80/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1995 do 30.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
z 30. januára 1991
o stredných školách
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4§ 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2; § 14 ods. 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška upravuje sústavu študijných a učebných odborov v stredných školách, zriaďovanie a zrušovanie gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť (ďalej len „stredné školy“), typy stredných odborných škôl, plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách, pravidlá správania žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu, dĺžku a organizáciu štúdia popri zamestnaní, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, pomaturitné štúdium a nadstavbové štúdium.
§ 2
Stredné školy
(1)
Stredné školy sú gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. Poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná geodetická škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná záhradnícka škola, stredná vinársko-ovocinárska škola, stredná zdravotnícka škola, obchodná škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, sociálnoprávna akadémia, škola knihovníckych a informačných štúdií, stredná pedagogická škola, dievčenská odborná škola, škola úžitkového výtvarníctva, konzervatórium, tanečné konzervatórium, stredná umelecká škola a odborná škola.
§ 3
Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl
(1)
Stredné školy sa zriaďujú a zrušujú podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva),1) ak ide o stredné zdravotnícke školy, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).2)
(2)
Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov môžu orgány štátnej správy v školstve, ktoré školy odborne riadia, zriaďovať školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sa inak poskytuje od 5. ročníka základnej školy a v strednej škole.
(3)
Stredné školy sa zaraďujú do siete stredných škôl. V sieti sa uvádza ich územné rozmiestnenie, druhy a typy, študijné a učebné odbory a pri stredných odborných učilištiach, súkromných a cirkevných školách aj ich zriaďovateľ alebo zriaďovatelia. Pri školách s iným vyučovacím jazykom alebo školách s triedami s iným vyučovacím jazykom ako slovenským sa uvádza aj vyučovací jazyk.
(4)
Návrhy na úpravu siete stredných škôl v oblasti svojej pôsobnosti na jednotlivé školské roky predkladajú orgány štátnej správy ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva vždy do 15. januára kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bude ustanovená sieť pre nasledujúci školský rok.
(5)
Školské priestory, učebné a ďalšie zariadenia strednej školy sa vybavujú podľa technických a hygienických noriem. Ak škola nemá potrebné učebné a ďalšie zariadenia, riaditeľ školy zabezpečí ich prenájom od iných organizácií.
(6)
Riaditeľ strednej školy môže priestory a vybavenie školy prenajať iným organizáciám na činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.
§ 4
Zriaďovanie a zrušovanie tried
(1)
V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov. Riaditeľ školy môže zo závažných dôvodov, po vyjadrení rady školy zvýšiť počet žiakov v triede nad 34, najviac 38 žiakov. Počet žiakov nad 34 nemožno zvýšiť v prijímacom konaní. Triedy sa označujú arabskými číslicami a veľkými písmenami. Triedy gymnázií s dĺžkou štúdia viac ako štyri roky sa môžu označovať tiež tradičnými latinskými názvami a veľkými písmenami. Počty žiakov v triedach športovej školy upravujú osobitné predpisy3). V školách na národnostne zmiešaných územiach môže orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi, na žiadosť riaditeľa školy výnimočne povoliť aj zriadenie triedy s menším počtom žiakov ako 17, nie však menším ako 12. Do triedy možno zaradiť aj zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je kontraindikáciou na prijatie do príslušného študijného alebo učebného odboru. Za každého zdravotne postihnutého žiaka sa môže znížiť maximálny počet žiakov v triede o troch.
(2)
V stredných odborných učilištiach sa zriaďujú triedy denného štúdia pri celkovom počte žiakov v triede podľa odseku 1, spoločné triedy denného štúdia pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu aspoň 10 žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru. Pri početne málo zastúpených študijných odboroch a učebných odboroch a v odboroch, kde sa nezíska plánovaný počet žiakov, môže orgán štátnej správy v školstve, ktorý stredné odborné učilište odborne riadi, povoliť zriadenie skupiny s menej ako 10 žiakmi alebo takúto skupinu ponechať pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 1, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.
(3)
Ak klesne počet žiakov pod 15, v školách na národnostne zmiešaných územiach pod 10 žiakov, trieda sa na konci školského roku zruší.
(4)
V štúdiu popri zamestnaní sa zriaďujú triedy s počtom najmenej 15 a najviac 30 študujúcich. Ak klesne počet žiakov pod 10, trieda sa na konci školského roku zruší a študujúci sa preradia do inej triedy štúdia popri zamestnaní alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium externe; ak počet študujúcich neklesne pod 10, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi, môže v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä v posledných ročníkoch, ponechať triedy s najmenej 8 študujúcimi. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú k začiatku školského roku.
(5)
V stredných odborných učilištiach sa môžu zriaďovať spoločné triedy štúdia popri zamestnaní aj pre 2 – 3 rozdielne študijné alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno zriadiť 2 – 3 oddelenia s najmenej 8 študujúcimi v každom oddelení, pri dodržaní celkového počtu študujúcich v triede podľa odseku 1. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.
(6)
Trieda externého štúdia sa môže zriadiť pre najmenej 15 študujúcich.
(7)
V strednej škole, kde sú zriadené aspoň dve triedy diaľkového štúdia s aspoň 40 študujúcimi, môže zriadiť riaditeľ školy so súhlasom orgánu štátnej správy v školstve, ktorý školu odborne riadi, konzultačné stredisko.
(8)
Na vybraných stredných školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých žiakov. Prijímanie žiakov, počty žiakov v triede a organizácia výchovnovzdelávacej činnosti sa riadi osobitným predpisom.4)
§ 5
Názvy stredných škôl a stredísk praktického vyučovania
(1)
Názov strednej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a úradného názvu sídla školy, vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy. Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže škole na základe jej žiadosti výnimočne povoliť používanie jej historického názvu. Ak bol strednej škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti škôl.
(2)
Stredná škola, ktorá popri triedach s vyučovacím jazykom slovenským má aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, má vo svojom názve druh alebo typ školy uvedený v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku.
(3)
Ak škola má iba triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, je v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Sídlo školy sa uvádza iba v slovenskom jazyku.
(4)
Názov strediska praktického vyučovania sa skladá z označenia strediska a úradného názvu jeho sídla vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy.
DRUHÁ ČASŤ
RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
§ 6
Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania
(1)
Strednú školu riadi riaditeľ školy5). Riaditeľ strednej školy zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie školy a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Stredisko praktického vyučovania riadi jeho vedúci. Vedúceho strediska praktického vyučovania vymenúva a odvoláva zriaďovateľ5). Vedúci strediska praktického vyučovania zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie strediska a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže podľa druhu, typu a veľkosti školy po vyjadrení rady školy6) vymenúvať a odvolávať
a)
na gymnáziu a v strednej odbornej škole zástupcu (zástupcov) pre výchovu a vzdelávanie a zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti; ak vymenuje v strednej odbornej škole dvoch zástupcov pre výchovu a vzdelávanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;
b)
na športovom gymnáziu a v inej strednej škole s triedami s vrcholovou športovou prípravou okrem zástupcov podľa písm. a) aj zástupcu pre športovú prípravu;
c)
v strednom odbornom učilišti zástupcu (zástupcov) pre teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; ak vymenuje dvoch zástupcov pre teoretické vyučovanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;
d)
v strednom odbornom učilišti vedúceho úseku technicko-ekonomických činností alebo ďalšieho zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti.
(4)
Nepedagogické činnosti na stredných školách môže v prípade, ak riaditeľ strednej školy nevymenuje zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti, zabezpečovať technicko-hospodársky pracovník. Tieto nepedagogické činnosti môžu podľa potreby zabezpečovať na základe dohody aj iné právnické alebo fyzické osoby.
(5)
Činnosti súvisiace s materiálnou a organizačnou prípravou na demonštračné vyučovanie môže vykonávať asistent.
(6)
Riaditeľ strednej školy ustanovuje triednych učiteľov, výchovného poradcu a vedúcich metodických útvarov alebo predmetových komisií.
(7)
Riaditeľ strednej školy zriaďuje svoje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada, poradný zbor, metodické útvary, predmetové komisie; môže zriadiť aj ďalšie poradné orgány podľa potrieb a podmienok školy. V stredných odborných učilištiach umeleckoremeselných, školách úžitkového výtvarníctva, stredných umeleckých školách, konzervatóriách a tanečných konzervatóriách (ďalej len „umelecké školy“) zriaďuje aj umeleckú radu.
(8)
Riaditeľ strednej školy umožňuje zriadenie a činnosť žiackej rady.
(9)
Riaditeľ strednej školy vydáva po prerokovaní s radou školy vnútorný poriadok školy.
Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
§ 7
(1)
Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej len „povinné predmety“), a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
(2)
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“) triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom vychovávateľa.
(3)
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo jeho vychovávateľom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára.
(4)
Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
(5)
Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 až 4.
(6)
Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
§ 8
(1)
Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho, zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov7).
(2)
Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ strednej školy.
(3)
Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy8) nezakazujú.
(4)
V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
(5)
Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.
(6)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.
§ 9
Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru
(1)
Prestup na inú strednú školu,9) na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, prestup prerokuje riaditeľ školy s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Ak v dôsledku prestupu na inú školu má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa žiak má pripravovať.
(2)
Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy9) povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku, u žiaka stredného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa pripravuje. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(3)
Zmena študijného odboru alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.
§ 10
Prerušenie štúdia
(1)
Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.10) Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
(2)
Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo, ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov8) alebo ak praktické vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.
(3)
Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.
(4)
K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.
§ 11
Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka
(1)
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
(2)
Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.
§ 12
Zanechanie štúdia
(1)
Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
(2)
Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, informuje riaditeľ stredného odborného učilišťa o zanechaní štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.
(3)
Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
TRETIA ČASŤ
PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
§ 13
Pravidlá správania žiakov
(1)
Žiaci majú tieto povinnosti:
a)
osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,
b)
osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,
c)
chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
d)
byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,
e)
šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
f)
dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy.
(2)
Žiakom je zakázané:
a)
fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,
b)
prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
c)
prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
§ 14
Výchovné opatrenia
(1)
Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
(2)
Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ strednej školy alebo orgán štátnej správy; môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
(3)
Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:
a)
napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania,
b)
pokarhanie od riaditeľa školy,
c)
ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
(4)
Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
(5)
V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia.
(6)
Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. U žiaka stredného odborného učilišťa, riaditeľ informuje o vylúčení žiaka zo štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.
§ 15
Hodnotenie a klasifikácia
(1)
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.
(2)
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.
(3)
Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.
(4)
Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
(5)
Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.
(6)
Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.
§ 16
Celkové hodnotenie
(1)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
(2)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
a)
prospel s vyznamenaním,
b)
prospel veľmi dobre,
c)
prospel,
d)
neprospel.
(3)
Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
(4)
Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.
(5)
Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
(6)
Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.
§ 17
Opravné skúšky
(1)
Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
(2)
Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
(3)
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky
a)
podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 15 ods. 5 do 15. októbra,
b)
podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
(4)
Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
§ 18
Komisionálne skúšky
(1)
Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálej skúšky v týchto prípadoch:
a)
keď koná rozdielovú skúšku,
b)
keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c)
keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy,
d)
keď koná opravné skúšky,
e)
pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
f)
keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5,
g)
v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,
h)
pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka na umeleckých školách,
(2)
Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 19
Vyučovanie na stredných školách
(1)
Stredné školy vo svojej výchovnovzdelávacej činnosti zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania diferencovane, podľa jednotlivých druhov stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.
(2)
Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňujú podľa schválených učebných plánov a učebných osnov. Vyučovací predmet môže mať teoretický, praktický alebo kombinovaný charakter a jemu zodpovedajúce formy vyučovania. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie môže prebiehať súbežne, striedavo alebo cyklicky.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravovať počty vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ich obsah v rozsahu určenom v učebnom pláne.
(4)
Riaditeľ strednej školy môže v súlade s požiadavkami praxe alebo územného celku navrhnúť a so súhlasom ministerstva školstva zaviesť nový študijný alebo učebný odbor (okrem odborov uvedených v prílohe A, B, C, D, E, F), alebo učebné zameranie alebo jednotlivé vyučovacie predmety; ak ide o stredné odborné učilište návrh prerokuje aj s príslušným orgánom.11)
(5)
Riaditeľ strednej školy zabezpečí na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie v súlade s učebným plánom delenie tried na skupiny (na umeleckých školách aj v oddeleniach), pričom počet skupín (oddelení) a počet žiakov v skupine určuje podľa charakteru vyučovaného predmetu a podmienok školy a podľa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
(6)
Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, prax (učebná prax, odborná prax a umelecká prax).
(7)
Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školách, v školských zariadeniach, v orgánoch, organizáciách, v iných zariadeniach a na pracoviskách praktického vyučovania.
(8)
Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať v orgánoch, organizáciách alebo u občanov, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá obsahuje najmä
a)
druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní,
b)
miesto konania praktického vyučovania,
c)
časový rozvrh praktického vyučovania, jeho dĺžku a deň jeho začatia,
d)
počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
e)
pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných pracovných prostriedkov),
f)
spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu,
g)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
h)
počet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.
(9)
Žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí pri praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, patrí odmena ako žiakom stredných odborných učilíšť.
(10)
Ak niektoré z činností podľa odseku 1 zabezpečuje stredná škola mimo svojho sídla, zriadi riaditeľ strednej školy odlúčené pracovisko ako organizačnú súčasť školy. Odlúčené pracovisko riadi jeho vedúci, ktorého do funkcie vymenúva riaditeľ školy. Odlúčené pracovisko teoretického vyučovania do počtu 7 tried riadi vedúci učiteľ. Odlúčené pracovisko praktického vyučovania do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy riadi hlavný majster odbornej výchovy.
