117/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1992 do 31.10.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
zo 4. marca 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 a 2 sa slová „príspevok pred nástupom do zamestnania2)“ nahrádzajú slovami „hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie2)“
Poznámka pod čiarou č. 2 znie:
„2)
§ 12 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa suma „800 Kčs“ nahrádza sumou „1000 Kčs“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve“ nahrádzajú slovami „peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce príjem“.
3a.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „, a u dieťaťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého ani pravidelná návšteva predškolských zariadení, ktorá neprevyšuje štyri hodiny denne.“.
4.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je v rodine viac detí uvedených v § 2 ods. 1, patrí pri starostlivosti o tieto deti príspevok len jednému z manželov; to platí obdobne, ak ide o ostatných oprávnených (§ 2 ods. 3).“.
5.
V § 7 ods. 1 sa suma „900 Kčs“ nahrádza sumou „1 200 Kčs“.
6.
V § 7 ods. 2 sa suma „30 Kčs“ nahrádza sumou „40 Kčs“.
7.
V § 7 ods. 5 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ sa v § 11 ods. 3 neustanovuje inak.“.
8.
§ 8 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
vojačky a vojaci v činnej službe, policajtky a policajti, príslušníčky a príslušníci Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a zborov nápravnej výchovy na orgánoch, ktoré vykonávajú ich nemocenskú starostlivosť,“.
9.
V § 12 ods. 4 sa za slová „sa vyplatil“ vkladajú tieto slová: „vo výške, v ktorej patril,“.
10.
V § 14 ods. 1 sa slová „príslušníčky (príslušníkov) Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „policajtky (policajtov), príslušníčky (príslušníkov) Federálnej bezpečnostnej informačnej služby“.
11.
V § 15 sa slová „ak sa mzdy zvýšia aspoň o 5 %“ nahrádzajú slovami „ak je rast priemernej mzdy aspoň 5 %“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r