Predpis bol zrušený predpisom 245/2008 Z. z.

80/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2005 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
z 30. januára 1991
o stredných školách
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4§ 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2; § 14 ods. 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška upravuje sústavu študijných a učebných odborov v stredných školách, zriaďovanie a zrušovanie gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť (ďalej len „stredné školy“), typy stredných odborných škôl, plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách, pravidlá správania žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu, dĺžku a organizáciu štúdia popri zamestnaní, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, pomaturitné štúdium a nadstavbové štúdium.
§ 2
Stredné školy
(1)
Stredné školy sú gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. Poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná geodetická škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná záhradnícka škola, stredná vinársko-ovocinárska škola, stredná zdravotnícka škola, obchodná škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, sociálnoprávna akadémia, škola knihovníckych a informačných štúdií, stredná pedagogická škola, pedagogická a sociálna akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, stredná veterinárna škola, stredná škola podnikania, dievčenská odborná škola, škola úžitkového výtvarníctva, konzervatórium, tanečné konzervatórium, stredná umelecká škola a odborná škola.
§ 2a
Sústava študijných odborov a učebných odborov
(1)
Sústava študijných odborov a učebných odborov (ďalej len „sústava odborov") na stredných školách sa ustanovuje podľa jednotlivých druhov stredných škôl.1) Sústava odborov určuje nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na predchádzajúce študijné odbory a učebné odbory, nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na prijímanie na nadstavbové štúdium na stredných školách a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy.
(2)
Sústava odborov sa člení na skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov alebo skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory. Dĺžka štúdia v jednotlivých študijných odboroch alebo učebných odboroch sa uvádza v prílohe a v učebných plánoch.1a) Študijný odbor alebo učebný odbor možno členiť na zamerania.
(3)
Súčasťou sústavy odborov na stredných školách je aj experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v nových študijných odboroch a učebných odboroch,1b) ktoré sa každý rok zverejňujú.1c)
(4)
Sústava odborov je v súlade s Klasifikáciou zamestnaní1d) a v súlade s Klasifikáciou odborov vzdelania.1e)
§ 3
Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl
(1)
Stredné školy sa zriaďujú a zrušujú podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva),1f) ak ide o stredné zdravotnícke školy, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).2)
(2)
Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov môžu zriaďovatelia zriaďovať školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sa inak poskytuje od 5. ročníka základnej školy a v strednej škole.
(3)
Školské priestory, učebné a ďalšie zariadenia strednej školy sa vybavujú podľa technických a hygienických noriem. Ak škola nemá potrebné učebné a ďalšie zariadenia, riaditeľ školy zabezpečí ich prenájom od iných organizácií.
(4)
Riaditeľ strednej školy môže priestory a vybavenie školy prenajať iným organizáciám na činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.
§ 4
Zriaďovanie a zrušovanie tried
(1)
V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov. Riaditeľ školy môže zo závažných dôvodov, po vyjadrení rady školy zvýšiť počet žiakov v triede nad 34, najviac 38 žiakov. Počet žiakov nad 34 nemožno zvýšiť v prijímacom konaní. Triedy sa označujú arabskými číslicami a veľkými písmenami. Triedy gymnázií s dĺžkou štúdia viac ako štyri roky sa môžu označovať tiež tradičnými latinskými názvami a veľkými písmenami. Počty žiakov v triedach športovej školy upravujú osobitné predpisy3). V školách na národnostne zmiešaných územiach môže zriaďovateľ na žiadosť riaditeľa školy výnimočne povoliť aj zriadenie triedy s menším počtom žiakov ako 17, nie však menším ako 12. Do triedy možno zaradiť aj zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je kontraindikáciou na prijatie do príslušného študijného alebo učebného odboru. Za každého zdravotne postihnutého žiaka sa môže znížiť maximálny počet žiakov v triede o troch.
(2)
V stredných odborných učilištiach sa zriaďujú triedy denného štúdia pri celkovom počte žiakov v triede podľa odseku 1, spoločné triedy denného štúdia pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu aspoň 10 žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru. Pri početne málo zastúpených študijných odboroch a učebných odboroch a v odboroch, kde sa nezíska plánovaný počet žiakov, môže zriaďovateľ povoliť zriadenie skupiny s menej ako 10 žiakmi alebo takúto skupinu ponechať pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 1, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.
(3)
Ak klesne počet žiakov pod 15, v školách na národnostne zmiešaných územiach pod 10 žiakov, trieda sa na konci školského roku zruší.
(4)
V štúdiu popri zamestnaní sa zriaďujú triedy s počtom najmenej 15 a najviac 30 študujúcich. Ak klesne počet žiakov pod 10, trieda sa na konci školského roku zruší a študujúci sa preradia do inej triedy štúdia popri zamestnaní alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium externe; ak počet študujúcich neklesne pod 10, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Zriaďovateľ môže v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä v posledných ročníkoch, ponechať triedy s najmenej 8 študujúcimi. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú k začiatku školského roku.
(5)
V stredných odborných učilištiach sa môžu zriaďovať spoločné triedy štúdia popri zamestnaní aj pre 2 – 3 rozdielne študijné alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno zriadiť 2 – 3 oddelenia s najmenej 8 študujúcimi v každom oddelení, pri dodržaní celkového počtu študujúcich v triede podľa odseku 1. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.
(6)
Trieda externého štúdia sa môže zriadiť pre najmenej 15 študujúcich.
(7)
V strednej škole, kde sú zriadené aspoň dve triedy diaľkového štúdia s aspoň 40 študujúcimi, môže zriadiť riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa konzultačné stredisko.
(8)
Na vybraných stredných školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých žiakov. Prijímanie žiakov, počty žiakov v triede a organizácia výchovnovzdelávacej činnosti sa riadi osobitným predpisom.4)
§ 5
Názvy stredných škôl a stredísk praktického vyučovania
(1)
Názov strednej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a úradného názvu sídla školy, vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy. Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže škole na základe jej žiadosti výnimočne povoliť používanie jej historického názvu. Ak bol strednej škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti škôl.
(2)
Stredná škola, ktorá popri triedach s vyučovacím jazykom slovenským má aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, má vo svojom názve druh alebo typ školy uvedený v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku.
(3)
Ak škola má iba triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, je v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Sídlo školy sa uvádza iba v slovenskom jazyku.
(4)
Názov strediska praktického vyučovania sa skladá z označenia strediska a úradného názvu jeho sídla vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy.
DRUHÁ ČASŤ
RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
§ 6
Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania
(1)
Strednú školu riadi riaditeľ školy5). Riaditeľ strednej školy zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie školy a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Stredisko praktického vyučovania riadi jeho vedúci. Vedúceho strediska praktického vyučovania vymenúva a odvoláva zriaďovateľ5). Vedúci strediska praktického vyučovania zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie strediska a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže podľa druhu, typu a veľkosti školy po vyjadrení rady školy6) vymenúvať a odvolávať
a)
na gymnáziu a v strednej odbornej škole zástupcu (zástupcov) pre výchovu a vzdelávanie a zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti; ak vymenuje v strednej odbornej škole dvoch zástupcov pre výchovu a vzdelávanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;
b)
na športovom gymnáziu a v inej strednej škole s triedami s vrcholovou športovou prípravou okrem zástupcov podľa písm. a) aj zástupcu pre športovú prípravu;
c)
v strednom odbornom učilišti zástupcu (zástupcov) pre teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; ak vymenuje dvoch zástupcov pre teoretické vyučovanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;
d)
v strednom odbornom učilišti vedúceho úseku technicko-ekonomických činností alebo ďalšieho zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti.
(4)
Nepedagogické činnosti na stredných školách môže v prípade, ak riaditeľ strednej školy nevymenuje zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti, zabezpečovať technicko-hospodársky pracovník. Tieto nepedagogické činnosti môžu podľa potreby zabezpečovať na základe dohody aj iné právnické alebo fyzické osoby.
(5)
Činnosti súvisiace s materiálnou a organizačnou prípravou na demonštračné vyučovanie môže vykonávať asistent.
(6)
Riaditeľ strednej školy ustanovuje triednych učiteľov, výchovného poradcu a vedúcich metodických útvarov alebo predmetových komisií.
(7)
Riaditeľ strednej školy zriaďuje svoje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada, poradný zbor, metodické útvary, predmetové komisie; môže zriadiť aj ďalšie poradné orgány podľa potrieb a podmienok školy. V stredných odborných učilištiach umeleckoremeselných, školách úžitkového výtvarníctva, stredných umeleckých školách, konzervatóriách a tanečných konzervatóriách (ďalej len „umelecké školy“) zriaďuje aj umeleckú radu.
(8)
Riaditeľ strednej školy umožňuje zriadenie a činnosť žiackej rady.
(9)
Riaditeľ strednej školy vydáva po prerokovaní s radou školy vnútorný poriadok školy.
Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
§ 7
(1)
Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej len „povinné predmety“), a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
(2)
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“) triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom vychovávateľa.
(3)
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo jeho vychovávateľom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára.
(4)
Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
(5)
Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 až 4.
(6)
Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
§ 8
(1)
Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho, zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov.
(2)
Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ strednej školy.
(3)
Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy8) nezakazujú.
(4)
V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
(5)
Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.
(6)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.
§ 9
Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru
(1)
Prestup na inú strednú školu,9) na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, prestup prerokuje riaditeľ školy s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Ak v dôsledku prestupu na inú školu má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa žiak má pripravovať.
(2)
Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy9) povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku, u žiaka stredného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa pripravuje. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(3)
Zmena študijného odboru alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.
§ 10
Prerušenie štúdia
(1)
Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.10) Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
(2)
Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo, ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov8) alebo ak praktické vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.
(3)
Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.
(4)
K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.
§ 11
Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka
(1)
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
(2)
Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.
§ 12
Zanechanie štúdia
(1)
Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
(2)
Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, informuje riaditeľ stredného odborného učilišťa o zanechaní štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.
(3)
Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
TRETIA ČASŤ
PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
§ 13
Pravidlá správania žiakov
(1)
Žiaci majú tieto povinnosti:
a)
osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,
b)
osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, inštruktorov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,
c)
chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
d)
byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,
e)
šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
f)
dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy.
(2)
Žiakom je zakázané:
a)
fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,
b)
prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
c)
prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
§ 14
Výchovné opatrenia
(1)
Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
(2)
Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ strednej školy alebo zriaďovateľ; môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
(3)
Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:
a)
napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania,
b)
pokarhanie od riaditeľa školy,
c)
ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
(4)
Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
(5)
V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia.
(6)
Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. U žiaka stredného odborného učilišťa, riaditeľ informuje o vylúčení žiaka zo štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.
§ 15
Hodnotenie a klasifikácia
(1)
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.
(2)
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.
(3)
Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.
