93/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 13. februára 1991
o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov „Slovenská vysoká škola technická v Bratislave“ sa mení a znie „Slovenská technická univerzita v Bratislave“.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.