§ 20
Povinnosti orgánov, organizácií a občanov pri praktickom vyučovaní
(1)
Orgány, organizácie a občania (ďalej len „organizácia“), u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sú povinné pre praktické vyučovanie utvárať potrebné podmienky, bezplatne poskytovať učebné pomôcky a uhrádzať osobné a vecné náklady spojené s praktickým vyučovaním.
(2)
Organizácie uvoľňujú pre praktické vyučovanie osvedčených a odborne vyspelých pracovníkov (ďalej len „inštruktori“). Inštruktori sú ustanovovaní a odmeňovaní podľa osobitných predpisov.12)
§ 21
Starostlivosť o žiakov gymnázií a stredných odborných škôl pri praktickom vyučovaní
(1)
Pri praktickom vyučovaní organizácia poskytuje, prípadne zabezpečuje žiakom závodné stravovanie za rovnakých podmienok ako svojim pracovníkom.13)
(2)
Žiakom, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní a praktickej časti maturitnej skúšky mimo sídla školy, uhrádza sa cestovné do miesta konania a späť z prostriedkov školy. Uhrádza sa iba preukázané cestovné za vlak v druhej vozňovej triede alebo za autobus.
(3)
Žiakom, ktorí nebývajú v mieste konania praktického vyučovania, a nemožno od nich vyžadovať, aby dochádzali denne, je organizácia povinná zabezpečiť bezplatné ubytovanie, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám na hromadné ubytovanie.14)
§ 22
Odborný výcvik žiakov stredných odborných učilíšť
(1)
Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.
(2)
Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v skupinách. Vyučuje sa na stredných odborných učilištiach, na strediskách praktického vyučovania alebo na prevádzkových pracoviskách organizácií schválených riaditeľom stredného odborného učilišťa alebo vedúcim strediska praktického vyučovania. Na pracoviskách organizácií, prípadne i na pracoviskách stredných odborných učilíšť alebo stredísk praktického vyučovania sa precvičovanie zručností žiakov môže vykonávať pod vedením a dozorom inštruktorov. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje majster odbornej výchovy, ktorý vyučuje príslušnú skupinu žiakov. Inštruktor vedie najviac troch žiakov.
(3)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania je uvedený v oddiele A, E a F prílohy. Ak sa odborný výcvik vykonáva na pracoviskách pod vedením a dozorom inštruktorov, môže riaditeľ stredného odborného učilišťa alebo vedúci strediska praktického vyučovania podľa charakteru učebného alebo študijného odboru a rozmiestnenia pracovísk určiť na jedného majstra odbornej výchovy až 40 žiakov.
(4)
Ak to určuje učebný plán študijného a učebného odboru, žiaci absolvujú časť odborného výcviku počas letných prázdnin.
§ 23
Cvičenia
Cvičenia sa konajú ako súčasť vyučovacích predmetov alebo ako samostatné vyučovacie predmety, na ktorých si žiaci overujú a prehlbujú teoretické poznatky, nacvičujú a získavajú zručnosti pri technologických, technických, ekonomických, grafických a iných činnostiach, v stredných zdravotníckych školách aj pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
§ 24
Prax žiakov stredných škôl
(1)
Prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov ako samostatný predmet alebo ako súvislá odborná alebo umelecká prax.
(2)
Pri praxi žiaci získavajú základné zručnosti a návyky v odbore svojej prípravy.
(3)
Ak to určuje učebný plán študijného odboru, žiaci absolvujú časť praxe počas letných prázdnin.
§ 25
Výchova a starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania
(1)
Výchova v čase mimo vyučovania v stredných školách poskytuje žiakom aktívny oddych a využitie voľného času, rozvíja ich schopnosti, nadanie a záujmy, upevňuje ich zdravie, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primerane ich veku, pomáha im pri príprave na vyučovanie a pri voľbe povolania.
(2)
K starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania patrí ubytovanie, stravovanie a utváranie podmienok pre prípravu žiakov na vyučovanie; poskytuje sa žiakom ubytovaným v domovoch mládeže.
(3)
Výchovu mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania zabezpečujú vychovávatelia a inštruktori telesnej výchovy. Ich počet sa ustanovuje takto:
a)
pre 30 žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, ustanoví sa jeden vychovávateľ, pričom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nesmie byť nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov; na nočné služby a služby počas dní pracovného pokoja sa môžu určiť pomocní vychovávatelia,
b)
inštruktor telesnej výchovy sa ustanovuje pre 100 až 200 žiakov; na každý ďalší začatý počet 200 žiakov môže sa ustanoviť ďalší inštruktor; funkciu inštruktora možno kumulovať s funkciou vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy.
§ 26
Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka
(1)
Vyučovacia hodina teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút; ak sa cvičenie alebo prax uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, trvá 60 minút.
(2)
Spravidla po tretej vyučovacej hodine je dvadsaťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže výnimočne riaditeľ strednej školy zaviesť maximálne dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej dvadsaťminútovej prestávky. Medzi vyučovacími hodinami 2-3 hodinových laboratórnych prác nemusí byť prestávka.
(3)
Vyučovacie hodiny cvičení alebo praxe a hlavných odborných predmetov sa podľa povahy a časovej náročnosti vyučovania spájajú v stredných poľnohospodárskych školách až do 6 hodinových celkov, v stredných zdravotníckych školách sa vyučovacie hodiny cvičení z odborných vyučovacích predmetov uskutočňovaných spravidla v zdravotníckych zariadeniach môžu spájať najviac do 7 hodinových celkov. Ak sa cvičenia alebo učebná prax uskutočňujú v školských zariadeniach alebo v prevádzkach organizácií, majú žiaci rovnaké prestávky ako pracovníci týchto školských zariadení alebo organizácií.
(4)
Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa končí spravidla do 18. hodiny, najneskôr do 20. hodiny. Teoretické vyučovanie v stredných odborných učilištiach s dvojsmenným vyučovaním, v štúdiu popri zamestnaní a v kombinovanom štúdiu skončí najneskôr do dvadsiatej hodiny.
(5)
Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov (okrem športovej prípravy) najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V diaľkovom štúdiu môže mať študujúci v jednom dni najviac osem konzultačných hodín.
(6)
V odbornom výcviku žiakov stredných odborných učilíšť je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín, v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných odborov a učebných odborov s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac sedem hodín.
(7)
Vyučovacia hodina v odbornom výcviku trvá 60 minút. Vyučovací deň sa začína spravidla o siedmej hodine; u žiakov druhého ročníka môže začať najskôr o šiestej hodine a u žiakov vyšších ročníkov najskôr o piatej hodine. Vyučovací deň sa skončí najneskôr o dvadsiatej hodine, u žiakov tretích a štvrtých ročníkov sa môže skončiť o dvadsiatej druhej hodine. Riaditeľ stredného odborného učilišťa upraví rozvrh vyučovania tak, aby medzi jednotlivými vyučovacími dňami mali žiaci odpočinok aspoň 12 hodín.
(8)
Po dvoch hodinách odborného výcviku je najmenej desaťminútová prestávka alebo najneskôr po piatich hodinách tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v prevádzkach organizácií, vrátane prevádzok organizácií vyčlenených pre stredné odborné učilištia, majú prestávky zhodné s prestávkami pracovníkov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.
(9)
Ak sa prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl nekoná v školských dielňach a školských zariadeniach, vyučovacia hodina trvá 60 minút. Žiaci prvého a druhého ročníka môžu mať v jednom dni najviac šesť hodín praxe, žiaci vyšších ročníkov najviac sedem hodín. Dopoludňajšie vyučovanie žiakov 1. a 2. ročníka sa začína najskôr o šiestej hodine, žiakov vyšších ročníkov výnimočne aj skôr ako o šiestej hodine. U žiakov prvého a druhého ročníka sa zaraďuje po dvoch hodinách praxe desaťminútová, po troch hodinách praxe pätnásť až tridsaťminútová prestávka. U žiakov vyšších ročníkov sú prestávky zhodné s prestávkami pre pracovníkov organizácie, kde žiaci konajú odbornú prax. Dĺžka prestávok sa započítava do doby odbornej praxe v príslušnom dni.
(10)
Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania upravujú po dohode s hygienikom podrobnejšiu organizáciu vyučovania vo vnútornom poriadku školy alebo strediska praktického vyučovania.
§ 27
Exkurzie a školské výlety
(1)
Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách.
(2)
Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.
§ 28
Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl
(1)
Žiaci, ktorí v čase plnenia povinnej školskej dochádzky v stredných školách sa liečia dlhšie ako dva mesiace v zdravotníckych zariadeniach, sa zaraďujú do náhradného spôsobu vzdelávania.
(2)
Vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach sa uskutočňuje vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, prípadne aj odborných predmetoch v rozsahu 17 hodín týždenne; zabezpečujú ho učitelia stredných škôl, ktoré sú najbližšie k sídlu zdravotníckeho zariadenia.
PIATA ČASŤ
ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
§ 29
Štúdium popri zamestnaní
Štúdium popri zamestnaní na stredných školách sa uskutočňuje v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky; štúdium môžu absolvovať aj občania, ktorí nie sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere.
§ 30
Druhy štúdia popri zamestnaní a jeho dĺžka
(1)
Štúdium popri zamestnaní v stredných odborných učilištiach sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieloch A, DE prílohy tejto vyhlášky, pričom:
a)
pre uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia rovnaká ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,
b)
pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie, dĺžku štúdia určí riaditeľ stredného odborného učilišťa podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného alebo učebného odboru. Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore študujú len odborné predmety,
c)
pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku, v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti II. prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddiele E časti I. prílohy jeden rok,
d)
v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy určených pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti I. prílohy, alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch podľa skorších predpisov, trvá štúdium najmenej dva roky,
e)
pre absolventov gymnázií, súčasťou štúdia ktorých je odborná príprava príbuzného zamerania, a pre absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až jeden rok.
(2)
Štúdium popri zamestnaní v gymnáziách a stredných odborných školách v študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele BC prílohy a trvá:
a)
4 alebo 5 rokov pre uchádzačov, ktorí získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola alebo základné vzdelanie,
b)
3 roky alebo 2 roky pre uchádzačov so stredným vzdelaním,
c)
najmenej 1 rok pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore.
(3)
Štúdium absolvované v stredných školách sa započítava na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v stredných školách podľa osobitných predpisov.15)
§ 31
Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinované štúdium
(1)
Štúdium popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje ako štúdium večerné (smenové), diaľkové, externé alebo striedaním týchto spôsobov štúdia. V stredných školách možno štúdium popri zamestnaní kombinovať s denným štúdiom (kombinované štúdium).
(2)
Večerné štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí sa môžu pravidelne niekoľkokrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní. Večerné štúdium sa tiež organizuje ako smenové, ak sa vyučovanie koná striedavo v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
(3)
Diaľkové štúdium sa organizuje spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín.
(4)
Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa študujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Termíny skúšok určí riaditeľ strednej školy. Skúšky sa konajú v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami platnými pre večerné alebo diaľkové štúdium, prípadne podľa učebného plánu a učebných osnov denného štúdia v odboroch, v ktorých večerné a diaľkové štúdium nie je zavedené. Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu súčasťou skúšky je aj písomná alebo praktická časť. Externe možno študovať aj v stredných školách, kde nie je zavedené štúdium popri zamestnaní s výnimkou študijných odborov „veterinárstvo“, „zdravotná sestra“, „detská sestra“, „ženská sestra“, „riadiologický laborant“, „rehabilitačný pracovník“, „zubný technik“, diétna sestra, zdravotnícky záchranár, očný optik, „učiteľstvo pre materské školy“, „vychovávateľstvo“ a v skupine študijných odborov umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba. Stredná škola organizuje spravidla štyrikrát do roka konzultácie v dňoch, ktoré určí riaditeľ strednej školy. Dĺžka externého štúdia je určená učebným plánom večerného alebo denného štúdia. Podľa potreby môžu byť súčasťou externého štúdia sústredenia na absolvovanie predmetov praktického vyučovania podľa učebných osnov.
(5)
V kombinovanom štúdiu na stredných školách sa strieda denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže trvať v jednom školskom roku najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov.
§ 32
Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
(1)
Vedomosti, ktoré žiaci alebo iní občania získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov môžu preukázať vykonaním skúšky. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Skúšky sa môžu konať zo všetkých vyučovacích predmetov s výnimkou odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v § 31 ods. 4. Ak súčasťou vyučovacieho predmetu sú aj cvičenia, koná ich študujúci v predpísanom rozsahu. Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa občania môžu pripraviť aj na vykonanie maturitnej alebo záverečnej skúšky.
(2)
Na skúšku sa môže uchádzač prihlásiť kedykoľvek cez školský rok; súčasne preukáže, že získal vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie, a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať.
(3)
Riaditeľ strednej školy písomne oznámi žiadateľovi, najneskôr do troch týždňov po prijatí žiadosti, či môže skúšku z uvedeného vyučovacieho predmetu konať; súčasne mu oznámi termín skúšky, ktorý určí najneskôr do dvoch mesiacov po podaní žiadosti.
(4)
Pri skúške uchádzač preukáže svoju totožnosť. Skúška sa koná pred komisiou.
(5)
Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu a súčasťou učebných osnov je aj písomná skúška alebo praktická skúška, uchádzač vykoná aj tieto skúšky.
(6)
O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie. Ak skúšaný neprospeje, môže skúšku opakovať najviac dvakrát v termínoch určených riaditeľom strednej školy.
ŠIESTA ČASŤ
NADSTAVBOVÉ A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
§ 33
Organizácia štúdia
(1)
Nadstavbové štúdium organizujú stredné školy v študijných odboroch určených pre absolventov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch uvedených v časti I oddielu E prílohy a v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky. Štúdium je spravidla dvojročné a ukončuje sa maturitnou skúškou.
