94/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 13. februára 1991
o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov „Vysoká škola technická v Košiciach“ sa mení a znie „Technická univerzita v Košiciach“.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.