyhlasuje výberové konanie pre ich vymenovanie a určuje kvalifikačné požiadavky;
e)
určuje výšku zápisného, kaucie, odmien za služby poskytované burzou a odmien za sprostredkovanie burzového obchodu burzovými dohodcami;
f)
prijíma opatrenia, ktorých účelom je zabrániť ohrozeniu činnosti burzy alebo záujmov jej akcionárov a účastníkov finančného trhu, najmä mení burzové dni a pozastavuje sčasti alebo úplne burzový obchod;
g)
rozhoduje o protestoch proti rozhodnutiam burzových výborov, týkajúcich sa oprávnenia obchodovať na burze a prijatia cenných papierov na burzový obchod, pokiaľ sa toto oprávnenie na burzové výbory prenieslo;
h)
rozhoduje o protestoch proti vyhláseným kurzom cenných papierov;
i)
udeľuje súhlas s predajom akcií burzy;
j)
rozhoduje o prijatí cenných papierov na burzový obchod;
k)
zverejňuje kurzy cenných papierov a údaje o nákupe a predaji cenných papierov na burze;
l)
udeľuje a odníma oprávnenie na nákup a predaj cenných papierov;
m)
vykonáva dohľad nad činnosťou burzových dohodcov spôsobom určeným v burzovom poriadku;
n)
ukladá sankcie podľa § 31 tohto zákona;
o)
vykonáva ostatné činnosti súvisiace s riadením burzového obchodu;
p)
vykonáva ďalšie činnosti uvedené v § 11 ods. 1, § 12, 15, 16, § 20 ods. 4, § 21 ods.4, § 22 ods. 1, § 23 a § 30 ods. 1;
q)
plní ďalšie funkcie predstavenstva akciovej spoločnosti.7)
(2)
Práva a povinnosti burzovej komory podrobne upravujú burzový poriadok a burzové pravidlá.
§ 9
Predseda burzovej komory
(1)
Burzová komora volí a odvoláva z radov svojich členov predsedu a podpredsedu burzovej komory. Podpredseda burzovej komory zastupuje predsedu burzovej komory počas jeho neprítomnosti.
(2)
Predseda burzovej komory:
a)
riadi činnosť burzovej komory a podpisuje jej uznesenia;
b)
predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh burzového poriadku, burzových pravidiel a poriadku burzového rozhodcovského súdu a ich zmien;
c)
je oprávnený v neodkladných prípadoch prijať opatrenia podľa § 8 ods. 1 písm. f), ak nemožno včas zvolať burzovú komoru.
§ 10
Dozorná rada
(1)
Dozornej rade8) neprislúcha kontrola jednotlivých burzových obchodov.
(2)
Volebné obdobie členov dozornej rady nesmie byť dlhšie ako tri roky. Opätovné zvolenie je možné.
(3)
Zamestnanci burzy nesmú byť v dozornej rade zastúpení.9)
§ 11
Burzové výbory
(1)
Burzová komora môže zriadiť na výkon činností uvedených v § 8 ods. 1 písm. j) až m) burzové výbory.
(2)
Burzové výbory môžu byť stále alebo dočasné. Pravidlá rokovaní burzových výborov určuje burzový poriadok.
(3)
Burzové výbory sú zložené z členov burzovej komory a z radov odborníkov, finančných investorov a iných osôb. Predsedu a členov burzových výborov vymenúva a odvoláva burzová komora.
§ 12
Generálny tajomník burzy
(1)
Generálneho tajomníka burzy vymenúva a odvoláva burzová komora. Generálny tajomník burzy je vymenovaný na základe výberového konania.
(2)
Generálny tajomník burzy je zamestnancom burzy.
(3)
Generálny tajomník burzy:
a)
riadi činnosť burzového aparátu a prevádzku burzy; jeho práva a povinnosti určuje burzový poriadok;
b)
zúčastňuje sa na zasadaniach burzovej komory a burzových výborov s poradným hlasom;
c)
ukladá pokuty podľa § 31 ods. 4.
