80/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1991 do 08.03.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
z 30. januára 1991
o stredných školách
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4§ 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2; § 14 ods. 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška upravuje sústavu študijných a učebných odborov v stredných školách, zriaďovanie a zrušovanie gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť (ďalej len „stredné školy“), typy stredných odborných škôl, plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách, pravidlá správania žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu, dĺžku a organizáciu štúdia popri zamestnaní, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov a pomaturitné štúdium.
§ 2
Typy stredných škôl
(1)
Stredné školy poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Určujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná rybárska škola, stredná zdravotnícka škola, obchodná škola, obchodná akadémia, hotelová škola, stredná sociálnoprávna škola, stredná knihovnícka škola, stredná pedagogická škola, dievčenská odborná škola, škola úžitkového výtvarníctva a konzervatórium.
§ 3
Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl
(1)
Stredné školy sa zriaďujú a zrušujú podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva),1) ak ide o stredné zdravotnícke školy, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).2)
(2)
Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov môžu orgány štátnej správy v školstve, ktoré školy odborne riadia, zriaďovať školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sa inak poskytuje od 5. ročníka základnej školy a v strednej škole.
(3)
Stredné školy sa zaraďujú do siete stredných škôl. V sieti sa uvádza ich územné rozmiestnenie, druhy a typy, študijné a učebné odbory a pri stredných odborných učilištiach, súkromných a cirkevných školách aj ich zriaďovateľ alebo zriaďovatelia. Pri školách s iným vyučovacím jazykom alebo školách s triedami s iným vyučovacím jazykom ako slovenským sa uvádza aj vyučovací jazyk.
(4)
Návrhy na úpravu siete gymnázií a stredných odborných škôl v oblasti svojej pôsobnosti na jednotlivé školské roky predkladajú orgány štátnej správy ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva vždy do 5. januára roku, v ktorom sa úprava siete má vykonať.
(5)
Školské priestory, učebné a ďalšie zariadenia strednej školy sa vybavujú podľa technických a hygienických noriem. Ak škola nemá potrebné učebné a ďalšie zariadenia, riaditeľ školy zabezpečí ich prenájom od iných organizácií.
(6)
Riaditeľ strednej školy môže priestory a vybavenie školy prenajať iným organizáciám na činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.
(7)
Na čelnej stene úradných miestností a vo všetkých učebniach sa umiestňuje obraz prezidenta ČSFR.
§ 4
Zriaďovanie a zrušovanie tried
(1)
V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov a označujú sa arabskými číslicami a veľkými písmenami. Triedy gymnázií s dĺžkou štúdia viac ako štyri roky sa môžu označovať tiež tradičnými latinskými názvami a veľkými písmenami. Počty žiakov v triedach športovej školy upravujú osobitné predpisy.3) V školách na národnostne zmiešaných územiach môže orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi, na žiadosť riaditeľa školy výnimočne povoliť aj zriadenie triedy s menším počtom žiakov ako 17, nie však menším ako 12.
(2)
V stredných odborných učilištiach sa zriaďujú triedy denného štúdia pri celkovom počte žiakov v triede podľa odseku 1, spoločné triedy denného štúdia pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu aspoň 10 žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru. Pri početne málo zastúpených študijných odboroch a učebných odboroch a v odboroch, kde sa nezíska plánovaný počet žiakov, môže orgán štátnej správy v školstve, ktorý stredné odborné učilište odborne riadi, povoliť zriadenie skupiny s menej ako 10 žiakmi alebo takúto skupinu ponechať pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 1, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.
(3)
Ak klesne počet žiakov pod 15, v školách na národnostne zmiešaných územiach pod 10 žiakov, trieda sa na konci školského roku zruší.
(4)
V štúdiu popri zamestnaní sa zriaďujú triedy s počtom najmenej 15 a najviac 30 študujúcich. Ak klesne počet žiakov pod 10, trieda sa na konci školského roku zruší a študujúci sa preradia do inej triedy štúdia popri zamestnaní alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium externe; ak počet študujúcich neklesne pod 10, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi, môže v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä v posledných ročníkoch, ponechať triedy s najmenej 8 študujúcimi. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú k začiatku školského roku.
(5)
V stredných odborných učilištiach sa môžu zriaďovať spoločné triedy štúdia popri zamestnaní aj pre 2 – 3 rozdielne študijné alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno zriadiť 2 – 3 oddelenia s najmenej 8 študujúcimi v každom oddelení, pri dodržaní celkového počtu študujúcich v triede podľa odseku 1. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.
(6)
Trieda externého štúdia sa môže zriadiť pre najmenej 15 študujúcich.
(7)
V strednej škole, kde sú zriadené aspoň dve triedy diaľkového štúdia s aspoň 40 študujúcimi, môže zriadiť riaditeľ školy so súhlasom orgánu štátnej správy v školstve, ktorý školu odborne riadi, konzultačné stredisko.
(8)
Na vybraných stredných školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých žiakov. Prijímanie žiakov, počty žiakov v triede a organizácia výchovnovzdelávacej činnosti sa riadi osobitným predpisom.4)
§ 5
Názvy stredných škôl
(1)
Názov strednej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a úradného názvu sídla školy, vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy. Ak bol strednej škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti škôl.
