1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKON
zo dňa 10. decembra 1991
o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Pôsobnosť zákona
§ 1
Tento zákon upravuje poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť, ako aj zisťovanie a používanie priemerného zárobku na pracovnoprávne účely.
§ 2
Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť zamestnancom zamestnávateľa, ktorý je
a)
rozpočtovou organizáciou,1)
b)
príspevkovou organizáciou,1) pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 3
Zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie pracovník v pracovnom pomere alebo člen družstva v členskom pomere, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, a ak ide o zisťovanie a používanie priemerného zárobku, tiež zamestnanec v obdobnom pracovnom vzťahu.2)
DRUHÁ ČASŤ
Mzda a odmena za pracovnú pohotovosť
§ 4
Všeobecné ustanovenia
(1)
Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu mzda.
(2)
Mzdou sa rozumejú peňažné plnenia alebo plnenia peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažujú plnenia poskytované podľa osobitných predpisov v súvislosti so zamestnaním, najmä náhrady mzdy, odstupné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a odmena za pracovnú pohotovosť.
(3)
Mzda sa predovšetkým dojednáva v pracovnej zmluve alebo v inej zmluve3) (ďalej len „pracovná zmluva“) alebo v kolektívnej zmluve.
(4)
Mzda patrí najmenej vo výške a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Mzda nesmie byť nižšia než minimálna mzda. Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky určí nariadením výšku, prípadne podmienky na určenie minimálnej mzdy a jej výšky. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť minimálnu mzdu vyššiu, než ustanoví nariadenie vlády podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Pracovná zmluva, v ktorej je dojednaná nižšia mzda, než patrí podľa kolektívnej zmluvy alebo podľa tohto zákona, je v tejto časti neplatná.
§ 5
Mzda za prácu nadčas
(1)
Za dobu práce nadčas4) prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda zvýšená najmenej o výšku 25 % priemerného zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na poskytnutí náhradného voľna namiesto zvýšenia mzdy. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno v čase troch kalendárnych mesiacov po výkone práce nadčas alebo v inak dohodnutej dobe, prislúcha zamestnancovi mzda zvýšená podľa prvej vety.
(2)
Pokiaľ sa mzda dojednala v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve už s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas, zvýšená mzda ani náhradné voľno podľa odseku 1 neprislúcha.
§ 6
Mzda a náhrada mzdy za sviatok
(1)
Za dobu práce vo sviatok prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda zvýšená najmenej o výšku 50 % priemerného zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie § 5 ods. 1 druhej vety tu platí obdobne.
(2)
Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, prislúcha náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, pokiaľ mu mzda ušla v dôsledku sviatku. Náhrada mzdy v tejto výške prislúcha zamestnancovi tiež za deň, v ktorom sa mu poskytlo za prácu vo sviatok náhradné voľno.
(3)
Náhrada mzdy za sviatok neprislúcha zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal smenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu alebo smenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto smien.
§ 7
Mzda za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci
(1)
Za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci prislúcha zamestnancovi mzdové zvýhodnenie vo výške za podmienok dojednaných v kolektívnej zmluve.
(2)
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoví nariadením mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci pre prípad, keď nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo mzda nie je v kolektívnej zmluve dojednaná.
§ 8
Mzda pri výkone inej práce
(1)
Ak je zamestnanec prevedený na prácu, za ktorú prislúcha nižšia mzda, z dôvodu
a)
ohrozenia chorobou z povolania,
b)
karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa predpisov o starostlivosti o zdravie ľudu,
c)
odvrátenia živelnej udalosti alebo inej hroziacej nehody alebo na zmiernenie ich bezprostredných následkov,
prislúcha mu po dobu prevedenia ku mzde doplatok najmenej do výšky priemerného zárobku, najdlhšie však po dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa prevedenia. Okruh uvedených dôvodov možno v kolektívnej zmluve rozšíriť a pre tieto ďalšie dôvody možno dojednať aj inú výšku a dobu poskytovania doplatku.
(2)
Doplatok podľa odseku 1 písm. a) prislúcha aj vtedy, ak zamestnanec prejde k inému zamestnávateľovi, pretože pre neho doterajší zamestnávateľ nemá inú vhodnú prácu. Doplatok poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý ho zamestnáva v čase, po ktorý doplatok prislúcha; vyplatený doplatok tomuto zamestnávateľovi uhradí zamestnávateľ, u ktorého došlo ku vzniku ohrozenia chorobou z povolania.
(3)
Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia nariadením, za akých podmienok uhradí príslušný orgán štátnej správy náklady na prípadný doplatok mzdy podľa odseku 1 písm. b) zamestnávateľovi, ktorý ho poskytol.
§ 9
Mzda pri chybnej práci
Ak zamestnanec zavinene svojou chybnou prácou vyrobí nepodarok (chybný výrobok), neprislúcha mu za prácu na ňom mzda. Ak možno nepodarok opraviť a ak zamestnanec urobí opravu sám, prislúcha mu mzda za prácu na tomto výrobku, nie však mzda za vykonanie opravy. Ak zamestnanec nepodarok nezavinil, prislúcha mu mzda ako za prácu bezchybnú. Táto mzda mu prislúcha aj vtedy, ak sa mu po oznámení závady neuložilo zastaviť prácu. Obdobne ako pri nepodarkoch sa postupuje tiež pri chybnom vykonávaní montáží, opráv, úprav a stavebných prác.
§ 10
Splatnosť mzdy
(1)
Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, pokiaľ sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve nedohodlo inak.
(2)
Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky na zotavenie vyplatená pred nastúpením dovolenky.
(3)
Pri skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi na jeho žiadosť mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, ak to umožňuje technika výpočtu miezd.
§ 11
Výplata mzdy
(1)
Mzda sa vypláca zamestnancovi v peniazoch. Mzdu možno vyplácať v inej než česko-slovenskej mene, len pokiaľ to umožňuje tento zákon.
(2)
Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v kolektívnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec nemôže dostaviť na výplatu z vážnych dôvodov, prípadne ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu v deň určený na jej výplatu, prípadne najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, pokiaľ sa nedohodnú inak.
(3)
Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach. Na žiadosť zamestnanca predloží mu zamestnávateľ na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.
(4)
Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Manželovi možno mzdu vyplatiť len na základe písomného splnomocnenia. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe než zamestnancovi len pokiaľ to ustanovuje zákon.5)
(5)
Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný pri výplate miezd, prípadne iných peňažných plnení v prospech zamestnanca, po vykonaní prípadných zrážok zo mzdy podľa príslušných právnych predpisov poukázať sumu určenú zamestnancom na jeho účet v česko-slovenskom peňažnom ústave.
§ 12
Zrážky zo mzdy
(1)
Zrážky zo mzdy možno vykonať len na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Inak môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len
a)
daň zo mzdy,
b)
preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky pre priznanie tejto mzdy,
c)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo orgánom štátnej správy,
d)
sumy prepadajúce štátu v dôsledku právoplatne uloženého nápravného opatrenia a peňažné tresty (pokuty), ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
e)
preplatky na dávkach nemocenského poistenia, pokiaľ je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa právnych predpisov o nemocenskom poistení,
f)
neprávom prijaté sumy dávok sociálneho zabezpečenia, pokiaľ je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení,
g)
nevyúčtovaný preddavok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov,
h)
náborové a iné príspevky, ako aj náhrady sťahovacích výdavkov, ktoré sa zamestnancovi vyplatili v nábore a ktoré je zamestnanec povinný podľa pracovnoprávnych predpisov vrátiť,
i)
náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
j)
sumy rodičovského príspevku, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa zákona o rodičovskom príspevku,
k)
neprávom prijaté hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie alebo jeho zvýšenie alebo ako preddavok poskytnuté hmotné zabezpečenie, pokiaľ je zamestnanec povinný ho vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa zákona o zamestnanosti.
(2)
Poradie zrážok zo mzdy ustanovuje nariadením vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 13
Naturálna mzda
(1)
Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy s výnimkou minimálnej mzdy naturálnou formou. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých.
(2)
Ako naturálnu mzdu možno poskytovať výrobky, výkony, práce a služby. Poskytovanie naturálnej mzdy vo forme liehovín alebo iných návykových látok nie je dovolené. Cestovné (tarifná zľava) pre zamestnanca dopravcu sa nepovažuje za naturálnu mzdu.
(3)
Výška naturálnej mzdy sa vyjadruje v peňažnej forme v predajných cenách pre konečného spotrebiteľa podľa cenových a daňových predpisov.6)
§ 14
Minimálne mzdové tarify
(1)
V prípade, keď nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo mzda nie je v kolektívnej zmluve dojednaná, nesmie byť mzda nižšia než príslušná minimálna mzdová tarifa.
(2)
Minimálne mzdové tarify odstupňované podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce a vyjadrené tarifnými stupňami ustanoví vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.
§ 15
Odmena za pracovnú pohotovosť
Ak odmena za pracovnú pohotovosť7) nie je dojednaná v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, prislúcha zamestnancovi za hodinu pracovnej pohotovosti táto odmena najmenej vo výške jednej desatiny hodinovej minimálnej mzdy.
TRETIA ČASŤ
Normovanie práce
§ 16
(1)
Zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce; pritom musí vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a čas na prirodzené potreby, jedenie a oddych.