(4)
Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
(5)
Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.
(6)
Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.
§ 16
Celkové hodnotenie
(1)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
(2)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
a)
prospel s vyznamenaním,
b)
prospel veľmi dobre,
c)
prospel,
d)
neprospel.
(3)
Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
(4)
Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.
(5)
Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
(6)
Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.
§ 17
Opravné skúšky
(1)
Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
(2)
Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
(3)
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky
a)
podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 15 ods. 5 do 15. októbra,
b)
podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
(4)
Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
§ 18
Komisionálne skúšky
(1)
Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálej skúšky v týchto prípadoch:
a)
keď koná rozdielovú skúšku,
b)
keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c)
keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy,
d)
keď koná opravné skúšky,
e)
pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
f)
keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5,
g)
v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,
h)
pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka na umeleckých školách,
(2)
Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 19
Vyučovanie na stredných školách
(1)
Stredné školy vo svojej výchovnovzdelávacej činnosti zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania diferencovane, podľa jednotlivých druhov stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.
(2)
Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňujú podľa schválených učebných plánov a učebných osnov. Vyučovací predmet môže mať teoretický, praktický alebo kombinovaný charakter a jemu zodpovedajúce formy vyučovania. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie môže prebiehať súbežne, striedavo alebo cyklicky.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravovať počty vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ich obsah v rozsahu určenom v učebnom pláne.
(4)
Riaditeľ strednej školy môže v súlade s požiadavkami praxe alebo územného celku navrhnúť a so súhlasom ministerstva školstva zaviesť nový študijný alebo učebný odbor (okrem odborov uvedených v prílohe A, B, C, D, E, F), alebo učebné zameranie alebo jednotlivé vyučovacie predmety; ak ide o stredné odborné učilište návrh prerokuje aj s príslušným orgánom.11)
(5)
Riaditeľ strednej školy zabezpečí na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie v súlade s učebným plánom delenie tried na skupiny (na umeleckých školách aj v oddeleniach), pričom počet skupín (oddelení) a počet žiakov v skupine určuje podľa charakteru vyučovaného predmetu a podmienok školy a podľa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
(6)
Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, prax (učebná prax, odborná prax a umelecká prax).
(7)
Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školách, v školských zariadeniach, v orgánoch, organizáciách, v iných zariadeniach a na pracoviskách praktického vyučovania.
(8)
Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať v orgánoch, organizáciách alebo u občanov, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá obsahuje najmä
a)
druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní,
b)
miesto konania praktického vyučovania,
c)
časový rozvrh praktického vyučovania, jeho dĺžku a deň jeho začatia,
d)
počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
e)
pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných pracovných prostriedkov),
f)
spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu,
g)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
h)
počet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.
(9)
Žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí pri praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, patrí odmena ako žiakom stredných odborných učilíšť.
(10)
Ak niektoré z činností podľa odseku 1 zabezpečuje stredná škola mimo svojho sídla, zriadi riaditeľ strednej školy odlúčené pracovisko ako organizačnú súčasť školy. Odlúčené pracovisko riadi jeho vedúci, ktorého do funkcie vymenúva riaditeľ školy. Odlúčené pracovisko teoretického vyučovania do počtu 7 tried riadi vedúci učiteľ. Odlúčené pracovisko praktického vyučovania do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy riadi hlavný majster odbornej výchovy.
§ 20
Povinnosti orgánov, organizácií a občanov pri praktickom vyučovaní
(1)
Orgány, organizácie a občania (ďalej len „organizácia“), u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sú povinné pre praktické vyučovanie utvárať potrebné podmienky, bezplatne poskytovať učebné pomôcky a uhrádzať osobné a vecné náklady spojené s praktickým vyučovaním.
(2)
Organizácie uvoľňujú pre praktické vyučovanie osvedčených a odborne vyspelých zamestnancov (ďalej len „inštruktori“).
§ 21
Starostlivosť o žiakov gymnázií a stredných odborných škôl pri praktickom vyučovaní
(1)
Pri praktickom vyučovaní organizácia poskytuje, prípadne zabezpečuje žiakom závodné stravovanie za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom.
(2)
Žiakom, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní a praktickej časti maturitnej skúšky mimo sídla školy, uhrádza sa cestovné do miesta konania a späť z prostriedkov školy. Uhrádza sa iba preukázané cestovné za vlak v druhej vozňovej triede alebo za autobus.
§ 22
Odborný výcvik žiakov stredných odborných učilíšť
(1)
Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.
(2)
Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v skupinách. Vyučuje sa na stredných odborných učilištiach, na strediskách praktického vyučovania alebo na prevádzkových pracoviskách organizácií schválených riaditeľom stredného odborného učilišťa alebo vedúcim strediska praktického vyučovania. Na pracoviskách organizácií, prípadne i na pracoviskách stredných odborných učilíšť alebo stredísk praktického vyučovania sa precvičovanie zručností žiakov môže vykonávať pod vedením a dozorom inštruktorov. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje majster odbornej výchovy, ktorý vyučuje príslušnú skupinu žiakov. Inštruktor vedie najviac troch žiakov.
(3)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania je uvedený v oddiele A, E a F prílohy. Ak sa odborný výcvik vykonáva na pracoviskách pod vedením a dozorom inštruktorov, môže riaditeľ stredného odborného učilišťa alebo vedúci strediska praktického vyučovania podľa charakteru učebného alebo študijného odboru a rozmiestnenia pracovísk určiť na jedného majstra odbornej výchovy až 40 žiakov.
(4)
Ak to určuje učebný plán študijného a učebného odboru, žiaci absolvujú časť odborného výcviku počas letných prázdnin.
§ 23
Cvičenia
Cvičenia sa konajú ako súčasť vyučovacích predmetov alebo ako samostatné vyučovacie predmety, na ktorých si žiaci overujú a prehlbujú teoretické poznatky, nacvičujú a získavajú zručnosti pri technologických, technických, ekonomických, grafických a iných činnostiach, v stredných zdravotníckych školách aj pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
§ 24
Prax žiakov stredných škôl
(1)
Prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov ako samostatný predmet alebo ako súvislá odborná alebo umelecká prax.
(2)
Pri praxi žiaci získavajú základné zručnosti a návyky v odbore svojej prípravy.
(3)
Ak to určuje učebný plán študijného odboru, žiaci absolvujú časť praxe počas letných prázdnin.
§ 25
Výchova a starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania
(1)
Výchova v čase mimo vyučovania v stredných školách poskytuje žiakom aktívny oddych a využitie voľného času, rozvíja ich schopnosti, nadanie a záujmy, upevňuje ich zdravie, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primerane ich veku, pomáha im pri príprave na vyučovanie a pri voľbe povolania.
(2)
K starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania patrí ubytovanie, stravovanie a utváranie podmienok pre prípravu žiakov na vyučovanie; poskytuje sa žiakom ubytovaným v domovoch mládeže.
(3)
Výchovu mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania zabezpečujú vychovávatelia a inštruktori telesnej výchovy. Ich počet sa ustanovuje takto:
a)
pre 30 žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, ustanoví sa jeden vychovávateľ, pričom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nesmie byť nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov; na nočné služby a služby počas dní pracovného pokoja sa môžu určiť pomocní vychovávatelia,
b)
inštruktor telesnej výchovy sa ustanovuje pre 100 až 200 žiakov; na každý ďalší začatý počet 200 žiakov môže sa ustanoviť ďalší inštruktor; funkciu inštruktora možno kumulovať s funkciou vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy.
§ 26
Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka
(1)
Vyučovacia hodina teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút; ak sa cvičenie alebo prax uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, trvá 60 minút.
(2)
Spravidla po tretej vyučovacej hodine je dvadsaťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže výnimočne riaditeľ strednej školy zaviesť maximálne dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej dvadsaťminútovej prestávky. Medzi vyučovacími hodinami 2-3 hodinových laboratórnych prác nemusí byť prestávka.
(3)
Vyučovacie hodiny cvičení alebo praxe a hlavných odborných predmetov sa podľa povahy a časovej náročnosti vyučovania spájajú v stredných poľnohospodárskych školách až do 6 hodinových celkov, v stredných zdravotníckych školách sa vyučovacie hodiny cvičení z odborných vyučovacích predmetov uskutočňovaných spravidla v zdravotníckych zariadeniach môžu spájať najviac do 7 hodinových celkov. Ak sa cvičenia alebo učebná prax uskutočňujú v školských zariadeniach alebo v prevádzkach organizácií, majú žiaci rovnaké prestávky ako zamestnanci týchto školských zariadení alebo organizácií.
(4)
Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa končí spravidla do 18. hodiny, najneskôr do 20. hodiny. Teoretické vyučovanie v stredných odborných učilištiach s dvojsmenným vyučovaním, v štúdiu popri zamestnaní a v kombinovanom štúdiu skončí najneskôr do dvadsiatej hodiny.
(5)
Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov (okrem športovej prípravy) najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V diaľkovom štúdiu môže mať študujúci v jednom dni najviac osem konzultačných hodín.
(6)
V odbornom výcviku žiakov stredných odborných učilíšť je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín, v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných odborov a učebných odborov s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac sedem hodín.
(7)
Vyučovacia hodina v odbornom výcviku trvá 60 minút. Vyučovací deň sa začína spravidla o siedmej hodine; u žiakov druhého ročníka môže začať najskôr o šiestej hodine a u žiakov vyšších ročníkov najskôr o piatej hodine. Vyučovací deň sa skončí najneskôr o dvadsiatej hodine, u žiakov tretích a štvrtých ročníkov sa môže skončiť o dvadsiatej druhej hodine. Riaditeľ stredného odborného učilišťa upraví rozvrh vyučovania tak, aby medzi jednotlivými vyučovacími dňami mali žiaci odpočinok aspoň 12 hodín.
(8)
Po dvoch hodinách odborného výcviku je najmenej desaťminútová prestávka alebo najneskôr po piatich hodinách tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v prevádzkach organizácií, vrátane prevádzok organizácií vyčlenených pre stredné odborné učilištia, majú prestávky zhodné s prestávkami zamestnancov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.
(9)
Ak sa prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl nekoná v školských dielňach a školských zariadeniach, vyučovacia hodina trvá 60 minút. Žiaci prvého a druhého ročníka môžu mať v jednom dni najviac šesť hodín praxe, žiaci vyšších ročníkov najviac sedem hodín. Dopoludňajšie vyučovanie žiakov 1. a 2. ročníka sa začína najskôr o šiestej hodine, žiakov vyšších ročníkov výnimočne aj skôr ako o šiestej hodine. U žiakov prvého a druhého ročníka sa zaraďuje po dvoch hodinách praxe desaťminútová, po troch hodinách praxe pätnásť až tridsaťminútová prestávka. U žiakov vyšších ročníkov sú prestávky zhodné s prestávkami pre zamestnancov organizácie, kde žiaci konajú odbornú prax. Dĺžka prestávok sa započítava do doby odbornej praxe v príslušnom dni.