(2)
Stredná škola, ktorá popri triedach s vyučovacím jazykom slovenským má aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, má vo svojom názve druh alebo typ školy uvedený v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku.
(3)
Ak škola má iba triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, je v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Sídlo školy sa uvádza iba v slovenskom jazyku.
DRUHÁ ČASŤ
RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
§ 6
Riaditeľ strednej školy
(1)
Strednú školu riadi riaditeľ školy. Riaditeľa školy zriadenej školskou správou vymenúva a odvoláva na návrh rady školy riaditeľ príslušnej školskej správy. Riaditeľa strednej školy, ktorú nezriadila školská správa, vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.5) Riaditeľ zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň, výsledky práce a hospodárenie školy.
(2)
Riaditeľ školy podľa druhu, typu a veľkosti školy po vyjadrení rady školy6) vymenúva:
a)
na gymnáziu zástupcu (zástupcov) pre výchovu a vzdelávanie, zástupcu pre ekonomicko-technické veci,
b)
na strednej odbornej škole zástupcu pre všeobecnovzdelávacie predmety, zástupcu pre odborné predmety, zástupcu pre ekonomicko-technické a administratívno-správne veci,
c)
na stredných odborných učilištiach zástupcu (zástupcov) pre teoretické vyučovanie, zástupcu pre praktické vyučovanie, zástupcu pre výchovu mimo vyučovania a zástupcu pre technicko (prevádzkovo) – ekonomické veci,
d)
výchovného poradcu.
(3)
Riaditeľ školy na všetkých školách určuje triednych učiteľov. Vedúcich metodických útvarov alebo predmetových komisií určuje na základe návrhov jednotlivých predmetových komisií a metodických útvarov.
(4)
Riaditeľ strednej školy zriaďuje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada, poradný zbor, metodické útvary alebo predmetové komisie a ďalšie podľa potrieb a podmienok školy. Na stredných odborných učilištiach umeleckoremeselných, školách úžitkového výtvarníctva a konzervatóriách (ďalej len „umelecké školy“) zriaďuje aj umeleckú radu. Riaditeľ vydáva vnútorný poriadok školy.
(5)
Riaditeľ umožní zriadenie a činnosť žiackej rady.
Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
§ 7
(1)
Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej len „povinné predmety“), a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
(2)
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“) triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom vychovávateľa.
(3)
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo jeho vychovávateľom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára.
(4)
Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
(5)
Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 až 4.
(6)
Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
§ 8
(1)
Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho, zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov7).
(2)
Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ strednej školy.
(3)
Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy8) nezakazujú.
(4)
V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
(5)
Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.
(6)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac jeden rok na príbuznej škole v zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov.
§ 9
Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru
(1)
Prestup na inú strednú školu,9) na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, prestup prerokuje riaditeľ školy s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Ak v dôsledku prestupu na inú školu má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa žiak má pripravovať.
(2)
Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy9) povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku, u žiaka stredného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa pripravuje. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(3)
Zmena študijného odboru alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.
§ 10
Prerušenie štúdia
(1)
Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.10) Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
(2)
Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo, ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov8) alebo ak praktické vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.
(3)
Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.
(4)
K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.
§ 11
Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka
(1)
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
(2)
Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.
§ 12
Zanechanie štúdia
(1)
Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
(2)
Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, informuje riaditeľ stredného odborného učilišťa o zanechaní štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.
(3)
Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
TRETIA ČASŤ
PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
§ 13
Pravidlá správania žiakov
(1)
Žiaci majú tieto povinnosti:
a)
osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,
b)
osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,
c)
chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
d)
byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,
e)
šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
f)
dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy.
(2)
Žiakom je zakázané:
a)
fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,
b)
prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
c)
prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
§ 14
Výchovné opatrenia
(1)
Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
(2)
Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ strednej školy alebo orgán štátnej správy; môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
(3)
Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:
a)
napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania,
b)
pokarhanie od riaditeľa školy,
c)
ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
(4)
Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
(5)
V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia.
(6)
Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. U žiaka stredného odborného učilišťa, riaditeľ informuje o vylúčení žiaka zo štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.
§ 15
Hodnotenie a klasifikácia
(1)
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.
(2)
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.
(3)
Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.
(4)
Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
(5)
Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.
(6)
Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.
§ 16
Celkové hodnotenie
(1)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
(2)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
a)
prospel s vyznamenaním,
b)
prospel veľmi dobre,
c)
prospel,
d)
neprospel.
(3)
Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
(4)
Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.
(5)
Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
(6)
Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.
§ 17
Opravné skúšky
(1)
Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
(2)
Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
(3)
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky
a)
podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 15 ods. 5 do 15. októbra,
b)
podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
(4)
Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
§ 18
Komisionálne skúšky
(1)
Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálej skúšky v týchto prípadoch:
a)
keď koná rozdielovú skúšku,
b)
keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c)
keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy,
d)
keď koná opravné skúšky,
e)
pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
f)
keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5,
g)
v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,
h)
pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka na umeleckých školách,
(2)
Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 19
Vyučovanie na stredných školách
(1)
Stredné školy vo svojej výchovnovzdelávacej činnosti zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania diferencovane, podľa jednotlivých druhov stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.