(2)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady pre uplatnenie noriem boli vytvorené pred začatím práce. Normy spotreby práce a ich zmeny sa musia zamestnancom oznámiť vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatniť so spätnou platnosťou.
(3)
Zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce vykonáva zamestnávateľ po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom, ak táto úprava nie je urobená v kolektívnej zmluve.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Priemerný zárobok
§ 17
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
(1)
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodnom období a z doby odpracovanej v rozhodnom období. Do hrubej mzdy sa nezahŕňa mzda, ktorá je úplne alebo sčasti oslobodená od dane zo mzdy; to neplatí, ak ide o mzdu oslobodenú od dane zo mzdy
a)
podľa medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia,
b)
preto, že nedosahuje zdaniteľnú výšku,
c)
poskytovanú nevidomým zamestnancom alebo členom záchranných zborov zriadených podľa osobitných predpisov pre rizikové pracoviská za činnosť pri záchranárskom zásahu.
(2)
Pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, je rozhodným obdobím predchádzajúci kalendárny štvrťrok; priemerný zárobok sa zisťuje k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Pri vzniku zamestnania v priebehu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka je rozhodným obdobím doba od vzniku zamestnania do konca kalendárneho štvrťroka.
(4)
Ak zamestnanec v rozhodnom období neodpracoval aspoň 22 dní, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí z hrubej mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodného obdobia, prípadne z hrubej mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.
(5)
Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok, prípadne ako priemerný denný (smenový) zárobok. Pokiaľ sa podľa pracovnoprávnych predpisov vychádza z priemerného mesačného zárobku, priemerný zárobok zistený podľa prvej vety sa prepočíta na jeden mesiac podľa priemerného počtu pracovných hodín (dní) pripadajúcich v roku na jeden mesiac.
(6)
Ak priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na výšku zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde; to platí obdobne pri používaní pravdepodobného zárobku.
(7)
V prípadoch, keď sa podľa pracovnoprávnych predpisov používa v súvislosti s náhradou škody priemerný zárobok u žiakov a študentov alebo u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí nie sú zamestnaní a ktorých príprava na povolanie (činnosti) sa vykonáva podľa osobitných predpisov, vychádza sa z výšky priemerného zárobku určenej podľa ods. 6.
(8)
Ak sa zamestnancovi v rozhodnom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok; zvyšná časť (časti) tejto mzdy sa zahrnie do hrubej mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období.
(9)
Bližšia úprava zisťovania priemerného zárobku sa môže upraviť v kolektívnej zmluve.
(10)
Ako mzda sa na účely zisťovania priemerného zárobku posudzuje aj odmena alebo iný príjem poskytovaný zamestnancovi za prácu v jeho zamestnaní vykonávanom v inom pracovnom vzťahu než v pracovnom pomere.
(11)
Ak zamestnanec vykonáva prácu v niekoľkých pracovných vzťahoch u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa mzda v každom pracovnom vzťahu samostatne.
PIATA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)
Ak mzda nie je dojednaná v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, je zamestnávateľ povinný poskytovanie mzdy prerokovať s príslušným odborovým orgánom.8)
(2)
Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov vopred so zmenami spôsobu odmeňovania, výšky mzdy a podmienok pre jej poskytovanie; ak vydal vnútorný mzdový predpis, je povinný umožniť zamestnancom doň nahliadať.
§ 19
Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú obdobne na náhradu mzdy a odmenu za pracovnú pohotovosť, pokiaľ ide o jej splatnosť, výplatu a výkonávanie zrážok.
§ 20
(1)
Zamestnancom s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno s ich súhlasom poskytovať mzdu v inej než česko-slovenskej mene. Prepočet výšky mzdy v Kčs na inú než česko-slovenskú menu sa vykonáva podľa kurzov devízového trhu uvedených v kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej.
(2)
Zamestnancom, ktorí nepracujú na pracoviskách zamestnávateľa, ale podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve pre zamestnávateľa vykonávajú dojednané práce doma podľa vlastného rozvrhnutia pracovného času (domácki zamestnanci) neprislúcha zvýšená mzda za prácu nadčas (§ 5), zvýšená mzda za prácu vo sviatok (§ 6), prípadne ďalšie časti mzdy vylúčené kolektívnou zmluvou. Za odpracovanú hodinu u domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce určenej zamestnávateľom.
(3)
Poskytovanie mzdy zamestnancom v osobitnom zapojení9) možno určiť odchylne od tohto zákona v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.
§ 21
Pokiaľ možno podľa tohto zákona dojednať mzdu v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, možno tak u členov družstiev vykonať uznesením členskej schôdze alebo v dohode o pracovných podmienkach.
§ 22
Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravujú sa pracovnoprávne vzťahy Zákonníkom práce; pre zamestnancov zamestnávateľa, na ktorých sa vzťahuje druhá časť tohto zákona, sa nepoužijú ustanovenia § 95 ods. 4, § 111 až 123 a § 267 ods. 2 písm. c) a ods. 5 písm. a), b) a d) Zákonníka práce.
§ 23
Nároky vzniknuté predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov. Priemerný zárobok sa podľa tohto zákona zistí už pre prvý štvrťrok 1992.
§ 24
(1)
Zrušujú sa:
1.
§ 70 ods. 2 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.
2.
Vyhláška Štátnej mzdovej komisie č. 49/1956 Ú. l. o mzdových a niektorých pracovných podmienkach osôb zamestnaných v domácnosti.
3.
Odseky 38 až 46, 53 a 56 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 62/1966 Zb. o zásadách skracovania pracovnej doby a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov.
4.
Odseky 22 až 28 a prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždennej pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdňovým pracovným týždňom.
5.
Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev č. 42/1967 Zb. o mzdových podmienkach domovníkov.
6.
Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 132/1967 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru.
7.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 103/1968 Zb. o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov požiarnej ochrany v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-459/77-7303 (reg. čiastka 11/1977 Zb.).
8.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 111/1968 Zb. o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách.
9.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-459/77-7303 (reg. čiastka 11/1977 Zb.).
10.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 4/1970 Zb. o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami a drobných prevádzkární národných výborov.
11.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1970 Zb. o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami.
12.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.
13.
§ 6 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 196/1989 Zb. o pružnom pracovnom čase.
14.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 122/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií.
15.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.
16.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1991 Zb. o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
17.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 118/1991 Zb. o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
18.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 146/1991 Zb. o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
19.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 151/1991 Zb. o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií s podnikateľskou činnosťou.
20.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 276/1991 Zb. o poskytovaní vernostných stabilizačných odmien pracovníkom vo vybraných okresoch a miestach Českej republiky v znení vyhlášky č. 471/1991 Zb.
21.
Oznámenie Štátnej mzdovej komisie k rozvrhu mesačného platu na jednotlivé pracovné dni (reg. čiastka 11/1957 Ú.l.).
22.
Úprava Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy z 29. 7. 1967 o odmeňovaní domovníkov v obytných domoch niektorých organizácií a súkromníkov (reg. čiastka 34/1967 Zb.).
23.
Úprava Ministerstva dopravy č. 33011/66-21 o osobitnom príspevku pre civilných letcov (reg. čiastka 35/1967 Zb.).
24.
Úprava Ministerstva dopravy č. 7644/68/21 o poskytovaní vyrovnávacieho príplatku pracovníkom niektorých dopravných povolaní pri strate zmyslovej spôsobilosti (reg. čiastka 20/1968 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy č. 16 177/72-03 (reg. čiastka 9/1973 Zb.), úpravy Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-2324/78 (reg. čiastka 24/1978 Zb.) a úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD 28181-4 (reg. čiastka 17/1981 Zb.).
25.
Úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 2994/1969-VS o úprave platových pomerov pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne (reg. čiastka 10/1969 Zb.).
26.
Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 1814/1969-OM o zmene platovej stupnice pre technických pracovníkov strojových počtovníckych staníc (reg. čiastka 25/1969 Zb.).
27.
Úprava Ministerstva pôšt a telekomunikácií Českej socialistickej republiky č. 8250/1969-Z o bezplatnom poskytovaní cestovných lístkov niektorým pracovníkom poštovej prepravy (reg. čiastka 32/1969 Zb.).
28.
Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky č. 4211/20-1979 o bezplatnom poskytovaní cestovných lístkov niektorým pracovníkom poštovej prepravy (reg. čiastka 30/1970 Zb.).
29.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-72/71-7400/Šm o úprave mzdových podmienok a ďalších náležitostí pracovníkov na stavbe tranzitného plynovodu (reg. čiastka 6/1971 Zb.) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1974 Zb. a úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 27.1.1975 č. II/4-8917/74/7204 (reg. čiastka 10/1975 Zb.).
30.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-190/71-7208/Šm o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania (reg. čiastka 13/1971 Zb.).
31.
Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 29 160/SB 1971 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov štátnych lesov a niektorých pracovníkov vodohospodárskych organizácií pracujúcich vo významných územných oblastiach pohraničia v znení doplnku č. 58 713/833/SV/71 (reg. čiastka 36/1971 Zb.) v znení úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 18332/SO/1979 (reg. čiastka 25/1979 Zb.).
32.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/4-886/72-7400 o mzdovej preferencii a ďalších náležitostiach pracovníkov zabezpečujúcich montáž technologického zariadenia na trase tranzitného plynovodu (reg. čiastka 8/1972 Zb.) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1974 Zb. a úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 27.1.1975 č. II/4-8917/74-7204 (reg. čiastka 10/1975 Zb.).
