138/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000 do 29.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. februára 1992
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, ako aj práva a povinnosti autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov a ich samospráv a spôsob získavania a straty odbornej spôsobilosti na vedenie uskutočňovania stavieb.
§ 2
Autorizácia
Autorizácia je oprávnenie fyzickej osoby vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa tohto zákona. Činnosť vykonávaná na základe autorizácie podľa tohto zákona nie je živnosťou.4)
DRUHÁ ČASŤ
AUTORIZOVANÍ ARCHITEKTI A AUTORIZOVANÍ STAVEBNÍ INŽINIERI
§ 3
Základné ustanovenia
(1)
Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov.
(2)
Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.
(3)
Zoznamy podľa odsekov 1 a 2 vedú komory zriadené podľa tohto zákona (§ 24 a 31).
(4)
Architekti a inžinieri môžu vykonávať odborné činnosti vo výstavbe
a)
sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),
b)
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej zamestnanec (ďalej len „zamestnanec“).
§ 4
Kategorizácia architektov
(1)
Architekt môže byť autorizovaný na
a)
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe vo všetkých kategóriách alebo
b)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:
1.
architekt pre pozemné stavby,
2.
architekt pre územné plánovanie,
3.
architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny,
4.
architekt pre záhradnú architektúru,
5.
architekt pre interiér stavieb.
(2)
Architekt pre pozemné stavby najmä
a)
navrhuje architektonické riešenie pozemných stavieb vrátane ich exteriéru, zmien pozemných stavieb, stavebných úprav, obnovy pamiatok a udržiavacích prác, ktorými sa mení vzhľad alebo koncepčné riešenie pozemných stavieb,
b)
vykonáva predprojektovú činnosť, najmä vypracúva stavebné zámery verejných prác,
c)
vyhotovuje dokumentáciu pozemných stavieb pre územné konanie a pre stavebné konanie a koordinuje čiastkové projekty,
d)
zastupuje stavebníka vo veciach architektonického riešenia pozemných stavieb,
e)
navrhuje stvárnenie inžinierskych stavieb a ich exteriéru, ako aj ich začlenenie do krajiny,
f)
vykonáva stavebný dozor.
(3)
Architekt pre územné plánovanie najmä
a)
spracúva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu vrátane zadaní a uskutočňuje prieskumy a rozbory,
b)
navrhuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie plôch vrátane asanačných, rekonštrukčných a rekultivačných zásahov do územia.
(4)
Architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny najmä
a)
navrhuje ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (krajinno-ekologický plán) vrátane asanačných, rekonštrukčných alebo rekultivačných zásahov do krajiny,
b)
projektuje dokumentáciu územného systému ekologickej stability a využívanie plôch ako chránených častí krajiny a verejných priestranstiev.
(5)
Architekt pre záhradnú architektúru najmä projektuje tvorbu, úpravy a údržbu parkov, záhrad a ostatných plôch zelene.
(6)
Architekt pre interiér stavieb najmä
a)
navrhuje architektonické stvárnenie interiérov stavieb,
b)
vyhotovuje projekty funkčného využitia interiérov pozemných stavieb.
(7)
Architekti podľa odsekov 2 až 6 ďalej
a)
poskytujú odborné poradenstvo vo veciach architektúry a projektovania, najmä odborné posudky, odhady a dobrozdania,
b)
vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb a interiérov podľa schválenej projektovej dokumentácie.
(8)
Rozsah autorizácie na základe vzdelania, odbornej praxe a výsledku preukázania odbornej spôsobilosti skúškou určí architektovi komora.