TRETIA ČASŤ
BURZOVÝ OBCHOD
§ 13
(1)
Burzovým obchodom je nákup a predaj cenných papierov na burze a na účely tohto zákona aj sprostredkovanie tohto nákupu a predaja oprávnenými osobami. Čas a miesto burzového obchodu určuje burzový poriadok.
(2)
Pokiaľ sa na burze používa iba automatizovaný systém obchodovania, považujú sa za jednotlivé burzové obchody tie, ktoré sú v tomto systéme evidované.
(3)
Účastníkmi burzového obchodu sú osoby uvedené v § 14 ods. 1 a 2 a burzoví dohodcovia.
§ 14
Oprávnenie na nákup a predaj cenných papierov na burze
(1)
Kupovať a predávať cenné papiere na burze môžu osoby oprávnené na obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného zákona,10) a ktoré sú
a)
akcionármi burzy alebo
b)
osobami, ktorým burzová komora na ich žiadosť a po zaplatení zápisného udelila oprávnenie kupovať a predávať cenné papiere na burze.
(2)
Na nákup a predaj cenných papierov je oprávnená aj Štátna banka česko-slovenská.
(3)
Oprávnenie na nákup a predaj cenných papierov sa nesmie udeliť právnickej osobe, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz11) alebo sa povolilo vyrovnanie, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku, a to po dobu piatich rokov po skončení tohto konania, a fyzickej osobe, ktorá nie je bezúhonná.
(4)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za bezúhonnú fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin.
(5)
Osoby, ktoré nie sú oprávnené na nákup a na predaj cenných papierov, môžu nakupovať a predávať cenné papiere na burze prostredníctvom osôb uvedených v odseku 1, prípadne v odseku 2.
§ 15
(1)
Právnická osoba, ktorá je oprávnená na nákup a predaj cenných papierov, určí jednu, prípadne viac fyzických osôb, ktoré budú v jej mene kupovať a predávať cenné papiere (ďalej len „maklér“).
(2)
Maklér musí mať na nákup a predaj cenných papierov potrebnú odbornú spôsobilosť a musí byť bezúhonný.
§ 16
(1)
Ak osoba oprávnená na nákup a predaj cenných papierov alebo jej splnomocnenec prestane spĺňať podmienky uvedené v § 14 ods. 1 a 3 a v § 15, môže jej burzová komora dočasne alebo trvalo odňať oprávnenie kupovať a predávať cenné papiere na burze, prípadne ju dočasne alebo trvalo vylúčiť z burzového obchodu.
(2)
Proti rozhodnutiu burzovej komory podľa odseku 1 môže dotknutá osoba podať na príslušnom súde návrh na určenie neplatnosti rozhodnutia, a to do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia. Podanie návrhu nemá odkladný účinok.
§ 17
Sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov na burze
Sprostredkovať nákup a predaj cenných papierov medzi osobami oprávnenými nakupovať a predávať cenné papiere môžu iba burzoví dohodcovia (§ 28), pokiaľ burzový poriadok neurčuje inak.
§ 18
Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu
Účastníci burzového obchodu sú povinní:
a)
dodržiavať burzový poriadok a burzové pravidlá;
b)
plniť záväzky z jednotlivých burzových obchodov;
c)
pristúpiť k určenému spôsobu zúčtovania burzového obchodu;
d)
zložiť na účet burzy kauciu na zabezpečenie záväzkov a rizík plynúcich z burzového obchodu a z jeho zúčtovania. Výšku kaucie určí burzová komora s prihliadnutím na rozsah okruhu a riziko burzového obchodu;
e)
predkladať burzovej komore ročnú účtovnú závierku overenú audítorom.
§ 19
Účastníci burzového obchodu môžu uzavierať mimoburzový obchod s cennými papiermi prijatými na obchodovanie na burze len v rozsahu povolenom burzovou komorou a sú povinní o ňom informovať burzu.
§ 20
(1)
Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu musia byť dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.
(2)
Účastníci burzového obchodu nesmú uzavierať burzové obchody zamerané na poškodenie tretích osôb.