33.
Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 4822/1972-PaM o poskytovaní príplatku k mzde v miestach s extrémne nepriaznivými a sťaženými podmienkami (reg. čiastka 16/1972 Zb.).
34.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16 177/72-03 o poskytovaní vyrovnávacieho príplatku pracovníkom v niektorých povolaniach železničnej prevádzky (reg. čiastka 9/1973 Zb.).
35.
§ 1 a 2 úpravy Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-665/1973-ek. o odmeňovaní podielovou mzdou (reg. čiastka 18/1973 Zb.).
36.
Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 37 553/3096/72, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 13/1971 Ústredného vestníka Českej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania (reg. čiastka 26/1973 Zb.).
37.
Úprava Federálneho ministerstva spojov, ktorým sa vydáva kvalifikačný katalóg robotníckych povolaní v spojoch (reg. čiastka 20/1974 Zb.).
38.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 27.1.1975 č. II/4-8917-7204 o niektorých opatreniach v odmieňaní a ďalších náležitostiach pracovníkov pri výstavbe tranzitného plynovodu (reg. čiastka 10/1975 Zb.).
39.
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 14173/75 o nástupných platoch absolventov škôl v organizáciách v pôsobnosti Federálneho štatistického úradu (reg. čiastka 16/1975 Zb.) v znení úpravy Federálneho štatistického úradu č. 2951/77 (reg. čiastka 28/1977 Zb.).
40.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 25. marca 1976 č. F V/1-342-1112, ktorou sa vymedzuje pojem základnej mzdy na účely zisťovania priemerného zárobku pre učiteľov a vychovávateľov (reg. čiastka 21/1976 Zb.).
41.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 21. júla 1976 č. F V/1-700/76-1112, ktorou sa vymedzuje pojem základnej mzdy na účely zisťovania priemerného zárobku pre pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach (reg. čiastka 21/1976 Zb.).
42.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. I/5-661/75-6820-816 o poskytovaní stabilizačných odmien občanom Poľskej ľudovej republiky zamestnaným v Československej socialistickej republike (reg. čiastka 23/1975 Zb.).
43.
Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 3227/76-11 z 27.9.1976 o poskytovaní kampaňového cukru pracovníkom organizácií cukrovarníckeho priemyslu za účasť na cukrovarníckej kampani (reg. čiastka 29/1976 Zb.).
44.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/3-399/77-7300 o odmieňaní organizátorov a vedúcich mongolských pracovníkov dočasne zamestnávaných v organizáciách v Československej socialistickej republike (reg. čiastka 11/1977 Zb.).
45.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. II/6-1071/77-7503 o úprave poskytovania mzdy a náhrady mzdy pracovníkom v súvislosti s opatreniami v zásobovaní elektrickou energiou a plynom (reg. čiastka 20/1977 Zb.).
46.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 16.8.1977 č. II/5-1152/77-7419 o poskytovaní odmien závodným obvodným lekárom (reg. čiastka 21/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 7.12.1983 č. 314-5901-3120, 051083 (reg. čiastka 4/1984 Zb.) a výnosu č. 514-36671-5144, 131187 (reg. čiastka 4/1988 Zb.).
47.
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 2952/77 o odmieňaní robotníkov v organizáciách výpočtovej techniky v pôsobnosti štatistických úradov (reg. čiastka 28/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8.2.1985 č. 514-10779-2123 (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
48.
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 2951/77 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách výpočtovej techniky v pôsobnosti štatistických úradov (reg. čiastka 28/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho štatistického úradu č. 260/1980 (reg. čiastka 7/1980 Zb.) a úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 514-9348-3123 (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
49.
Úprava Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. E/PM-600-10.8.1976 o odmeňovaní pracovníkov stravovacích a ubytovacích prevádzok kúpeľných organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 5/1978 Zb.).
50.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. NV-158/1978 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov výpočtového strediska Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach (reg. čiastka 20/1978 Zb.).
51.
Smernice Federálneho ministerstva spojov č. 4413/531978 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkov v odvetví spojov (reg. čiastka 22/1978 Zb.).
52.
Úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/542-1979 o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej poisťovne (reg. čiastka 12/1979 Zb.).
53.
Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-4 940/1979-ek./PAM o mzdových pomeroch pracovníkov umeleckých zväzov a kultúrnych zväzov národností (reg. čiastka 20/1979 Zb.).
54.
Úprava Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 17/483/79-Va/3 o odmieňaní pracovníkov umeleckých zväzov (reg. čiastka 23/1979 Zb.).
55.
Úprava Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 11/1979 Vestníka Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky o odmieňaní učňov v období odborného rozvoja v organizáciách štátneho obchodu (reg. čiastka 24/1979 Zb.) v znení úradného oznámenia Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky (čiastka 9/1981 Vestníka Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky).
56.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 3 z 12.3.1980 o úprave odmieňania učňov v období odborného rozvoja v organizáciách s obchodnou činnosťou v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva (reg. čiastka 13/1980 Zb.).
57.
Výnos Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 1 z 29.2.1980 o poskytovaní ročných stabilizačných odmien pracovníkom vo viacsmenových pracovných režimoch na vybraných pracoviskách textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu (reg. čiastka 18/1980 Zb.) v znení výnosu Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 1 z 10.6.1982 (reg. čiastka 21/1982 Zb.), výnosu Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 1/1983 (reg. čiastka 9/1983 Zb.) a výnosu Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 1/1986 (reg. čiastka 1/1986 Zb.).
58.
Smernice Ústrednej rady družstiev č. 23-408/80 o odmieňaní odborných a administratívnych pracovníkov Ústrednej rady družstiev (reg. čiastka 19/1980 Zb.).
59.
Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 28/1970 Vestníka Českého zväzu spotrebných družstiev o mzdovom zvýhodnení pracovníkov organizácií spotrebného družstevníctva pracujúcich vo vybraných oblastiach pohraničia (reg. čiastka 20/1980 Zb.).
60.
Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 13/1979 Vestníka Českého zväzu spotrebných družstiev o odmeňovaní učňov v období odborného rozvoja v organizáciách spotrebného družstevníctva (reg. čiastka 20/1980 Zb.) v znení oznámenia Českého zväzu spotrebných družstiev č. 9/1981 Vestníka Českého zväzu spotrebných družstiev.
61.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 19. mája 1980 č. F 32-145-1980-1110/223, ktorou sa ustanovuje odchylný spôsob zisťovania priemerného zárobku pri overovaní osobného ohodnotenia technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. čiastka 22/1980 Zb.).
62.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-2 886/80-4 o odmieňaní robotníkov v organizáciách dopravy a cestného hospodárstva (reg. čiastka 31/1980 Zb.).
63.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 316-1465/80-7420 o odmieňaní externých učiteľov v pomaturitnom štúdiu v rezortných a odborových vzdelávacích zariadeniach (reg. čiastka 1/1981 Zb.).
64.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 8/1980 o poskytovaní stabilizačných odmien robotníkom povolania šamotár (reg. čiastka 1/1981 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 4/1983 (reg. čiastka 23/1983 Zb.).
65.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-4678/80 o odmeňovaní robotníkov v národných podnikoch Československé automobilové opravárne v Českej socialistickej republike (reg. čiastka 9/1981 Zb.).
66.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-4679/80 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v národných podnikoch Československé automobilové opravárne v Českej socialistickej republike (reg. čiastka 9/1981 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-101/82 (reg. čiastka 29/1982 Zb.).
67.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. AD/33-4680/80 o odmeňovaní obchodno-prevádzkových pracovníkov v národných podnikoch Československé automobilové opravárne v Českej socialistickej republike (reg. čiastka 9/1981 Zb.).
68.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3 zo 4.6.1980 o mzdových opatreniach pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času (reg. čiastka 14/1981 Zb.).
69.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 4 z 8.7.1980 o poskytovaní stabilizačných odmien robotníkom povolania šamotár v organizáciách stavebnej výroby v pôsobnosti Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 14/1981 Zb.).
70.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 5 z 15.7.1980 o odmeňovaní robotníkov zaškolovaných a preškolovaných na povolanie tesár a šamotár (reg. čiastka 14/1981 Zb.).
71.
Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 11/1981 Vestníka Českého zväzu spotrebných družstiev pre odmeňovanie nákupnej činnosti v organizáciách spotrebného družstevníctva (reg. čiastka 20/1981 Zb.).
72.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 27/1981 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev o hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov výrobných družstiev (reg. čiastka 20/1981 Zb.).
73.
Úprava ústredného riaditeľa Československého filmu č. 47 zo 17.12.1980 o odmieňaní niektorých pracovníkov Ústredného riaditeľstva Československého filmu (reg. čiastka 20/1981 Zb.).
74.
Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7 z 29.6.1981 pre poskytovanie prémií a výkonostných odmien pracovníkom v projektovej a inžinierskej činnosti (reg. čiastka 23/1981 Zb.).
75.
Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8 z 21.7.1981 o prideľovaní a používaní prostriedkov na mimoriadne odmeny za vyriešenie a realizáciu významných úloh plánu rozvoja vedy a techniky, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe a štandardizácie (reg. čiastka 24/1981 Zb.).