(2)
Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňujú podľa schválených učebných plánov a učebných osnov. Vyučovací predmet môže mať teoretický, praktický alebo kombinovaný charakter a jemu zodpovedajúce formy vyučovania. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie môže prebiehať súbežne, striedavo alebo cyklicky.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravovať počty vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ich obsah v rozsahu určenom v učebnom pláne.
(4)
Riaditeľ strednej školy môže v súlade s požiadavkami praxe alebo územného celku navrhnúť a so súhlasom ministerstva školstva zaviesť nový študijný alebo učebný odbor (okrem odborov uvedených v prílohe A, B, C, D, E, F), alebo učebné zameranie alebo jednotlivé vyučovacie predmety; ak ide o stredné odborné učilište návrh prerokuje aj s príslušným orgánom.11)
(5)
Riaditeľ strednej školy zabezpečí na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie v súlade s učebným plánom delenie tried na skupiny (na umeleckých školách aj v oddeleniach), pričom počet skupín (oddelení) a počet žiakov v skupine určuje podľa charakteru vyučovaného predmetu a podmienok školy a podľa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
(6)
Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, prax (učebná prax, odborná prax a umelecká prax).
(7)
Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školách, v školských zariadeniach, v orgánoch, organizáciách, v iných zariadeniach a na pracoviskách praktického vyučovania.
(8)
Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať v orgánoch, organizáciách alebo u občanov, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá obsahuje najmä
a)
druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní,
b)
miesto konania praktického vyučovania,
c)
časový rozvrh praktického vyučovania, jeho dĺžku a deň jeho začatia,
d)
počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
e)
pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných pracovných prostriedkov),
f)
spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu,
g)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
h)
počet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.
(9)
Žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí pri praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, patrí odmena ako žiakom stredných odborných učilíšť.
(10)
Ak niektoré z činností podľa odseku 1 zabezpečuje stredná škola mimo svojho sídla, zriadi riaditeľ strednej školy odlúčené pracovisko ako organizačnú súčasť školy. Odlúčené pracovisko riadi jeho vedúci, ktorého do funkcie vymenúva riaditeľ školy. Odlúčené pracovisko teoretického vyučovania do počtu 7 tried riadi vedúci učiteľ. Odlúčené pracovisko praktického vyučovania do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy riadi hlavný majster odbornej výchovy.
§ 20
Povinnosti orgánov, organizácií a občanov pri praktickom vyučovaní
(1)
Orgány, organizácie a občania (ďalej len „organizácia“), u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sú povinné pre praktické vyučovanie utvárať potrebné podmienky, bezplatne poskytovať učebné pomôcky a uhrádzať osobné a vecné náklady spojené s praktickým vyučovaním.
(2)
Organizácie uvoľňujú pre praktické vyučovanie osvedčených a odborne vyspelých pracovníkov (ďalej len „inštruktori“). Inštruktori sú ustanovovaní a odmeňovaní podľa osobitných predpisov.12)
§ 21
Starostlivosť o žiakov gymnázií a stredných odborných škôl pri praktickom vyučovaní
(1)
Pri praktickom vyučovaní organizácia poskytuje, prípadne zabezpečuje žiakom závodné stravovanie za rovnakých podmienok ako svojim pracovníkom.13)
(2)
Žiakom, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní a praktickej časti maturitnej skúšky mimo sídla školy, uhrádza sa cestovné do miesta konania a späť z prostriedkov školy. Uhrádza sa iba preukázané cestovné za vlak v druhej vozňovej triede alebo za autobus.
(3)
Žiakom, ktorí nebývajú v mieste konania praktického vyučovania, a nemožno od nich vyžadovať, aby dochádzali denne, je organizácia povinná zabezpečiť bezplatné ubytovanie, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám na hromadné ubytovanie.14)
§ 22
Odborný výcvik žiakov stredných odborných učilíšť
(1)
Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.
(2)
Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v skupinách. Vyučuje sa na stredných odborných učilištiach, na strediskách praktického vyučovania alebo na prevádzkových pracoviskách organizácií schválených riaditeľom stredného odborného učilišťa alebo vedúcim strediska praktického vyučovania. Na pracoviskách organizácií, prípadne i na pracoviskách stredných odborných učilíšť alebo stredísk praktického vyučovania sa precvičovanie zručností žiakov môže vykonávať pod vedením a dozorom inštruktorov. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje majster odbornej výchovy, ktorý vyučuje príslušnú skupinu žiakov. Inštruktor vedie najviac troch žiakov.
(3)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania je uvedený v oddiele A, E a F prílohy. Ak sa odborný výcvik vykonáva na pracoviskách pod vedením a dozorom inštruktorov, môže riaditeľ stredného odborného učilišťa alebo vedúci strediska praktického vyučovania podľa charakteru učebného alebo študijného odboru a rozmiestnenia pracovísk určiť na jedného majstra odbornej výchovy až 40 žiakov.