(10)
Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania upravujú po dohode s hygienikom podrobnejšiu organizáciu vyučovania vo vnútornom poriadku školy alebo strediska praktického vyučovania.
§ 27
Exkurzie a školské výlety
(1)
Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách.
(2)
Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.
§ 28
Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl
(1)
Žiaci, ktorí v čase plnenia povinnej školskej dochádzky v stredných školách sa liečia dlhšie ako dva mesiace v zdravotníckych zariadeniach, sa zaraďujú do náhradného spôsobu vzdelávania.
(2)
Vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach sa uskutočňuje vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, prípadne aj odborných predmetoch v rozsahu 17 hodín týždenne; zabezpečujú ho učitelia stredných škôl, ktoré sú najbližšie k sídlu zdravotníckeho zariadenia.
PIATA ČASŤ
ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
§ 29
Štúdium popri zamestnaní
Štúdium popri zamestnaní na stredných školách sa uskutočňuje v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky; štúdium môžu absolvovať aj občania, ktorí nie sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere.
§ 30
Druhy štúdia popri zamestnaní a jeho dĺžka
(1)
Štúdium popri zamestnaní v stredných odborných učilištiach sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieloch A, DE prílohy tejto vyhlášky, pričom:
a)
pre uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia rovnaká ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,
b)
pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie, dĺžku štúdia určí riaditeľ stredného odborného učilišťa podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného alebo učebného odboru. Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore študujú len odborné predmety,
c)
pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku, v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti II. prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddiele E časti I. prílohy jeden rok,
d)
v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy určených pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti I. prílohy, alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch podľa skorších predpisov, trvá štúdium najmenej dva roky,
e)
pre absolventov gymnázií, súčasťou štúdia ktorých je odborná príprava príbuzného zamerania, a pre absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až jeden rok.
(2)
Štúdium popri zamestnaní v gymnáziách a stredných odborných školách v študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele BC prílohy a trvá:
a)
4 alebo 5 rokov pre uchádzačov, ktorí získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola alebo základné vzdelanie,
b)
3 roky alebo 2 roky pre uchádzačov so stredným vzdelaním,
c)
najmenej 1 rok pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore.
(3)
Štúdium absolvované v stredných školách sa započítava na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v stredných školách podľa osobitných predpisov.15)
§ 31
Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinované štúdium
(1)
Štúdium popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje ako štúdium večerné (smenové), diaľkové, externé alebo striedaním týchto spôsobov štúdia. V stredných školách možno štúdium popri zamestnaní kombinovať s denným štúdiom (kombinované štúdium).
(2)
Večerné štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí sa môžu pravidelne niekoľkokrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní. Večerné štúdium sa tiež organizuje ako smenové, ak sa vyučovanie koná striedavo v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
(3)
Diaľkové štúdium sa organizuje spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín.
(4)
Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa študujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Termíny skúšok určí riaditeľ strednej školy. Skúšky sa konajú v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami platnými pre večerné alebo diaľkové štúdium, prípadne podľa učebného plánu a učebných osnov denného štúdia v odboroch, v ktorých večerné a diaľkové štúdium nie je zavedené. Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu súčasťou skúšky je aj písomná alebo praktická časť. Externe možno študovať aj v stredných školách, v ktorých nie je zavedené štúdium popri zamestnaní, okrem študijných odborov „veterinárstvo" a „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo" a študijných odborov skupín „zdravotníctvo" a „umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba. Stredná škola organizuje spravidla štyrikrát do roka konzultácie v dňoch, ktoré určí riaditeľ strednej školy. Dĺžka externého štúdia je určená učebným plánom večerného alebo denného štúdia. Podľa potreby môžu byť súčasťou externého štúdia sústredenia na absolvovanie predmetov praktického vyučovania podľa učebných osnov.
(5)
V kombinovanom štúdiu na stredných školách sa strieda denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže trvať v jednom školskom roku najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov.
§ 32
Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
(1)
Vedomosti, ktoré žiaci alebo iní občania získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov môžu preukázať vykonaním skúšky. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Skúšky sa môžu konať zo všetkých vyučovacích predmetov s výnimkou odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v § 31 ods. 4. Ak súčasťou vyučovacieho predmetu sú aj cvičenia, koná ich študujúci v predpísanom rozsahu. Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa občania môžu pripraviť aj na vykonanie maturitnej alebo záverečnej skúšky.
(2)
Na skúšku sa môže uchádzač prihlásiť kedykoľvek cez školský rok; súčasne preukáže, že získal vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie, a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať.
(3)
Riaditeľ strednej školy písomne oznámi žiadateľovi, najneskôr do troch týždňov po prijatí žiadosti, či môže skúšku z uvedeného vyučovacieho predmetu konať; súčasne mu oznámi termín skúšky, ktorý určí najneskôr do dvoch mesiacov po podaní žiadosti.
(4)
Pri skúške uchádzač preukáže svoju totožnosť. Skúška sa koná pred komisiou.
(5)
Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu a súčasťou učebných osnov je aj písomná skúška alebo praktická skúška, uchádzač vykoná aj tieto skúšky.
(6)
O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie. Ak skúšaný neprospeje, môže skúšku opakovať najviac dvakrát v termínoch určených riaditeľom strednej školy.
ŠIESTA ČASŤ
NADSTAVBOVÉ A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
§ 33
Organizácia štúdia
(1)
Nadstavbové štúdium organizujú stredné školy v študijných odboroch určených pre absolventov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch uvedených v časti I oddielu E prílohy a v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky. Štúdium je spravidla dvojročné a ukončuje sa maturitnou skúškou.
(2)
Pomaturitné štúdium sa organizuje ako štúdium
a)
zdokonaľovacie alebo inovačné, v ktorom si študujúci zdokonaľujú alebo inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom študijnom odbore na strednej škole; trvá najmenej šesť mesiacov a ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy tejto vyhlášky,
b)
špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému študijnému odboru na strednej škole; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky,
c)
kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa maturitnou skúškou z odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy alebo záverečnou skúškou v učebných odboroch uvedených v oddiele E prílohy tejto vyhlášky.
d)
kvalifikačné, v ktorom študujúci na stredných zdravotníckych školách získavajú vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon odborných pracovných činností a získavajú odbornú spôsobilosť15a) špeciálne zameranú na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej tri roky a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.
(3)
Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje formou štúdia popri zamestnaní alebo ako denné štúdium alebo ako kombinované štúdium.
Štúdium cudzincov na stredných školách
§ 35
(1)
Na stredných školách v Slovenskej republike môžu študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom školy; ich zaradením do triedy nemožno prekročiť povolený počet žiakov.
(2)
Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.
SIEDMA ČASŤ
UMELECKÉ ŠKOLY
§ 36
Stredné odborné učilište umeleckoremeselné
(1)
Na strednom odbornom učilišti umeleckoremeselnom vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 2 – 6 žiakov. Oddelenie tvoria skupiny príslušného učebného alebo študijného odboru všetkých ročníkov. Prácu oddelenia organizuje vedúci, ktorého vymenúva riaditeľ z pedagógov príslušného študijného alebo učebného odboru.
(2)
Pri celkovom hodnotení
a)
žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16,
b)
žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší ako chválitebný a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16.
(3)
Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou a umeleckou radou školy.
§ 37
Škola úžitkového výtvarníctva
(1)
Na školách úžitkového výtvarníctva sa štvorročné štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Dlhšie štúdium ako štvorročné sa ukončuje absolutóriom, žiaci po skončení štvrtého ročníka vykonajú maturitnú skúšku.
(2)
Vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 5 – 9 žiakov. Prácu v oddeleniach podľa študijných odborov organizuje vedúci oddelenia, ktorého vymenúva riaditeľ školy z pedagógov príslušného študijného odboru.
(3)
Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.
§ 38
Konzervatórium
(1)
Štúdium na konzervatóriu je spravidla šesťročné a ukončuje sa absolutóriom. Po ukončení štvrtého ročníka vykonajú žiaci maturitnú skúšku.
(2)
Konzervatórium pre odbor tanec (ďalej len „tanečné konzervatórium“) sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou, alebo ako internátna škola. Štúdium je osemročné a končí sa absolutóriom. Zároveň s absolutóriom vykoná žiak maturitnú skúšku.
(3)
V triede je spravidla 15 – 25 žiakov. Vyučovanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne.
(4)
Riaditeľ organizuje vyučovanie podľa potrieb umeleckej prípravy a najmä odbornej (umeleckej) a pedagogickej praxe.
(5)
Ak sa v priebehu štúdia v tanečnom konzervatóriu ukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky stanovené učebnými osnovami, možno ho v 1. – 4. ročníku preradiť na základnú školu:
a)
na žiadosť jeho zákonného zástupcu,
b)
na návrh učiteľa pre nesplnenie požiadaviek odbornej prípravy,
c)
na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.
(6)
Žiaci 1. – 4. ročníka tanečného konzervatória sa hodnotia podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy, ostatní žiaci konzervatória sa hodnotia podľa § 15. Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.
(7)
Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavných odborných predmetoch sú praktické skúšky (prehrávky, koncerty), ktoré sa konajú pred skúšobnou komisiou vymenovanou riaditeľom školy. Praktické skúšky sa konajú na konci každého polroka v rozsahu určenom učebnými plánmi.
(8)
Škola zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce žiakov na koncertoch, divadelných a operných predstaveniach.
(9)
Žiakom sa poskytujú hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika, ďalšia výstroj a potrebný materiál na vyučovanie bezplatne podľa osobitných noriem.
(10)
Žiakom tanečného konzervatória sa poskytuje celodenná výchova, ubytovanie a stravovanie. Žiaci z miesta školy bývajú spravidla u rodičov a poskytuje sa im celodenná strava.
(11)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním a ubytovaním žiakov prispievajú rodičia alebo osoby, ktoré majú voči žiakom vyživovaciu povinnosť, podľa osobitných predpisov.16)
§ 39
Spoločné ustanovenia o umeleckých školách
(1)
V umeleckých školách sa môže organizovať denné, večerné, diaľkové a kombinované štúdium a na konzervatóriách aj mimoriadne štúdium a rozširujúce štúdium. Externé štúdium sa neorganizuje. Na tanečnom konzervatóriu je štúdium organizované len formou denného štúdia.
(2)
Umelecké školy organizujú na výmenu skúseností a na porovnanie výsledkov práce prehliadky a súťaže žiakov.
(3)
Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu a na tanečnom konzervatóriu a školách úžitkového výtvarníctva z praktických odborných predmetov. Na odporúčanie pedagogickej rady môže riaditeľ školy vo výnimočných prípadoch povoliť žiakovi opakovať ročník; na tanečnom konzervatóriu môže však opakovanie ročníka povoliť len z vážnych zdravotných dôvodov.