(3)
Osoby majúce zo svojho zamestnania alebo postavenia skôr ako ostatní účastníci burzového obchodu informácie o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť kurz niektorých cenných papierov, nesmú uzavierať obchody s týmito cennými papiermi alebo svoje informácie využiť v prospech iných osôb, a to dovtedy, než sa tieto informácie stanú všeobecne známymi.
(4)
Burzová komora určí v burzových pravidlách, ktoré osoby vzhľadom na svoje zamestnanie alebo postavenie nemôžu uzavierať burzový obchod s niektorými cennými papiermi.
(5)
Účastníci zasadania burzovej komory, jej výborov, burzoví dohodcovia, zamestnanci burzy a právnické osoby, ktoré vykonávajú vyporiadanie burzového obchodu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré získajú zo svojho postavenia a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov. Na účely občianskeho alebo trestného konania môže tieto osoby predseda burzovej komory zbaviť povinnosti mlčanlivosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA BURZOVÝ OBCHOD
§ 21
(1)
O prijatí cenného papiera na burzový obchod rozhoduje burzová komora alebo poverený burzový výbor, ak je zriadený.
(2)
Podmienky pre prijatie cenného papiera na burzový obchod, ktoré musí spĺňať emitent cenného papiera a ním vydaná emisia cenných papierov, určuje burzový poriadok.
(3)
V týchto podmienkach sa určí najmä požadovaná minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta, výška jeho základného imania, povinné rozloženie akcií medzi akcionárov, veľkosť emisie cenných papierov a jej rozloženie do jednotlivých menovitých hodnôt.
(4)
Pri prijatí cenného papiera na burzový obchod rozhodne burzová komora, či sa s týmto cenným papierom bude obchodovať na hlavnom trhu cenných papierov alebo na vedľajšom trhu cenných papierov.
(5)
So zahraničnými cennými papiermi možno na burze obchodovať, pokiaľ boli vydané v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte emitenta a burzová komora ich prijala na burzový obchod.
§ 22
Žiadosť o prijatie cenného papiera na burzový obchod
(1)
O prijatie cenného papiera na burzový obchod žiada emitent. V podmienkach pre prijatie cenného papiera na burzový obchod určí burzová komora, kedy je potrebné k žiadosti pripojiť prospekt overený bankou. Za správnosť prospektu zodpovedá emitent.
(2)
Ak je emitentom cenného papiera banka oprávnená na nákup a predaj cenných papierov, podáva žiadosť sama.
(3)
Prospekt obsahuje údaje o činnosti emitenta a emisii cenného papiera, a to najmä o
a)
druhu cenného papiera;
b)
obchodných vyhliadkach;
c)
celkovom objeme emisie a jeho rozdelení do menovitých hodnôt;
d)
spôsobe vydania a mieste predaja cenného papiera.
(4)
Pokiaľ sa emisia cenného papiera vykoná iba zaknihovaním,12) uvedie sa v prospekte spôsob evidencie o stave a pohybe cenného papiera.
(5)
Prospekt musí byť uverejnený spôsobom určeným v burzovom poriadku.
§ 23
(1)
Emitent cenného papiera prijatého na burzový obchod je povinný podľa požiadavky burzovej komory uverejňovať počas roka informácie o výsledkoch svojho hospodárenia, svoju ročnú účtovnú závierku overenú audítorom a komentár o svojej finančnej situácii.
(2)
Emitent cenného papiera prijatého na burzový obchod musí bez meškania oznámiť burzovej komore a podľa jej požiadavky uverejniť zmeny vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať zmenu kurzu cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera.
§ 24
Ustanovenia tejto časti sa nevzťahujú na štátne dlhopisy, ktoré sa prijímajú na burzový obchod bez žiadosti a bez prospektu.