76.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 316-1099/81-7300 o odmieňaní a poskytovaní cestovných náhrad vietnamským občanom dočasne zamestnaným v Československej socialistickej republike (reg. čiastka 34/1981 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 221-8747-5123, 060589 (reg. čiastka 26/1989 Zb.).
77.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 3/1981 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 34/1981 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 2/1984 (reg. čiastka 22/1984 Zb.).
78.
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 4/1981 pre poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskym pracovníkom (reg. čiastka 2/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 1/1984 (čiastka 3/1984 Vestníka Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva).
79.
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 5/1981 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom (reg. čiastka 2/1982 Zb.).
80.
Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 4/1981 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 6/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1 z 28.1.1985 (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
81.
Výnos Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 2 z 1.12.1981 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 7/1982 Zb.) v znení výnosu Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 3/1984 (reg. čiastka 10/1985 Zb.) a výnosu Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 2/1988 (reg. čiastka 12/1988 Zb.).
82.
Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 3/1982 Vestníka Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 9/1982 Zb.).
83.
Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 4/1981-E o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 10/1982 Zb.) v znení úpravy Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1984-E (reg. čiastka 3/1985 Zb.).
84.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 8 zo 14.12.1981 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 11/1982 Zb.).
85.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-764/203/1982 o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 23/1982 Zb.) v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-2458/203/1983 (reg. čiastka 5/1984 Zb.).
86.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 1. februára 1982 č. 1400-FS/5-1981 o odmieňaní robotníkov v hospodárskych organizáciách podľa osobitného štatútu strojárskeho charakteru v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 13/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva národnej obrany zo 16. novembra 1985 č. 3040-FS/5-1985 (reg. čiastka 11/1986 Zb.).
87.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 8. februára 1982 č. 1450-FS/5-1981 o odmieňaní robotníkov vo vojenských kúpeľných a rekreačných zariadeniach (reg. čiastka 13/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva národnej obrany z 18. decembra 1986 č. 13024-FS/5-1986 (reg. čiastka 6/1987 Zb.) a výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany z 1. júna 1988 č. 4/1988 (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
88.
Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 5/1982 z 2.4.1982 o poskytovaní náležitostí pracovníkom vybraných povolaní, získaným z organizácií určených rezortov pre dočasnú výpomoc v koncerne Severočeské hnědouhelné doly Most (reg. čiastka 14/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 10 z 29.10.1982 (reg. čiastka 3/1983 Zb.).
89.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD-33-100/82 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
90.
Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-3100/82 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
91.
Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-3101/82 pre poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskym pracovníkom v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
92.
Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 4/1982 Vestníka Českého zväzu spotrebných družstiev o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
93.
Smernice Českého zväzu spotrebných družstiev č. 10/1982 Vestníka Českého zväzu spotrebných družstiev pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
94.
Smernice Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 10/1982 Vestníka Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
95.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 6/1982 o odmieňaní robotníkov s prevažujúcou banskou činnosťou (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
96.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 7/1982 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov s prevažujúcou banskou činnosťou (reg. čiastka 17/1982 Zb.).
97.
Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 13228/1981-53 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 17/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva spojov č. 15885/1984-53 (č. 32/1985 Vestníka Federálneho ministerstva spojov) (reg. čiastka 13/1985 Zb.).
98.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 260/1002/OELH/82 o odmieňaní robotníkov v organizáciách štátnych lesov (reg. čiastka 20/1982 Zb.) v znení výnosu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 2383/OELH/82 (reg. čiastka 14/1984 Zb.), výnosu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 14 554/2812/OELH/83 (reg. čiastka 15/1984 Zb.) a výnosu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 40 422/1946/OELH/84 (reg. čiastka 7/1985 Zb.).
99.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 26. apríla 1982 č. 6580-FS/5-1982 o odmieňaní robotníkov v národnom podniku Naše vojsko, tlačiareň (reg. čiastka 20/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva národnej obrany z 15. marca 1986 č. 12176-FS/5-1986 (reg. čiastka 11/1986 Zb.).
100.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 5. júla 1982 č. F 43-5434-4302-060782, ktorým sa ustanovuje odchylný spôsob zisťovania priemerného zárobku pri uplatnení osobného ohodnotenia u technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. čiastka 20/1982 Zb.).
101.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 11053-V/3 o odmeňovaní pracovníkov Českého zväzu ochrancov prírody (reg. čiastka 22/1982 Zb.).
102.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-764/203/1982 o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 23/1982 Zb.) v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-2458/203/1983 (reg. čiastka 5/1984 Zb.).
103.
Úprava Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 3/1982 Vestníka Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní robotníkov v organizáciách štátneho obchodu (reg. čiastka 25/1982 Zb.).
104.
Smernice Zväzu pre spoluprácu s armádou č. 6300/1982 o odmeňovaní pracovníkov základných organizácií Zväzu pre spoluprácu s armádou a ich vedľajších hospodárstiev (reg. čiastka 26/1982 Zb.).
105.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 22/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev o odmeňovaní robotníkov vo výrobných družstvách (reg. čiastka 30/1982 Zb.).
106.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-3233/1982-4 o odmieňaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (reg. čiastka 32/1982 Zb.).
107.
Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 230-2100/200/82-EP o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva (reg. čiastka 32/1982 Zb.) v znení úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 230-2712/288/1983-EP (reg. čiastka 19/1983 Zb.) a úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 230-8059/765/1983-EP (reg. čiastka 11/1984 Zb.).
108.
Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 185/26/82/320 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách vodného hospodárstva (reg. čiastka 32/1982 Zb.).
109.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. EP-600- 22.7.1982 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 32/1982 Zb.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. EP-600-15.3.1985 (reg. čiastka 28/1985 Zb.) a výnosu Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. EP-600-20.6.1988 (reg. čiastka 49/1988 Zb.).
110.
Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 2630/81-223 o odmeňovaní robotníkov v štátnych organizáciách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch v odvetví poľnohospodárstva v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 32/1982 Zb.).
111.
Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 358/82-223 o mzdovom zvýhodnení za prácu v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v období celého kalendárneho roka (reg. čiastka 32/1982 Zb.).
112.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 550/1189/OELH/82 o odmeňovaní robotníkov stavebných závodov organizácií Štátnych lesov (reg. čiastka 35/1982 Zb.).
113.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 42 275/1262/OELH/85 o odmeňovaní robotníkov v strojárskej výrobe, servisnej a opravárenskej službe Štátnych lesov, podniku technického rozvoja Olomouc (reg. čiastka 25/1985 Zb.).
114.
Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-586/5508/1982 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 1/1983 Zb.).
115.
Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH-595/5508/1982 pre poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskym pracovníkom (reg. čiastka 1/1983 Zb.).
116.
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-6050/1982-C/4 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (reg. čiastka 1/1983 Zb.).
117.
Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 2 z 19.3.1982 pre uplatňovanie mzdových foriem v stavebníctve (reg. čiastka 3/1983 Zb).
118.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-590/4660/1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 5/1983 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-770/7280/1983 (reg. čiastka 24/1983 Zb.).
119.
Úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8.11.1982 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 5/1983 Zb.).
120.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 24/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev pre uplatňovanie mzdových foriem vo výrobných družstvách (reg. čiastka 6/1983 Zb.).
121.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 45/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom (reg. čiastka 6/1983 Zb.).
122.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 46/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev o odmeňovaní pracovníkov obchodných jednotiek a zberní výrobných družstiev a pracovníkov obchodných podnikov Českého zväzu výrobných družstiev Družba a UVA (reg. čiastka 6/1983 Zb.).
123.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 47/1982 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev o odmeňovaní robotníkov v podnikoch riadených Českým zväzom výrobných družstiev (reg. čiastka 6/1983 Zb.).
124.
Rozkaz ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 26 z 30.12.1982 - Úprava odmieňania pracovníkov Stavebnej výroby Federálneho ministerstva vnútra (reg. čiastka 7/1983 Zb.).
125.
Úprava Federálneho ministerstva financií č. XI/1-18770/82 o odmieňaní pracovníkov bánk riadených Federálnym ministerstvom financií (reg. čiastka 7/1983 Zb.).
126.
Smernice Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 3708/83-V/3 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom (reg. čiastka 9/1983 Zb.).
127.
Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 346/1382/OELH/82 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom organizácií Štátnych lesov Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 10/1983 Zb.).
128.
Smernice Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1983 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre poskytovanie prostriedkov na mimoriadne odmeny za docieľovanie úspor v dovoze (reg. čiastka 13/1983 Zb.).
129.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 5. januára 1983 č. 7460-FS/5-1982 o odmieňaní umeleckých pracovníkov pri tvorbe a výrobe filmov v Československom armádnom filme (reg. čiastka 14/1983 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany z 2. septembra 1988 (reg. čiastka 30/1988 Zb.).
130.
Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-54/1983-13/PaM o poskytovaní osobného ohodnotenia robotníkov (reg. čiastka 19/1983 Zb.).
131.
Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-30/1983 o odmieňaní pracovníkov závodných a školských stravovacích a ubytovacích zariadení v Štátnej banke československej (reg. čiastka 19/1983 Zb.).
132.
Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 2460/82-224 o odmieňaní robotníkov v stavebných organizáciách a v závodoch poľnohospodárskych organizácií so stavebnou a melioračnou činnosťou v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 21/1983 Zb.).
133.
Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 2470/82-224 o odmeňovaní robotníkov v štátnych organizáciách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch s charakterom strojárskej výroby v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a v potravinárskych národných podnikoch riadených krajskými národnými výbormi (národným výborom hlavného mesta Prahy) v Českej socialistickej republike (reg. čiastka 21/1983 Zb.).
134.
Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 38 122/OEVH/3/83 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom v organizáciách vodného hospodárstva (reg. čiastka 23/1983 Zb.).
135.
Smernice Ústrednej rady družstiev č. 23-821/83 o odmieňaní pracovníkov robotníckych povolaní v Ústrednej rade družstiev (reg. čiastka 24/1983 Zb.).
136.
Smernice Federálneho výboru Zväzu invalidov č. EO 6/82 o odmieňaní robotníkov v hospodárskych zariadeniach Zväzu invalidov (reg. čiastka 24/1983 Zb.).
137.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany zo 17. februára 1983 č. 7486-FS/5-1982 o mzdovom zvýhodnení za prácu v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v období celého kalendárneho roka v truste podnikov Vojenské lesy a majetky (reg. čiastka 24/1983 Zb.).
138.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 44/1983 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev na zabezpečovanie platených služieb obyvateľstvu formou osobitného zapojenia pracovníkov vo výrobných družstvách (reg. čiastka 25/1983 Zb.).
139.
Smernice Federálneho výboru Zväzu invalidov č. EO 8/82 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom v hospodárskych zariadeniach Zväzu invalidov (reg. čiastka 24/1983 Zb.).
140.
Smernice Federálneho výboru Zväzu invalidov č. EO 7/82 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v hospodárskych zariadeniach Zväzu invalidov (reg. čiastka 24/1983 Zb.).
141.
Pokyny Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9212/83-V/3 pre jednotné uplatňovanie mzdových foriem u obchodno-prevádzkových pracovníkov v priamo riadených organizáciách Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 6/1984 Zb.).
142.
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 2952/77 o odmieňaní robotníkov v organizáciách výpočtovej techniky v pôsobnosti štatistických úradov (reg. čiastka 28/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8.2.1985 č. 514-10779-2123 (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
143.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 23. júla 1983 č. 4600-FS/5-1983 o odmieňaní robotníkov v národnom podniku Naše vojsko - nakladateľstvo a distribúcia kníh a v národnom podniku Vydavateľstvo Naše vojsko (reg. čiastka 10/1984 Zb.).
144.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 7577/83-0-03 o odmieňaní robotníkov v organizáciách výrobnej hospodárskej jednotky Železničné stavebníctvo (reg. čiastka 14/1984 Zb.).
145.
Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3/1983 pre poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskym pracovníkom (reg. čiastka 30/1983 Zb.).
146.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-2458/203/1983, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. MH-764/203/1982 o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 5/1984 Zb.).
147.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16343/1984-03 o opatrení na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti lekárov na práci vo vybraných železničných zdravotníckych zariadeniach v Severočeskom kraji a železničnej lekárskej stanici Sokolov (reg. čiastka 21/1984 Zb.).
148.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 17 830/1984-03 o odmieňaní občianskych pracovníkov Železničného vojska (reg. čiastka 22/1984 Zb.).
149.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 45/1983 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev o odmieňaní pracovníkov malých družstiev služieb (reg. čiastka 25/1983 Zb.).
150.
Pokyn predsedu Československej akadémie vied o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov a pracovníkov robotníckych povolaní v Academia, nakladateľstvo Československej akadémie vied (reg. čiastka 29/1984 Zb.).
151.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 22. decembra 1984 č. F 72-13893-4302-131184, ktorou sa ustanovuje odchylný spôsob zisťovania priemerného zárobku pri uplatnení programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (reg. čiastka 32/1984 Zb.).
152.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 18 267/1984-03 o odmeňovaní pracovníkov v organizáciách Nakladateľstvo dopravy a spojov (reg. čiastka 1/1985 Zb.).
153.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4533/84-4 o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva (reg. čiastka 3/1985 Zb.).
154.
Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1984-E, ktorou sa mení úprava č. 4/1981-E o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky (reg. čiastka 3/1985 Zb.).
155.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 23/1984 Vestníka Českého zväzu výrobných družstiev o poskytovaní príplatku robotníkom za výkon združených povolaní na úsekoch služieb, opráv a údržby bytového fondu vo výrobných družstvách (reg. čiastka 22/1984 Zb.).
156.
Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1985 o odmieňaní pracovníkov banskej záchrannej služby pri vrtných a geologických prácach, pri ťažbe, úprave a podzemnom skladovaní nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (reg. čiastka 7/1985 Zb.).
157.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 699/81-3 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 6/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy č. 22 000/1984-03 (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
158.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-6/203/1983 o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 11/1984 Zb.).
159.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 1/1985 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách Štátnych lesov (reg. čiastka 7/1985 Zb.).
160.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 2/1984 o poskytovaní odmien vybraným pracovníkom, ktorí pracujú odlúčene od rodín na spoločensky vybraných stavbách (reg. čiastka 7/1985 Zb.).
161.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 23 335/1984-03, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 20 468/1980-03 o odmieňaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy (reg. čiastka 10/1985 Zb.).
162.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-1243/373/85 o výnimkách pri uplatňovaní mzdových foriem v organizáciách miestneho hospodárstva riadených národnými výbormi (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
163.
Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 2/1985 o výnimkách pri uplatňovaní mzdových foriem (reg. čiastka 10/1985 Zb.).
164.
Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 4279/1985-53 o poskytovaní osobitných odmien pracovníkom, ktorí pracujú odlúčene od rodín na spoločensky významných stavbách (reg. čiastka 13/1985 Zb.).
165.
Výnos Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 2/1985 o odmieňaní členov posádok civilných lietadiel v pôsobnosti Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva (reg. čiastka 16/1985 Zb.).
166.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 34537/OEVH/3/84, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 25 933/OEVH/3/81 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách vodného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky a v organizáciách vodného hospodárstva riadených národnými výbormi v Českej socialistickej republike (reg. čiastka 16/1985 Zb.).
167.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 11/1985 o odmeňovaní robotníkov stavebných závodov organizácií Štátnych lesov (reg. čiastka 16/1985 Zb.).
168.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-13994-3124 o odmieňaní vedúcich a koordinátorov skupín poľských pracovníkov zamestnaných v Československej socialistickej republike (reg. čiastka 24/1985 Zb.).
169.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 1/1985 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 24/1985 Zb.).
170.
Výnos Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 4/1985 o poskytovaní jednorazových odmien robotníkom v organizáciách miestneho stavebníctva v súvislosti s návratom zo základnej (náhradnej) vojenskej služby (reg. čiastka 24/1985 Zb.).
171.
Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-35/1985 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v útvaroch výpočtovej techniky Štátnej banky československej (reg. čiastka 25/1985 Zb.).
172.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-568/203/1985 o poskytovaní príplatku robotníkom za výkon združených povolaní pri poskytovaní služieb, vykonávaní opráv a údržby bytového majetku v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 28/1985 Zb.).
173.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2/1985 o odmieňaní členov posádok civilných lietadiel v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva (reg. čiastka 33/1985 Zb.).
174.
Úprava Federálneho ministerstva spojov č. 9039/85-53 o poskytovaní príplatku ku mzde pracovníkom v miestach s extrémne nepriaznivými pracovnými alebo sťaženými životnými podmienkami (reg. čiastka 33/1985 Zb.).
175.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 31284/OEVH/3/85, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 13 494/OEVH/3/82 o odmeňovaní robotníkov národného podniku Vodohospodárske opravovne a strojárne Písek (reg. čiastka 33/1985 Zb.).
176.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 40331/1412/OELH, ktorým sa mení výnos o odmeňovaní robotníkov v organizáciách Štátnych lesov tým, že sa príloha 2 nahrádza v plnom rozsahu (reg. čiastka 33/1985 Zb.).
177.
Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1805/85, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 17 75/85-220 a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 8888/85-Ek pre poskytovanie prémií za prírastok trhovej poľnohospodárskej produkcie (reg. čiastka 34/1985 Zb.).
178.
Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1803/85, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 1773/85-220 a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 8887/85-Ek pre poskytovanie diferenciálnych príplatkov (reg. čiastka 34/1985 Zb.).
179.
Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1804/85, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 1774/85-220 a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 8889/85-Ek pre poskytovanie prémií pri niektorých poľnohospodárskych výrobkoch (reg. čiastka 34/1985 Zb.).
180.
Výnos Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 241/24231/85 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov Českej štátnej sporiteľne a Českej štátnej poisťovne (reg. čiastka 35/1985 Zb.) v znení výnosu č. 241/8059/1986 (reg. čiastka 14/1986 Zb.).
181.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-370/90/86 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 1/1986 Zb.). v znení výnosu č. MH/13-4436/1313/88 (reg. čiastka 16/1988 Zb.).
182.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-300/85, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. SD/33-100/82 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a výnos č. SD/33-4400/85 o odmeňovaní robotníkov národného podniku Silnice (reg. čiastka 1/1986 Zb.) v znení výnosu č. SD/33-300/88 (reg. čiastka 12/1988 Zb.).
183.
Úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/1617/1985 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne a Slovenskej štátnej poisťovne (reg. čiastka 2/1986 Zb.) v znení úpravy č. 131/350/1986 (reg. čiastka 13/1986 Zb.).
184.