§ 23
Cvičenia
Cvičenia sa konajú ako súčasť vyučovacích predmetov alebo ako samostatné vyučovacie predmety, na ktorých si žiaci overujú a prehlbujú teoretické poznatky, nacvičujú a získavajú zručnosti pri technologických, technických, ekonomických, grafických a iných činnostiach, v stredných zdravotníckych školách aj pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
§ 24
Prax žiakov stredných škôl
(1)
Prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov ako samostatný predmet alebo ako súvislá odborná alebo umelecká prax.
(2)
Pri praxi žiaci získavajú základné zručnosti a návyky v odbore svojej prípravy.
(3)
V študijných odboroch skupiny Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a v študijných odboroch skupiny Veterinárne vedy sú žiaci povinní absolvovať časť praxe v rozsahu stanovenom v učebnom pláne, v období hlavných prázdnin.
§ 25
Výchova a starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania
(1)
Výchova v čase mimo vyučovania v stredných školách poskytuje žiakom aktívny oddych a využitie voľného času, rozvíja ich schopnosti, nadanie a záujmy, upevňuje ich zdravie, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primerane ich veku, pomáha im pri príprave na vyučovanie a pri voľbe povolania.
(2)
K starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania patrí ubytovanie, stravovanie a utváranie podmienok pre prípravu žiakov na vyučovanie; poskytuje sa žiakom ubytovaným v domovoch mládeže.
(3)
Výchovu v čase mimo vyučovanie v stredných odborných učilištiach a v strediskách praktického vyučovania uskutočňujú vychovávatelia a inštruktori pre telesnú výchovu. Ich počet sa stanoví takto:
a)
u žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, sa ustanoví na 30 žiakov jeden vychovávateľ, pritom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nie je nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov; okrem toho sa môžu ustanoviť traja pomocní vychovávatelia na nočné služby a služby počas sviatkov,
b)
u žiakov, ktorým sa neposkytuje ubytovanie, sa ustanoví jeden vychovávateľ na počet 80 a na každý začatý počet 80 žiakov ďalší vychovávateľ,
c)
inštruktor pre telesnú výchovu sa ustanovuje pre 100 – 200 žiakov a na každý začatý počet 200 žiakov ďalší inštruktor; inštruktor pre telesnú výchovu sa do počtu vychovávateľov nezapočítaval,
d)
v strediskách praktického vyučovania, ktoré majú menej ako 80 neubytovaných žiakov sa funkcia vychovávateľa môže kumulovať s funkciou inštruktora telesnej výchovy, prípadne s funkciou majstra odbornej výchovy
§ 26
Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka
(1)
Vyučovacia hodina teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút; ak sa cvičenie alebo prax uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, trvá 60 minút.
(2)
Spravidla po tretej vyučovacej hodine je dvadsaťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže výnimočne riaditeľ strednej školy zaviesť maximálne dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej dvadsaťminútovej prestávky. Medzi vyučovacími hodinami 2-3 hodinových laboratórnych prác nemusí byť prestávka.
(3)
Vyučovacie hodiny cvičení alebo praxe a hlavných odborných predmetov sa podľa povahy a časovej náročnosti vyučovania spájajú v stredných poľnohospodárskych školách až do 6 hodinových celkov, v stredných zdravotníckych školách sa vyučovacie hodiny cvičení z odborných vyučovacích predmetov uskutočňovaných spravidla v zdravotníckych zariadeniach môžu spájať najviac do 7 hodinových celkov. Ak sa cvičenia alebo učebná prax uskutočňujú v školských zariadeniach alebo v prevádzkach organizácií, majú žiaci rovnaké prestávky ako pracovníci týchto školských zariadení alebo organizácií.
(4)
Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa ukončí najneskôr do osemnástej hodiny. Teoretické vyučovanie v stredných odborných učilištiach s dvojsmenným vyučovaním, v štúdiu popri zamestnaní a v kombinovanom štúdiu skončí najneskôr do dvadsiatej hodiny.
(5)
Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov (okrem športovej prípravy) najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V diaľkovom štúdiu môže mať študujúci v jednom dni najviac osem konzultačných hodín.
(6)
V odbornom výcviku žiakov stredných odborných učilíšť je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín, v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných odborov a učebných odborov s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac sedem hodín.
(7)
Vyučovacia hodina v odbornom výcviku trvá 60 minút. Vyučovací deň sa začína spravidla o siedmej hodine; u žiakov druhého ročníka môže začať najskôr o šiestej hodine a u žiakov vyšších ročníkov najskôr o piatej hodine. Vyučovací deň sa skončí najneskôr o dvadsiatej hodine, u žiakov tretích a štvrtých ročníkov sa môže skončiť o dvadsiatej druhej hodine. Riaditeľ stredného odborného učilišťa upraví rozvrh vyučovania tak, aby medzi jednotlivými vyučovacími dňami mali žiaci odpočinok aspoň 12 hodín.