(2)
Pomaturitné štúdium sa organizuje ako štúdium
a)
zdokonaľovacie alebo inovačné, v ktorom si študujúci zdokonaľujú alebo inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom študijnom odbore na strednej škole; trvá najmenej šesť mesiacov a ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy tejto vyhlášky,
b)
špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému študijnému odboru na strednej škole; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky,
c)
kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa maturitnou skúškou z odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy alebo záverečnou skúškou v učebných odboroch uvedených v oddiele E prílohy tejto vyhlášky.
(3)
Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje formou štúdia popri zamestnaní alebo ako denné štúdium alebo ako kombinované štúdium.
Štúdium cudzincov na stredných školách
§ 35
(1)
Na stredných školách v Slovenskej republike môžu študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom školy; ich zaradením do triedy nemožno prekročiť povolený počet žiakov.
(2)
Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.
SIEDMA ČASŤ
UMELECKÉ ŠKOLY
§ 36
Stredné odborné učilište umeleckoremeselné
(1)
Na strednom odbornom učilišti umeleckoremeselnom vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 2 – 6 žiakov. Oddelenie tvoria skupiny príslušného učebného alebo študijného odboru všetkých ročníkov. Prácu oddelenia organizuje vedúci, ktorého vymenúva riaditeľ z pedagógov príslušného študijného alebo učebného odboru.
(2)
Pri celkovom hodnotení
a)
žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16,
b)
žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší ako chválitebný a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16.
(3)
Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou a umeleckou radou školy.
§ 37
Škola úžitkového výtvarníctva
(1)
Na školách úžitkového výtvarníctva sa štvorročné štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Dlhšie štúdium ako štvorročné sa ukončuje absolutóriom, žiaci po skončení štvrtého ročníka vykonajú maturitnú skúšku.
(2)
Vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 5 – 9 žiakov. Prácu v oddeleniach podľa študijných odborov organizuje vedúci oddelenia, ktorého vymenúva riaditeľ školy z pedagógov príslušného študijného odboru.
(3)
Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.
§ 38
Konzervatórium
(1)
Štúdium na konzervatóriu je spravidla šesťročné a ukončuje sa absolutóriom. Po ukončení štvrtého ročníka vykonajú žiaci maturitnú skúšku.
(2)
Konzervatórium pre odbor tanec (ďalej len „tanečné konzervatórium“) sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou, alebo ako internátna škola. Štúdium je osemročné a končí sa absolutóriom. Zároveň s absolutóriom vykoná žiak maturitnú skúšku.
(3)
V triede je spravidla 15 – 25 žiakov. Vyučovanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne.
(4)
Riaditeľ organizuje vyučovanie podľa potrieb umeleckej prípravy a najmä odbornej (umeleckej) a pedagogickej praxe.
(5)
Ak sa v priebehu štúdia v tanečnom konzervatóriu ukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky stanovené učebnými osnovami, možno ho v 1. – 4. ročníku preradiť na základnú školu:
a)
na žiadosť jeho zákonného zástupcu,
b)
na návrh učiteľa pre nesplnenie požiadaviek odbornej prípravy,
c)
na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.
(6)
Žiaci 1. – 4. ročníka tanečného konzervatória sa hodnotia podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy, ostatní žiaci konzervatória sa hodnotia podľa § 15. Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.
(7)
Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavných odborných predmetoch sú praktické skúšky (prehrávky, koncerty), ktoré sa konajú pred skúšobnou komisiou vymenovanou riaditeľom školy. Praktické skúšky sa konajú na konci každého polroka v rozsahu určenom učebnými plánmi.
(8)
Škola zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce žiakov na koncertoch, divadelných a operných predstaveniach.
(9)
Žiakom sa poskytujú hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika, ďalšia výstroj a potrebný materiál na vyučovanie bezplatne podľa osobitných noriem.
(10)
Žiakom tanečného konzervatória sa poskytuje celodenná výchova, ubytovanie a stravovanie. Žiaci z miesta školy bývajú spravidla u rodičov a poskytuje sa im celodenná strava.
(11)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním a ubytovaním žiakov prispievajú rodičia alebo osoby, ktoré majú voči žiakom vyživovaciu povinnosť, podľa osobitných predpisov.16)
§ 39
Spoločné ustanovenia o umeleckých školách
(1)
V umeleckých školách sa môže organizovať denné, večerné, diaľkové a kombinované štúdium a na konzervatóriách aj mimoriadne štúdium a rozširujúce štúdium. Externé štúdium sa neorganizuje. Na tanečnom konzervatóriu je štúdium organizované len formou denného štúdia.
(2)
Umelecké školy organizujú na výmenu skúseností a na porovnanie výsledkov práce prehliadky a súťaže žiakov.
(3)
Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu a na tanečnom konzervatóriu a školách úžitkového výtvarníctva z praktických odborných predmetov. Na odporúčanie pedagogickej rady môže riaditeľ školy vo výnimočných prípadoch povoliť žiakovi opakovať ročník; na tanečnom konzervatóriu môže však opakovanie ročníka povoliť len z vážnych zdravotných dôvodov.
(4)
Pedagogickí pracovníci umeleckých škôl sa prijímajú na základe výberového konania.
(5)
Riaditeľ umeleckej školy určuje podľa typu školy vedúcich odborov, vedúcich oddelení a zriaďuje svoje poradné orgány.
Čl. II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
(1)
Súčasťou sústavy stredných odborných škôl je do 30. júna 1994 stredná ekonomická škola.
(2)
Na stredných školách triedy s počtom žiakov uvedeným v § 4 ods. 1 sa zriaďujú počínajúc prvým ročníkom od 1. 9. 1991.
(3)
Na pracoviská praktického vyučovania17) sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky § 3 ods. 5, § 5 ods. 2, § 9 až 18, § 19 ods. 2, 6 až 8, § 20, § 22 ods. 1 a 4, § 26 ods. 6. Ustanovenia tejto vyhlášky v § 7, § 8 ods. 3 a 4, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 7 a 8 sa na pracoviská praktického vyučovania vzťahujú primerane.
(4)
Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na stredné odborné učilištia vzťahujú sa aj na učilištia18) okrem § 1, § 2, § 3 ods. 1 až 4, § 4 ods. 4 až 8, § 5, § 29 až 36.
(5)
Študijné odbory uvedené v prílohe tejto vyhlášky platia aj pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 1991/92 v prvom ročníku.
(6)
Ministerstvo školstva môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť zriaďovateľa stredného odborného učilišťa umožniť štúdium podľa doterajšej prílohy vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách žiakom stredných odborných učilíšť, ktorí boli prijatí najneskôr v školskom roku 1992/93.
§ 41
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. a vyhlášky č. 25/1990 Zb.,
2.
Úprava Ministerstva školstva SSR č. 11498/1979-212 o organizovaní hudobnej a tanečnej školy a štúdiu na nej, registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Pišut v. r.
Príloha k vyhláške č. 80/1991 Zb.
ODDIEL A
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
1. roč. 2. až 4. roč.
1 2 3 4 5 6
21 BANÍCTVO
2152 4 mechanik banských strojov a veľkostrojov CH 12 12 2152 4
22 HUTNÍCTVO
2262 4 hutník operátor 2262 4
2262 4 01 hutník operátor — pre metalurgiu CH 12 8 2262 4 01
2262 4 02 hutník operátor — pre tvárnenie kovov CH 12 8 2262 4 02
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4 mechanik nastavovač
2411 4 01 mechanik nastavovač — obrábacie stroje a linky CH, D 12 12 2411 4 01
2411 4 02 mechanik nastavovač — stavebné stroje CH 12 12 2411 4 02
2411 4 03 mechanik nastavovač — linky na výrobu stavebných látok CH 12 12 2411 4 03
2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov CH, D 12 8 2412 4
2413 4 mechanik strojov a zariadení CH, D 12 12 2413 4
2450 4 mechanik lietadlových prístrojov CH, D 12 12 2450 4
2453 4 letecký mechanik CH 12 10 2453 4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2670 4 mechanik silnoprúdových zariadení CH, D 12 10 2670 4
2671 4 banský elektromontér CH 12 12 2671 4
2672 4 mechanik elektronik
2672 4 01 mechanik elektronik — automatizačná technika CH, D 12 10 2672 4 01
2672 4 02 mechanik elektronik — organizačná a výpočtová technika CH, D 12 10 2672 4 02
2672 4 03 mechanik elektronik — oznamovacia a zabezpečovacia technika CH, D 12 10 2672 4 03
2672 4 04 mechanik elektronik — telekomunikačné zariadenia CH, D 12 10 2672 4 04
2672 4 05 mechanik elektronik — prenosové zariadenia CH, D 12 10 2672 4 05
2672 4 06 mechanik elektronik — vysielače a technika VKV CH, D 12 10 2672 4 06
2672 4 07 mechanik elektronik — spotrebná elektronika CH, D 12 10 2672 4 07
2672 4 08 mechanik elektronik — číslicová a riadiaca technika CH, D 12 10 2672 4 08
2672 4 09 mechanik elektronik — časomerné zariadenia CH, D 12 10 2672 4 09
2672 4 10 mechanik elektronik — zdravotnícka elektronika CH, D 12 10 2672 4 10
2672 4 11 mechanik elektronik — optoelektronické zariadenia CH, D 12 10 2672 4 11
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4 operátor gumárskej a plastikárskej výroby CH, D 17 12 2859 4
2860 4 chemik operátor
2860 4 01 chemik operátor — priemyselná chémia CH, D 12 12 2860 4 01
2860 4 02 chemik operátor — výroba celulózy a papiera CH, D 12 12 2860 4 02
2860 4 03 chemik operátor — farmaceutická výroba CH, D 12 12 2860 4 03
2860 4 04 chemik operátor — ochrana a tvorba životného prostredia CH, D 12 12 2860 4 04
29 POTRAVINÁRSTVO
2960 4 operátor potravinárskej výroby CH, D 12 12 2960 4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4 operátor odevnej výroby
3137 4 01 operátor odevnej výroby — odevná výroba CH, D 12 12 3137 4 01
3137 4 02 operátor odevnej výroby — odevné stroje a zariadenia CH, D 12 12 3137 4 02
3138 4 operátor textilnej výroby
3138 4 01 operátor textilnej výroby — tkáčovne CH, D 12 12 3138 4 01
3138 4 02 operátor textilnej výroby — pradiarne CH, D 12 12 3138 4 02
3138 4 03 operátor textilnej výroby — pletiarne CH, D 12 12 3138 4 03
3138 4 04 operátor textilnej výroby — zošľachťovanie textílií CH, D 12 12 3138 4 04
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3243 4 operátor kožiarskej výroby CH, D 12 10 3243 4
3244 4 operátor kožušníckej výroby CH, D 12 10 3244 4
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby CH, D 12 12 3341 4
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3451 4 sadzač CH, D 7 7 3451 4
3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch CH 7 7 3453 4
3471 4 reprodukčný grafik CH, D 7 7 3471 4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3656 4 operátor stavebnej výroby
3656 4 01 operátor stavebnej výroby — murované konštrukcie CH 12 12 3656 4 01
3656 4 02 operátor stavebnej výroby — betónové konštrukcie CH 12 10 3656 4 02
3657 4 mechanik tepelných sústav CH 17 7 3657 4
3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení CH 12 7 3658 4
37 DOPRAVA A POŠTY
3791 4 spojový manipulant CH, D 12 10 3791 4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4503 4 operátor poľnohospodárskej techniky
4503 4 01 operátor poľnohospodárskej techniky — rastlinná výroba CH 12 7 4503 4 01
4503 4 02 operátor poľnohospodárskej techniky — živočíšna výroba CH, D 12 7 4503 4 02
4555 4 chovateľ cudzokrajných zvierat CH, D 6 6 4555 4
4556 4 operátor lesnej techniky CH 15 10 4556 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6441 4 kníhkupec CH, D 12 12 6441 4
6442 4 obchodný pracovník
6442 4 01 obchodný pracovník — potravinársky tovar CH, D 12 10 6442 4 01
6442 4 02 obchodný pracovník — technický tovar CH, D 12 10 6442 4 02
6442 4 03 obchodný pracovník — chemický tovar CH, D 12 10 6442 4 03
6442 4 04 obchodný pracovník — odev CH, D 12 10 6442 4 04
6444 4 čašník, servírka CH, D 12 8 6444 4
6445 4 kuchár CH, D 12 8 6445 4
6446 4 kozmetička D 15 101) 6446 4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4 umeleckoremeselné spracúvanie kovov
8503 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kováčske a zámočnícke práce CH 6 6 8503 4 01