PIATA ČASŤ
URČOVANIE KURZU CENNÝCH PAPIEROV A VYPORIADANIE BURZOVÝCH OBCHODOV
§ 25
(1)
Kurz cenného papiera, za ktorý sa obchoduje v príslušný burzový deň, určuje burzový dohodca. Pokiaľ sa na burze používa iba automatizovaný systém burzového obchodu, vypočítava sa kurz týmto systémom.
(2)
Spôsob určovania kurzov cenných papierov určuje burzový poriadok.
(3)
Kurzy cenných papierov sa vyhlasujú v sídle burzy a po skončení burzového dňa sa uverejňujú v kurzovom liste burzy.
§ 26
(1)
Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať protest na burzovej komore, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho po ich vyhlásení. O tomto proteste rozhodne s konečnou platnosťou burzová komora do troch dní od jeho doručenia. Protest nemá odkladný účinok. Ak burzová komora nerozhodne v tejto lehote, platí, že protest prijíma.
(2)
Na rozhodovanie o protestoch sa nevzťahuje správne konanie.
§ 27
Vyporiadanie jednotlivých burzových obchodov
(1)
Vyporiadanie jednotlivých burzových obchodov formou vzájomného zúčtovania, úschovy, dodania alebo odobratia cenných papierov vykonáva banka, prípadne iná právnická osoba na základe zmluvy uzavretej s burzovou komorou.
(2)
Táto právnická osoba nesmie vykonávať burzový obchod. Je povinná predkladať burzovej komore a burzovému komisárovi na požiadanie informácie o uzavretých burzových obchodoch a ich vyporiadaní.
ŠIESTA ČASŤ
BURZOVÍ DOHODCOVIA
§ 28
(1)
Burzový dohodca je sprostredkovateľom nákupu a predaja cenných papierov medzi osobami oprávnenými na nákup a predaj cenných papierov.
(2)
Burzového dohodcu vymenúva na základe výberového konania a odvoláva burzová komora. Burzový dohodca nie je zamestnancom burzy.
(3)
Burzový dohodca:
a)
sprostredkúva nákup a predaj cenných papierov, ktoré mu pridelila burzová komora;
b)
určuje kurzy pridelených cenných papierov;
c)
vedie denník jednotlivých burzových obchodov, do ktorého v časovom slede zapisuje obchody sprostredkované v príslušný burzový deň, ostatných účastníkov burzového obchodu, emitentov cenných papierov, kurzy cenných papierov, za ktoré sa burzové obchody uskutočnili, druhy obchodov, ako aj ich prípadné zrušenie alebo odstúpenie od burzového obchodu. Do denníka burzových obchodov sa zapisujú aj odmietnutia sprostredkovania obchodu podľa písmena f). Denník burzových obchodov sa môže nahradiť výstupnými zostavami z automatizovaného systému, potvrdenými burzovým dohodcom;
d)
nesmie uzavierať jednotlivé burzové obchody na vlastný účet a vo vlastnom mene, ani vo vlastnom mene na cudzí účet alebo preberať záruku za splnenie burzových obchodov, ktoré sprostredkúva. Výnimku tvoria burzové obchody, ktoré burzový dohodca prechodne uzavrie vo vlastnom mene na splnenie príkazov svojich klientov, a to najdlhšie na tri dni;
e)
je povinný pri svojej činnosti konať čestne a iniciatívne v záujme účastníkov burzového obchodu a finančného trhu;
f)
nesmie uzavierať burzový obchod, ak má dôvodné podozrenie, že účastník burzového obchodu nepostupuje čestne alebo je platobne neschopný;
g)
nesmie byť členom dozornej rady burzy, jej aparátu, ani rozhodcom alebo zamestnancom burzového rozhodcovského súdu;
h)
nesmie byť prokuristom, členom štatutárneho ani dozorného orgánu osoby oprávnenej na nákup a predaj cenných papierov na burze.
(4)
Po uzavretí burzového obchodu vydá burzový dohodca ostatným účastníkom závierkový list, v ktorom potvrdí dohodnuté podmienky burzového obchodu. Závierkový list možno nahradiť výstupnou zostavou z automatizovaného systému obsahujúcou potrebné údaje o uzavretom burzovom obchode potvrdenom burzovým dohodcom.