(8)
Po dvoch hodinách odborného výcviku je najmenej desaťminútová prestávka alebo najneskôr po piatich hodinách tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v prevádzkach organizácií, vrátane prevádzok organizácií vyčlenených pre stredné odborné učilištia, majú prestávky zhodné s prestávkami pracovníkov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.
(9)
Pri praxi žiakov gymnázií a stredných odborných škôl, ak sa nekoná v školských dielňach, trvá vyučovacia hodina 60 minút. Žiaci prvého a druhého ročníka môžu mať v jednom dni najviac šesť hodín praxe, žiaci vyšších ročníkov najviac sedem hodín. Dopoludňajšie vyučovanie žiakov 1. a 2. ročníka sa začína najskôr o šiestej hodine, žiakov vyšších ročníkov výnimočne aj skôr ako o šiestej hodine. U žiakov prvého a druhého ročníka sa zaraďuje po dvoch hodinách praxe desaťminútová, po troch hodinách praxe pätnásť až tridsaťminútová prestávka. U žiakov vyšších ročníkov sú prestávky zhodné s prestávkami pre pracovníkov organizácie, kde žiaci konajú odbornú prax. Dĺžka prestávok sa započítava do doby odbornej praxe v príslušnom dni.
(10)
Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania upravujú po dohode s hygienikom podrobnejšiu organizáciu vyučovania vo vnútornom poriadku školy alebo strediska praktického vyučovania.
§ 27
Exkurzie a školské výlety
(1)
Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách.
(2)
Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.
§ 28
Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl
(1)
Žiaci, ktorí v čase plnenia povinnej školskej dochádzky v stredných školách sa liečia dlhšie ako dva mesiace v zdravotníckych zariadeniach, sa zaraďujú do náhradného spôsobu vzdelávania.
(2)
Vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach sa uskutočňuje vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, prípadne aj odborných predmetoch v rozsahu 17 hodín týždenne; zabezpečujú ho učitelia stredných škôl, ktoré sú najbližšie k sídlu zdravotníckeho zariadenia.
PIATA ČASŤ
ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
§ 29
Štúdium popri zamestnaní
Štúdium popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky pre občanov, ktorí dovŕšili 16. rok veku.
§ 30
Druhy štúdia popri zamestnaní a jeho dĺžka
(1)
Štúdium popri zamestnaní v stredných odborných učilištiach sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieloch A, DE prílohy tejto vyhlášky, pričom:
a)
pre uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia rovnaká ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,
b)
pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie, dĺžku štúdia určí riaditeľ stredného odborného učilišťa podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného alebo učebného odboru. Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore študujú len odborné predmety,
c)
pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku, v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti II. prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddiele E časti I. prílohy jeden rok,
d)
v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy určených pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti I. prílohy, alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch podľa skorších predpisov, trvá štúdium najmenej dva roky,
e)
pre absolventov gymnázií, súčasťou štúdia ktorých je odborná príprava príbuzného zamerania, a pre absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až jeden rok.
(2)
Štúdium popri zamestnaní v gymnáziách a stredných odborných školách v študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele BC prílohy a trvá:
a)
4 alebo 5 rokov pre uchádzačov, ktorí získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola alebo základné vzdelanie,
b)
3 roky alebo 2 roky pre uchádzačov so stredným vzdelaním,
c)
najmenej 1 rok pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore.
(3)
Štúdium absolvované v stredných školách sa započítava na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v stredných školách podľa osobitných predpisov.15)
§ 31
Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinované štúdium
(1)
Štúdium popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje ako štúdium večerné (smenové), diaľkové, externé alebo striedaním týchto spôsobov štúdia. V stredných školách možno štúdium popri zamestnaní kombinovať s denným štúdiom (kombinované štúdium).
(2)
Večerné štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí sa môžu pravidelne niekoľkokrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní. Večerné štúdium sa tiež organizuje ako smenové, ak sa vyučovanie koná striedavo v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
(3)
Diaľkové štúdium sa organizuje spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín.
(4)
Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa študujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Termíny skúšok určí riaditeľ strednej školy. Skúšky sa konajú v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami platnými pre večerné alebo diaľkové štúdium, prípadne podľa učebného plánu a učebných osnov denného štúdia v odboroch, v ktorých večerné a diaľkové štúdium nie je zavedené. Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu súčasťou skúšky je aj písomná alebo praktická časť. Externe možno študovať aj v stredných školách, kde nie je zavedené štúdium popri zamestnaní s výnimkou študijných odborov „veterinárstvo“, „zdravotná sestra“, „detská sestra“, „ženská sestra“, „riadiologický laborant“, „rehabilitačný pracovník“, „zubný technik“, „učiteľstvo pre materské školy“, „vychovávateľstvo“ a v skupine študijných odborov umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba. Stredná škola organizuje spravidla štyrikrát do roka konzultácie v dňoch, ktoré určí riaditeľ strednej školy. Dĺžka externého štúdia je určená učebným plánom večerného alebo denného štúdia. Podľa potreby môžu byť súčasťou externého štúdia sústredenia na absolvovanie predmetov praktického vyučovania podľa učebných osnov.
