139/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. februára 1992
o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Vysoká škola ekonomická v Bratislave sa 30. júnom 1992 rozdeľuje na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá vznikne z doterajšej Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.
§ 2
K 1. júlu 1992 sa zriaďuje vysoká škola s názvom „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici“ so sídlom v Banskej Bystrici zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.