(5)
Burzový dohodca je povinný byť prítomný v burzových dňoch na burze po celý úradný čas a osobne sa zúčastňovať na burzovom obchode. V prípade neprítomnosti zabezpečí svoje zastupovanie iným burzovým dohodcom.
(6)
Burzový dohodca má nárok na odmenu za sprostredkovanie burzového obchodu, len čo dodá závierkové listy.
(7)
Odmenu za sprostredkovanie burzového obchodu platia ostatní účastníci rovným dielom, pokiaľ sa nedohodlo inak.
SIEDMA ČASŤ
SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU
§ 29
(1)
Spory z burzového obchodu rozhoduje príslušný súd, pokiaľ strany v písomnej zmluve nedojednajú rozhodovanie sporov burzovým rozhodcovským súdom.
(2)
V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.
§ 30
Burzový rozhodcovský súd
(1)
Burzový rozhodcovský súd zriaďuje burzová komora na rozhodovanie sporov z burzových obchodov uzavretých na burze.
(2)
Ak účastníci burzového obchodu dojednajú právomoc burzového rozhodcovského súdu (§ 29 ods. 1), platí, že sa podriadili takisto jeho poriadku platnému v čase podania návrhu na začatie konania.
(3)
Právo z burzového obchodu sa musí uplatniť na burzovom rozhodcovskom súde do siedmich dní odo dňa, keď burzový obchod bol alebo mal byť plnený. Právo neuplatnené v tomto čase zaniká.
(4)
Vo veci samej rozhoduje burzový rozhodcovský súd rozhodcovským nálezom, ktorý je konečný a vykonateľný.
(5)
Zloženie burzového rozhodcovského súdu a pravidlá konania pred ním určuje poriadok burzového rozhodcovského súdu, ktorého súčasťou je aj sadzobník odmien za konanie pred ním.
(6)
Rozhodcom môže byť iba osoba zapísaná v zozname rozhodcov, ktorý schvaľuje burzová komora.
ÔSMA ČASŤ
SANKCIE
§ 31
(1)
Burzová komora môže uložiť sankcie účastníkovi burzového obchodu a emitentovi cenného papiera prijatého na burzový obchod, ktorý
a)
porušuje ustanovenia tohto zákona;
b)
porušuje povinnosti určené burzovým poriadkom a burzovými pravidlami;
c)
úmyselne rozširuje nepravdivé správy, ktoré ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť kurzy cenných papierov s úmyslom poškodiť účastníkov finančného trhu.
(2)
Za konania uvedené v odseku 1 môže burzová komora podľa stupňa závažnosti
a)
udeliť pokarhanie;
b)
oznámiť porušenie povinnosti ostatným účastníkom burzového obchodu;
c)
uložiť pokutu do 50 000 Kčs, prípadne prepadnutie kaucie [§ 18 písm. d)];
d)
dočasne alebo trvalo odňať účastníkovi burzového obchodu oprávnenie na nákup a predaj cenných papierov, prípadne účastníka alebo jeho splnomocnenca dočasne alebo trvalo vylúčiť z burzového obchodu;
e)
odvolať burzového dohodcu;
f)
dočasne alebo trvalo vylúčiť cenný papier z burzového obchodu.
(3)
Sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do jedného mesiaca odo dňa, keď sa burzová komora dozvedela o skutočnostiach rozhodných pre ich uloženie, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď nastali.
(4)
Osobe, ktorá porušuje poriadok na burze, môže generálny tajomník burzy uložiť pokutu vo výške určenej burzovým poriadkom.
(5)
Peňažné sankcie podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 sú príjmom burzy.
DEVIATA ČASŤ
ŠTÁTNY DOZOR
§ 32
(1)
Činnosť burzy podlieha štátnemu dozoru.
(2)
Štátny dozor nad činnosťou burzy vykonáva Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom burzového komisára, ktorého počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu zastupuje jeho zástupca. Funkcia burzového komisára je nezlučiteľná s členstvom v burzovej komore a dozornej rade burzy.