§ 5
Kategorizácia inžinierov
(1)
Inžinier môže byť autorizovaný na
a)
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe v kategóriách
1.
inžinier pre pozemné stavby,
2.
inžinier pre inžinierske stavby,
b)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:
1.
inžinier pre statiku stavieb,
2.
inžinier pre stavebné konštrukcie,
3.
inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
(2)
Inžinier podľa odseku 1 písm. a) najmä
a)
navrhuje architektonické riešenie stavieb vrátane ich exteriéru, ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,
b)
vykonáva predprojektovú činnosť, najmä vypracúva stavebné zámery verejných prác,
c)
vyhotovuje dokumentáciu stavieb potrebnú pre územné konanie a pre stavebné konanie a koordinuje čiastkové projekty a projekty energetického a technologického vybavenia stavieb,
d)
zastupuje stavebníka vo veciach architektonického riešenia stavieb,
e)
vyhotovuje časť dokumentácie pre územné plány a podklady na hodnotenie vplyvu stavieb na životné prostredie,
f)
vykonáva stavebný dozor.
g)
zastupujú investora stavby vo veciach prípravy a uskutočňovanie stavieb.
(3)
Inžinier pre statiku stavieb vykonáva odborné činnosti vo výstavbe vyhradené statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä vyhotovuje projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb, overuje projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, vykonáva prieskumy, stavebné merania a stavebnú diagnostiku a ďalšie technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.
(4)
Inžinier pre stavebné konštrukcie vyhotovuje časť projektovej dokumentácie stavieb a projektovú dokumentáciu jednoduchých stavieb a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa konštrukcií stavieb.
(5)
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vyhotovuje čiastkovú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.
(6)
Inžinieri podľa odsekov 2 až 5 ďalej
a)
vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b)
vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.
(7)
Rozsah autorizácie na základe vzdelania, odbornej praxe a výsledku preukázania odbornej spôsobilosti skúškou určí inžinierovi komora.
Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní
§ 6
(1)
Architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora alebo inej osoby, ktorá objednáva vykonanie odborných činností vo výstavbe (ďalej len „objednávateľ“).
(2)
Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za užitočné v záujme objednávateľa.
§ 7
(1)
Architekt a inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom odborných činností vo výstavbe pre objednávateľa, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch objednávateľa alebo ak si to objednávateľ vyhradil. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba objednávateľ.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby, ktoré architekt alebo inžinier zamestnáva.
§ 8
(1)
Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier vykonal odborné činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Architekt alebo inžinier odmietne vykonať činnosti,
a)
ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou, alebo sú technicky neuskutočniteľné alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie občanov alebo dobré mravy a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení,
b)
ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, mohlo dôjsť k ohrozeniu povinnosti mlčanlivosti, k nekalej súťaži alebo k porušeniu pravidiel verejnej súťaže,
c)
ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.
(3)
Odoprieť vykonať činnosti môže architekt alebo inžinier vtedy, keď
a)
jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať požadované činnosti,
b)
zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou znemožňujúcou náležite vykonať požadované činnosti.
(4)
Architekt a inžinier sa nesmie zúčastniť na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej súťaži, pri ktorej komora zistila nedodržanie pravidiel čestného súťaženia a súlad s právnymi predpismi.5) Účasť na súťaži napriek tomuto zisteniu komory je disciplinárnym previnením.
(5)
Architekt alebo inžinier môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.6)
(6)
Vzájomné vzťahy medzi architektom alebo inžinierom a objednávateľom pri výkone odborných činností sa spravujú ustanoveniami osobitných prepisov.7)
§ 9
(1)
Architekt alebo inžinier môže vykonávať odborné činnosti sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vytvoriť verejnú obchodnú spoločnosť, ak sú v nej výlučnými spoločníkmi.
(2)
Ak architekti alebo inžinieri vykonávajú odborné činnosti spoločne, právne vzťahy medzi nimi vyplývajúce zo spoločného výkonu činností upravia zmluvou.8) Objednávateľovi zodpovedá za výkon odbornej činnosti každý samostatne, ak s objednávateľom nebolo vopred dohodnuté inak.
(3)
Architekti a inžinieri, ktorí vykonávajú odborné činnosti spoločne, môžu mať spolu iba jedno sídlo ateliéru alebo kancelárie.