Rozhodnutie ústredného riaditeľa Československej televízie č. 41/1985, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie č. 32/1982 o odmieňaní robotníkov v Československej televízii (reg. čiastka 4/1986 Zb.).
185.
Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 01-1721/85 o odmieňaní členov a pracovníkov vykonávajúcich robotnícke pracovné činnosti v jednotných roľníckych družstvách (reg. čiastka 5/1986 Zb.).
186.
Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 01-2115/85 o poskytovaní ročných odmien vedúcim funkcionárom a niektorým vedúcim odborným pracovníkom v jednotných roľníckych družstvách (reg. čiastka 5/1986 Zb.).
187.
Príkaz ministra kultúry Českej socialistickej republiky č. 105/1986, ktorým sa upravuje povoľovanie výnimiek z určených kvalifikačných predpokladov podľa prílohy č. 2 úpravy o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. čiastka 7/1986 Zb.).
188.
Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 4/1986, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 3/1982 Vestníka Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 7/1986 Zb.).
189.
Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 2/1985, ktorými sa určujú výnimky z výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov a spôsob jeho uplatnenia (reg. čiastka 7/1986 Zb.).
190.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany zo 6. januára 1986 č. 3060-FS/1986 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 11/1986 Zb.) v znení výnosu č. 2/1987 (reg. čiastka 1/1988 Zb.).
191.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 1. júla 1982 č. 1100-FS/5-1981 o odmieňaní robotníkov v odborovom podniku Vojenské stavby (reg. čiastka 34/1982 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva národnej obrany z 21. decembra 1985 č. 2400-FS/5-1985 (reg. čiastka 11/1986 Zb.).
192.
Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 15. marca 1986 č. 12150-FS/5-1986 o odmieňaní robotníkov vo Vojenskom kartografickom ústave v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 11/1986 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany z 1. júna 1988 č. 3/1988 (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
193.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-611/203/1985, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. MH-764/203/1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 7/1986 Zb.).
194.
Výnos Českého štatistického úradu č. 118/86-04 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov SEVTu v Prahe (reg. čiastka 9/1986 Zb.).
195.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-1638/1986-4, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. SD-3233/82-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (reg. čiastka 13/1986 Zb.).
196.
Úprava Federálneho ministerstva financií č. XI/2-9386/86 o odmieňaní odborných pracovníkov bánk riadených Federálnym ministerstvom financií (reg. čiastka 16/1986 Zb.).
197.
Výnos Českého úradu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 4600/1982-22 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 18/1986 Zb.).
198.
Výnos Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 5/1986 o poskytovaní osobitných odmien za práce s preukázanými chemickými karcinogénmi alebo v pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity (reg. čiastka 19/1986 Zb.).
199.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-2955/1986-4 o odmeňovaní robotníkov v národných podnikoch Cestné stavby (reg. čiastka 20/1986 Zb.).
200.
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 1/1986 o odmieňaní pracovníkov Medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT (reg. čiastka 21/1986 Zb.).
201.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 10/1986 o poskytovaní ročných odmien vedúcim pracovníkom vo výrobných družstvách a podnikoch Českého zväzu výrobných družstiev (reg. čiastka 21/1986 Zb.).
202.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 11/1986 o odmeňovaní obchodnoprevádzkových pracovníkov vo výrobných družstvách a podnikoch Českého zväzu výrobných družstiev (reg. čiastka 21/1986 Zb.).
203.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 17/1986 na uplatňovanie úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách výrobného družstevníctva (reg. čiastka 21/1986 Zb.).
204.
Smernice Českého zväzu výrobných družstiev č. 23/1986, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice č. 22/1982 o odmeňovaní robotníkov vo výrobných družstvách (reg. čiastka 21/1986 Zb.).
205.
Výnos Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky z 22. septembra 1986 č. 16/1986 o odchylnom uplatňovaní niektorých mzdových foriem (reg. čiastka 25/1986 Zb.).
206.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4566/86-4, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. SD-4533/1984-4 o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (reg. čiastka 25/1986 Zb.).
207.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-29398-5134 o poskytovaní mzdy po dobu liečebných pobytov pracovníkom hlbinných baní (reg. čiastka 27/1986 Zb.).
208.
Výnos Federálneho ministerstva financií č. XI/2-22555/86 o poskytovaní osobitného príplatku pracovníkom Štátnej tlačiarne cenín (reg. čiastka 6/1987 Zb.).
209.
Výnos Federálneho ministerstva financií č. XI/2-9387/86 o odmieňaní robotníkov a obchodnoprevádzkových pracovníkov Štátnej tlačiarne cenín (reg. čiastka 6/1987 Zb.).
210.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií č. 514-29340-5119, 251186 o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja (reg. čiastka 6/1987 Zb.) v znení výnosu č. 223-6117-5119, 050189 (reg. čiastka 6/1989 Zb.) a výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 517/1991 Zb.
211.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 3051-FS/5-1985 z 19. 12. 1985 o poskytovaní naturálnych požitkov niektorým pracovníkom v truste podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 6/1987 Zb.).
212.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany z 25. novembra 1985 č. 3050-FS/5-1985 o odmieňaní robotníkov v truste podnikov Vojenských lesov a majetkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 6/1987 Zb.).
213.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 6230/86-V/3 o odmeňovaní pracovníkov stavebnej činnosti Projektovej a inžinierskej organizácie Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 6/1987 Zb.).
214.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 137/OELH/87, ktorým sa dopĺňa výnos č. 38 071/195/OELH/82 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov organizácií Štátnych lesov zabezpečujúcich úlohy spojené s obnovou lesných porastov (reg. čiastka 6/1987 Zb.).
215.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-2355/780/87 o odchylnom uplatňovaní mzdových foriem v organizáciách miestneho hospodárstva, drobných prevádzkárňach národných výborov a rozpočtových zariadeniach výborov pre komunálne služby (reg. čiastka 9/1987 Zb.).
216.
Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK 7120/1986-13/PaM, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. MK 53/1983-13/PaM o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 11/1987 Zb.).
217.
Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 3/1987, ktorým sa dopĺňa úprava č. 4/1978 o poskytovaní stabilizačných odmien pracovníkom vybraných povolaní v odvetviach energetiky a plynárenstva (reg. čiastka 17/1987 Zb.).
218.
Smernice Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3/1977 o úprave poskytovania mzdy pracovníkom v súvislosti s opatreniami v zásobovaní elektrickou energiou a plynom (reg. čiastka 17/1987 Zb.).
219.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-5236/1586/87 o niektorých otázkach odmeňovania technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 17/1987 Zb.).
220.
Výnos Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-2900/87, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. SD/33/100/82 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (reg. čiastka 17/1987 Zb.).
221.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. SD/33-1704/87, ktorým sa dopĺňa výnos č. SD/33-885/83 o poskytovaní stabilizačných odmien v mestskej hromadnej doprave na území hlavného mesta Prahy (reg. čiastka 17/1987 Zb.).
222.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 13857/1987-3 o odmieňaní občianskych pracovníkov Železničného vojska (reg. čiastka 18/1987 Zb.).
223.
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. SD-3137/1987-4, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (reg. čiastka 18/1987 Zb.).
224.
Výnos Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 23794/87-42, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 25352/82-42 o odmeňovaní robotníkov v národnom podniku Komenium (reg. čiastka 21/1987 Zb.).
225.
Smernice Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-358/1972 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva pracujúcich vo vybraných oblastiach v pohraničí (reg. čiastka 21/1987 Zb.).
226.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-31053-5123 o odmieňaní a poskytovaní cestovných náhrad angolským občanom dočasne zamestnaným v československých organizáciách (reg. čiastka 25/1987 Zb.).
227.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-35390-5114 o odmieňaní práce nadčas niektorých technicko-hospodárskych pracovníkov pri výstavbe jadrových elektrární Mochovce a Temelín (reg. čiastka 25/1987 Zb.).
228.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 14616/87-V/2 o odchylnom uplatňovaní mzdových foriem (reg. čiastka 25/1987 Zb.).
229.
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH 78/203/1987 o niektorých otázkach odmeňovania technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 25/1987 Zb.).
230.
Smernice Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky č. 137/87 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v nevýrobných odboroch činnosti hospodárskych zariadení organizácií v ekonomickej pôsobnosti Národného frontu (reg. čiastka 26/1987 Zb.).
231.
Smernice Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky č. 152/87, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice č. 89/86 pre odmieňanie technicko-hospodárskych pracovníkov v niektorých hospodárskych zariadeniach organizácií v ekonomickej pôsobnosti Národného frontu (reg. čiastka 26/1987 Zb.).
232.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 22758/1987-03, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 11 121/1983-03 o odmieňaní členov posádok civilných lietadiel v organizáciách civilného letectva v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy (reg. čiastka 1/1988 Zb.).
233.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 1/1987, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 4600-FS/5-1983-5118 o odmieňaní robotníkov v národnom podniku Naše vojsko - nakladateľstvo a distribúcia kníh a v národnom podniku Vydavateľstvo Naše vojsko (reg. čiastka 1/1988 Zb.).
234.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 513-35673-5118 o poskytovaní osobitných ročných odmien pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi (reg. čiastka 1/1988 Zb.).
235.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem (reg. čiastka 1/1988 Zb.).
236.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 6640/1988-03, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 22 699/1981-03 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 4/1988 Zb.).
237.