8503 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kovolejárske a cizelérske práce CH 6 6 8503 4 02
8503 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — rytecké práce CH, D 6 6 8503 4 03
8503 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — pasiarske práce CH, D 6 6 8503 4 04
8504 4 umeleckoremeselné spracúvanie dreva
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva — stolárske práce CH, D 6 6 8504 4 01
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva — rezbárske práce CH, D 6 6 8504 4 02
8504 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva — čalúnnické a dekoratérske práce CH, D 6 6 8504 4 03
8505 4 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov
8505 4 01 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov — strunové nástroje CH, D 6 6 8505 4 01
8505 4 02 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— klávesové nástroje CH, D 6 6 8505 4 02
8505 4 03 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— dychové a bicie nástroje CH, D 6 6 8505 4 03
8506 4 umeleckoremeselné spracúvanie textilu
8506 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — tkáčske práce CH, D 6 6 8506 4 01
8506 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — gobelinárske práce CH, D 6 6 8506 4 02
8506 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná čipka CH, D 6 6 8506 4 03
8506 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná výšivka CH, D 6 6 8506 4 04
8506 4 05 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná tlač CH, D 6 6 8506 4 05
8507 4 umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky
8507 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky – kameňosochárske práce CH 6 6 8507 4 01
8507 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – mozaikárske práce CH, D 6 6 8507 4 02
8507 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce CH 6 6 8507 4 03
8507 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce CH, D 6 6 8507 4 04
8508 4 scénické umeleckoremeselné práce
8508 4 01 scénické umeleckoremeselné práce — parochniarske a maskérske práce CH, D 6 6 8508 4 01
8508 4 02 scénické umeleckoremeselné práce — maľba dekorácií a interiérov CH 6 6 8508 4 02
8508 4 03 scénické umeleckoremeselné práce — kroje a kostýmy CH, D 6 6 8508 4 03
8508 4 04 scénické umeleckoremeselné práce — krojová a divadelná obuv CH, D 6 6 8508 4 04
8509 4 umeleckoremeselné spracúvanie skla
8509 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie skla — hutné tvarovanie CH 6 6 8509 4 01
8509 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie skla — brúsenie a rytie CH, D 6 6 8509 4 02
8511 4 umeleckoremeselné pozlacovanie CH, D 6 6 8511 4
ODDIEL B
Študijné odbory a zamerania študijných odborov v gymnáziách
Kód študijný odbor
zameranie študijného odboru
7902 5 gymnázium
7902 5 01 gymnázium — matematika
7902 5 02 gymnázium — matematika a fyzika
7902 5 10 gymnázium — biológia a chémia
7902 5 16 gymnázium — ekológia a cudzie jazyky
7902 5 38 gymnázium — programovanie
7902 5 71 gymnázium — kultúrno-výchovná činnosť
7902 5 73 gymnázium — cudzie jazyky
7902 5 74 gymnázium — bilingválne štúdium
7902 5 76 gymnázium — telesná výchova
7902 5 81 gymnázium — umelecká výchova
9502 5 vojenské gymnázium
9502 5 01 vojenské gymnázium — prírodovedné zameranie
9502 5 02 vojenské gymnázium — vojenský manažment
9502 5 03 vojenské gymnázium — strojárstvo
9502 5 04 vojenské gymnázium — elektrotechnika
9502 5 05 vojenské gymnázium — ekonomika
ODDIEL C
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných školách
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Vysvetlivky Kód doteraz platný
1 2 3 4
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6 astronómia PMŠ
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2140 6 baníctvo a banícka geológia 2140 6
2140 6 01 baníctvo a banícka geológia — životné prostredie
2141 6 geológia a baníctvo
2141 6 01 geológia a baníctvo — inžinierska geológia a hydrogeológia
2141 6 02 geológia a baníctvo — geochémia životného prostredia
2141 6 03 geológia a baníctvo — meračstvo a geodézia
2141 6 04 geológia a baníctvo — prieskum ložísk
2141 6 05 geológia a baníctvo — dobývanie ložísk
2141 6 06 geológia a baníctvo — podzemné staviteľstvo
2141 6 07 geológia a baníctvo — vŕtanie
2141 6 08 geológia a baníctvo — úpravníctvo
2144 6 ťažba a spracovanie kameňa 2144 6
22 HUTNÍCTVO
2234 6 zlievačstvo 2234 6
2234 6 01 zlievačstvo — prevádzka zlievární
2234 6 02 zlievačstvo — netradičné spôsoby zlievačskej výroby
2234 6 03 zlievačstvo — riadenie priemyselných podnikov
2235 6 hutníctvo 2235 6
2235 6 01 hutníctvo — výroba kovov
2235 6 02 hutníctvo — tvárnenie kovov
2235 6 03 hutníctvo — kovové a nekovové materiály
2235 6 04 hutníctvo — ekológia v hutníctve
2235 6 05 hutníctvo — riadenie priemyselných podnikov
2235 6 06 hutníctvo — tepelná energetika
2235 6 07 hutníctvo — výskyt a spracúvanie druhotných surovín
2235 6 08 hutníctvo — keramické materiály
2241 6 polytechnika
2241 7 polytechnika PMŠ
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2307 6 strojárska technológia 2307 6
2381 6 strojárstvo 2381 6
2381 6 01 strojárstvo — stavba strojov
2381 6 02 strojárstvo — technický manažment
2381 6 03 strojárstvo — diagnostika a servis
2381 6 04 strojárstvo — dopravné zariadenia
2381 6 05 strojárstvo — technika prostredia
2381 6 91 strojárstvo — delostrelecký VSŠ
2381 6 92 strojárstvo — výzbrojný VSŠ
2381 6 93 strojárstvo — ženijný VSŠ
2381 7 strojárstvo PMŠ
2381 7 01 strojárstvo — hydraulické systémy PMŠ
2381 7 02 strojárstvo — príprava a riadenie výroby PMŠ
2381 7 05 strojárstvo — technika prostredia PMŠ
2384 6 strojárska konštrukcia 2384 6
2385 6 prevádzkyschopnosť výrobných zariadení VSŠ 2385 6
2387 6 mechatronika
2388 6 základy strojárstva a elektrotechniky
26 ELEKTROTECHNIKA
2660 6 elektronické a oznamovacie zariadenia V 2660 6
2660 6 01 elektronické a oznamovacie zariadenia — oznamovacia technika
2660 6 02 elektronické a oznamovacie zariadenia — prístrojové zdravotnícke zariadenia
2660 6 03 elektronické a oznamovacie zariadenia — obrazová a zvuková technika
2660 6 04 elektronické a oznamovacie zariadenia — elektronické počítačové systémy
2661 6 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky V 2661 6
2661 6 01 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektrické stroje a prístroje
2661 6 02 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektroenergetika
2662 6 silnoprúdová elektrotechnika 2662 6
2662 6 01 silnoprúdová elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje
2662 6 02 silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika
2662 6 03 silnoprúdová elektrotechnika — výkonová elektronika
2662 7 silnoprúdová elektrotechnika PMŠ
2662 7 01 silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika PMŠ
2663 6 slaboprúdová elektrotechnika 2663 6
2663 6 01 slaboprúdová elektrotechnika — oznamovacia technika
2663 6 02 slaboprúdová elektrotechnika — elektronické počítačové systémy
2663 6 03 slaboprúdová elektrotechnika — automatizačná technika
2663 6 04 slaboprúdová elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia
2663 6 05 slaboprúdová elektrotechnika — obrazová a zvuková technika
2663 6 06 slaboprúdová elektrotechnika — technológia mikroelektroniky
2665 7 manažment a podnikanie v elektrotechnike PMŠ
2666 6 automatizačná technika V 2666 6
2675 6 elektrotechnika V
2675 6 01 elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje
2675 6 02 elektrotechnika — elektroenergetika
2675 6 03 elektrotechnika — výkonová elektronika
2675 6 04 elektrotechnika — elektrické zariadenia
2675 6 11 elektrotechnika — oznamovacia technika
2675 6 12 elektrotechnika — elektronické počítačové systémy
2675 6 13 elektrotechnika — automatizačná technika
2675 6 14 elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia
2675 6 15 elektrotechnika — obrazová a zvuková technika
2675 6 16 elektrotechnika — technológia mikroelektroniky
2675 7 elektrotechnika PMŠ
2675 7 02 elektrotechnika — elektroenergetika PMŠ
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6 chémia silikátov
2720 6 01 chémia silikátov — chémia stavebných spojív
2720 6 02 chémia silikátov — chémia keramiky
2720 6 03 chémia silikátov — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu
2720 6 04 chémia silikátov — chémia skla
2724 6 technológia stavebných spojív 2724 6
2726 6 technológia keramiky 2726 6
2726 6 01 technológia keramiky — technológia keramiky
2726 6 02 technológia keramiky — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu
2727 6 technológia skla 2727 6
28 TECHNICKÁ CHÉMIA OSTATNÁ
2850 6 chémia
2850 6 01 chémia — chemická technológia
2850 6 02 chémia — chémia liečiv
2850 6 03 chémia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií
2850 6 04 chémia — analytická chémia
2850 6 05 chémia — výroba tukov a kozmetických prípravkov
2850 6 06 chémia — biotechnológia
2850 6 07 chémia — monitorovanie životného prostredia
2850 6 08 chémia — sanácia životného prostredia
2850 6 09 chémia — technológia polymérov
2850 6 10 chémia — výroba celulózy a papiera
2850 6 11 chémia — chemická technológia textilu
2850 6 12 chémia — chemická technológia kože
2851 6 chemická technológia V 2851 6
2851 6 01 chemická technológia — chemická technológia
2851 6 02 chemická technológia — technológia polymérov
2851 6 03 chemická technológia — sanácia životného prostredia
2851 6 04 chemická technológia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií
2851 6 05 chemická technológia — chémia liečiv
2851 6 06 chemická technológia — technológia tukov a kozmetiky
2853 6 výroba celulózy a papiera 2853 6
2854 6 analytická chémia 2854 6
2854 6 01 analytická chémia — biotechnológia
2854 6 02 analytická chémia — monitorovanie životného prostredia
29 POTRAVINÁRSTVO
2940 6 potravinárstvo
2940 6 01 potravinárstvo — výroba cukru a cukroviniek
2940 6 02 potravinárstvo — priemyselná výroba krmív a mlynárstvo
2940 6 03 potravinárstvo — spracúvanie múky
2940 6 04 potravinárstvo — kvasná technológia
2940 6 05 potravinárstvo — spracúvanie mlieka
2940 6 06 potravinárstvo — spracúvanie mäsa
2940 6 07 potravinárstvo — konzervárstvo
2940 6 08 potravinárstvo — podnikanie v potravinárstve
2940 6 09 potravinárstvo — potravinár kvalitár
2940 7 potravinárstvo PMŠ
2940 7 01 potravinárstvo — hygiena potravín PMŠ
2941 6 výroba cukru a cukroviniek 2941 6
2942 6 priemyselná výroba krmív a mlynárstvo 2942 6
2943 6 spracúvanie múky 2943 6
2944 6 kvasná technológia 2944 6
2945 6 spracúvanie mlieka 2945 6
2946 6 technológia tukov 2946 6
2947 6 spracúvanie mäsa 2947 6
2948 6 konzervárstvo 2948 6
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3124 6 zošľachťovanie textílií 3124 6
3125 6 odevníctvo 3125 6
3125 6 01 odevníctvo — technológia odevov
3125 6 02 odevníctvo — konštrukcia odevov
3126 6 textilná technológia 3126 6
3126 6 01 textilná technológia — pradiarstvo
3126 6 02 textilná technológia — tkáčstvo
3126 6 03 textilná technológia — pletiarstvo
3126 6 04 textilná technológia — riadenie technologických procesov
3126 7 textilná technológia PMŠ
3126 7 08 textilná technológia — tkáčska výroba a dizajn PMŠ
3126 7 09 textilná technológia — pletiarska výroba a dizajn PMŠ
3126 7 10 textilná technológia — textilný manažment PMŠ
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3230 6 chemická technológia kože 3230 6
3231 6 výroba obuvi a galantérneho tovaru 3231 6
3231 6 01 výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba obuvi
3231 6 02 výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba galantérneho tovaru
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3331 6 drevárstvo 3331 6
3332 6 nábytkárstvo 3332 6
3337 6 výroba hudobných nástrojov 3337 6
3337 6 01 výroba hudobných nástrojov — technológie výroby hudobných nástrojov
3337 6 02 výroba hudobných nástrojov — manažment predaja hudobných nástrojov
3383 6 spracúvanie dreva
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6 polygrafia 3431 6
3432 6 obalová technika 3432 6
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3632 6 pozemné staviteľstvo 3632 6
