19/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
ZÁKON
České národní rady
ze dne 16. prosince 1991
o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., se doplňuje takto:
§ 12 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
„(4)
Ministerstvo vnitra provádí kontrolu ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství ve státních orgánech a organizacích České republiky.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.

Pithart v. r.