2/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 23. prosince 1991,
kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 ods. 1 písm. b) a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže, se mění takto:
§ 9 se vypouští.
Čl. II
Příspěvek podle vyhlášky č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže, se poskytne i za měsíc leden 1992.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr::

Ing. Horálek CSc., v. r.