(4)
Pedagogickí zamestnanci umeleckých škôl sa prijímajú na základe výberového konania.
(5)
Riaditeľ umeleckej školy určuje podľa typu školy vedúcich odborov, vedúcich oddelení a zriaďuje svoje poradné orgány.
Čl. II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
(1)
Súčasťou sústavy stredných odborných škôl je do 30. júna 1994 stredná ekonomická škola.
(2)
Na stredných školách triedy s počtom žiakov uvedeným v § 4 ods. 1 sa zriaďujú počínajúc prvým ročníkom od 1. 9. 1991.
(3)
Na pracoviská praktického vyučovania17) sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky § 3 ods. 7, § 5 ods. 2, § 9 až 18, § 19 ods. 2, 6 až 8, § 20, § 22 ods. 1 a 4, § 26 ods. 6. Ustanovenia tejto vyhlášky v § 7, § 8 ods. 3 a 4, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 7 a 8 sa na pracoviská praktického vyučovania vzťahujú primerane.
(4)
Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na stredné odborné učilištia vzťahujú sa aj na učilištia18) okrem § 1, § 2, § 3 ods. 1 až 6, § 4 ods. 4 až 8, § 5, § 29 až 36.
(5)
Študijné odbory uvedené v prílohe tejto vyhlášky platia aj pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 1991/92 v prvom ročníku.
§ 40a
Žiakovi strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005, sa poskytne výchova a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005 alebo sa mu umožní zmena študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 9 ods. 2.
§ 41
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. a vyhlášky č. 25/1990 Zb.,
2.
Úprava Ministerstva školstva SSR č. 11498/1979-212 o organizovaní hudobnej a tanečnej školy a štúdiu na nej, registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Pišut v. r.
Príloha k vyhláške č. 80/1991 Zb.
ODDIEL A
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1) ISCED2) 1. roč. 2. až 4. roč.
1 2 3 4 5 6 7
22 HUTNÍCTVO
2262 4 hutník operátor 4 3A3) 2262 4 12 12
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4 mechanik nastavovač 4 3A3) 24114 01 24114 02 24114 03 12 12
2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov 4 3A3) 2412 4 12 8
2413 4 mechanik strojov a zariadení 4 3A3) 2413 4 12 12
2418 4 mechanik požiarnej techniky 4 3A3)   12 12
2419 4 operátor ekologických zariadení 4 3A3)   12 12
2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4 3A3)   12 12
26 ELEKTROTECHNIKA
2679 4 mechanik - mechatronik 4 3A3)   12 10
2697 4 mechanik elektrotechnik 4 3A3) 2670  4 2671  4 2672  4 01 2672 4 02 2672 4 03 2672 4 04 2672 4 05 2672 4 06 2672 4 07 2672 4 08 2672 4 09 2672 4 10 2672 4 11 12 10
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4 operátor gumárskej a plastikárskej výroby 4 3A3) 2859 4 17 12
2860 4 chemik operátor          
2860 4 01 chemik operátor - priemyselná chémia 4 3A3) 2860 4 01 12 12
2860 4 02 chemik operátor - výroba celulózy a papiera 4 3A3) 2860 4 02 12 12
2860 4 03 chemik operátor - farmaceutická výroba 4 3A3) 2860 4 03 12 12
2860 4 04 chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia 4 3A3) 2860 4 04 12 12
29 POTRAVINÁRSTVO
2960 4 operátor potravinárskej výroby 4 3A3) 2960 4 12 12
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4 operátor odevnej výroby          
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba 4 3A3) 3137 4 01 12 12
3137 4 02 operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia 4 3A3) 3137 4 02 12 12
3138 4 operátor textilnej výroby          
3138 4 03 operátor textilnej výroby - pletiarne 4 3A3) 3138 4 03 12 12
3138 4 04 operátor textilnej výroby - zošľachťovanie textílií 4 3A3) 3138 4 04 12 12
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3243 4 operátor kožiarskej výroby 4 3A3) 3243 4 12 10
3244 4 operátor kožušníckej výroby 4 3A3) 3244 4 12 10
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 4 3A3) 3341 4 12 12
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3434 4 operátor obalových materiálov 4 3A3)   7 7
3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch 4 3A3) 3453 4 7 7
3471 4 reprodukčný grafik 4 3A3) 3471 4 7 7
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3656 4 operátor stavebnej výroby 4 3A3) 3656 4 01 3656 4 02 12 12
3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení 4 3A3) 3658 4 12 7
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3758 4 operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 4 3A3)   12 12
3759 4 komerčný pracovník v doprave 4 3A3)   12 12
3774 4 mechanik telekomunikácií 4 3A3)   12 12
3776 4 mechanik lietadiel          
3776 4 01 mechanik lietadiel - mechanika 4 3A3)   12 12
3776 4 02 mechanik lietadiel - avionika 4 3A3)   12 12
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií 4 3A3)   12 12
3791 4 spojový manipulant 4 3A3) 3791 4 12 10
3792 4 poštový manipulant 4 3A3)   12 12
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4556 4 operátor lesnej techniky 4 3A3) 4556 4 15 10
4557 4 podnikanie v poľnohospodárstve 4 3A3)   12 12
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6405 4 pracovník marketingu 4 3A3)   12 12
6441 4 kníhkupec 4 3A3) 6441 4 12 12
6442 4 obchodný pracovník 4 3A3) 6442 4 01 6442 4 02 6442 4 03 6442 4 04 12 10
6444 4 čašník, servírka 4 3A3) 6444 4 12 8
6445 4 kuchár 4 3A3) 6445 4 12 8
6446 4 kozmetik 4 3A3) 6446 4 15 104)
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4 umeleckoremeselné spracúvanie kovov          
8503 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce 4 3A3) 8503 4 01 6 6
8503 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - rytecké práce 4 3A3) 8503 4 03 6 6
8503 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiarske práce 4 3A3) 8503 4 04 6 6
8504 4 umeleckoremeselné spracúvanie dreva          
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce 4 3A3) 8504 4 01 6 6
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce 4 3A3) 8504 4 02 6 6
8504 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva - čalúnnické a dekoratérske práce 4 3A3) 8504 4 03 6 6
8506 4 umeleckoremeselné spracúvanie textilu          
8506 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie textilu - gobelinárske práce 4 3A3) 8506 4 02 6 6
8506 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná čipka 4 3A3) 8506 4 03 6 6
8506 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná výšivka 4 3A3) 8506 4 04 6 6
8507 4 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky          
8507 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - kameňosochárske práce 4 3A3) 8507 4 01 6 6
8507 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - štukatérske práce 4 3A3) 8507 4 03 6 6
8507 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - keramické práce 4 3A3) 8507 4 04 6 6
8508 4 scénické umeleckoremeselné práce          
8508 4 01 scénické umeleckoremeselné práce - parochniarske a maskérske práce 4 3A3) 8508 4 01 6 6
8508 4 02 scénické umeleckoremeselné práce - maľba dekorácií a interiérov 4 3A3) 8508 4 02 6 6
8508 4 03 scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy 4 3A3) 8508 4 03 6 6
8508 4 04 scénické umeleckoremeselné práce - krojová a divadelná obuv 4 3A3) 8508 4 04 6 6
8513 4 umeleckoremeselné spracúvanie kože 4 3A3)   6 6
ODDIEL B
ŠTUDIJNÉ ODBORY A ZAMERANIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V GYMNÁZIÁCH
Kód študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1) ISCED2)
1 2 3 4 5
7902 5 gymnázium 5 3A 7902 5
7902 5 01 gymnázium - matematika 5 3A 7902 5 01
7902 5 02 gymnázium - matematika a fyzika 5 3A 7902 5 02
7902 5 05 gymnázium - informatika 5 3A
7902 5 10 gymnázium - biológia a chémia 5 3A 7902 5 10
7902 5 16 gymnázium - ekológia a cudzie jazyky 5 3A 7902 5 16
7902 5 38 gymnázium - programovanie 5 3A 7902 5 38
7902 5 70 gymnázium - spoločenskovedné 5 3A
7902 5 71 gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť 5 3A 7902 5 71
7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky 5 3A 7902 5 73
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium 5 3A 7902 5 74
7902 5 76 gymnázium - telesná výchova 5 3A 7902 5 76
7902 5 78 gymnázium - slovenský jazyk a literatúra 5 3A
7902 5 81 gymnázium - umelecká výchova 5 3A 7902 5 81
ODDIEL C
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1) ISCED2)
1 2 3 4 5
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6 astronómia5) 6 4A 1140 6
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2141 6 geológia a baníctvo
2141 6 01 geológia a baníctvo - inžinierska geológia a hydrogeológia 6 3A3) 21416 01
2141 6 02 geológia a baníctvo - geochémia životného prostredia 6 3A3) 21416 02
2141 6 03 geológia a baníctvo - meračstvo a geodézia 6 3A3) 21416 03
2141 6 05 geológia a baníctvo - dobývanie ložísk 6 3A3) 21416 05
2141 6 06 geológia a baníctvo - podzemné staviteľstvo 6 3A3) 21416 06
2147 6 kamenárstvo
2147 6 02 kamenárstvo - hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba 6 3A3)
2156 7 geopropagácia krajiny 7 5B
22 HUTNÍCTVO
2234 6 zlievačstvo 6 3A3) 2234 6 01
2234 6 02
2234 6 03
2235 6 hutníctvo 6 3A3) 2235 6 01
2235 6 02
2235 6 03
2235 6 04
2235 6 05
2235 6 06
2235 6 07
2235 6 08
2241 6 polytechnika 6 3A3) 2241 6
2241 7 polytechnika 7 5B 2241 7
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2381 6 strojárstvo 6 3A3) 2381 6 01
2381 6 02
2381 6 03
2381 6 04
2381 6 05
2381 7 strojárstvo
2381 7 01 strojárstvo - hydraulické systémy 7 5B 2381 7 01
2381 7 02 strojárstvo - príprava a riadenie výroby 7 5B 2381 7 02
2381 7 08 strojárstvo - grafické systémy CAD, CAM 7 5B 2381 7 08
2381 7 09 strojárstvo - automatizácia v strojárstve 7 5B 2381 7 09
2384 6 strojárska konštrukcia 6 3A3) 2384 6
2387 6 mechatronika 6 3A3) 2387 6
2388 6 základy strojárstva a elektrotechniky 6 3A3) 2388 6
26 ELEKTROTECHNIKA
2665 7 manažment a podnikanie v elektrotechnike 7 5B 2665 7
2675 6 elektrotechnika 6 3A3) 2675 6 01
2675 6 02
2675 6 03
2675 6 04
2675 6 11
2675 6 12
2675 6 13
2675 6 14
2675 6 15
2675 6 16
2675 7 elektrotechnika
2675 7 06 elektrotechnika - racionalizácia výroby a spotreba energie 7 5B
2675 7 13 elektrotechnika - automatizačná technika 7 5B
2695 7 počítačové systémy 7 5B
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6 chémia silikátov
2720 6 02 chémia silikátov - chémia keramiky 6 3A3) 2720 6 02
2720 6 04 chémia silikátov - chémia skla 6 3A3) 2720 6 04
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2840 6 biotechnológia a farmakológia 6 3A3) 2850 6 02
2850 6 06
2851 6 05
2854 6 01