3632 6 01 pozemné staviteľstvo — pozemné staviteľstvo
3632 6 02 pozemné staviteľstvo — silikátová prefabrikácia
3632 6 03 pozemné staviteľstvo — požiarna ochrana
3632 6 04 pozemné staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov
3648 6 ekologické staviteľstvo PMŠ
3650 6 staviteľstvo
3650 6 01 staviteľstvo — pozemné staviteľstvo
3650 6 02 staviteľstvo — dopravné staviteľstvo
3650 6 03 staviteľstvo — železničné staviteľstvo
3650 6 04 staviteľstvo — vodohospodárske stavby
3650 6 05 staviteľstvo — požiarna ochrana
3650 6 06 staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov
3650 6 07 staviteľstvo — technické zariadenie budov
3650 6 08 staviteľstvo — ekologické staviteľstvo
3650 6 09 staviteľstvo — hydroekologické stavby
3650 6 10 staviteľstvo — stavebný manažment
3651 6 železničné staviteľstvo 3651 6
3652 6 technické zariadenie budov 3652 6
3653 6 dopravné staviteľstvo 3653 6
3654 6 vodohospodárske stavby 3654 6
3654 6 01 vodohospodárske stavby — vodné stavby
3654 6 02 vodohospodárske stavby — vodné hospodárstvo
3655 6 geodézia 3655 6
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch
3740 6 01 elektrotechnika v doprave a spojoch — elektrická trakcia a energetika v doprave
3740 6 02 elektrotechnika v doprave a spojoch — silnoprúdová elektrotechnika v doprave
3740 6 03 elektrotechnika v doprave a spojoch — údržba a oprava vozidiel
3740 6 04 elektrotechnika v doprave a spojoch — oznamovacia technika v doprave a spojoch
3740 6 05 elektrotechnika v doprave a spojoch — zabezpečovacia technika v doprave
3740 6 06 elektrotechnika v doprave a spojoch — telekomunikačná technika
3740 6 07 elektrotechnika v doprave a spojoch — rádiokomunikačná technika
3741 6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave 3741 6
3741 6 01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — zabezpečovacia technika
3741 6 02 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — oznamovacia technika
3742 6 elektrická trakcia v doprave 3742 6
3742 6 01 elektrická trakcia v doprave — technika a prevádzka koľajových vozidiel
3742 6 02 elektrická trakcia v doprave — údržba a oprava koľajových vozidiel
3743 6 železničná doprava a preprava 3743 6
3744 6 cestná doprava V 3744 6
3744 6 01 cestná doprava — prevádzka a údržba vozidiel
3744 6 02 cestná doprava — doprava a preprava
3746 6 spojová technika 3746 6
3746 6 01 spojová technika — telekomunikácie
3746 6 02 spojová technika — rádiokomunikácie
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
3760 6 01 prevádzka a ekonomika dopravy — železničná doprava
3760 6 02 prevádzka a ekonomika dopravy — železničná preprava
3760 6 03 prevádzka a ekonomika dopravy — colný deklarant
3760 6 04 prevádzka a ekonomika dopravy — zasielateľstvo
3760 6 05 prevádzka a ekonomika dopravy — cestná doprava a preprava
3772 6 doprava
3772 6 01 doprava — prevádzka a údržba cestných vozidiel
3772 6 03 doprava — lodná doprava CH
3772 6 05 doprava — kamiónová doprava CH
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6 životné prostredie
3917 6 technické a informatické služby
3917 6 01 technické a informatické služby — v hutníctve
3917 6 02 technické a informatické služby — v strojárstve
3917 6 03 technické a informatické služby — v elektrotechnike
3917 6 04 technické a informatické služby — v chémii
3917 6 05 technické a informatické služby — v textile a odevníctve
3917 6 06 technické a informatické služby — v stavebníctve
3917 6 07 technické a informatické služby — prevádzka a ekonomika železníc
3917 6 08 technické a informatické služby — mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve
3917 6 09 technické a informatické služby — zasielateľstvo
3917 6 10 technické a informatické služby — odevníctvo
3917 6 11 technické a informatické služby — obuvníctvo
3917 6 12 technické a informatické služby — spracúvanie dreva
3917 6 13 technické a informatické služby — geológia a baníctvo
3963 6 požiarna ochrana PMŠ, P 3963 6
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6 agropodnikanie
4210 6 01 agropodnikanie — poľnohospodárska prevádzka
4210 6 02 agropodnikanie — poľnohospodárske služby
4210 6 03 agropodnikanie — podnikanie a služby na vidieku
4210 6 04 agropodnikanie — farmárstvo
4210 6 05 agropodnikanie — mechanizácia poľnohospodárskej výroby
4210 6 06 agropodnikanie — ekologické poľnohospodárstvo
4210 6 07 agropodnikanie — hydinárstvo
4210 6 08 agropodnikanie — poľnohospodársky manažment
4210 6 09 agropodnikanie — záhradnícka výroba
4210 6 10 agropodnikanie — krajinnoekologické meliorácie
4210 7 agropodnikanie PMŠ
4210 7 01 agropodnikanie — reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat PMŠ
4210 7 02 agropodnikanie — hygiena potravín živočíšneho pôvodu PMŠ
4211 6 záhradníctvo 4211 6
4211 6 01 záhradníctvo — ovocinárstvo a zeleninárstvo
4211 6 02 záhradníctvo — kvetinárstvo a sadovníctvo
4211 6 03 záhradníctvo — ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo
4211 6 04 záhradníctvo — šľachtiteľstvo a semenárstvo
4211 6 05 záhradníctvo — zeleninárstvo a kvetinárstvo
4211 6 06 záhradníctvo — záhradnícke služby
4211 6 07 záhradníctvo — viazanie a aranžovanie kvetín
4211 6 16 záhradníctvo — záhradná a krajinárska tvorba PMŠ
4211 7 záhradníctvo PMŠ
4211 7 04 záhradníctvo — šľachtiteľstvo a semenárstvo PMŠ
4211 7 07 záhradníctvo — alternatívne záhradníctvo PMŠ
4211 7 08 záhradníctvo — aranžovanie a viazačstvo PMŠ
4211 7 09 záhradníctvo — škôlkárstvo PMŠ
4211 7 10 záhradníctvo — rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom PMŠ
4211 7 11 záhradníctvo — ovocinárska farma PMŠ
4211 7 12 záhradníctvo — životné prostredie PMŠ
4211 7 13 záhradníctvo — podnikanie a obchod PMŠ
4213 6 pestovateľstvo a chovateľstvo 4213 6
4213 6 01 pestovateľstvo a chovateľstvo — poľnohospodárska prevádzka
4213 6 02 pestovateľstvo a chovateľstvo — poľnohospodárske služby
4213 6 03 pestovateľstvo a chovateľstvo — dievčenské poľnohospodárske povolania D
4213 6 04 pestovateľstvo a chovateľstvo — farmárstvo
4213 6 05 pestovateľstvo a chovateľstvo — ekologické poľnohospodárstvo
4214 6 vinohradníctvo 4214 6
4214 6 01 vinohradníctvo — prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve
4214 6 02 vinohradníctvo — podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve
4215 6 rybárstvo 4215 6
4216 6 hydinárstvo 4216 6
4217 6 mechanizácia poľnohospodárskej výroby 4217 6
4218 6 ekonomika poľnohospodárstva a výživy 4218 6
4219 6 lesníctvo 4219 6
4219 6 01 lesníctvo — lesnícka prevádzka
4219 6 02 lesníctvo — krajinná ekológia
4219 6 03 lesníctvo — lesnícke služby
4230 6 pestovateľsko-chovateľský 4230 6
4231 6 pestovateľstvo 4231 6
4231 6 01 pestovateľstvo — prevádzka v rastlinnej výrobe
4231 6 02 pestovateľstvo — chemizácia a ochrana životného prostredia v rastlinnej výrobe
4231 6 03 pestovateľstvo — agrochemická kontrola
4231 6 04 pestovateľstvo — meliorácie a hospodárenie s vodou
4232 6 chovateľstvo 4232 6
4232 6 01 chovateľstvo — prevádzka v živočíšnej výrobe
4232 6 02 chovateľstvo — zootechnické služby
4232 6 03 chovateľstvo — agrochemická kontrola
4232 6 04 chovateľstvo — biotechnológia
4232 6 05 chovateľstvo — plemenárstvo
43 VETERINÁRSKE VEDY
4330 6 veterinárstvo E 4336 6
53 ZDRAVOTNÍCTVO E
5301 6 všeobecná sestra 5301 6,
5302 6,
5303 6
5304 6 asistent výživy 5304 6
5306 6 rehabilitačný asistent PMŠ 5306 6
5307 6 asistent hygienickej služby PMŠ 5307 6
5308 6 zdravotnícky laborant 5308 6
5309 6 rádiologický asistent PMŠ 5309 6
5310 6 zubný technik PMŠ 5310 6
5311 6 farmaceutický laborant 5311 6
5312 6 očný optik PMŠ 5312 6
5314 6 ortopedický technik PMŠ 5314 6
5315 6 zdravotnícky záchranár PMŠ 5371 2
5317 7 diplomovaný fyzioterapeut PMŠ
5318 7 diplomovaná psychiatrická sestra PMŠ
5323 7 diplomovaná detská sestra D, PMŠ
5324 7 diplomovaná ženská sestra D, PMŠ
5325 7 diplomovaná všeobecná sestra PMŠ
5326 7 diplomovaná operačná sestra PMŠ
5327 7 diplomovaná kozmetologická sestra PMŠ
5328 7 diplomovaná dentálna hygienička PMŠ
5329 7 diplomovaný zubný technik PMŠ
5331 7 diplomovaný asistent urgentnej medicíny PMŠ
5333 7 diplomovaný rádiologický asistent PMŠ
5335 7 diplomovaný optometrista PMŠ
5351 3 ortopedický protetik 5560 2
5370 3 masér 5570 2
5371 3 sanitár 5571 2
5376 3 masér pre zrakovo postihnutých
62 EKONOMICKÉ VEDY
6292 6 hospodárska informatika PMŠ
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6306 6 výpočtová technika a spracúvanie informácií PMŠ 6306 6
6306 7 výpočtová technika a spracúvanie informácií PMŠ
6310 7 financie PMŠ
6314 6 cestovný ruch PMŠ 6314 6
6314 7 cestovný ruch PMŠ
6317 6 obchodná akadémia 6341 6
6317 6 07 obchodná akadémia — bankovníctvo
6317 6 73 obchodná akadémia — cudzí jazyk
6317 6 74 obchodná akadémia — bilingválne štúdium
6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií PMŠ
6318 7 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií — manažment hotelov PMŠ
6318 7 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií — manažment cestovných kancelárií PMŠ
6321 3 obchodná škola 6321 2
6323 6 hotelová akadémia V 6317 6
6323 6 01 hotelová akadémia — hotelový manažment
6323 6 02 hotelová akadémia — gastronomický manažment
6326 6 efektívny manažment PMŠ
6341 6 škola podnikania
6347 3 odborná škola 6347 2
6352 6 obchod a podnikanie D 6352 6
6353 3 služby a domáce hospodárenie D 6353 3
6354 6 služby a súkromné podnikanie D
6354 6 01 služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka stravovania a stolovania D
6354 6 02 služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka odievania D
6354 6 03 služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka kozmetiky D
6354 6 04 služby a súkromné podnikanie — marketing D
6355 6 služby v cestovnom ruchu D
6357 6 ekonomické služby D, NDŠ
6358 6 sociálne služby D, NDŠ
6360 6 kozmetika D, PMŠ
68 PRÁVNE VEDY
6851 6 sociálno-právna činnosť PMŠ 6851 6
6851 7 sociálno-právna činnosť PMŠ
6853 6 penológia NDŠ, PMŠ, S 6853 6
6854 6 sociálna práca D 6852 6
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7236 6 vedecké informácie a knihovníctvo 7236 6
7236 6 01 vedecké informácie a knihovníctvo — vedecké informácie
7236 6 02 vedecké informácie a knihovníctvo — knihovníctvo
7237 6 informačné systémy a služby 7236 7
7237 6 01 informačné systémy a služby — knihovníctvo a vedecké informácie
7237 6 02 informačné systémy a služby — archívnictvo
7237 6 03 informačné systémy a služby — hospodárske informácie
7252 6 spisová a archívna služba VSŠ 6116 6 01
75 PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7 špeciálna pedagogika PMŠ
7547 6 guvernantka PMŠ
76 UČITEĽSTVO E
7640 6 učiteľstvo pre materské školy 7640 6
7641 6 vychovávateľstvo 7641 6
7644 6 pedagogická škola 7642 6
7646 6 opatrovateľská a vychovávateľská činnosť
7647 3 opatrovateľka D 7645 3
82 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA E
8222 6 úžitková maľba 8222 6
8223 6 úžitková fotografia 8223 6
8226 6 hudobno-dramatické umenie 8226 6
8226 7 hudobno-dramatické umenie PMŠ 8226 7
8227 6 tanec 8227 6
8227 6 01 tanec — klasický tanec
8227 6 02 tanec — ľudový tanec
8227 7 tanec PMŠ 8227 7
8227 7 01 tanec — klasický tanec PMŠ
8227 7 02 tanec — ľudový tanec PMŠ
8228 6 spev 8228 6
8228 7 spev PMŠ 8228 7
8229 6 hudba 8229 6
8229 6 01 hudba — skladba
8229 6 02 hudba — dirigovanie
8229 6 03 hudba — hra na klavíri
8229 6 04 hudba — hra na organe
8229 6 05 hudba — hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch
8229 6 06 hudba — hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
8229 6 07 hudba — hra na akordeóne
8229 6 08 hudba — cirkevná hudba
8229 6 09 hudba — hra na ľudových hudobných nástrojoch
8229 7 hudba PMŠ 8229 7
8229 7 01 hudba — skladba PMŠ
8229 7 02 hudba — dirigovanie PMŠ
8229 7 03 hudba — hra na klavíri PMŠ
8229 7 04 hudba — hra na organe PMŠ
8229 7 05 hudba — hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch PMŠ
8229 7 06 hudba — hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale PMŠ
8229 7 07 hudba — hra na akordeóne PMŠ
8229 7 08 hudba — cirkevná hudba PMŠ
8229 7 09 hudba — hra na ľudových hudobných nástrojoch PMŠ
8230 6 scénická technika 8230 6
8231 6 tvarovanie priemyselných výrobkov 8231 6