(5)
V kombinovanom štúdiu v stredných školách, ktoré je určené pre študijné odbory podľa oddielu D prílohy, strieda sa denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže v jednom školskom roku nepretržite trvať najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov. Z celkovej dĺžky štúdia môže denné štúdium trvať najviac sedem mesiacov.
§ 32
Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
(1)
Vedomosti, ktoré žiaci alebo iní občania získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov môžu preukázať vykonaním skúšky. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Skúšky sa môžu konať zo všetkých vyučovacích predmetov s výnimkou odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v § 31 ods. 4. Ak súčasťou vyučovacieho predmetu sú aj cvičenia, koná ich študujúci v predpísanom rozsahu. Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa občania môžu pripraviť aj na vykonanie maturitnej alebo záverečnej skúšky.
(2)
Na skúšku sa môže uchádzač prihlásiť kedykoľvek cez školský rok; súčasne preukáže, že získal vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie, a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať.
(3)
Riaditeľ strednej školy písomne oznámi žiadateľovi, najneskôr do troch týždňov po prijatí žiadosti, či môže skúšku z uvedeného vyučovacieho predmetu konať; súčasne mu oznámi termín skúšky, ktorý určí najneskôr do dvoch mesiacov po podaní žiadosti.
(4)
Pri skúške uchádzač preukáže svoju totožnosť. Skúška sa koná pred komisiou.
(5)
Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu a súčasťou učebných osnov je aj písomná skúška alebo praktická skúška, uchádzač vykoná aj tieto skúšky.
(6)
O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie. Ak skúšaný neprospeje, môže skúšku opakovať najviac dvakrát v termínoch určených riaditeľom strednej školy.
ŠIESTA ČASŤ
NADSTAVBOVÉ A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
§ 33
Organizácia štúdia
(1)
Nadstavbové štúdium organizujú stredné školy pre absolventov trojročných učebných odborov v študijných odboroch uvedených v oddiele C a D prílohy; pre absolventov študijných odborov, ktorí ukončili predchádzajúce vzdelávanie záverečnou skúškou, v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.
(2)
Pomaturitné štúdium organizujú stredné školy v študijných odboroch uvedených v oddiele A, B, C a D prílohy.
(3)
Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje ako štúdium:
a)
zdokonaľovacie (inovačné), v ktorom si študujúci inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom učebnom a študijnom odbore v strednej škole, a tak sa zdokonaľujú na kvalifikovaný výkon povolania, alebo
b)
špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov pre výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému učebnému alebo študijnému odboru v strednej škole; trvá spravidla dva roky a ukončuje sa absolutóriom,
c)
kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom študijnom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; organizuje sa ako pomaturitné štúdium.
(4)
Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje formou štúdia popri zamestnaní, alebo ako denné štúdium v študijných odboroch uvedených v oddiele C a D prílohy.
(5)
Zdokonaľovacie (inovačné) štúdium organizované ako štúdium popri zamestnaní je najmenej jednoročné; večerné štúdium má najmenej 300 vyučovacích hodín, diaľkové štúdium najmenej 120 konzultačných hodín v školskom roku.
(6)
Zdokonaľovacie (inovačné) štúdium organizované formou denného štúdia na konzervatóriách je jednoročné alebo dvojročné; má najmenej 32 vyučovacích hodín týždenne.
(7)
Kvalifikačné štúdium sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy. Kvalifikačné denné štúdium je spravidla dvojročné, v študijnom odbore „textilné výtvarníctvo, ručné tkanie, čipkárska vyšívačská tvorba“ je trojročné; organizuje sa v rozsahu najmenej 32 vyučovacích hodín týždenne, večerné štúdium v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne, diaľkové štúdium v rozsahu 120 konzultačných hodín ročne.
§ 34
Finančné a materiálne zabezpečenie
Organizácia, na žiadosť ktorej sa nadstavbové alebo pomaturitné štúdium organizuje, zabezpečuje učebnice pre odborné predmety a uhrádza škole, na ktorej sa štúdium organizuje, osobné a vecné náklady na štúdium.
Štúdium cudzincov na stredných školách
§ 35
(1)
Na stredných školách v Slovenskej republike môžu študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom školy; ich zaradením do triedy nemožno prekročiť povolený počet žiakov.
(2)
Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.
SIEDMA ČASŤ
UMELECKÉ ŠKOLY
§ 36
Stredné odborné učilište umeleckoremeselné
(1)
Na strednom odbornom učilišti umeleckoremeselnom vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 2 – 6 žiakov. Oddelenie tvoria skupiny príslušného učebného alebo študijného odboru všetkých ročníkov. Prácu oddelenia organizuje vedúci, ktorého vymenúva riaditeľ z pedagógov príslušného študijného alebo učebného odboru.
(2)
Pri celkovom hodnotení
a)
žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16,
b)
žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší ako chválitebný a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16.
(3)
Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou a umeleckou radou školy.
§ 37
Škola úžitkového výtvarníctva
(1)
Na školách úžitkového výtvarníctva sa štvorročné štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Dlhšie štúdium ako štvorročné sa ukončuje absolutóriom, žiaci po skončení štvrtého ročníka vykonajú maturitnú skúšku.