(4)
Architekt alebo inžinier sa môže dať zastúpiť iným architektom alebo inžinierom v rozsahu uvedenom v poverení na zastupovanie. Jednotlivé úkony za architekta alebo inžiniera môže v jeho mene vykonať aj ten, kto je u neho zamestnaný.
§ 10
Zamestnávanie iných osôb
Architekt a inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby. Pracovnoprávne vzťahy sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.9)
§ 11
Odmena
(1)
Architekt a inžinier vykonáva odborné činnosti za odmenu (honorár). Vykonávať odborné činnosti bezodplatne môže iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia.
(2)
Na odmenu a na vecné výdavky možno požadovať primeraný preddavok.10)
(3)
Tarifu odmien, spôsob ich výpočtu a ďalšie podrobnosti odmeňovania (honorárový poriadok) upraví komora a zverejní ich.
§ 12
Poistenie zodpovednosti za škodu
(1)
Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.
(2)
Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu autorizovaných architektov alebo do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov (ďalej len „zoznam“) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu,11) ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.
(3)
Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas výkonu činnosti a zamestnávania pracovníkov.
§ 13
Použitie a povaha písomností
(1)
Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
(2)
Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú písomnosti uvedené v odseku 1, možno použiť iba na účel, na ktorý boli vyhotovené; na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora. Ich ochrana podľa osobitných predpisov12) tým nie je dotknutá.
§ 14
Pečiatka
(1)
Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky.
(2)
Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi a vo vnútornom kruhopise označenie buď „autorizovaný architekt“, buď „autorizovaný stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo.
(3)
Pečiatky eviduje komora. Ak bol architekt alebo inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, pečiatku musí odovzdať komore do troch dní od vyčiarknutia.
§ 14a
Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov
(1)
Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 13 a 14.
(2)
Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe ako zamestnanci, nesmie byť na úkor odbornosti ich výkonu.
§ 14b
Právnické osoby
(1)
Právnické osoby môžu mať odborné činnosti vo výstavbe zapísané v predmete svojej činnosti, ak zamestnávajú architektov alebo inžinierov v pracovnom pomere a odborné činnosti vo výstavbe vykonávajú ich prostredníctvom. Podkladom na zapísanie do obchodného registra je autorizačné osvedčenie (§ 19) zamestnanca.
(2)
Právnické osoby nemôžu mať odborné činnosti vo výstavbe zapísané v predmete svojej činnosti, ak predmetom ich činnosti je uskutočňovanie stavieb dodávateľsky.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 15
Zapísanie do zoznamov
(1)
Do zoznamu (§ 3) sa zapíše ten, kto
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
je plne spôsobilý na právne úkony,
d)
je bezúhonný,
e)
má vzdelanie a odbornú prax podľa § 16,
f)
nie je zamestnancom právnickej osoby, ktorá má v predmete činnosti uskutočňovanie stavieb, ani sám nemá živnostenské oprávnenie na uskutočňovanie stavieb,
g)
vykonal odbornú skúšku,
h)
zložil sľub.
(2)
Do zoznamu možno zapísať aj toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 písm. b), ani požiadavky podľa § 16, ak
a)
je zapísaný v obdobnom zozname ako architekt alebo inžinier v slobodnom povolaní podľa práva štátu, v ktorom má trvalý pobyt, a je zaručená vzájomnosť práva zápisu,
b)
to vyplýva z medzinárodných dohôd alebo z dohôd profesijových komôr.
(3)
Zoznam sa každoročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Komora nezapíše do zoznamu toho, kto vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani toho, kto je pracovníkom komory, ktorá vedie zoznam. Keď tieto prekážky vzniknú po zapísaní do zoznamu, komora takúto osobu zo zoznamu vyčiarkne, ak osoba do 30 dní od vzniku prekážky nepreukáže, že prestala vykonávať uvedené zamestnanie, povolanie alebo činnosť.
(2)
Podrobné pravidlá o zápise do komory upraví štatút komory.