8231 6 01 tvarovanie priemyselných výrobkov — tvarovanie strojov a nástrojov
8231 6 02 tvarovanie priemyselných výrobkov — tvarovanie výrobkov z plastov
8232 6 propagačné výtvarníctvo 8232 6
8232 6 01 propagačné výtvarníctvo — výstavníctvo
8232 6 02 propagačné výtvarníctvo — propagačná grafika
8232 6 03 propagačné výtvarníctvo — grafická úprava tlačív
8233 6 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov 8233 6
8233 6 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — zlatníctvo a strieborníctvo
8233 6 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — umelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233 6 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — plošné a plastické rytie kovov
8233 6 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — umelecké odlievanie
8233 6 05 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — brúsenie a rytie drahých kameňov
8234 6 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8234 6
8234 6 01 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu — modelárstvo
8234 6 02 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu — zdobenie
8235 6 výtvarné spracúvanie skla 8235 6
8235 6 01 výtvarné spracúvanie skla — modelovanie lisovaného skla
8235 6 02 výtvarné spracúvanie skla — brúsenie skla
8235 6 03 výtvarné spracúvanie skla — hutnícke tvarovanie skla
8235 6 04 výtvarné spracúvanie skla — maľovanie a leptanie skla
8235 6 05 výtvarné spracúvanie skla — rytie skla
8235 6 06 výtvarné spracúvanie skla — tvorba a výroba sklených figúrok
8235 6 07 výtvarné spracúvanie skla — vzorkárstvo sklenej bižutérie
8235 6 08 výtvarné spracúvanie skla — vitrážové sklo
8236 6 textilné výtvarníctvo 8236 6
8236 6 01 textilné výtvarníctvo — tkáčska tvorba
8236 6 02 textilné výtvarníctvo — pletiarska tvorba
8236 6 03 textilné výtvarníctvo — tlačiarenská tvorba
8237 6 modelárstvo a návrhárstvo odevov 8237 6
8238 6 ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 6
8239 6 čalúnnictvo a dekoratérstvo 8250 6
8240 6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8240 6
8241 6 konštrukcia a tvorba svietidiel 8241 6
8242 6 konštrukcia a tvorba nábytku 8242 6
8243 6 tvorba a vzorovanie bižutérie 8243 6
8243 6 01 tvorba a vzorovanie bižutérie — tvarovanie a rytectvo razníc
8243 6 02 tvorba a vzorovanie bižutérie — pasiarstvo
8243 6 03 tvorba a vzorovanie bižutérie — povrchové zošľachťovanie
8244 6 modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov 8244 6
8245 6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8245 6
8245 7 konzervátorstvo a reštaurátorstvo PMŠ
8247 6 ladenie klavírov 8247 6
8248 6 kameňosochárstvo 8248 6
8249 6 tvarovanie dreva a rezbárstvo 8249 6
8260 6 propagačné výtvarníctvo
8261 6 propagačná grafika
8262 6 grafická úprava tlačív
8264 6 konzervátorské a reštaurátorské práce
8264 6 01 konzervátorské a reštaurátorské práce — papier, staré tlače a knižné väzby
8264 6 02 konzervátorské a reštaurátorské práce — textil, koža
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce — drevo
8264 6 04 konzervátorské a reštaurátorské práce — kov
8264 6 05 konzervátorské a reštaurátorské práce — kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán
92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6 bezpečnostná služba PMŠ, B
9210 6 01 bezpečnostná služba — základná policajná príprava PMŠ, B
9210 6 02 bezpečnostná služba — poriadková polícia PMŠ, B
9210 6 03 bezpečnostná služba — dopravná polícia PMŠ, B
9210 6 05 bezpečnostná služba — hraničná a cudzinecká polícia PMŠ, B
9210 6 06 bezpečnostná služba — kriminálna polícia PMŠ, B
94 NEŠTÁTNE BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9410 6 obecná a mestská polícia
9420 6 civilná bezpečnostná služba
95 VOJENSKÉ ODBORY
9523 6 strojársky VSŠ
9523 6 01 strojársky — pozemné vojsko VSŠ
9523 6 02 strojársky — letectvo VSŠ
9523 7 strojársky VSŠ
9523 7 01 strojársky — pozemné vojsko VSŠ
9523 7 02 strojársky — letectvo VSŠ
9526 6 elektrotechnický VSŠ
9526 6 01 elektrotechnický — pozemné vojsko VSŠ
9526 6 02 elektrotechnický — letectvo VSŠ
9526 7 elektrotechnický VSŠ
9526 7 01 elektrotechnický — pozemné vojsko VSŠ
9526 7 02 elektrotechnický — letectvo VSŠ
9563 6 ekonomický VSŠ
9563 7 ekonomický VSŠ
9528 6 chemický VSŠ
9528 6 01 chemický — technická chémia VSŠ
9528 6 02 chemický — aplikovaná chémia VSŠ
9528 7 chemický VSŠ
9528 7 01 chemický — technická chémia VSŠ
9528 7 02 chemický — aplikovaná chémia VSŠ
9571 6 vojenský manažment VSŠ
9571 7 vojenský manažment VSŠ
Vysvetlivky:
CH — do študijného odboru sa prijímajú len chlapci
D — do študijného odboru sa prijímajú len dievčatá
E — v študijnom odbore nemožno študovať externou formou
NDŠ — nadstavbové štúdium
PMŠ — pomaturitné štúdium
B — v študijnom odbore možno študovať len v SOŠ Policajného zboru — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
P — v študijnom odbore možno študovať len v SŠ požiarnej ochrany — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
S — v študijnom odbore možno študovať len v SŠ Zboru väzenskej a justičnej stráže — Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
V — v študijnom odbore pripravujú aj vojenské SŠ — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
VSŠ — v študijnom odbore možno študovať len vo vojenských SŠ — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
ODDIEL D
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
1 2 3
  BANÍCTVO
2153 4 baníctvo 2153 4
22 HUTNÍCTVO
2235 4 hutníctvo 2235 4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4 strojárstvo  
2414 4 01 strojárstvo — výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 4 01
2414 4 02 strojárstvo — obrábanie materiálov 2414 4 02
2414 4 03 strojárstvo — tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 2414 4 03
2415 4 plynárenstvo 2415 4
2416 4 požiarna technika 2416 4
2417 4 prevádzka strojov a zariadení 2417 4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2675 4 elektrotechnika  
2675 4 01 elektrotechnika — energetika 2675 4 01
2675 4 02 elektrotechnika — výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 4 02
2675 4 03 elektrotechnika — elektronické zariadenia 2675 4 03
2676 4 zariadenia oznamovacej techniky 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4 keramický priemysel 2731 4
2732 4 bižutériový priemysel 2732 4
2733 4 sklársky priemysel  
2733 4 01 sklársky priemysel — výroba skla 2733 4 01
2733 4 02 sklársky priemysel — zošľachťovanie skla 2733 4 02
2733 4 03 sklársky priemysel — optika 2733 4 03
2733 4 04 sklársky priemysel — brúsenie technického a šperkového kameňa 2733 4 04
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2857 4 spracúvanie kaučuku a plastov 2857 4
2858 4 priemyselná chémia  
2858 4 01 priemyselná chémia — chemickotechnologické procesy 2858 4 01
2858 4 02 priemyselná chémia — farmaceutická výroba 2858 4 02
2858 4 03 priemyselná chémia — výroba a spracúvanie papiera 2858 4 03
29 POTRAVINÁRSTVO
2959 4 potravinársky priemysel 2959 4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4 odevníctvo 3125 4
3139 4 textilný priemysel  
3139 4 01 textilný priemysel — prevádzka textilných strojov 3139 4 01
3139 4 02 textilný priemysel — textilná technológia 3139 4 02
3139 4 03 textilný priemysel — zošľachťovanie textílií 3139 4 03
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3245 4 kožušnícka konfekcia 3245 4
3246 4 kožiarska výroba  
3246 4 01 kožiarska výroba — výroba usní a kožušín 3246 4 01
3246 4 02 kožiarska výroba — výroba obuvi 3246 4 02
3246 4 03 kožiarska výroba — výroba koženej galantérie 3246 4 03
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3342 4 drevárska výroba 3342 4
3343 4 nábytkárska výroba  
3343 4 01 nábytkárska výroba — stolárstvo 3343 4 01
3343 4 02 nábytkárska výroba — čalúnnictvo 3343 4 02
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3454 4 polygrafický priemysel 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3659 4 stavebníctvo  
3659 4 01 stavebníctvo — výroba stavieb 3659 4 01
3659 4 02 stavebníctvo — technické zariadenie budov 3659 4 02
3660 4 vodné hospodárstvo 3660 4
37 DOPRAVA A POŠTY
3756 4 poštová prevádzka 3756 4
3757 4 dopravná prevádzka  
3757 4 01 dopravná prevádzka — cestná a mestská doprava 3757 4 01
3757 4 02 dopravná prevádzka — železničná doprava a preprava 3757 4 02
3757 4 03 dopravná prevádzka — lodná doprava 3757 4 03
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4 rastlinná výroba 4501 4
4502 4 živočíšna výroba  
4502 4 01 živočíšna výroba — chov hospodárskych zvierat 4502 4 01
4502 4 02 živočíšna výroba — rybárstvo 4502 4 02
4511 4 záhradníctvo 4511 4
4521 4 lesné hospodárstvo 4521 4
4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4526 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6401 4 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev  
6401 4 01 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev — výroba a služby 6401 4 01
6401 4 02 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev — ľudová a remeselná výroba 6401 4 02
6411 4 prevádzka obchodu  
6411 4 01 prevádzka obchodu — vnútorný obchod 6411 4 01
6411 4 02 prevádzka obchodu — propagácia 6411 4 02
6411 4 03 prevádzka obchodu — knižná kultúra 6411 4 03
6421 4 spoločné stravovanie 6421 4
6426 4 vlasová kozmetika 6426 4
6427 4 skladové hospodárstvo 6427 4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4 umeleckoremeselné práce 8501 4
8502 4 scénická tvorba 8502 4
Vysvetlivky:
Študijné odbory 8502 4 scénická tvorba a 6411 4 03 prevádzka obchodu — knižná kultúra sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.
Študijný odbor 8501 4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.
ODDIEL E
I. Sústava skupín študijných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
zameranie
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
1. roč. 2. a 3. roč.
1 2 3 4 5 6 7
22 HUTNÍCTVO
2275 2 hutník
2275 2 01 hutník — výroba koksu CH 12 8 2275 2 01 2235 4
2275 2 02 hutník — výroba železných kovov CH 12 8 2275 2 02 2235 4
2275 2 03 hutník — výroba neželezných kovov CH 12 8 2275 2 03 2235 4
2275 2 04 hutník — tvárnenie kovov CH 12 8 2275 2 04 2235 4, 2414 4 03
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2 zlievač CH 12 12 2401 2 2235 4, 2414 4 03
2423 2 nástrojár CH, D 12 12 2423 2 2414 4 01, 2414 4 02
2433 2 obrábač kovov
2433 2 01 obrábač kovov — univerzálne obrábanie CH, D 12 12 2433 2 01 2414 4 02
2433 2 02 obrábač kovov — sústruženie CH, D 12 12 2433 2 02 2414 4 02
2433 2 03 obrábač kovov — frézovanie CH, D 12 12 2433 2 03 2414 4 02
2433 2 04 obrábač kovov — brúsenie CH, D 12 12 2433 2 04 2414 4 02
2434 2 strojný kováč CH 12 12 2434 2 2414 4 03
2435 2 klampiar
2435 2 01 klampiar — strojárska výroba CH 12 12 2435 2 01 2414 4 01, 2414 4 03
2435 2 02 klampiar — stavebná výroba CH, D 12 122) 2435 2 02 2414 4 01, 2414 4 03, 3659 4 01
2436 2 modelár CH, D 12 12 2436 2 2414 4 02, 2414 4 03, 3343 4 01
2439 2 lakovník CH, D 12 12 2439 2 6401 4 01
2440 2 optik
2440 2 01 optik — prístrojová technika CH, D 12 12 2440 2 01 2414 4 01, 2733 4 03
2440 2 02 optik — okuliarová optika CH, D 12 12 2440 2 02 2414 4 01, 2733 4 03
2461 2 mechanik optických prístrojov CH, D 12 12 2461 2 2414 4 01
2463 2 hodinár CH, D 12 7 2463 2 2414 4 01, 2675 4 03
2464 2 strojný mechanik
2464 2 01 strojný mechanik — stroje a zariadenia CH, D 12 12 2464 2 01 2414 4 01, 2416 4, 2417 4
2464 2 02 strojný mechanik — oceľové konštrukcie CH 12 12 2464 2 02 2414 4 01
2464 2 03 strojný mechanik — výroba a montáž potrubia CH 12 12 2464 2 03 2414 4 01, 2417 4
2464 2 04 strojný mechanik — výroba a montáž kotlov CH 12 12 2464 2 04 2414 4 01, 2417 4
2464 2 05 strojný mechanik — okuliarová výroba CH, D 12 12 2464 2 05 2414 4 01, 2733 4 03
2464 2 06 strojný mechanik — traťové montáže CH 12 12 2464 2 06 2414 4 01, 2417 4
2465 2 strojník
2465 2 01 strojník — vrtné súpravy CH 12 15 2465 2 01 2417 4
2465 2 02 strojník — hutnícka druhovýroba kovov CH, D 12 10 2465 2 02 2417 4
2465 2 03 strojník — energetické zariadenia CH, D 12 10 2465 2 03 2417 4, 2675 4 01
2465 2 04 strojník — výroba stavebných látok CH, D 12 10 2465 2 04 2417 4