(3)
Burzového komisára a jeho zástupcu vymenúva a odvoláva minister financií Českej republiky alebo minister financií Slovenskej republiky.
(4)
Pri výkone štátneho dozoru je burzový komisár oprávnený:
a)
kontrolovať burzový obchod z hľadiska dodržiavania právnych predpisov, burzového poriadku a burzových pravidiel, ako aj z hľadiska potrieb finančného trhu;
b)
podávať správu burzovej komore o zistených skutočnostiach za účelom uplatnenia sankcií podľa § 31;
c)
vykonávať sám alebo prostredníctvom ním poverených osôb revíziu činnosti burzových dohodcov týkajúcu sa ich burzových aj mimoburzových obchodov s cennými papiermi;
d)
zúčastňovať sa na zasadaní burzovej komory s právom pozastaviť výkon jej rozhodnutia, pokiaľ odporuje právnym predpisom, burzovému poriadku alebo burzovým pravidlám. Výkon rozhodnutia burzovej komory môže pozastaviť burzový komisár najdlhšie na sedem dní, dokedy o ňom s konečnou platnosťou rozhodne Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
e)
požadovať, aby burzová komora odstránila v určenej lehote zistené nedostatky;
f)
vyžadovať od orgánov burzy, právnickej osoby vykonávajúcej vyporiadanie burzového obchodu a od burzových dohodcov informácie, účtovné výkazy a iné doklady, ktoré súvisia s ich burzovým a mimoburzovým obchodom s cennými papiermi.
(5)
Náklady spojené s revíziou činnosti burzových dohodcov uhrádzajú títo dohodcovia.
§ 33
(1)
Minister financií Českej republiky alebo minister financií Slovenskej republiky je oprávnený na návrh burzového komisára odňať burzovej komore jej oprávnenia uvedené v tomto, prípadne v osobitnom zákone,13) pokiaľ závažným spôsobom porušuje právne predpisy, burzový poriadok alebo burzové pravidlá a hrozí nebezpečenstvo strát z omeškania. V takom prípade vymenuje splnomocnenca, ktorého poverí konaním v mene burzy a riadením burzy dovtedy, než valné zhromaždenie zvolí novú burzovú komoru.
(2)
Splnomocnencom podľa odseku 1 môže byť iba fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou. Splnomocnenec sa zapisuje do obchodného registra a zápisom prechádzajú na splnomocnenca práva a povinnosti burzovej komory. Je povinný zvolať valné zhromaždenie na voľbu novej burzovej komory, ktorá sa musí konať do troch mesiacov od zápisu splnomocnenca v obchodnom registri. Táto burzová komora podá návrh na výmaz splnomocnenca z obchodného registra.
(3)
Minister financií Českej republiky alebo minister financií Slovenskej republiky je oprávnený dočasne pozastaviť burzový obchod alebo obchody, ak nemožno inak zabrániť veľkým hospodárskym škodám.
(4)
Proti rozhodnutiu ministra financií Českej republiky alebo ministra financií Slovenskej republiky podľa odsekov 1 a 3 sa môže burzová komora odvolať na Najvyšší súd Českej republiky alebo na Najvyšší súd Slovenskej republiky,14) a to do siedmich dní od jeho doručenia. Podanie návrhu nemá odkladný účinok.
DESIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 34
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 154 až 220 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 164 a nasl. Obchodného zákonníka.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4)
§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
5)
§ 187 Obchodného zákonníka.
6)
§ 13 a 191 Obchodného zákonníka.
7)
§ 191 a nasl. Obchodného zákonníka.
8)
§ 197 a nasl. Obchodného zákonníka.
9)
§ 200 Obchodného zákonníka.
10)
Napr. § 1 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
11)
§ 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
12)
§ 1 ods. 5 zákona č. 530/1991 Zb. o dlhopisoch.
13)
§ 191 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 244 až 246c a § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie č. 70/1992 Zb.).
14)
§ 244 až 250 Občianskeho súdneho poriadku.