Výnos Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 1/1988 o odmieňaní pracovníkov spoločného československo-sovietskeho inžiniersko-dodávateľského podniku Škoda-Uralmaš (reg. čiastka 4/1988 Zb.).
238.
Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-38/1988, ktorými sa menia smernice č. R-36/1986 o odmieňaní odborných pracovníkov v Štátnej banke československej (reg. čiastka 4/1988 Zb.).
239.
Výnos ústredného riaditeľa Československého filmu č. 58/1986, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 37 z 31.5.1976 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu na území Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 4/1988 Zb.).
240.
Výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 80/1988-224 o odmeňovaní žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl a pracovníkov pri sezónnych poľnohospodárskych prácach a odmeňovaní pedagogického dozoru pri účasti žiakov a študentov na poľnohospodárskych prácach (reg. čiastka 7/1988 Zb.).
241.
Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1988 o odmieňaní pracovníkov prevedených pre prekročenie najvyššie prípustnej dávky ionizujúceho žiarenia v jadrových elektrárňach na inú prácu (reg. čiastka 8/1988 Zb.).
242.
Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 4/1981 o odmieňaní robotníkov (reg. čiastka 8/1988 Zb.).
243.
Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 3/1988 o poskytovaní odstupného vybraným pracovníkom prevádzaným v rámci energetiky do novobudovaných jadrových elektrární (reg. čiastka 8/1988 Zb.).
244.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 723/OELH/88 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách Štátnych lesov (reg. čiastka 12/1988 Zb.).
245.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 1/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 1100-FS/5-1981 o odmieňaní robotníkov v odborovom podniku Vojenské stavby v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
246.
Výnos Federálneho ministerstvo národnej obrany č. 2/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 1400-FS/5-1981 o odmieňaní robotníkov v hospodárskych organizáciách podľa osobitného štatútu strojárskeho charakteru v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
247.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 5/1988, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 3050-FS/5-1985 o odmieňaní robotníkov v truste podnikov Vojenských lesov a majetkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
248.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 6/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 4600-FS/5-1983 o odmieňaní robotníkov v národnom podniku Naše vojsko - nakladateľstvo a distribúcia kníh a v národnom podniku Vydavateľstvo Naše vojsko v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
249.
Výnos ústredného riaditeľa Československého filmu č. 59/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 55/1983 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v kinách a na správach kín (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
250.
Výnos Federálneho ministerstva financií č. VIII/2-9549/88, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. XI/2-9386/86 o odmieňaní odborných pracovníkov bánk riadených Federálnym ministerstvom financií (reg. čiastka 26/1988 Zb.).
251.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 12483/1988-03, 031 o odmieňaní príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železníc a príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany letísk (reg. čiastka 26/1988 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva dopravy č. 20967/1990-320 z 9.1.1991 č. 77/1991 Zb.
252.
Výnos Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky č. 33191/88, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 3/1982, v znení výnosu č. 4/1986 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 26/1988 Zb.).
253.
Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-39/1988 o odmieňaní obchodnoprevádzkových pracovníkov v Štátnej banke československej (reg. čiastka 26/1988 Zb.).
254.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany zo 14. decembra 1988 č. 14/1988 o odmeňovaní robotníkov v Československom armádnom filme (reg. čiastka 47/1988 Zb.).
255.
Smernice predsedu Štátnej banky československej č. R-40/1988 o odmieňaní pracovníkov robotníckych povolaní v Štátnej banke československej (reg. čiastka 29/1988 Zb.).
256.
Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky č. MH 39/08.04/1988 o naturálnych požitkoch robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva (reg. čiastka 30/1988 Zb.).
257.
Výnos Českého úradu geodetického a kartografického z 31. augusta 1988 č. 128/1988-22, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 4600/1982-22 o odmeňovaní robotníkov v znení výnosu č. 2520/1986-22 (reg. čiastka 35/1988 Zb.).
258.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 15466/1988-0320, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 13857/1987-03 o odmieňaní občianskych pracovníkov železničného vojska (reg. čiastka 41/1988 Zb.).
259.
Výnos Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 3/1988, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 1/1985 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 41/1988 Zb.).
260.
Výnos Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1988-E, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 4/1981-E o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 41/1988 Zb.).
261.
Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4021/1988-4, ktorým sa dopĺňa úprava č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (reg. čiastka 44/1988 Zb.).
262.
Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky č. SD-4022/1988-4, ktorým sa dopĺňa úprava č. SD-2955/1986-4 o odmeňovaní robotníkov v národných podnikoch Cestné stavby (reg. čiastka 44/1988 Zb.).
263.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 20/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 8450-FS/5-1984 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov výroby a spracovania výbušnín v hospodárskych organizáciách podľa osobitného štatútu strojárskeho charakteru v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 47/1988 Zb.).
264.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 21/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 6580-FS/5-1982 o odmieňaní robotníkov v národnom podniku Naše vojsko, tlačiareň (reg. čiastka 47/1988 Zb.).
265.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 22/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 3050-FS/5-1985 o odmieňaní robotníkov v truste podnikov Vojenských lesov a majetkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 47/1988 Zb.).
266.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 15/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 3060-FS/5-1985 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 47/1988 Zb.).
267.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 14491/88-V/3 o odmeňovaní pracovníkov v iných než socialistických organizáciách v pôsobnosti Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 49/1988 Zb.).
268.
Výnos Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM-1/1901/1988 o odmeňovaní členov a pracovníkov v jednotných roľníckych družstvách a v spoločných podnikoch (reg. čiastka 50/1988 Zb.).
269.
Výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky č. 20214/52/OEVH/88 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách vodného hospodárstva (reg. čiastka 50/1988 Zb.).
270.
§ 2 až 10, § 12 a 13 prílohy č. 1, 2, 3 výnosu Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 19404/1988-0320 o odmeňovaní členov posádok československých námorných lodí (reg. čiastka 14/1989 Zb. v znení výnosu Federálneho ministerstva dopravy č. 7071/1990-0320, výnosu Federálneho ministerstva dopravy č. 562/1990 Zb. a výnosu Federálneho ministerstva dopravy č. 18676/1991-0130.
271.
Výnos Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 1/1989 o odmeňovaní pracovníkov podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou (reg. čiastka 18/1989 Zb.).
272.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 223-8599-5123 o poskytovaní stabilizačných odmien občanom Poľskej ľudovej republiky zamestnaným v Československej socialistickej republike (reg. čiastka 26/1989 Zb.).
273.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 22-10932-5119 na úpravu poskytovania mzdových preferencií (reg. čiastka 29/1989 Zb.).
274.
Výnos Federálneho ministerstva financií č. VIII/2-20391/89 o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky (reg. čiastka 34/1989 Zb.).
275.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 2/1989 o platnosti mzdových predpisov vydaných pre bývalé výrobné hospodárske organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 34/1989 Zb.).
276.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 223-11255-5150, ktorým sa mení a dopĺňa úprava ústredného riaditeľa Československého filmu o odmeňovaní robotníkov v organizáciách Československého filmu (reg. čiastka 34/1989 Zb.).
277.
Výnos Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 13489-21 o odmeňovaní pracovníkov a usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných podnikoch vo vnútornom obchode a cestovnom ruchu Slovenskej socialistickej republiky (reg. čiastka 34/1989 Zb.).
278.
Výnos Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 1/1989 o odmeňovaní pracovníkov v spoločných podnikoch stavebnej výroby so zahraničnou majetkovou účasťou (reg. čiastka 35/1989 Zb.).
279.
Výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 6054/1989-C/4 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky (reg. čiastka 35/1989 Zb.).
280.
Výnos Ministerstva lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej republiky z 25. januára 1990 č. 332/1990 Zb., ktorým sa upravuje poskytovanie naturálnych požitkov technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách lesného hospodárstva a zaraďovanie organizačných jednotiek organizácií v pôsobnosti Ministerstva lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej republiky.
281.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 44/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu č. 60 z 13.12.1989 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu.
282.
Výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1990 z 23.1.1990 č. 59/1990 Zb. o deputátnom uhlí a dreve.
283.
Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 152/1990 Zb. o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.
284.
Výnos Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky č. 188/1990 Zb. o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Českej štátnej sporiteľne.
285.
Výnos Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 219/1990 Zb. o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne.
286.
Výnos Štátnej banky česko-slovenskej č. 243/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke.
287.
Výnos Štátnej banky česko-slovenskej č. 244/1990 Zb. o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia.
288.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 255/1990 Zb. o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy.
289.
Výnos Federálneho ministerstva financií č. 286/1990 Zb. o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky.
290.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 320/1990 Zb. o odmeňovaní odborných pracovníkov v Agrobanke a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banke.
291.
Výnos Federálneho ministerstva obrany č. 511/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany.
292.
Výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 538/1990 Zb. o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky.
(2)
Pre zamestnávateľov a zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje druhá časť tohto zákona, sa po dni jeho účinnosti nepoužijú:
1.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach v znení vyhlášky č. 120/1988 Zb.
2.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 146/1989 Zb. o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách.
3.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 269/1990 Zb. o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov.
4.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 571/1990 Zb. o odmeňovaní učiteľov náboženstva.
5.
Smernice Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9889/77-Va/3 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkov v rezorte Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky (reg. čiastka 20/1977 Zb.).
6.
Uznesenie vlády Československej socialistickej republiky z 22. októbra 1965 č. 509 o zásadách pre určovanie termínov výplat miezd (reg. čiastka 55/1965 Zb.).