§ 16
Vzdelanie a odborná prax
(1)
Na zapísanie do zoznamu architektov podľa § 15 ods. 1 písm. e) sa vyžaduje
a)
vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúry alebo v odbore pozemného staviteľstva,
b)
odborná prax najmenej päť rokov.
(2)
Ako vzdelanie podľa odseku 1 písm. a) môže komora uznať aj iné vzdelanie, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej desaťročnou praxou v niektorej oblasti architektúry dostatočne preukázala potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť.
(3)
Za odbornú prax podľa odseku 1 písm. b) sa považuje osobne vykonávaná odborná činnosť v niektorej kategórii architektúry alebo v pozemnom staviteľstve, a to samostatne vo vlastnom mene podľa doterajších predpisov alebo v pracovnom vzťahu k architektovi alebo k právnickej osobe zaoberajúcej sa výlučne alebo prevažne uvedenými činnosťami v tuzemsku alebo v zahraničí. Podrobné vymedzenie určí komora v spolupráci s ministerstvom.
(4)
Na zapísanie do zoznamu inžinierov podľa § 15 ods. 1 písm. e) sa vyžaduje
a)
vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania,
b)
odborná prax najmenej päť rokov.
(5)
Na zapísanie do zoznamu inžinierov podľa § 15 ods. 1 písm. e) pre kategórie uvedené v § 5 ods. 5 sa vyžaduje
a)
vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania,
b)
odborná prax najmenej päť rokov.
(6)
Ako vzdelanie podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a) môže komora uznať aj iné vzdelanie technického zamerania, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej desaťročnou praxou vo výstavbe dostatočne preukázala potrebnú odbornú spôsobilosť.
(7)
Za odbornú prax podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 písm. b) sa považuje osobne vykonávaná odborná činnosť v niektorej oblasti výstavby, a to samostatne vo vlastnom mene podľa doterajších predpisov alebo v pracovnom vzťahu k inžinierovi alebo k právnickej osobe zaoberajúcej sa výlučne alebo prevážne uvedenými činnosťami v tuzemsku alebo v zahraničí. Podrobné vymedzenie určí komora v spolupráci s ministerstvom.
§ 17
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
c)
neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,
d)
odhlásil sa z trvalého pobytu v Slovenskej republike,
e)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f)
bol vylúčený z komory,
g)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom svojho povolania,
h)
stal sa zamestnancom právnickej osoby, ktorá má v predmete činnosti uskutočňovanie stavieb, alebo sám získal živnostenské oprávnenie na uskutočňovanie stavieb,
i)
nespĺňa podmienky podľa § 15 ods. 4.
(2)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu aj toho, kto bol právoplatne odsúdený za iný úmyselný trestný čin, než je uvedený v odseku 1 písm. g), na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní viac ako jeden rok, keďby jeho členstvo v komore vzhľadom na závažnosť trestného činu alebo na jeho následky bolo na prekážku dôveryhodnosti profesie alebo dobrého mena komory za podmienok určených v disciplinárnom poriadku. Rovnako môže komora vyčiarknuť zo zoznamu toho, komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa osobitných predpisov.14)
(3)
Z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. d) komora nevyčiarkne toho, kto spĺňa podmienky uvedené v § 15 ods. 2.
(4)
Vyčiarknutie zo zoznamu komora zverejní.
(5)
Nezapísanie do zoznamu alebo vyčiarknutie zo zoznamu je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov15) na základe žaloby toho, koho sa týka.
§ 18
Obsah zoznamu
(1)
Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje architekta alebo inžiniera:
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie,
e)
kategória a rozsah oprávnenia,
f)
dátum vykonania odbornej skúšky,
g)
dátum zloženia sľubu.
(2)
Do zoznamu sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1 písm. a) až e), ako aj uloženie disciplinárneho opatrenia. Zmeny údajov treba oznámiť komore do troch dní odo dňa, keď nastali.
(3)
Do zoznamov môže každý nahliadnuť a robiť si z nich výpisy a odpisy.
