191/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 25. marca 1992
o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Trnavská univerzita so sídlom v Trnave.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.