(2)
Vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 5 – 9 žiakov. Prácu v oddeleniach podľa študijných odborov organizuje vedúci oddelenia, ktorého vymenúva riaditeľ školy z pedagógov príslušného študijného odboru.
(3)
Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.
§ 38
Konzervatórium
(1)
Štúdium na konzervatóriu je spravidla šesťročné a ukončuje sa absolutóriom. Po ukončení štvrtého ročníka vykonajú žiaci maturitnú skúšku.
(2)
Konzervatórium pre odbor tanec (ďalej len „tanečné konzervatórium“) sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou, alebo ako internátna škola. Štúdium je osemročné a končí sa absolutóriom. Zároveň s absolutóriom vykoná žiak maturitnú skúšku.
(3)
V triede je spravidla 15 – 25 žiakov. Vyučovanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne.
(4)
Riaditeľ organizuje vyučovanie podľa potrieb umeleckej prípravy a najmä odbornej (umeleckej) a pedagogickej praxe.
(5)
Ak sa v priebehu štúdia v tanečnom konzervatóriu ukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky stanovené učebnými osnovami, možno ho v 1. – 4. ročníku preradiť na základnú školu:
a)
na žiadosť jeho zákonného zástupcu,
b)
na návrh učiteľa pre nesplnenie požiadaviek odbornej prípravy,
c)
na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.
(6)
Žiaci 1. – 4. ročníka tanečného konzervatória sa hodnotia podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy, ostatní žiaci konzervatória sa hodnotia podľa § 15. Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.
(7)
Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavných odborných predmetoch sú praktické skúšky (prehrávky, koncerty), ktoré sa konajú pred skúšobnou komisiou vymenovanou riaditeľom školy. Praktické skúšky sa konajú na konci každého polroka v rozsahu určenom učebnými plánmi.
(8)
Škola zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce žiakov na koncertoch, divadelných a operných predstaveniach.
(9)
Žiakom sa poskytujú hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika, ďalšia výstroj a potrebný materiál na vyučovanie bezplatne podľa osobitných noriem.
(10)
Žiakom tanečného konzervatória sa poskytuje celodenná výchova, ubytovanie a stravovanie. Žiaci z miesta školy bývajú spravidla u rodičov a poskytuje sa im celodenná strava.
(11)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním a ubytovaním žiakov prispievajú rodičia alebo osoby, ktoré majú voči žiakom vyživovaciu povinnosť, podľa osobitných predpisov.16)
§ 39
Spoločné ustanovenia o umeleckých školách
(1)
V umeleckých školách sa môže organizovať denné, večerné, diaľkové a kombinované štúdium a na konzervatóriách aj mimoriadne štúdium a rozširujúce štúdium. Externé štúdium sa neorganizuje.
(2)
Umelecké školy organizujú na výmenu skúseností a na porovnanie výsledkov práce prehliadky a súťaže žiakov.
(3)
Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu a na školách úžitkového výtvarníctva i praktických odborných predmetov. Riaditeľ školy môže vo výnimočných prípadoch na základe odporúčania pedagogickej rady povoliť žiakovi opakovať ročník.
(4)
Pedagogickí pracovníci umeleckých škôl sa prijímajú na základe výberového konania.
(5)
Riaditeľ umeleckej školy určuje podľa typu školy vedúcich odborov, vedúcich oddelení a zriaďuje svoje poradné orgány.
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
(1)
Súčasťou sústavy stredných odborných škôl je do 30. júna 1994 stredná ekonomická škola.
(2)
Na stredných školách triedy s počtom žiakov uvedeným v § 4 ods. 1 sa zriaďujú počínajúc prvým ročníkom od 1. 9. 1991.
(3)
Na pracoviská praktického vyučovania17) sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky § 3 ods. 5, § 9 až 18, § 19 ods. 2, 6 až 8, § 20, § 22 ods. 1, § 26 ods. 6. Ustanovenia tejto vyhlášky v § 7, § 8 ods. 3 a 4, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 7 a 8 sa na pracoviská praktického vyučovania vzťahujú primerane.
(4)
Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na stredné odborné učilištia vzťahujú sa aj na učilištia18) okrem § 1, § 2, § 3 ods. 1 až 4, § 4 ods. 4 až 8, § 5, § 29 až 36.
§ 41
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. a vyhlášky č. 25/1990 Zb.,
2.
Úprava Ministerstva školstva SSR č. 11498/1979-212 o organizovaní hudobnej a tanečnej školy a štúdiu na nej, registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.
§ 42
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.
Minister:

Pišut v. r.
Príloha k vyhláške č. 80/1991 Zb.
