197/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1992 do 28.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. marca 1992,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „nesmie“ vkladajú slová „do 28. mája 1992“ a text „25 %“ sa nahrádza textom „45 %“.
2.
V § 31 sa slová „§ 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3“ a dátum „1. marcom 1993“ sa nahrádza dátumom „28. májom 1992.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.