2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia 6 3A3) 2850 6 07
2850 6 08
2851 6 03
2854 6 02
2849 6 kontrolné analytické metódy 6 3A3) 2850 6 04
2885 6 chemická výroba 6 3A3) 2850 6 01
2850 6 03
2850 6 05
2850 6 09
2850 6 10
2850 6 11
2850 6 12
2851 6 01
2851 6 02
2851 6 04
2851 6 06
2853 6
29 POTRAVINÁRSTVO
2940 6 potravinárstvo
2940 6 01 potravinárstvo - výroba cukru a cukroviniek 6 3A3) 2940 6 01
2940 6 03 potravinárstvo - spracúvanie múky 6 3A3) 2940 6 03
2940 6 04 potravinárstvo - kvasná technológia 6 3A3) 2940 6 04
2940 6 05 potravinárstvo - spracúvanie mlieka 6 3A3) 2940 6 05
2940 6 06 potravinárstvo - spracúvanie mäsa 6 3A3) 2940 6 06
2940 6 07 potravinárstvo - konzervárstvo 6 3A3) 2940 6 07
2940 6 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve 6 3A3) 2940 6 08
2940 6 09 potravinárstvo - potravinár kvalitár 6 3A3) 2940 6 09
2940 6 10 potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky 6 3A3)
2940 7 potravinárstvo
2940 7 01 potravinárstvo - hygiena potravín 7 5B 2940 7 01
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 6 odevníctvo
3125 6 01 odevníctvo - technológia odevov 6 3A3) 3125 6 01
3126 6 textilná technológia
3126 6 01 textilná technológia - pradiarstvo 6 3A3) 3126 6 01
3126 6 02 textilná technológia - tkáčstvo 6 3A3) 3126 6 02
3126 6 03 textilná technológia - pletiarstvo 6 3A3) 3126 6 03
3126 7 textilná technológia
3126 7 10 textilná technológia - textilný manažment 7 5B 3126 7 10
3133 7 manažér v odevníctve 7 5B
3135 7 komerčný pracovník v odevníctve 7 5B
3155 6 grafické systémy v odevníctve 6 3A3)
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3231 6 výroba obuvi a galantérneho tovaru 6 3A3) 3231 6 01
3231 6 02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo 6 3A3) 3331 6
3336 6 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo 6 3A3) 3332 6
3336 6 03 drevárstvo a nábytkárstvo - čalúnnictvo 6 3A3)
3336 6 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve 6 3A3)
3337 6 výroba hudobných nástrojov
3337 6 01 výroba hudobných nástrojov - technológie výroby hudobných nástrojov 6 3A3) 3337 6 01
3383 6 spracúvanie dreva 6 3A3) 3383 6
3383 7 spracúvanie dreva
3383 7 11 spracúvanie dreva - manažment a podnikanie v spracúvaní dreva 7 5B
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6 polygrafia
3431 6 01 polygrafia - polygrafická technológia 6 3A3) 3431 6
3431 6 02 polygrafia - grafika tlačovín 6 3A3) 3431 6
3432 6 obalová technika 6 3A3) 3432 6
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3650 6 staviteľstvo 6 3A3) 3650 6 01
3650 6 02
3650 6 03
3650 6 04
3650 6 05
3650 6 06
3650 6 07
3650 6 08
3650 6 09
3650 6 10
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 6 3A3) 3655 6
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 6 3A3) 3740 6 01
3740 6 02
3740 6 03
3740 6 04
3740 6 05
3740 6 06
3740 6 07
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy 6 3A3) 3760 6 01
3760 6 02
3760 6 03
3760 6 04
3760 6 05
3764 7 logistika a manažment v cestnej preprave 7 5B
3765 6 technika a prevádzka dopravy 6 3A3) 3772 6 01
3772 6 03
3772 6 05
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6 životné prostredie 6 3A3) 3916 6
3917 6 technické a informatické služby 6 3A3) 3917 6
3917 6 01 technické a informatické služby - v hutníctve 6 3A3) 3917 6 01
3917 6 02 technické a informatické služby - v strojárstve 6 3A3) 3917 6 02
3917 6 03 technické a informatické služby - v elektrotechnike 6 3A3) 3917 6 03
3917 6 04 technické a informatické služby - v chémii 6 3A3) 3917 6 04
3917 6 05 technické a informatické služby - v textile a odevníctve 6 3A3) 3917 6 05
3917 6 06 technické a informatické služby - v stavebníctve 6 3A3) 3917 6 06
3917 6 07 technické a informatické služby - prevádzka a ekonomika železníc 6 3A3) 3917 6 07
3917 6 08 technické a informatické služby - mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 6 3A3) 3917 6 08
3917 6 09 technické a informatické služby - zasielateľstvo 6 3A3) 3917 6 09
3917 6 10 technické a informatické služby - odevníctvo 6 3A3) 3917 6 10
3917 6 11 technické a informatické služby - obuvníctvo 6 3A3) 3917 6 11
3917 6 12 technické a informatické služby - spracúvanie dreva 6 3A3) 3917 6 12
3917 6 13 technické a informatické služby - geológia a baníctvo 6 3A3) 3917 6 13
3917 6 14 technické a informatické služby - zdravotnícke služby 6 3A3)
3963 7 požiarna ochrana6) 7 5B
3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6 3A3)
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6 agropodnikanie
4210 6 02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby 6 3A3) 4210 6 02
4210 6 03
4210 6 04 agropodnikanie - farmárstvo 6 3A3) 4210 6 04
4210 6 01
4210 6 07 agropodnikanie - hydinárstvo 6 3A3) 4210 6 07
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment 6 3A3) 4210 6 08
4210 6 09 agropodnikanie - záhradnícka výroba 6 3A3) 4210 6 09
4210 6 10 agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie 6 3A3) 4210 6 10
4210 6 06
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika 6 3A3)
4210 6 12 agropodnikanie - produkcia potravín 6 3A3)
4210 6 13 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo 6 3A3)
4210 6 14 agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat 6 3A3)
4210 6 15 agropodnikanie - plemenárstvo 6 3A3)
4210 6 16 agropodnikanie - pestovateľstvo 6 3A3)
4210 7 agropodnikanie
4210 7 02 agropodnikanie - hygiena potravín živočíšneho pôvodu 7 5B 4210 7 02
4210 7 03 agropodnikanie - chov koni 7 5B
4211 6 záhradníctvo
4211 6 01 záhradníctvo - ovocinárstvo a zeleninárstvo 6 3A3) 4211 6 01
4211 6 02 záhradníctvo - kvetinárstvo a sadovníctvo 6 3A3) 4211 6 02
4211 6 09 záhradníctvo - škôlkarstvo 6 3A3)
4211 6 16 záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba5) 6 4A 42116 16
4211 6 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo 6 3A3) 4211 6 07
4211 6 18 záhradníctvo - agroturistika 6 3A3)
4211 6 19 záhradníctvo - záhradnícky manažment 6 3A3) 4211 6 06
4211 6 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba 6 3A3)
4211 6 27 záhradníctvo - krajinná ekológia 6 3A3)
4211 7 záhradníctvo
4211 7 08 záhradníctvo - aranžovanie a viazačstvo 7 5B 4211 7 08
4211 7 13 záhradníctvo - podnikanie a obchod 7 5B 42117 13
4215 6 rybárstvo 6 3A3) 4215 6
4219 6 lesníctvo
4219 6 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka 6 3A3) 4219 6 01
4219 6 02 lesníctvo - krajinná ekológia 6 3A3) 4219 6 02
4220 7 lesníctvo a lesnícky manažment 7 5B
4221 7 vidiecka turistika 7 5B
4225 7 obchod a služby v poľnohospodárstve 7 5B
4227 6 vinohradníctvo a ovocinárstvo
4227 6 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka 6 3A3) 4214 6 01
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie 6 3A3) 4214 6 02
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika 6 3A3) 4214 6 03
4236 6 ekonomika pôdohospodárstva 6 3A3) 4218 6
4243 6 mechanizácia pôdohospodárstva
4243 6 01 mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby 6 3A3) 4210 6 05
4243 6 02 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárstvo 6 3A3)
4243 6 03 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku 6 3A3)
43 VETERINÁRSKE VEDY
4330 6 veterinárstvo
4330 6 01 veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby 6 3A3)
4330 6 02 veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba 6 3A3)
4330 6 04 veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá 6 3A3)
4330 6 05 veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá 6 3A3)
4336 7 veterinárne zdravotníctvo a hygiena 7 5B
53 ZDRAVOTNÍCTVO
5304 6 asistent výživy 6 3A3) 5304 6
5308 6 zdravotnícky laborant 6 3A3) 5308 6
5310 6 zubný technik5) 6 4A 5310 6
5311 6 farmaceutický laborant 6 3A3) 5311 6
5312 6 očný optik5) 6 4A 5312 6
5314 6 ortopedický technik5) 6 4A 5314 6
5315 6 zdravotnícky záchranár5) 6 4A 5315 6
5317 7 diplomovaný fyzioterapeut 7 5B 5317 7
5325 7 diplomovaná všeobecná sestra 7 5B 5325 7
5328 7 diplomovaná dentálna hygienická 7 5B 5328 7
5329 7 diplomovaný zubný technik 7 5B 5329 7
5332 7 diplomovaný zdravotnícky záchranár 7 5B
5333 7 diplomovaný rádiologický asistent 7 5B 5333 7
5335 7 diplomovaný optometrista 7 5B 5335 7
5345 7 diplomovaný medicínsko-technický laborant 7 5B
5356 6 zdravotnícky asistent 6 3A3)
5370 6 masér 6 3A3)
5371 3 sanitár 3 3C 5371 3
5376 6 masér pre zrakovo hendikepovaných 6 3A3)
62 EKONOMICKÉ VEDY
6292 6 hospodárska informatika5) 6 4A 6292 6
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6308 6 verejná správa 6 3A3)
6310 7 financie 7 5B 6310 7
6314 6 cestovný ruch5) 6 4A 6314 6
6314 7 cestovný ruch 7 5B 6314 7
6317 6 obchodná akadémia 6 3A3) 6317 6
6317 6 09 obchodná akadémia - malé a stredné podnikanie 6 3A3)
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 6 3A3) 6317 6 74
6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií
6318 7 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment hotelov 7 5B 6318 7 01
6318 7 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment cestovných kancelárií 7 5B 6318 7 02
6318 7 03 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment turistických
informačných kancelárií 7 5B 6318 7 03
6323 6 hotelová akadémia 6 3A3) 6323 6
6326 6 efektívny manažment5) 6 4A 6326 6
6329 6 obchodné a informačné služby
6329 6 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy 6 3A3)
6329 6 02 obchodné a informačné služby - riadenie podniku 6 3A3)
6332 7 daňové služby 7 5B
6334 7 trhové služby 7 5B
6335 7 medzinárodné podnikanie 7 5B
6338 7 manažment a ekonomika priemyselného podniku 7 5B
6341 6 škola podnikania 6 3A3) 6341 6
6352 6 obchod a podnikanie 6 3A3) 6352 6
6353 3 služby a domáce hospodárenie 3 3C 6353 3
6354 6 služby a súkromné podnikanie
6354 6 01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo 6 3A3) 6354 6 01
6354 6 02 služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka odievania 6 3A3) 6354 6 02
6354 6 03 služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka kozmetiky 6 3A3) 6354 6 03
6354 6 04 služby a súkromné podnikanie - marketing 6 3A3) 6354 6 04
6355 6 služby v cestovnom ruchu 6 3A3) 6355 6
6357 6 ekonomické služby7) 6 3A 6357 6
6360 6 kozmetika5) 6 4A 6360 6
6362 6 kozmetička a vizážistka 6 3A3)
68 PRÁVNE VEDY
6851 6 sociálno-právna činnosť5) 6 4A 6851 6
6851 7 sociálno-právna činnosť 7 5B 6851 7
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7237 6 informačné systémy a služby
