c28-p2/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. marca 1991
o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnych poplatkoch, ustanovuje:
§ 1
(1)
Správny poplatok podľa položky 5 písmena b) I. sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch, za vydanie poľovníckeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti pre cudzincov na jeden kalendárny rok sa vyberie vo výške 5000 Kčs.
(2)
Za vydanie poľovníckeho lístka na jeden mesiac sa vyberie správny poplatok vo výške 1500 Kčs.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.