§ 19
Autorizačné osvedčenie
(1)
O zapísaní do zoznamu komora vydá autorizačné osvedčenie. V ňom sa uvedú údaje podľa § 18 ods. 1 písm. a), b), e)a g).
(2)
Autorizačné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu. Treba ho odovzdať komore do piatich dní odo dňa straty platnosti.
§ 20
Registračné číslo
Poradie zapísania v zozname, kód zoznamu a kód kategórie tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v autorizačnom osvedčení a v pečiatke.
§ 21
Odborná skúška
(1)
Odborné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát za rok. Termíny a organizáciu odborných skúšok určí komora.
(2)
Odborná skúška je verejná.
(3)
Obsah odbornej skúšky určí komora po prerokovaní s ministerstvom.
(4)
Na odbornú skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý o to požiada a spĺňa predpoklady uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) až e).
(5)
Uchádzač, ktorý na odbornej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po 12 mesiacoch. Vzhľadom na priebeh skúšky môže skúšobná komisia na návrh uchádzača rozhodnúť, že skúšku možno opakovať už po šiestich mesiacoch.
(6)
Za odbornú skúšku sa platí úhrada, ktorej výšku určí komora.
§ 22
Skúšobná komisia
(1)
Odborné skúšky sa vykonávajú pred skúšobnou komisiou komory zloženej z popredných odborníkov z teórie a praxe. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia na návrh komory.
(2)
Odbornú skúšku možno konať, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobnej komisie.
§ 23
Sľub
(1)
Sľub možno zložiť až po vykonaní odbornej skúšky. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory alebo ním určeného podpredsedu, a to do jedného mesiaca od vykonania odbornej skúšky.
(2)
Sľub znie: „Sľubujem na svoje svedomie a na občiansku a stavovskú česť, že svoje povolanie budem vykonávať v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
(3)
Zapísanie do zoznamu sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu.
§ 23a
Preskúšanie
(1)
Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva alebo na základe vlastného zistenia z dôvodu, že sa pri výkone odborných činností vo výstavbe dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy.
(2)
Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré majú autorizáciu, sú povinní oznámiť to komore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie a pečiatku. Ak chcú odborné činnosti vo výstavbe vykonávať, musia sa podrobiť preskúšaniu podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo architektov a inžinierov len niektorej kategórie, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúce sa odborných činností vo výstavbe.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala odbornú skúšku potrebnú na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo na stavebný dozor.
(5)
Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 22.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA ARCHITEKTOV A INŽINIEROV
Prvý oddiel
Slovenská komora architektov
§ 24
Postavenie a základné úlohy
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave.
(2)
Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä
a)
podporovať architektov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy,
b)
viesť zoznam architektov, zapisovať do neho a vyčiarkúvať z neho architektov,
c)
dbať o to, aby architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory,
d)
dbať o rast odbornosti architektov a zabezpečovať ich celoživotné odborné vzdelávanie,
e)
udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi architektmi,
f)
starať sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia,
g)
prispievať k rozvoju architektúry spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špecializovanými vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združenia a podieľať sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a územného plánovania,
h)
vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
i)
zabezpečovať medzinárodnú výmenu odborných poznatkov a inú spoluprácu s obdobnými komorami v zahraničí,
j)
vydať do 30 dní od predloženia vyhlasovateľovi výsledok overenia dodržiavania pravidiel čestného súťaženia a súladu s právnymi predpismi o verejnej súťaži pre architektov.
k)
zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu.
(3)
Členmi Slovenskej komory architektov sú všetci architekti zapísaní v zozname architektov (§ 3 ods. 1). Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory.
§ 25
Orgány
Slovenská komora architektov má tieto orgány:
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
autorizačnú komisiu,
d)
disciplinárnu komisiu.
§ 26
Valné zhromaždenie
(1)
Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.
(2)
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, keď to navrhuje petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia petície komore.
(3)
Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Architekta zapísaného v zozname architektov môže zastúpiť iba architekt.