7237 6 01 informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie 6 3A3) 7237 6 01
7237 6 03 informačné systémy a služby - hospodárske informácie 6 3A3) 7237 6 03
7237 6 04 informačné systémy a služby - verejné knižnice 6 3A3)
75 PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7 špeciálna pedagogika 7 5B 7518 7
76 UČITEĽSTVO
7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 6 3A3) 7646 6
7647 3 opatrovatelka 3 3C 7647 3
7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 6 3A3) 7640 6
7641 6
7644 6
7661 6 sociálno-výchovný pracovník 6 3A3)
7663 6 kultúrno-výchovný pracovník 6 3A3)
82 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8218 6 reštaurovanie textílií 6 3A3)
8218 7 reštaurovanie textílií 7 5B
8222 6 úžitková maľba 6 3A3) 8222 6
8223 6 úžitková fotografia 6 3A3) 8223 6
8226 6 hudobno-dramatické umenie 6 3A3) 8226 6
8226 7 hudobno-dramatické umenie 7 5B 8226 7
8227 6 tanec
8227 6 01 tanec - klasický tanec 6 3A3) 8227 6 01
8227 6 02 tanec - ľudový tanec 6 3A3) 8227 6 02
8227 7 tanec
8227 7 01 tanec - klasický tanec 7 5B 8227 7 01
8227 7 02 tanec - ľudový tanec 7 5B 8227 7 02
8228 6 spev 6 3A3) 8228 6
8228 7 spev 7 5B 8228 7
8229 6 hudba
8229 6 01 hudba - skladba 6 3A3) 8229 6 01
8229 6 02 hudba - dirigovanie 6 3A3) 8229 6 02
8229 6 03 hudba - hra na klavíri 6 3A3) 8229 6 03
8229 6 04 hudba - hra na organe 6 3A3) 8229 6 04
8229 6 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 6 3A3) 8229 6 05
8229 6 06 hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 6 3A3) 8229 6 06
8229 6 07 hudba - hra na akordeóne 6 3A3) 8229 6 07
8229 6 08 hudba - cirkevná hudba 6 3A3) 8229 6 08
8229 6 09 hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch 6 3A3) 8229 6 09
8229 7 hudba
8229 7 01 hudba - skladba 7 5B 8229 7 01
8229 7 02 hudba - dirigovanie 7 5B 8229 7 02
8229 7 03 hudba - hra na klavíri 7 5B 8229 7 03
8229 7 04 hudba - hra na organe 7 5B 8229 7 04
8229 7 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 7 5B 8229 7 05
8229 7 06 hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 7 5B 8229 7 06
8229 7 07 hudba - hra na akordeóne 7 5B 8229 7 07
8229 7 08 hudba - cirkevná hudba 7 5B 8229 7 08
8229 7 09 hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch 7 5B 8229 7 09
8230 6 scénická technika 6 3A3) 8230 6
8231 6 tvarovanie priemyselných výrobkov 6 3A3) 8231 6
8233 6 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
8233 6 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo 6 3A3) 8233 6 01
8233 6 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo 6 3A3) 8233 6 02
8233 6 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov 6 3A3) 8233 6 03
8233 6 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie 6 3A3) 8233 6 04
8234 6 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 6 3A3) 8234 6
8235 6 výtvarné spracúvanie skla
8235 6 02 výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla 6 3A3) 8235 6 02
8235 6 03 výtvarné spracúvanie skla - hutnícke tvarovanie skla 6 3A3) 8235 6 03
8235 6 04 výtvarné spracúvanie skla - maľovanie a leptanie skla 6 3A3) 8235 6 04
8235 6 07 výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenej bižutérie 6 3A3) 8235 6 07
8235 6 09 výtvarné spracúvanie skla - tvorba drobnej sklenej plastiky 6 3A3)
8235 7 výtvarné spracúvanie skla 7 5B
8236 6 textilné výtvarníctvo
8236 6 01 textilné výtvarníctvo - tkáčska tvorba 6 3A3) 8236 6 01
8236 6 02 textilné výtvarníctvo - pletiarska tvorba 6 3A3) 8236 6 02
8236 6 03 textilné výtvarníctvo - tlačiarenská tvorba 6 3A3) 8236 6 03
8237 7 modelárstvo a návrhárstvo odevov 7 5B
8238 6 ručné výtvarné spracúvanie textílií 6 3A3) 8238 6
8238 7 ručné výtvarné spracúvanie textílií 7 5B
8240 6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 6 3A3) 8240 6
8244 6 modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 6 3A3) 8244 6
8245 6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8245 6 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby 6 3A3) 8245 6 01
8245 6 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - kovy 6 3A3) 8245 6 02
8245 6 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba 6 3A3) 8245 6 05
8247 6 ladenie klavírov 6 3A3) 8247 6
8248 6 kameňosochárstvo 6 3A3) 8248 6
8249 6 tvarovanie dreva a rezbárstvo 6 3A3) 8249 6
8260 6 propagačné výtvarníctvo 6 3A3) 8260 6
8260 7 propagačné výtvarníctvo 7 5B
8261 6 propagačná grafika 6 3A3) 8261 6
8262 6 grafická úprava tlačív 6 3A3) 8262 6
8264 6 konzervátorské a reštaurátorské práce
8264 6 01 konzervátorské a reštaurátorské práce - papier, staré tlače a knižné väzby 6 3A3) 8264 6 01
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo 6 3A3) 8264 6 03
8264 6 05 konzervátorské a reštaurátorské práce - kameň, omietky, nástenné maľby,
keramika, porcelán 6 3A3) 8264 6 05
8267 6 štukatérstvo 6 3A3)
8269 6 tvorba nábytku a interiéru 6 3A3) 8239 6
8242 6
8270 6 scénická kostýmová tvorba 6 3A3)
8273 6 scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 6 3A3)
8278 6 maskérska tvorba 6 3A3)
8279 6 dizajn a tvarovanie dreva 6 3A3)
8297 6 fotografický dizajn 6 3A3)
8298 6 odevný dizajn 6 3A3)
92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6 bezpečnostná služba
9210 6 01 bezpečnostná služba - základná policajná príprava5) 8) 6 4A 9210 6 01
9210 6 02 bezpečnostná služba - poriadková polícia8) 9) 6 4A 9210 6 02
9210 6 03 bezpečnostná služba - dopravná polícia8) 9) 6 4A 9210 6 03
9210 6 04 bezpečnostná služba - ochrana objektov8) 9) 6 4A
9210 6 05 bezpečnostná služba - hraničná a cudzinecká polícia8) 9) 6 4A 9210 6 05
9210 6 06 bezpečnostná služba -justičná a kriminálna polícia8) 9) 6 4A 9210 6 06
9210 6 07 bezpečnostná služba - služby osobitného určenia8) 9) 6 4A
9210 6 09 bezpečnostná služba - ochrana určených osôb8) 9) 6 4A
ODDIEL D
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH PRE ABSOLVENTOV TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1) ISCED2)
1 2 3 4 5
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2153 4 baníctvo 4 3A 2153 4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4 strojárstvo
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 4 3A 2414 4 01
2414 4 02 strojárstvo - obrábanie materiálov 4 3A 2414 4 02
2414 4 03 strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 4 3A 2414 4 03
2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby 4 3A
2414 4 06 strojárstvo - dizajn 4 3A
2415 4 plynárenstvo 4 3A 2415 4
2417 4 prevádzka strojov a zariadení 4 3A 2417 4
26 ELEKTROTECHNIKA
2675 4 elektrotechnika
2675 4 01 elektrotechnika - energetika 4 3A 2675 4 01
2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení 4 3A 2675 4 02
2675 4 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia 4 3A 2675 4 03
2676 4 zariadenia oznamovacej techniky 4 3A 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4 keramický priemysel 4 3A 2731 4
2733 4 sklársky priemysel
2733 4 01 sklársky priemysel - výroba skla 4 3A 2733 4 01
2733 4 02 sklársky priemysel - zošľachťovanie skla 4 3A 2733 4 02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2887 4 riadenie chemickotechnologických procesov
2887 4 01 riadenie chemickotechnologických procesov - manažér gumárskej
a plastikárskej výroby 4 3A
2890 4 chemický a farmaceutický priemysel 4 3A
29 POTRAVINÁRSTVO
2959 4 potravinársky priemysel 4 3A 2959 4
2982 4 potravinárska výroba
2982 4 01 potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba 4 3A
2982 4 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba 4 3A
2982 4 04 potravinárska výroba - mliekárska výroba 4 3A
2982 4 05 potravinárska výroba - konzervárska výroba 4 3A
2982 4 06 potravinárska výroba - mlynárska a cestovinárska výroba 4 3A
2982 4 07 potravinárska výroba - spracovanie cukru a perníka - špeciálne techniky 4 3A
2982 4 08 potravinárska výroba - výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie
minerálnych vôd 4 3A
2982 4 09 potravinárska výroba - liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických
nápojov 4 3A
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4 odevníctvo 4 3A 3125 4
3139 4 textilný priemysel
3139 4 01 textilný priemysel - prevádzka textilných strojov 4 3A 3139 4 01
3139 4 02 textilný priemysel - textilná technológia 4 3A 3139 4 02
3139 4 03 textilný priemysel - zošľachťovanie textílií 4 3A 3139 4 03
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3248 4 kožiarstvo 4 3A
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba
3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba - drevárstvo a nábytkárstvo 4 3A 3342 4
3343 4 01
3347 4 02 drevárska a nábytkárska výroba - čalúnnictvo 4 3A 3343 4 02
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3454 4 polygrafický priemysel 4 3A 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3659 4 stavebníctvo
3659 4 01 stavebníctvo - výroba stavieb 4 3A 3659 4 01
3659 4 02 stavebníctvo - technické zariadenie budov 4 3A 3659 4 02
3659 4 05 stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve 4 3A
3660 4 vodné hospodárstvo 4 3A 3660 4
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3756 4 poštová prevádzka 4 3A 3756 4
3757 4 dopravná prevádzka
3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava 4 3A 3757 4 01
3757 4 05 dopravná prevádzka - obchodná činnosť železníc 4 3A
3757 4 06 dopravná prevádzka - železničná dopravná cesta 4 3A
3757 4 08 dopravná prevádzka - vodná doprava 4 3A
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4 rastlinná výroba 4 3A 4501 4
4502 4 živočíšna výroba
4502 4 02 živočíšna výroba - rybárstvo 4 3A 4502 4 02
4511 4 záhradníctvo 4 3A 4511 4
4512 4 poľnohospodárstvo 4 3A
4521 4 lesné hospodárstvo 4 3A 4521 4
4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4 3A 4526 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6403 4 podnikanie v remeslách a službách 4 3A
6411 4 prevádzka obchodu
6411 4 01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod 4 3A 64114 01
6411 4 02 prevádzka obchodu - propagácia 4 3A 64114 02
6421 4 spoločné stravovanie 4 3A 6421 4
6426 4 vlasová kozmetika 4 3A 6426 4
6443 4 obchodník 4 3A
6476 4 technicko-ekonomický pracovník 4 3A
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4 umeleckoremeselné práce 4 3A 8501 4
ODDIEL E
SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV, UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele10) Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1) ISCED2) 1. roč. 2. a 3. roč.