7.
Úprava Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 16820/78-Va/3 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, ústredného riaditeľstva (reg. čiastka 28/1978 Zb.).
8.
Úprava ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie z 1. februára 1979 č. 1000/79 o odmieňaní odborných, technických, prevádzkových a administratívnych pracovníkov Československej tlačovej kancelárie.
9.
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov (reg. čiastka 2/1981 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-1291/1983-C/4 (reg. čiastka 3/1984 Zb.), úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-5884/1983-C/4 (reg. čiastka 3/1984 Zb.) a úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-8938-C/4 (reg. čiastka 10/1985 Zb.).
10.
Úprava ústredného riaditeľa Československého rozhlasu z 1.12.1980, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 19.12.1977 o odmieňaní pracovníkov Československého rozhlasu - útvarov centrálneho riadenia (reg. čiastka 10/1981 Zb.).
11.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 31-588/81-7308 o odmieňaní redaktorov-novinárov (reg. čiastka 16/1981 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 514-13530-3127 (reg. čiastka 8/1985 Zb.), výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 221-2073-5126 č. 202/1991 Zb. a výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 507/1991 Zb.
12.
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7100/1980-C/4 o prémiovaní zubných laborantov (reg. čiastka 21/1981 Zb.).
13.
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13 z 30.9.1981 o odmieňaní robotníkov v samostatných projektových a inžinierskych organizáciách a útvaroch hlavných architektov (reg. čiastka 34/1981 Zb.).
14.
Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 313-1422/81-7203 pre odmieňanie zdravotne vysokorizikových prác pri použití izolačných dýchacích prístrojov (reg. čiastka 8/1982 Zb.).
15.
Rozhodnutie ústredného riaditeľa Československého rozhlasu z 26.6.1981 o odmieňaní redaktorov Československého rozhlasu (reg. čiastka 8/1982 Zb.).
16.
Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 z 19.2.1982 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom v samostatných projektových a inžinierskych organizáciách a útvaroch hlavných architektov (reg. čiastka 12/1982 Zb.).
17.
Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 3 z 19.2.1982 pre poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskym pracovníkom v samostatných projektových a inžinierskych organizáciách a útvaroch hlavného architekta (reg. čiastka 12/1982 Zb.).
18.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. F 314-4674-3145,040682 o odmieňaní umeleckých pracovníkov (reg. čiastka 20/1982 Zb.) v znení výnosu č. 514-612-5154 (reg. čiastka 29/1988 Zb.).
19.
Výnos Českého geologického úradu č. 1 z 1.6.1982 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 24/1982 Zb.).
20.
Výnos Českého úradu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 30/1982 Zb.).
21.
Úprava Slovenského geologického úradu č. 1 zo 16.4.1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského geologického úradu (reg. čiastka 32/1982 Zb.).
22.
Smernice Českého úradu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pre poskytovanie osobného ohodnotenia robotníkom (reg. čiastka 6/1983 Zb.).
23.
Úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 2-3400/1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie (reg. čiastka 6/1983 Zb.).
24.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 315-1731/79-7313 o odmieňaní odborných a administratívnych pracovníkov orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácií (reg. čiastka 30/1979 Zb.).
25.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-38434-5147 o odmieňaní pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy a niektorých ďalších organizáciách (reg. čiastka 26/1988 Zb.).
26.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 3707/83-V/3 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 9/1983 Zb.).
27.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-762/7584/82 o odmeňovaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov (reg. čiastka 9/1983 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/4-486/4-600/83 (reg. čiastka 23/1983 Zb.) a výnosu Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-14 344/3234/84 (reg. čiastka 5/1984 Zb.).
28.
Úprava ústredného riaditeľa Československého rozhlasu z 1.11.1982 o odmieňaní robotníkov Československého rozhlasu (reg. čiastka 12/1983 Zb.).
29.
Smernice Federálneho ministerstva dopravy č. 23 792/82-03 o odmieňaní a náhradách výdavkov spojených s výkonom práce pracovníkov vysielaných do zahraničia a ich rodinných príslušníkov (reg. čiastka 13/1983 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy č. 22412/1983-03 (reg. čiastka 4/1984 Zb.), úpravy Federálneho ministerstva dopravy č. 10083/1986-03 a úpravy Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 13116/1989 (reg. čiastka 29/1989 Zb.).
30.
Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-1619/210/1982 o odmieňaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov (reg. čiastka 14/1983 Zb.) v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. MH-1186/210/1984 (reg. čiastka 20/1984 Zb.).
31.
Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-53/1983-13/PaM o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 19/1983 Zb.).
32.
Úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-4380/1983-13/PaM o odmeňovaní pracovníkov v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách riadených národnými výbormi s výskumnou a vývojovou, odbornou a metodickou činnosťou (reg. čiastka 26/1983 Zb.).
33.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 10 580/83-V/3 o odmeňovaní pracovníkov v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry Českej socialistickej republiky a v organizáciách spravovaných národnými výbormi s výskumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činnosťou (reg. čiastka 6/1984 Zb.).
34.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 6194/84-V/3 o mzdovom zvýhodnení za prácu v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v období kalendárneho roka (reg. čiastka 19/1984 Zb.).
35.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-25345-5123, 080586 o odmieňaní pracovníkov vysielaných na akcie investičnej výstavby na území Zväzu sovietskych socialistických republík (reg. čiastka 13/1986 Zb.).
36.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-12430-3156 z 12.9.1984 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. čiastka 22/1984 Zb.) v znení opatrenia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30.8.1985 č. 515-19738-5122 (reg. čiastka 22/1985 Zb.) a výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 13.7.1987 č. 514-33885-5112 (reg. čiastka 17/1987 Zb.).
37.
Úprava ústredného riaditeľa Československého rozhlasu č. 38/1984 Ústredného vestníka Československého rozhlasu o zásadách mzdovej politiky v Československom rozhlase (reg. čiastka 3/1985 Zb.).
38.
Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-14824-3115, 281284 z 29.12.1984 pre hodnotenie a odmieňanie sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia v rozpočtových a príspevkových organizáciách (reg. čiastka 7/1985 Zb.).
39.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 514-9348-3123 z 8.2.1985 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách výpočtovej techniky (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
40.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8.2.1985 č. 514-10779-3123 o odmieňaní robotníkov v organizáciách výpočtovej techniky (reg. čiastka 8/1985 Zb.).
41.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. MH/13-3500/1090/1985 o odmeňovaní pracovníkov rozpočtových zariadení národných výborov pre komunálne služby (reg. čiastka 11/1985 Zb.).
42.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 514-18544-5111 o odmieňaní obchodnoprevádzkových pracovníkov (reg. čiastka 24/1985 Zb.).
43.
Úprava Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1985, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 13 z 30. septembra 1981 o odmieňaní robotníkov v samostatných projektových a inžinierskych organizáciách a útvaroch hlavných architektov (reg. čiastka 26/1985 Zb.).
44.
Výnos Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 16084/87-42 o naturálnych požitkoch poskytovaných technicko-hospodárskym pracovníkom v školských lesných podnikoch vysokých škôl v pôsobnosti Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a školských lesných hospodárstiev škôl v pôsobnosti národných výborov (reg. čiastka 10/1987 Zb.).
45.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 4163/87-V/3, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 3707/83-V/3 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 18/1987 Zb.).
46.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9450/1987-V/3 pre uplatňovanie mzdových foriem v príspevkových, rozpočtových a iných organizáciách odvetvia kultúry (reg. čiastka 18/1987 Zb.).
47.
Výnos Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1987 o odmieňaní pracovníkov organizácií výskumnej a vývojovej základne priamo riadených ústrednými orgánmi (reg. čiastka 1/1988 Zb.).
48.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 515-34364-5129 o odmieňaní pracovníkov v závodných jednotkách požiarnej ochrany (reg. čiastka 17/1988 Zb.).
49.
Výnos Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky z 31. marca 1988 č. MH/13-9517/2807/88 o odmeňovaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov a rozpočtových zariadení národných výborov pre komunálne služby (reg. čiastka 23/1988 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky z 10. apríla 1989 č. MH/1-4696/976/89 (reg. čiastka 17/1989 Zb.).
50.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 3017/88-V/3, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 3707/83-V/3 o odmeňovaní robotníkov (reg. čiastka 35/1988 Zb.).
51.
Rozhodnutie ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie zo 16. júna 1988 č. 236/1988 o odmeňovaní pracovníkov robotníckych povolaní v Československej tlačovej kancelárii.
52.
Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. MK-8607/1988-13 o odchylnom uplatňovaní úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. čiastka 17/1989 Zb.).
53.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 5695-V/3, ktorým sa určuje nomenklatúra funkcií, kvalifikačných stupňov a mzdových taríf (reg. čiastka 22/1989 Zb.).
54.
Výnos Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky č. 9728/89-V/3, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 5626/88-V/3 o odchylnom uplatnení niektorých ustanovení výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. čiastka 24/1989 Zb.).
55.
Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1990 Zb., ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi.
56.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Českej republiky č. 218/1990 Zb. o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.
(3)
Mzdové opatrenia vydané podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť dňom účinnosti tohto zákona.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 24 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.
§ 31 zákona Českej národnej rady č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky).
§ 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
Napr. zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície.
5)
§ 11 zákona Českej národnej rady č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
6)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.