(4)
Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.
(5)
Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
(6)
Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
§ 27
Úlohy valného zhromaždenia
(1)
Valné zhromaždenie najmä
a)
volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu, podpredsedov komory a členov predstavenstva a autorizačnej komisie (§ 29 ods. 2),
b)
schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok a skúšobný poriadok,
c)
schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d)
zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva,
e)
zriaďuje svoj úrad a určuje základné pravidlá jeho činnosti,
f)
schvaľuje rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom komory,
g)
schvaľuje rozpočet a overenú ročnú účtovnú závierku.
(2)
Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne architektov hlasujú iba architekti; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.
(3)
Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory môže byť iba architekt. V kolektívnych orgánoch komory tvoria architekti nadpolovičnú väčšinu členov.
(4)
Riaditeľ úradu ani ostatní pracovníci komory nemôžu byť členmi komory.
(5)
Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.
§ 28
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom komory alebo iným vnútorným predpisom zverené valnému zhromaždeniu, autorizačnej komisii alebo nimi zriadeným komisiám.
(2)
Predstavenstvo má trinásť členov; skladá sa z predsedu komory, podpredsedov komory a z ďalších členov komory. V predstavenstve sú primerane zastúpené všetky kategórie architektov; podrobnosti určí štatút komory.
(3)
Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.
(4)
Na schôdzach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo.
§ 29
Autorizačná komisia
(1)
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov pre veci týkajúce sa autorizácie a architektov. Autorizačná komisia najmä
a)
vedie zoznam architektov,
b)
rozhoduje o zapísaní do zoznamu a o vyčiarknutí z neho,
c)
zostavuje skúšobnú komisiu na vykonanie odbornej skúšky a určuje jej obsah a organizáciu,
d)
určuje úhrady za vykonanie odbornej skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu,
e)
plní ďalšie úlohy súvisiace s autorizáciou podľa štatútu komory.
(2)
Autorizačná komisia má predsedu a 12 členov; jej členovia nemôžu byť členmi predstavenstva. Členov autorizačnej komisie volí valné zhromaždenie. Predsedu autorizačnej komisie volia členovia komisie spomedzi seba tajným hlasovaním. Aspoň jeden člen komisie má vysokoškolské právnické vzdelanie.
§ 30
Predseda a podpredsedovia
(1)
Predseda Slovenskej komory architektov zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému.
(2)
Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia v určenom poradí; podrobné pravidlá zastupovania, počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií architektov upraví štatút komory.
(3)
Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania aj podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.
Druhý oddiel
Slovenská komora stavebných inžinierov
§ 31
Postavenie a základné úlohy
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora stavebných inžinierov so sídlom v Bratislave; má regionálne združenia komory, ktorých sídla určí valné zhromaždenie.
(2)
Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä
a)
podporovať inžinierov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy,
b)
viesť zoznam inžinierov a zapisovať do neho a vyčiarkúvať z neho inžinierov,
c)
dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory,
d)
dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie,
e)
udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi,
f)
prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združeniami a podieľať sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby,
g)
vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
h)
zabezpečovať medzinárodnú výmenu odborných poznatkov a inú spoluprácu s obdobnými komorami v zahraničí,
i)
vydať do 30 dní od predloženia vyhlasovateľovi výsledok overenia dodržania pravidiel čestného súťaženia a súladu s právnymi predpismi o verejnej súťaži pre inžinierov.
j)
vykonávať odborné skúšky uchádzačov o živnostenské oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor, preskúšavať ich a vydávať im a odnímať osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky alebo preskúšania,
k)
viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach uchádzačom o živnostenské oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor,
l)
zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu.
(3)
Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci inžinieri zapísaní v zozname inžinierov. Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory.
(4)
Na vykonávanie odbornej skúšky uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor sa primerane vzťahujú § 21 a 22.
(5)
Odbornú skúšku môže vykonať každý uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 písm. b) až e) a
a)
má vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a päť rokov odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
b)
má vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie a sedem rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.