2465 2 05 strojník — duté sklo CH 12 12 2465 2 05 2417 4, 2733 4 01
2465 2 06 strojník — ploché sklo CH 12 10 2465 2 06 2417 4, 2733 4 01
2465 2 07 strojník — výroba krmív a úprava plodín CH, D 12 12 2465 2 07 2417 4
2465 2 08 strojník — drevárske polovýrobky CH, D 12 15 2465 2 08 2417 4, 3342 4
2465 2 09 strojník — konštrukčné dosky CH, D 12 15 2465 2 09 2417 4, 3342 4
2465 2 10 strojník — stavebné stroje CH 12 12 2465 2 10 2417 4
2465 2 11 strojník — vodohospodárske zariadenia CH 12 12 2465 2 11 2417 4, 3660 4
2465 2 12 strojník — traťové stroje CH 17 12 2465 2 12 2417 4
2465 2 13 strojník — lodná doprava CH 12 12 2465 2 13 2417 4, 3757 4 03
2465 2 14 strojník — výroba papiera CH, D 12 12 2465 2 14 2417 4, 2858 4 03
2465 2 15 strojník — spracúvanie papiera CH, D 12 12 2465 2 15 2417 4, 2858 4 03
2465 2 16 strojník — banské úpravne CH 17 12 2465 2 16 2417 4
2466 2 mechanik opravár
2466 2 01 mechanik opravár — plynárenské zariadenia CH 12 12 2466 2 01 2414 4 01, 2415 4, 2417 4
2466 2 02 mechanik opravár — stroje a zariadenia CH, D 12 12 2466 2 02 2414 4 01, 2416 4, 2417 4, 3454 4
2466 2 03 mechanik opravár — požiarna technika CH 12 12 2466 2 03 2414 4 01, 2416 4, 2417 4
2466 2 04 mechanik opravár — lesné stroje a zariadenia CH 12 10 2466 2 04 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 05 mechanik opravár — poľnohospodárska technika rastlinnej výroby CH 12 10 2466 2 05 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 06 mechanik opravár — poľnohospodárska technika živočíšnej výroby CH 12 10 2466 2 06 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 07 mechanik opravár — cukrovary a škrobárne CH, D 12 12 2466 2 07 2414 4 01, 2417 4
2466 2 08 mechanik opravár — renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo CH 12 12 2466 2 08 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 09 mechanik opravár — cestné motorové vozidlá CH, D 12 10 2466 2 09 2414 4 01, 2416 4, 2417 4, 3757 4 01
2466 2 10 mechanik opravár — koľajové vozidlá CH 12 12 2466 2 10 2414 4 01, 2417 4
2466 2 11 mechanik opravár — lietadlá CH 12 12 2466 2 11 2414 4 01
2466 2 12 mechanik opravár — banské stroje a zariadenia CH 17 13 2466 2 12 2153 4
2466 2 13 mechanik opravár — hutnícke zariadenia CH 12 12 2466 2 13 2414 4 03, 2235 4
2467 2 úpravár kovov
2467 2 01 úpravár kovov — tepelné spracúvanie CH 12 12 2467 2 01 2414 4 03
2467 2 02 úpravár kovov — pokovovanie CH 12 12 2467 2 02 2414 4 03
2468 2 nastavovač textilných strojov
2468 2 01 nastavovač textilných strojov — tkáčovne CH, D 12 12 2468 2 01 3139 4 01
2468 2 02 nastavovač textilných strojov — pradiarne CH, D 12 12 2468 2 02 3139 4 01
2468 2 03 nastavovač textilných strojov — pletiarne CH, D 12 12 2468 2 03 3139 4 01
2485 2 rytec kovov
2485 2 01 rytec kovov — tlačiace a raziace valce CH, D 12 7 2485 2 01 2414 4 02
2485 2 02 rytec kovov — nástroje a znaky CH, D 12 7 2485 2 02 2414 4 01, 2414 4 02, 6401 4 02
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2680 2 mechanik
2680 2 01 mechanik — vážiace zariadenia CH, D 12 12 2680 2 01 2414 4 01, 2675 4 03
2680 2 02 mechanik — zdvíhacie zariadenia CH 12 10 2680 2 02 2414 4 01, 2675 4 02
2680 2 03 mechanik — chladiace zariadenia CH, D 12 12 2680 2 03 2414 4 01, 2675 4 02
2680 2 04 mechanik — stroje a zariadenia CH, D 12 12 2680 2 04 2414 4 01, 2675 4 02
2680 2 05 mechanik — elektrotechnika CH, D 12 12 2680 2 05 2414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2680 2 06 mechanik — meracie prístroje a zariadenia CH, D 12 12 2680 2 06 2414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2680 2 07 mechanik — administratívna technika CH, D 12 12 2680 2 07 2414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2683 2 elektromechanik
2683 2 01 elektromechanik — banské stroje a zariadenia CH 12 10 2683 2 01 2153 4, 2675 4 01, 2675 4 02
2683 2 02 elektromechanik — oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia CH, D 12 10 2683 2 02 2675 4 03, 2676 4
2683 2 03 elektromechanik — rozvodné zariadenia CH, D 12 10 2683 2 03 2675 4 01, 2675 4 02
2683 2 04 elektromechanik — stroje a zariadenia CH, D 12 10 2683 2 04 2675 4 01, 2675 4 02
2686 2 mechanik elektronických zariadení CH, D 12 10 2686 2 2675 4 03
2687 2 autoelektrikár CH, D 12 10 2687 2 3757 4 01
2689 2 spojový mechanik
2689 2 01 spojový mechanik — oznamovacie siete CH 12 10 2689 2 01 2675 4 03, 2676 4
2689 2 02 spojový mechanik — spojovacie zariadenia CH, D 12 10 2689 2 02 2675 4 03, 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2735 2 keramik
2735 2 01 keramik — porcelán a keramika CH, D 17 12 2735 2 01 2731 4, 6401 4 02
2735 2 02 keramik — stavebná a žiaruvzdorná keramika CH, D 17 10 2735 2 02 2731 4
2735 2 03 keramik — brúsiace prostriedky CH, D 17 10 2735 2 03 2731 4
2735 2 04 keramik — elektrokeramika CH, D 17 10 2735 2 04 2731 4
2735 2 05 keramik — modelovanie CH, D 17 12 2735 2 05 2731 4
2755 2 maliar skla a keramiky
2755 2 01 maliar skla a keramiky — maľba skla CH, D 17 12 2755 2 01 2733 4 02
2755 2 02 maliar skla a keramiky — maľba a dekorácia keramiky CH, D 17 12 2755 2 02 2731 4, 6401 4 02
2756 2 sklár
2756 2 01 sklár — duté a lisované sklo CH 12 10 2756 2 01 2733 4 01
2756 2 02 sklár — výroba foriem CH 12 10 2756 2 02 2414 4 02, 2733 4 01
2756 2 03 sklár — technické sklo CH, D 12 10 2756 2 03 2733 4 01
2757 2 výrobca bižutérie
2757 2 01 výrobca bižutérie — sklená bižutéria CH, D 12 12 2757 2 01 2732 4
2757 2 02 výrobca bižutérie — kovová bižutéria CH, D 12 12 2757 2 02 2732 4
2759 2 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
2759 2 01 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — ozdobné predmety CH, D 12 15 2759 2 01 2732 4
2759 2 02 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — zapínadlá CH, D 12 12 2759 2 02 2732 4
2759 2 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — vianočné ozdoby CH, D 7 7 2759 2 03 2732 4
2783 2 brusič skla
2783 2 01 brusič skla — zabrusovanie a obrusovanie CH, D 12 12 2783 2 01 2733 4 02
2783 2 02 brusič skla — vybrusovanie CH, D 12 12 2783 2 02 2733 4 02
2783 2 03 brusič skla — rytie CH, D 12 10 2783 2 03 2733 4 02
2794 2 brusič technického a šperkového kameňa CH, D 12 12 2794 2 2732 4, 2733 4 04, 6401 4 02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2861 2 prevádzkový chemik
2861 2 01 prevádzkový chemik — priemyselná chémia CH, D 12 12 2861 2 01 2858 4 01
2861 2 02 prevádzkový chemik — výroba tukov a kozmetiky CH, D 12 12 2861 2 02 2858 4 01
2861 2 03 prevádzkový chemik — farmaceutická výroba CH, D 12 12 2861 2 03 2858 4 02
2866 2 gumár plastikár
2866 2 01 gumár plastikár — spracúvanie kaučuku CH, D 12 123) 2866 2 01 2857 4
2866 2 02 gumár plastikár — spracúvanie plastov CH, D 12 12 2866 2 02 2857 4
2873 2 textilný chemik
2873 2 01 textilný chemik — úprava textílií CH, D 12 12 2873 2 01 3139 4 03
2873 2 02 textilný chemik — farbenie textílií CH, D 12 12 2873 2 02 3139 4 03
2873 2 03 textilný chemik — potláčanie textílií CH, D 12 7 2873 2 03 3139 4 03
2874 2 garbiarsky chemik
2874 2 01 garbiarsky chemik — spracúvanie kože CH, D 12 10 2874 2 01 3246 4 01
2874 2 02 garbiarsky chemik — spracúvanie kožušníckych kožiek CH, D 12 10 2874 2 02 3246 4 01
2875 2 výrobca a spracúvateľ silikátových vláken CH, D 17 12 2875 2 2733 4 01
2876 2 chemik práčovní a čistiarní CH, D 12 12 2876 2 2858 4 01, 6401 4 01
2878 2 biochemik
2878 2 01 biochemik — mliekárska výroba CH, D 12 10 2878 2 01 2959 4
2878 2 02 biochemik — výroba piva a sladu CH, D 12 10 2878 2 02 2959 4
2878 2 03 biochemik — liehovarnícka výroba a výroba vína CH, D 12 10 2878 2 03 2959 4
29 POTRAVINÁRSTVO
2961 2 mlynár CH 12 10 2961 2 2959 4, 2417 4
2962 2 pekár CH, D 12 10 2962 2 2959 4
2964 2 cukrár CH, D 12 10 2964 2 2959 4, 6421 4
2965 2 cukrovinkár pečivár
2965 2 01 cukrovinkár pečivár — výroba cukroviniek CH, D 17 10 2965 2 01 2959 4
2965 2 02 cukrovinkár pečivár — výroba trvanlivého pečiva CH, D 17 10 2965 2 02 2959 4, 6422 4
2968 2 mäsiar údenár
2968 2 01 mäsiar údenár — spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov CH, D 12 10 2968 2 01 2959 4
2970 2 konzervár CH, D 12 10 2970 2 2959 4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2 pradiar
3143 2 01 pradiar — spracúvanie textilných vláken CH, D 12 12 3143 2 01 3139 4 02
3143 2 02 pradiar — výroba netkaných textílií CH, D 12 12 3143 2 02 3139 4 02
3145 2 plstiar
3145 2 01 plstiar — technické plsti CH, D 17 12 3145 2 01 3139 4 02
3145 2 02 plstiar — klobučnícke plsti CH, D 17 12 3145 2 02 3139 4 02
3146 2 tkáč
3146 2 01 tkáč — plošné textílie CH, D 12 12 3146 2 01 3139 4 02
3146 2 02 tkáč — kovové tkaniny a sitá CH, D 12 12 3146 2 02 3139 4 02
3149 2 výrobca textilných rukavíc CH, D 12 12 3149 2 3125 4
3150 2 prámikár CH, D 12 12 3150 2 3139 4 02
3151 2 pletiar CH, D 12 12 3151 2 3139 4 02
3152 2 krajčír
3152 2 01 krajčír — pánske odevy CH, D 12 12 3152 2 01 3125 4
3152 2 02 krajčír — dámske odevy CH, D 12 12 3152 2 02 3125 4
3177 2 strojná vyšívačka
3177 2 01 strojná vyšívačka — priemyselná výroba D 12 10 3177 2 01 3139 4 02
3177 2 02 strojná vyšívačka — zákazková výroba D 12 10 3177 2 02 3139 4 02
3181 2 klobučník
3181 2 01 klobučník — priemyselná výroba CH, D 17 12 3181 2 01 3139 4 02
3181 2 02 klobučník — zákazková výroba CH, D 17 12 3181 2 02 3139 4 02
3185 2 krajčírka
3185 2 01 krajčírka — odevná konfekcia a bielizeň D 12 12 3185 2 01 3125 4
3185 2 02 krajčírka — technická konfekcia D 12 12 3185 2 02 3125 4
3185 2 03 krajčírka — textilné hračky D 12 15 3185 2 03 3125 4
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3250 2 remenár sedlár CH, D 12 12 3250 2 3246 4 03
3251 2 kožušník
3251 2 01 kožušník — príprava kožušinových výrobkov CH, D 12 10 3251 2 01 3245 4
3251 2 02 kožušník — šitie a oprava kožušinových výrobkov CH, D 12 10 3251 2 02 3245 4
3253 2 rukavičkár
3253 2 01 rukavičkár — strihy CH, D 12 10 3253 2 01 3246 4 03
3253 2 02 rukavičkár — šitie CH, D 12 15 3253 2 02 3246 4 03
3272 2 zvrškár CH, D 12 12 3272 2 3246 4 02
3274 2 obuvník
3274 2 01 obuvník — priemyselná výroba CH, D 12 10 3274 2 01 3246 4 02
3274 2 02 obuvník — zákazková výroba a oprava obuvi CH, D 12 10 3274 2 02 3246 4 02
3274 2 03 obuvník — ortopedická obuv CH, D 7 10 3274 2 03 3246 4 02
3274 2 04 obuvník — obuvnícke polovýrobky CH, D 12 10 3274 2 04 3246 4 02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2 stolár
3355 2 01 stolár — výroba nábytku a zariadení CH, D 12 12 3355 2 01 3343 4 01
3355 2 02 stolár — stavebnostolárska výroba CH 12 12 3355 2 02 3343 4 01, 3242 4, 3659 4 01
3355 2 03 stolár — poľnohospodárska výroba CH 12 10 3355 2 03 3343 4 01, 3342 4
3355 2 04 stolár — priemyselné obrábanie dreva CH, D 12 12 3355 2 04 3342 4, 3343 4 01
3356 2 spracúvateľ prírodných pletív CH, D 12 10 3356 2 6401 4 01, 6401 4 02
3359 2 debnár CH 12 10 3359 2 3342 4
3362 2 kefár CH, D 17 15 3362 2 3342 4
3364 2 ramár pozlacovač CH, D 17 12 3364 2 6401 4 02
3367 2 výrobca športových potrieb CH, D 12 10 3367 2 3343 4 01
3368 2 mechanik hudobných nástrojov
3368 2 01 mechanik hudobných nástrojov —akordeóny a ústne harmoniky CH, D 12 12 3368 2 01 nie je určený
3368 2 02 mechanik hudobných nástrojov —klávesové nástroje CH, D 12 12 3368 2 02 nie je určený
3368 2 03 mechanik hudobných nástrojov —strunové nástroje CH, D 12 12 3368 2 03 nie je určený
3369 2 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
3369 2 01 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — bicie nástroje CH, D 12 12 3369 2 01 nie je určený
3369 2 02 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov —jazýčkové a perné nástroje CH, D 12 12 3369 2 02 nie je určený
3369 2 03 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — nátrubkové nástroje CH, D 12 12 3369 2 03 nie je určený
3369 2 04 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — strojivá CH, D 12 12 3369 2 04 nie je určený
3370 2 čalúnnik CH, D 12 12 3370 2 3343 4 02
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3468 2 pečiatkár CH, D 17 7 3468 2 6401 4 01
3470 2 tlačiar na maloofsetových strojoch CH, D 12 10 3470 2 3454 4
3472 2 lejár v polygrafii CH 7 7 3472 2 3454 4
3492 2 filmový laborant CH, D 7 10 3492 2 6401 4 01
3473 2 polygraf