1 2 3 4 5 6 7 8
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2 zlievač 2 3C 2401 2 2414 4 03 2414 4 04 12 12
2423 2 nástrojár 2 3C 2423 2 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 2414 4 06 12 12
2431 2 operátor v kovoobrábaní a službách 2 3C 2414 4 02 2414 4 04 12 12
2432 2 puškár 2 3C 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 12 12
2433 2 obrábač kovov 2 3C 2433 2 01 2433 2 02 2433 2 03 2433 2 04 2414 4 02 2414 4 04 2414 4 06 12 12
2435 2 klampiar
2435 2 01 klampiar - strojárska výroba 2 3C 2435 2 01 2414 4 01 2414 4 03 2414 4 04 12 12
2435 2 02 klampiar - stavebná výroba 2 3C 2435 2 02 2414 4 01 2414 4 03 3659 4 01 3659 4 05 12 1211)
2436 2 modelár 2 3C 2436 2 2414 4 02 2414 4 03 2414 4 04 2414 4 06 3347 4 01 12 12
2439 2 lakovník 2 3C 2439 2 2414 4 01 6403 4 12 12
2463 2 hodinár 2 3C 2463 2 2414 4 01 2414 4 04 2675 4 03 12 7
2464 2 strojný mechanik 2 3C 2464 2 01 2464 2 02 2464 2 03 2464 2 04 2464 2 05 2464 2 06 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 12 12
2465 2 strojník
2465 2 01 strojník - vrtné súpravy 2 3C 2465 2 01 2417 4 12 15
2465 2 02 strojník - hutnícka druhovýroba kovov 2 3C 2465 2 02 2417 4 12 10
2465 2 05 strojník - duté sklo 2 3C 2465 2 05 2417 4 2733 4 01 12 12
2465 2 11 strojník - vodohospodárske zariadenia 2 3C 2465 2 11 2417 4 3660 4 12 12
2465 2 14 strojník - výroba papiera 2 3C 2465 2 14 2417 4 2890 4 12 12
2466 2 mechanik opravár
2466 2 01 mechanik opravár - plynárenské zariadenia 2 3C 2466 2 01 2414 4 01 2414 4 04 2415 4 2417 4 12 12
2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 2 3C 2466 2 02 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 3454 4 12 12
2466 2 03 mechanik opravár - požiarna technika 2 3C 2466 2 03 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 12 10
2466 2 04 mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia 2 3C 2466 2 04 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 05 mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby 2 3C 2466 2 05 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 06 mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby 2 3C 2466 2 06 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 08 mechanik opravár - renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo 2 3C 2466 2 08 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 10 mechanik opravár - koľajové vozidlá 2 3C 2466 2 10 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 12 12
2466 2 11 mechanik opravár - lietadlá 2 3C 2466 2 11 2414 4 01 2414 4 04 12 12
2468 2 nastavovač textilných strojov
2468 2 01 nastavovač textilných strojov - tkáčovne 2 3C 2468 2 01 3139 4 01 12 12
2468 2 03 nastavovač textilných strojov - pletiarne 2 3C 2468 2 03 3139 4 01 12 12
2485 2 rytec kovov
2485 2 02 rytec kovov - nástroje a znaky 2 3C 2485 2 02 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 12 7
2487 2 autoopravár
2487 2 01 autoopravár - mechanik 2 3C 2466 2 09 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 2675 4 03 3757 4 01 12 10
2487 2 02 autoopravár - elektrikár 2 3C 2687 2 2675 4 03 3757 4 01 12 10
2487 2 03 autoopravár - karosár 2 3C 2414 4 01 2414 4 03 2414 4 04 12 12
2487 2 04 autoopravár - lakovník 2 3C 2414 4 01 2414 4 04 12 12
26 ELEKTROTECHNIKA
2680 2 mechanik
2680 2 03 mechanik - chladiace zariadenia 2 3C 2680 2 03 2414 4 01 2675 4 02 12 12
2680 2 04 mechanik - stroje a zariadenia 2 3C 2680 2 04 2414 4 01 2675 4 02 12 12
2680 2 05 mechanik - elektrotechnika 2 3C 2680 2 05 2414 4 01 2675 4 02 2675 6 03 12 12
2680 2 06 mechanik - meracie prístroje a zariadenia 2 3C 2680 2 06 2414 4 01 2675 4 02 2675 6 03 12 12
2680 2 07 mechanik - administratívna technika 2 3C 2680 2 07 2414 4 01 2675 4 02 2675 6 03 12 12
2683 2 elektromechanik
2683 2 01 elektromechanik - banské stroje a zariadenia 2 3C 2683 2 01 2153 4 2675 4 01 2675 4 02 12 10
2683 2 02 elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia 2 3C 2683 2 02 2675 4 03 2676 4 12 10
2683 2 03 elektromechanik - rozvodné zariadenia 2 3C 2683 2 03 2675 4 01 2675 4 02 12 10
2683 2 04 elektromechanik - stroje a zariadenia 2 3C 2683 2 04 2675 4 01 2675 4 02 12 10
2686 2 mechanik elektronických zariadení 2 3C 2686 2 2675 4 03 12 10
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2755 2 maliar skla a keramiky
2755 2 01 maliar skla a keramiky - malba skla 2 3C 2755 2 01 2733 4 02 17 12
2755 2 02 maliar skla a keramiky - maľba a dekorácia keramiky 2 3C 2755 2 02 2731 4 6403 4 17 12
2756 2 sklár
2756 2 01 sklár - duté a lisované sklo 2 3C 2756 2 01 2733 4 01 12 10
2756 2 04 sklár - obsluha sklárskych automatov 2 3C 2733 4 01 12 10
2756 2 05 sklár - úprava a zošľachťovanie skla 2 3C 2733 4 02 12 10
2759 2 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
2759 2 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel - vianočné ozdoby 2 3C 2759 2 03 6403 4 7 7
2783 2 brusič skla
2783 2 02 brusič skla - vybrusovanie 2 3C 2783 2 02 2733 4 02 12 12
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2866 2 gumár plastikár
2866 2 01 gumár plastikár - spracúvanie kaučuku 2 3C 2866 2 01 2887 4 01 12 1212)
2866 2 02 gumár plastikár - spracúvanie plastov 2 3C 2866 2 02 2887 4 01 12 12
2873 2 textilný chemik
2873 2 01 textilný chemik - úprava textílií 2 3C 2873 2 01 3139 4 03 12 12
2873 2 02 textilný chemik - farbenie textílií 2 3C 2873 2 02 3139 4 03 12 12
2877 2 chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2 3C 2876 2 2890 4 12 12
2878 2 biochemik
2878 2 01 biochemik - mliekárska výroba 2 3C 2878 2 01 2959 4 2982 4 04 12 10
2878 2 02 biochemik - výroba piva a sladu 2 3C 2878 2 02 2959 4 2982 4 08 12 10
2878 2 03 biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína 2 3C 2878 2 03 2959 4 2982 4 09 12 10
2889 2 chemik
2889 2 01 chemik - chemickotechnologické procesy 2 3C 2890 4 12 12
2889 2 02 chemik - farmaceutická výroba 2 3C 2890 4 12 12
2889 2 03 chemik - výroba a spracúvanie papiera 2 3C 2890 4 12 12
2889 2 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov 2 3C 2890 4 12 12
2889 2 05 chemik - ochrana a tvorba životného prostredia 2 3C 2890 4 12 12
29 POTRAVINÁRSTVO
2954 2 mäsiar 2 3C 2982 4 01 2982 4 05 12 12
2962 2 pekár 2 3C 2962 2 2959 4 2982 4 02 12 10
2963 2 mlynár a cestovinár 2 3C 2982 4 06 12 12
2964 2 cukrár 2 3C 2964 2 2959 4 2982 4 02 6421 4 12 10
2965 2 cukrovinkár pečivár
2965 2 01 cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek 2 3C 2965 2 01 2959 4 2982 4 07 17 10
2965 2 02 cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva 2 3C 2965 2 02 2959 4 2982 4 02 17 10
2968 2 mäsiar údenár
2968 2 01 mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov 2 3C 2968 2 01 2959 4 2982 4 01 2982 4 05 12 10
2968 2 02 mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov 2 3C 2968 2 02 2959 4 2982 4 01 12 10
2978 2 cukrár pekár 2 3C 2982 4 02 12 12
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2 pradiar
3143 2 01 pradiar - spracúvanie textilných vláken 2 3C 3143 2 01 3139 4 02 12 12
3143 2 02 pradiar - výroba netkaných textílií 2 3C 3143 2 02 3139 4 02 12 12
3146 2 tkáč
3146 2 01 tkáč - plošné textílie 2 3C 3146 2 01 3139 4 02 6403 4 12 12
3148 2 gubár 2 3C 3139 4 02 6403 4 12 12
3151 2 pletiar 2 3C 3151 2 3139 4 02 6403 4 12 12
3152 2 krajčír
3152 2 01 krajčír - pánske odevy 2 3C 3152 2 01 3125 4 6403 4 12 12
3152 2 02 krajčír - dámske odevy 2 3C 3152 2 02 3125 4 6403 4 12 12
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov 2 3C 3152 2 03 3125 4 6403 4 12 12
3178 2 výroba konfekcie13) 2 3C 3178 2 nie je určený 17 12
3185 2 krajčírka
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň 2 3C 3185 2 01 3125 4 12 12
3185 2 03 krajčírka - textilné hračky 2 3C 3185 2 03 3125 4 12 15
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3250 2 remenár sedlár 2 3C 3250 2 3248 4 6403 4 12 12
3251 2 kožušník
3251 2 02 kožušník - šitie a oprava kožušinových výrobkov 2 3C 32512 02 3125 4 6403 4 12 10
3272 2 zvrškár 2 3C 3272 2 3248 4 12 12
3274 2 obuvník
3274 2 07 obuvník - výroba zvrškov a spodkov 2 3C 3274 2 01 3274 2 02 3248 4 6403 4 12 10
3274 2 08 obuvník - výroba spodkov 2 3C 3274 2 01 3274 2 02 3248 4 6403 4 12 10
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2 stolár 2 3C 3355 2 01 3355 2 02 3355 2 03 3355 2 04 3347 4 01 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3356 2 spracúvateľ prírodných pletív 2 3C 3356 2 6403 4 12 10
3370 2 čalúnnik 2 3C 3370 2 3347 4 02 12 12
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3473 2 polygraf
3473 2 01 polygraf - sadzba 2 3C 3473 2 01 3454 4 7 7