§ 32
Orgány
Slovenská komora stavebných inžinierov má tieto orgány:
a)
valné zhromaždenie,
b)
regionálne združenia komory,
c)
predstavenstvo,
d)
autorizačnú komisiu,
e)
disciplinárnu komisiu.
§ 33
Valné zhromaždenie
(1)
Najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.
(2)
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak to navrhuje aspoň jedno regionálne združenie komory alebo petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu alebo petície komore.
(3)
Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Inžiniera zapísaného v zozname inžinierov môže zastúpiť iba inžinier.
(4)
Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.
(5)
Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
(6)
Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
§ 34
Úlohy valného zhromaždenia
(1)
Valné zhromaždenie najmä
a)
volí a odvoláva na štvorročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a autorizačnej komisie (§ 37 ods. 2),
b)
schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok a skúšobný poriadok, ako aj štatút regionálneho združenia komory,
c)
schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d)
zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia regionálnych združení komory a predstavenstva,
e)
zriaďuje svoj úrad a jeho regionálne pracoviská a určuje základné pravidlá ich činnosti,
f)
schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,
g)
schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku.
(2)
Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne inžinierov hlasujú iba inžinieri; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.
(3)
Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory však môže byť iba inžinier. V kolektívnych orgánoch komory tvoria inžinieri nadpolovičnú väčšinu členov.
(4)
Riaditeľ úradu komory ani ostatní pracovníci komory nemôžu byť volení do orgánov komory.
(5)
Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.
§ 35
Regionálne združenia komory
(1)
Úlohou regionálnych združení komory je zaoberať sa regionálnymi problémami inžinierov. Zaoberajú sa aj vecami, ktorými ich poverí valné zhromaždenie alebo ktoré im zverí štatút. Štatút komory určí aj orgány regionálneho združenia komory.
(2)
Regionálne združenie komory zvoláva podpredseda komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné obdobie valné zhromaždenie.
§ 36
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu komory.
(2)
Predstavenstvo má pätnásť členov; skladá sa z predsedu komory, z podpredsedov komory a ďalších členov. V predstavenstve sú primerane zastúpené všetky kategórie inžinierov; podrobnosti určí štatút komory.
(3)
Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.
(4)
Na schôdzach predstavenstva komory sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo.
§ 37
Autorizačná komisia
(1)
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie a inžinierov. Autorizačná komisia najmä
a)
vedie zoznam inžinierov,
b)
rozhoduje o zapísaní do zoznamu a o vyčiarknutí z neho,
c)
zostavuje skúšobnú komisiu na vykonávanie odbornej skúšky a určuje jej obsah a organizáciu,
d)
určuje úhrady za vykonanie odbornej skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu,
e)
plní ďalšie úlohy súvisiace s autorizáciou podľa štatútu komory.
(2)
Autorizačná komisia má predsedu a dvanásť členov; jej členovia nemôžu byť členmi predstavenstva. Členov autorizačnej komisie volí valné zhromaždenie. Predsedu autorizačnej komisie volia členovia komisie spomedzi seba tajným hlasovaním. Aspoň jeden člen komisie má vysokoškolské právnické vzdelanie.
§ 38
Predseda a podpredsedovia
(1)
Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému.
(2)
Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia; podrobné pravidlá zastupovania, počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií inžinierov upraví štatút komory.
(3)
Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.
Tretí oddiel
Spoločné ustanovenia o komorách
§ 39
Disciplinárna zodpovednosť členov komôr
(1)
Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo štatútom komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok (ďalej len „disciplinárne previnenie"), možno uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do 100 000 Kčs,
c)
vylúčenie z komory.
(2)
Výnos z pokút je príjmom komory.
(3)
Disciplinárnu právomoc podľa odseku 1 vykonáva disciplinárna komisia, ktorú volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie. Disciplinárna komisia koná v päťčlennom senáte, z ktorého jeden člen má právnické vzdelanie a nie je členom komory. Ak je účastníkom disciplinárneho konania architekt alebo inžinier, jedným členom disciplinárnej komisie je člen príslušnej autorizačnej komisie.