3473 2 01 polygraf — sadzba CH, D 7 7 3473 2 01 3454 4
3473 2 02 polygraf — reprodukčná grafika CH, D 7 7 3473 2 02 3454 4
3473 2 03 polygraf — polygrafická montáž CH, D 7 7 3473 2 03 3454 4
3473 2 04 polygraf — tlač na polygrafických strojoch CH 7 7 3473 2 04 3454 4
3473 2 05 polygraf — dokončievacie spracovanie CH, D 7 7 3473 2 05 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3661 2 murár CH 12 12 3661 2 3659 4 01
3663 2 tesár CH 12 7 3663 2 3659 4 01
3664 2 železobetonár CH 12 10 3664 2 3659 4 01
3665 2 štukatér CH 12 7 3665 2 6401 4 01, 6401 4 02, 3659 4 01
3666 2 vodár meliorátor CH 17 10 3666 2 3659 4 01, 3660 4
3672 2 kamenár CH 12 10 3672 2 6401 4 01, 3659 4 01
3674 2 dlaždič — cestár CH 12 12 3674 2 3659 4 01
3675 2 maliar
3675 2 01 maliar — interiéry CH 12 10 3675 2 01 6401 4 01, 3659 4 01
3675 2 02 maliar — stavebná výroba CH 12 10 3675 2 02 6401 4 01, 3659 4 01
3676 2 izolatér CH 12 7 3676 2 3659 4 01
3677 2 pokrývač CH 12 72) 3677 2 3659 4 01
3678 2 inštalatér CH 12 7 3678 2 3659 4 02, 2414 4 01
3679 2 sklenár CH, D 12 10 3679 2 3659 4 01
3680 2 podlahár CH 12 7 3680 2 3659 4 01
3688 2 kominár CH 17 102) 3688 2 6401 4 01
37 DOPRAVA A POŠTY
3762 2 železničiar CH, D 12 12 3762 2 3757 4 02
3763 2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy CH, D 12 10 3763 2 3756 4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4560 2 pestovateľ
4560 2 01 pestovateľ — chmeliarstvo CH, D 12 12 4560 2 01 4501 4
4560 2 02 pestovateľ — ovocinárstvo a včelárstvo CH, D 12 12 4560 2 02 4501 4, 4511 4
4560 2 03 pestovateľ — šľachtenie a semenárstvo CH, D 12 12 4560 2 03 4501 4, 4511 4
4560 2 04 pestovateľ — vinohradníctvo CH, D 12 12 4560 2 04 4501 4, 4511 4
4561 2 poľnohospodár
4561 2 01 poľnohospodár — mechanizácia CH 12 10 4561 2 01 4526 4
4561 2 02 poľnohospodár — farmárstvo CH, D 12 12 4561 2 02 4501 4, 4502 4
4561 2 03 poľnohospodár — služby CH, D 12 12 4561 2 03 nie je určený
4571 2 záhradník CH, D 12 12 4571 2 4511 4
4575 2 mechanizátor lesnej výroby CH 17 10 4575 2 4521 4
4576 2 mechanizátor rastlinnej výroby CH 12 10 4576 2 4501 4, 4526 4
4577 2 hydinár CH, D 12 12 4577 2 2959 4, 4502 4 01
4578 2 rybár CH 12 7 4578 2 4502 4 02
4580 2 chovateľ
4580 2 01 chovateľ — chov hospodárskych zvierat CH, D 12 10 4580 2 01 4502 4 01
4580 2 02 chovateľ — chov koní a jazdectvo CH, D 12 7 4580 2 02 4502 4 01
4580 2 03 chovateľ — chov oviec CH, D 12 10 4580 2 03 4502 4 01
4580 2 04 chovateľ — chov kožušinových a laboratórnych zvierat CH, D 12 10 4580 2 04 4502 4 01
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6451 2 aranžér CH, D 12 124) 6451 2 6411 4 02
6452 2 fotograf CH, D 17 12 6452 2 6401 4 01, 6401 4 02
6453 2 knihár
6453 2 01 knihár — ručná výroba CH, D 12 7 6453 2 01 3454 4
6453 2 02 knihár — priemyselná výroba CH, D 12 12 6453 2 02 3454 4
6456 2 kaderník CH, D 17 10 6456 2 6426 4
6460 2 predavač
6460 2 01 predavač — potravinársky tovar CH, D 12 10 6460 2 01 6411 4 01
6460 2 02 predavač — rozličný tovar CH, D 12 10 6460 2 02 6411 4 01
6460 2 03 predavač — elektrotechnický tovar CH, D 12 8 6460 2 03 6411 4 01
6460 2 04 predavač — drogériový tovar CH, D 12 10 6460 2 04 6411 4 01
6460 2 05 predavač — motorové vozidlá CH, D 12 10 6460 2 05 6411 4 01
6460 2 06 predavač — stavebniny a remeselnícke potreby CH, D 12 8 6460 2 06 6411 4 01
6460 2 07 predavač — textil a odevy CH, D 12 10 6460 2 07 6411 4 01
6460 2 08 predavač — obuv a kožená galantéria CH, D 12 10 6460 2 08 6411 4 01
6460 2 09 predavač — domáce potreby CH, D 12 10 6460 2 09 6411 4 01
6460 2 10 predavač — drobný tovar CH, D 12 8 6460 2 10 6411 4 01
6460 2 11 predavač — hodiny a klenoty CH, D 12 8 6460 2 11 6411 4 01
6460 2 12 predavač — nábytok a bytové zariadenie CH, D 12 8 6460 2 12 6411 4 01
6480 2 operátor skladovania
6480 2 01 operátor skladovania — hutnícke a strojárske výrobky CH, D 12 10 6480 2 01 2417 4, 6427 4
6480 2 02 operátor skladovania — obchod CH, D 12 10 6480 2 02 6427 4
6490 2 kuchár čašník, kuchárka servírka
6490 2 01 kuchár čašník, kuchárka servírka — príprava jedál CH, D 12 8 6490 2 01 6421 4
6490 2 02 kuchár čašník, kuchárka servírka — obsluha CH, D 12 8 6490 2 02 6421 4
6490 2 03 kuchár čašník, kuchárka servírka — pohostinstvo CH, D 12 8 6490 2 03 6421 4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2 umelecký kováč a zámočník CH 8 8 8541 2 8501 4
8545 2 zlatník a klenotník CH, D 12 10 8545 2 6401 4 02, 8501 4
8555 2 umelecký rezbár CH, D 8 8 8555 2 8501 4
8557 2 umelecký stolár CH, D 8 8 8557 2 8501 4
8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér CH, D 8 8 8559 2 8501 4
8571 2 umelecká vyšívačka D 8 8 8571 2 6401 4 02, 8501 4
8572 2 umelecká čipkárka D 8 8 8572 2 6401 4 02, 8501 4
8582 2 umelecký krajčír CH, D 8 8 8582 2 8501 4
II. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich odborov podľa doterajších predpisov Kód príslušného 3-ročného učebného odboru
1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6 7
21 BANÍCTVO
2172 2 povrchové dobývanie CH 12 12 2172 2 nie je určený
22 HUTNÍCTVO
2276 2 hutnícka výroba CH, D 12 10 2276 2 2275 2, 2465 2 01
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2475 2 prevádzka energetických výrobní CH 12 10 2475 2 2465 2 03
2476 2 stavba rozvodných zariadení CH 12 10 2476 2 2683 2 03
2477 2 obrábanie kovov CH, D 12 12 2477 2 2433 2
2478 2 strojárska výroba CH, D 12 12 2478 2 2466 2 02, 2464 2 01
2479 2 povrchová úprava CH, D 12 12 2479 2 2467 2
2480 2 zlievárenská výroba CH, D 12 12 2480 2 2401 2
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2691 2 elektrotechnická výroba CH, D 12 12 2691 2 2683 2 04, 2686 2
2693 2 spojové montáže a opravy CH, D 12 10 2693 2 2689 2
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2781 2 keramická výroba CH, D 12 12 2781 2 2735 2
2782 2 sklárska výroba CH, D 7 7 2782 2 2756 2, 2783 2
2788 2 výroba bižutérie CH, D 7 7 2788 2 2757 2, 2759 2
2789 2 výroba stavebných látok CH, D 7 7 2789 2 2465 2 04
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2883 2 výroba umelých kvetín CH, D 7 7 2883 2 2735 2 01
2884 2 gumárska a plastikárska výroba CH, D 12 12 2884 2 2866 2
2885 2 chemická výroba CH, D 12 12 2885 2 2861 2
2892 2 spracúvanie papiera CH, D 12 12 2892 2 2465 2 15
29 POTRAVINÁRSTVO
2982 2 potravinárska výroba CH, D 12 12 2982 2 2878 2, 2962 2, 2964 2, 2965 2, 2968 2, 2970 2
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 2 výroba konfekcie CH, D 17 12 3178 2 3152 2, 3185 2
3179 2 textilná výroba CH, D 12 12 3179 2 3146 2 01
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3282 2 výroba obuvi CH, D 12 12 3282 2 3272 2, 3274 2
3283 2 výroba koženej galantérie CH, D 12 12 3283 2 3253 2, 3250 2
3284 2 kožušnícka výroba CH, D 12 12 3284 2 3251 2 02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3382 2 košikárska výroba CH, D 12 7 3382 2 3356 2
3383 2 spracúvanie dreva CH, D 12 12 3383 2 3355 2
3384 2 čalúnnická výroba CH, D 12 12 3384 2 3370 2
3385 2 výroba kancelárskych potrieb CH, D 12 12 3385 2 nie je určený
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3490 2 polygrafická výroba CH, D 12 7 3490 2 3470 2, 6453 2
3494 2 výroba gramofónových platní a magnetofónových kaziet CH, D 7 12 3494 2 2866 2
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3686 2 stavebná výroba CH 12 12 3686 2 3664 2, 3661 2
3687 2 kominárske služby5) CH 7 7 3687 2 3688 2
37 DOPRAVA A POŠTY
3772 2 doprava CH 12 12 3772 2 2762 2, 2683 2 02
3773 2 spojová prevádzka CH, D 12 10 3773 2 3763 2
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 2 poľnohospodárska výroba CH, D 12 12 4572 2 4580 2, 4576 2
4579 2 lesná výroba CH, D 17 12 4579 2 4575 2
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 2 technické služby v autoservise CH 10 10 6449 2 2466 2 09
6450 2 prevádzka práčovní a čistiarní CH, D 10 10 6450 2 2876 2
6457 2 laboratórne práce vo fotografii CH, D 10 10 6457 2 6452 2
ODDIEL F
Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
Určený pre chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6
21 BANÍCTVO
2172 0 povrchové dobývanie CH 12 12 2172 0
22 HUTNÍCTVO
2276 0 hutnícka výroba CH, D 10 10 2276 0
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2475 0 prevádzka energetických výrobní CH 12 10 2475 0
2476 0 stavba rozvodných zariadení CH 12 10 2476 0
2477 0 obrábanie kovov CH, D 12 12 2477 0
2478 0 strojárska výroba CH, D 12 12 2478 0
2479 0 povrchová úprava CH, D 12 12 2479 0
2480 0 zlievárenská výroba CH 12 12 2480 0
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2691 0 elektrotechnická výroba CH, D 12 12 2691 0
2693 0 spojové montáže a opravy CH, D 12 10 2693 0
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2781 0 keramická výroba CH, D 12 12 2781 0
2782 0 sklárska výroba CH, D 7 7 2782 0
2788 0 výroba bižutérie CH, D 7 7 2788 0
2789 0 výroba stavebných látok CH, D 7 7 2789 0
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2884 0 gumárska a plastikárska výroba CH, D 12 12 2884 0
2885 0 chemická výroba CH, D 12 12 2885 0
2892 0 spracúvanie papiera CH, D 12 12 2892 0
29 POTRAVINÁRSTVO
2982 0 potravinárska výroba CH, D 12 12 2982 0
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0 výroba konfekcie CH, D 17 12 3178 0
3179 0 textilná výroba CH, D 12 12 3179 0
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3282 0 výroba obuvi CH, D 12 12 3282 0
3283 0 výroba koženej galantérie CH, D 12 12 3283 0
3284 0 kožušnícka výroba CH, D 12 12 3284 0
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3382 0 košikárska výroba CH, D 12 7 3382 0
3383 0 spracovanie dreva CH, D 12 12 3383 0
3384 0 čalúnnická výroba CH, D 12 12 3384 0
3385 0 výroba kancelárskych potrieb CH, D 12 12 3385 0
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3490 0 polygrafická výroba CH, D 12 7 3490 0
3494 0 výroba gramofónových platní a magnetofónových kaziet CH, D 7 12 3494 0
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3686 0 stavebná výroba CH 12 12 3686 0
37 DOPRAVA A POŠTY
3772 0 doprava CH 12 12 3772 0
3773 0 spojová prevádzka CH, D 12 10 3773 0
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0 poľnohospodárska výroba CH, D 12 12 4572 0
4579 0 lesná výroba CH, D 17 12 4579 0
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0 technické služby v autoservise CH 10 10 6449 0
6450 0 prevádzka práčovní a čistiarní CH, D 10 10 6450 0
1)
§ 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2)
§ 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
3)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou.
4)
Vyhláška č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.
5)
§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
6)
7)
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.
§ 37 školského zákona.
8)
Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým ženám, matkám do 9. mesiaca po pôrode a mladistvým (Zvesti MŠ SSR a MK SSR 1976 zošit 3).
9)
§ 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
10)
§ 13 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
12)
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. V/3-190/71-7208-šm o odmeňovaní pracovníkov počas zaškoľovania, registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.
13)
Nariadenie vlády ČSSR č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.
14)
Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (č. 37/1977 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.
15)
Úprava Ministerstva školstva SSR z 10. mája 1977 č. 4975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.
16)
Úprava MŠ SSR a MZ SSR z 8. 2. 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní v znení úpravy z 29. júla 1985 č. 9051/1985-412 registrovaná v čiastke 13/1983 Zb. a v čiastke 18/1985 Zb.
1)
Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.
1)
Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.
2)
V 3. ročníku pri práci vo výškach 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
3)
V blokoch učiva o vulkanizácii je najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
4)
Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5)
Učebný odbor je určený len na štúdium popri zamestnaní.