137/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. februára 1992
o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov „Vysoká škola veterinárska v Košiciach“ sa mení a znie: „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r