128/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.04.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 20. februára 1992
o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
§ 1
(1)
Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o takto ustanovené percentá:
a)
2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1989,
b)
5 % za kalendárny rok 1990,
c)
5 % za I. polrok roka 1991.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 písm. a) neprislúcha poškodenému za dobu, za ktorú mu na úpravu náhrady za stratu na zárobku vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
(3)
Úprava podľa odseku 1 sa vykoná na žiadosť poškodeného aj v prípadoch, keď po 31. decembri 1980 mu náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite neprislúchala, pretože to neumožňovali právne predpisy o sumách obmedzujúcich spôsob výpočtu a poskytovanie týchto náhrad.
§ 2
(1)
Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenie § 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
(2)
Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.
§ 3
Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia vlády prislúcha od 1. decembra 1991.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r