3473 2 02 polygraf - reprodukčná grafika 2 3C 3473 2 02 3454 4 7 7
3473 2 03 polygraf - polygrafická montáž 2 3C 3473 2 03 3454 4 7 7
3473 2 04 polygraf - tlač na polygrafických strojoch 2 3C 3473 2 04 3454 4 7 7
3473 2 05 polygraf - dokončievacie spracúvanie 2 3C 3473 2 05 3454 4 7 7
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3661 2 murár 2 3C 3661 2 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3663 2 tesár 2 3C 3663 2 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3664 2 železobetonár 2 3C 3664 2 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3665 2 štukatér 2 3C 3665 2 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 7
3668 2 montér suchých stavieb 2 3C 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3672 2 kamenár 2 3C 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 10
3673 2 kachliar 2 3C 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3675 2 maliar 2 3C 3675 2 01 3675 2 02 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 10
3676 2 izolatér 2 3C 3676 2 3659 4 01 3659 4 05 12 7
3678 2 inštalatér 2 3C 3678 2 3659 4 01 3659 4 02 3659 4 05 2414 4 01 12 7
3679 2 sklenár 2 3C 3679 2 3659 4 01 3659 4 05 12 10
3680 2 podlahár 2 3C 3680 2 3659 4 01 3659 4 05 12 7
3684 2 strechár 2 3C 3659 4 01 3659 4 05 12 711)
3688 2 kominár 2 3C 3688 2 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 1011)
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3762 2 železničiar
3762 2 01 železničiar - dopravná cesta 2 3C 3762 2 3757 4 06 12 12
3762 2 02 železničiar - obchodná činnosť 2 3C 3762 2 3757 4 05 12 12
3763 2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy 2 3C 3763 2 3756 4 12 10
3766 2 lodník 2 3C 3757 4 08 12 12
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4524 2 agromechanizátor opravár 2 3C 4526 4 12 12
4529 2 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 2 3C 4511 4 12 12
4560 2 pestovateľ
4560 2 01 pestovateľ - chmeliarstvo 2 3C 4560 2 01 4501 4 12 12
4560 2 02 pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo 2 3C 4560 2 02 4501 4 4511 4 12 12
4560 2 03 pestovateľ - šľachtenie a semenárstvo 2 3C 4560 2 03 4501 4 4511 4 12 12
4560 2 04 pestovateľ - vinohradníctvo 2 3C 4560 2 04 4501 4 4511 4 4512 4 12 12
4561 2 poľnohospodár
4561 2 01 poľnohospodár - mechanizácia 2 3C 4561 2 01 4526 4 12 10
4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo 2 3C 4561 2 02 4501 4 4512 4 12 12
4561 2 03 poľnohospodár - služby 2 3C 4561 2 03 nie je určený 12 12
4567 2 poľnohospodárka pre služby na vidieku 2 3C nie je určený 12 10
4569 2 viazač - aranžér kvetín 2 3C 4511 4 12 12
4571 2 záhradník 2 3C 4571 2 4511 4 12 12
4572 2 poľnohospodárska výroba13) 2 3C 4572 2 nie je určený 12 12
4574 2 opravár poľnohospodárskych strojov 2 3C 4526 4 12 12
4575 2 mechanizátor lesnej výroby 2 3C 4575 2 4521 4 17 10
4576 2 mechanizátor rastlinnej výroby 2 3C 4576 2 4501 4 4512 4 4526 4 12 10
4577 2 hydinár 2 3C 4577 2 2959 4 12 12
4578 2 rybár 2 3C 4578 2 2982 4 01 4502 4 02 12 7
4580 2 chovateľ
4580 2 02 chovateľ - chov koni a jazdectvo 2 3C 4580 2 02 4512 4 12 7
4580 2 03 chovateľ - chov oviec 2 3C 4580 2 03 4512 4 12 10
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6444 2 čašník, servírka 2 3C 6490 2 02 6421 4 12 8
6445 2 kuchár 2 3C 6490 2 01 6421 4 12 8
6451 2 aranžér 2 3C 6451 2 6411 4 02 6403 4 12 1214)
6452 2 fotograf 2 3C 6452 2 6403 4 6411 4 02 17 12
6453 2 knihár
6453 2 01 knihár - ručná výroba 2 3C 6453 2 01 3454 4 12 7
6453 2 02 knihár - priemyselná výroba 2 3C 6453 2 02 3454 4 12 12
6456 2 kaderník 2 3C 6456 2 6426 4 17 10
6460 2 predavač 2 3C 6460 2 01 6460 2 02 6460 2 03 6460 2 04 6460 2 05 6460 2 06 6460 2 07 6460 2 08 6460 2 09 6460 2 10 6460 2 11 6460 2 12 6411 4 01 6443 4 12 10
6475 2 technicko-administratívny pracovník 2 3C 6476 4 12 12
6489 2 hostinský, hostinská 2 3C 6421 4 12 8
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2 umelecký kováč a zámočník 2 3C 8541 2 8501 4 6403 4 8 8
8545 2 zlatník a klenotník 2 3C 8545 2 6403 4 8501 4 12 10
8551 2 umelecký štukatér 2 3C 8501 4 6403 4 12 10
8555 2 umelecký rezbár 2 3C 8555 2 8501 4 6403 4 8 8
8557 2 umelecký stolár 2 3C 8557 2 8501 4 6403 4 8 8
8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér 2 3C 8559 2 8501 4 6403 4 8 8
8564 2 umelecký smaltér 2 3C 8501 4 12 10
8571 2 umelecká vyšívačka 2 3C 8571 2 6403 4 8501 4 8 8
8572 2 umelecká čipkárka 2 3C 8572 2 6403 4 8501 4 8 8
8573 2 umelecký keramík 2 3C 8501 4 6403 4 12 10
8576 2 umelecký parochniar a maskér 2 3C 8501 4 12 10
8582 2 umelecký krajčír 2 3C 8582 2 8501 4 6403 4 8 8
ODDIEL F
SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV UČILÍŠŤ S OSOBITNE UPRAVENÝMI UČEBNÝMI PLÁNMI
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1) ISCED2) 1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6 7
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2477 0 obrábanie kovov 0 2C 2477 0 12 12
2478 0 strojárska výroba 0 2C 2478 0 12 12
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2752 0 výroba úžitkového skla 0 2C 7 7
2782 0 sklárska výroba 0 2C 2782 0 7 7
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2885 0 chemická výroba 0 2C 2885 0 12 12
29 POTRAVINÁRSTVO
2982 0 potravinárska výroba 0 2C 2982 0 12 12
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0 výroba konfekcie 0 2C 3178 0 17 12
3179 0 textilná výroba 0 2C 3179 0 12 12
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3282 0 výroba obuvi 0 2C 3282 0 12 12
3283 0 výroba koženej galantérie 0 2C 3283 0 12 12
3284 0 kožušnícka výroba 0 2C 3284 0 12 12
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3383 0 spracúvanie dreva 0 2C 3383 0 12 12
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3686 0 stavebná výroba 0 2C 3686 0 12 12
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0 poľnohospodárska výroba 0 2C 4572 0 12 12
4579 0 lesná výroba 0 2C 4579 0 17 12
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0 technické služby v autoservise 0 2C 6449 0 10 10
1)
§ 7 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 39, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
1e)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.
1f)
§ 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 45 ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2a)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl.
2b)
§ 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou.
4)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 ods. 1 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.
§ 37 školského zákona.
8)
Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým ženám, matkám do 9. mesiaca po pôrode a mladistvým (Zvesti MŠ SSR a MK SSR 1976 zošit 3).
9)
§ 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 5 ods. 4 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. V/3-190/71-7208-šm o odmeňovaní pracovníkov počas zaškoľovania, registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.
13)
Nariadenie vlády ČSSR č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.
14)
Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (č. 37/1977 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.
15)
Úprava Ministerstva školstva SSR z 10. mája 1977 č. 4975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.
15a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
16)
Úprava MŠ SSR a MZ SSR z 8. 2. 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní v znení úpravy z 29. júla 1985 č. 9051/1985-412 registrovaná v čiastke 13/1983 Zb. a v čiastke 18/1985 Zb.
1)
Klasifikácia odborov vzdelania vydaná podľa § 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.
2)
Medzinárodná norma klasifikácie vzdelania (International Standard Classification of Education, Paris, UNESCO 1997), www.portal.unesco.org.
3)
4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.
4)
Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5)
Iba pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.
6)
V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
7)
Iba nadstavbové štúdium.
8)
V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách Policajného zboru v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
9)
Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. a) vyhlášky.
10)
Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.
11)
V 3. ročníku pri práci vo výške najviac 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
12)
Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
13)
Učebný odbor stredného odborného učilišťa, ktorého štúdium trvá dva roky.
14)
Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.