(4)
Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda komory do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení člena komory dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa disciplinárne previnenie stalo.
(5)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne; obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Doručuje sa účastníkovi disciplinárneho konania a predstavenstvu komory.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva predstavenstvu komory do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania; odvolanie má odkladný účinok.
(7)
O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť, prípadne zrušiť a vrátiť na opakované konanie disciplinárnej komisii; inak ho potvrdí.
(8)
Ak bola v disciplinárnom konaní právoplatne uložená pokuta alebo vylúčenie z komory, je takéto rozhodnutie preskúmateľné súdom na základe žaloby účastníka disciplinárneho konania podľa osobitných predpisov.17)
(9)
Podrobnosti disciplinárneho konania, počet členov disciplinárnej komisie a počet senátov upraví disciplinárny poriadok. Na disciplinárne konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.18)
§ 40
Ročná účtovná závierka
Ročnú účtovnú závierku komory overuje nezávislý overovateľ (audítor).19)
§ 41
Financovanie
(1)
Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú
a)
príspevky členov komory,
b)
výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní,
c)
úhrady za vykonanie odbornej skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu,
d)
výnosy z vlastného majetku,
e)
dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,
f)
iné príjmy.
(2)
Členovia komory platia jednotný základný príspevok na činnosť orgánov komory. Architekti alebo inžinieri platia aj ďalší príspevok, ktorého výška je na každý rok závislá od výšky ich zdaniteľného príjmu v predchádzajúcom roku. Podrobné pravidlá ustanoví štatút komory.
(3)
Komora nevykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť a ani svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikateľskú činnosť iných osôb. Výnosmi z vlastného majetku sú najmä nájomné za prenájom nebytových priestorov a príjmy z výstav organizovaných komorou.
(4)
Komora nepríjme dobrovoľný príspevok alebo dar,
a)
ak ho poskytuje politická strana alebo politické hnutie,
b)
ak je jeho poskytnutie priamo alebo nepriamo spojené s protislužbou, ktorá by vyvolávala pochybnosti o nezaujatosti a nepolitickosti komory,
c)
ak by tým mohli byť porušené pravidlá verejných architektonických súťaží alebo pravidlá hospodárskej súťaže.
(5)
Ak komora prijala účelovú dotáciu alebo iný účelový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, umožní štátnemu kontrolnému orgánu vykonanie kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
(1)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Spolku architektov Slovenska. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení považujú fyzické osoby, ktoré získali preukaz osobitnej spôsobilosti na projektovanie podľa odbornosti podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Za vykonanie odbornej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov,1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva architektom. Preukaz nahrádza odbornú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov.
§ 43
(1)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení komory považujú členovia Slovenského zväzu stavebných inžinierov a inžinieri, ktorí získali preukaz odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Za vykonanie odbornej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov,1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva inžinierom. Preukaz nahrádza odbornú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory stavebných inžinierov.
§ 43a
(1)
Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. decembra 2001.
(2)
Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej spôsobilosti platia do 31. decembra 2001.
(3)
Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe odbornej skúšky podľa tohto zákona a zákona o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe,20) komory zapíšu do zoznamu do 31. decembra 2001, ak spĺňajú aj ostatné podmienky podľa tohto zákona na zápis do zoznamu.
§ 43b
(1)
Odborná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná pred 1. augustom 2000 pred skúšobnou komisiou komory sa považuje za odbornú skúšku podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).
§ 44
Zrušuje sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory.
§ 44a
Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
2)
§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
§ 2 a 5 vyhlášky č. 186/1990 Zb.
3)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
9)
Zákonník práce.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).
13)
§ 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.
14)
§ 49 ods. 1 a 2 Trestného zákona.
§ 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
16)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
19)
§ 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.