ODDIEL A
I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy 1. roč. 2. až 4. roč. Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
1 2 3 4 5 6
21 BANÍCTVO
21-52-4 Mechanik banských strojov a veľkostrojov CH 12 12 21-52-4
22 HUTNÍCTVO        
22-62-4 Hutník operátor        
01 metalurgiu CH 12 8 22-62-4/01
02 tvárnenie kovov CH 12 8 22-62-4/02
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-11-4 Mechanik nastavovač
Mechanička nastavovačka
       
01 obrábacie stroje a linky CH,D 12 12 24-11-4/01
02 stavebné stroje CH 12 12 24-11-4/02
03 linky na výrobu stavebných látok CH 12 12 24-11-4/03
24-12-4 Mechanik číslicovo riadených strojov
Mechanička číslicovo riadených strojov
CH,D 12 8 24-12-4
24-13-4 Mechanik strojov a zariadení
Mechanička strojov a zariadení
CH,D 12 12 24-13-4
24-50-4 Mechanik lietadlových prístrojov
Mechanička lietadlových prístrojov
CH,D 12 12 24-50-4
24-53-4 Letecký mechanik CH 12 10 24-53-4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-70-4 Mechanik silnoprúdových zariadení
Mechanička silnoprúdových zariadení
CH,D 12 10 26-70-4
26-71-4 Banský elektromontér CH 12 12 26-71-4
26-72-4 Mechanik elektronik
Mechanička elektronička
       
01 automatizačnú techniku CH,D 12 10 26-72-4/01
02 organizačnú a výpočtovú techniku CH,D 12 10 26-72-4/02
03 oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku CH,D 12 10 26-72-4/03
04 telekomunikačné zariadenia CH,D 12 10 26-72-4/04
05 prenosové zariadenia CH,D 12 10 26-72-4/05
06 vysielače a techniku VKV CH,D 12 10 26-72-4/06
07 spotrebnú elektroniku CH,D 12 10 26-72-4/07
08 čislicovú a riadiacu techniku CH,D 12 10 26-72-4/08
09 časomerné zariadenia CH,D 12 10 26-72-4/09
10 zdravotnícku elektroniku CH,D 12 10 26-72-4/10
11 optoelektronické zariadenia CH,D 12 10 26-72-4/11
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-59-4 Operátor gumárskej a plastikárskej výroby
Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby
CH,D 17 12 26-59-4
28-60-4 Chemik operátor
Chemička operátorka
       
01 priemyselnú chémiu CH,D 12 12 28-60-4/01
02 výrobu celulózy a papiera CH,D 12 12 28-60-4/02
03 farmaceutickú výrobu CH,D 12 12 28-60-4/03
29 POTRAVINÁRSTVO
29-60-4 Operátor potravinárskej výroby
Operátorka potravinárskej výroby
CH,D 12 12 29-60-4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-37-4 Operátor odevnej výroby
Operátorka odevnej výroby
       
01 odevnú výrobu CH,D 12 12 31-37-4/01
02 odevné stroje a zariadenia CH,D 12 12 31-37-4/02
31-38-4 Operátor textilnej výroby
Operátorka textilnej výroby
       
01 tkáčovne CH,D 12 12 31-38-4/01
02 pradiarne CH,D 12 12 31-38-4/02
03 pletiarne CH,D 12 12 31-38-4/03
04 zošľachťovanie textílií CH,D 12 12 31-38-4/04
32 SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-43-4 Operátor kožiarskej výroby
Operátorka kožiarskej výroby
CH,D 12 10 32-43-4
32-44-4 Operátor kožušníckej výroby
Operátorka kožušníckej výroby
CH,D 12 10 32-44-4
33 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-41-4 Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby
CH,D 12 12 33-41-4
34 POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-51-4 Sadzač
Sadzačka
CH,D 7 7 34-51-4
34-53-4 Tlačiar na polygrafických strojoch CH 7 7 34-53-4
34-71-4 Reprodukčný grafik
Reprodukčná grafička
CH,D 7 7 34-71-4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-56-4 Operátor stavebnej výroby        
01 murované konštrukcie CH 12 12 36-56-4/01
02 betónové konštrukcie CH 12 10 36-56-4/02
36-57-4 Mechanik tepelných sústav CH 17 7 36-57-4
36-58-4 Mechanik stavebno-inštalačných zariadení CH 12 7 36-58-4
37 DOPRAVA A POŠTY
37-91-4 Spojový manipulant
Spojová manipulantka
CH,D 12 10 37-91-4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-03-4 Operátor poľnohospodárskej techniky
Operátorka poľnohospodárskej techniky
       
01 rastlinnú výrobu CH 12 7 45-03-4/01
02 živočišnu výrobu CH,D 12 7 45-03-4/02
45-55-4 Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
CH,D 6 6 45-55-4
45-56-4 Operátor lesnej techniky CH 15 10 45-56-4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4 Kníhkupec
Kníhkupkyňa
CH,D 12 12 64-41-4
64-42-4 Obchodný pracovník
Obchodná pracovníčka
       
01 potravinársky tovar CH,D 12 10 64-42-4/01
02 technický tovar CH,D 12 10 64-42-4/02
03 chemický tovar CH,D 12 10 64-42-4/03
04 odievanie CH,D 12 10 64-42-4/04
64-44-4 Čašník
Servírka
CH,D 12 8 64-44-4
64-45-4 Kuchár
Kuchárka
CH,D 12 8 64-45-4
64-46-4 Kozmetička D 15 101) 64-46-4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-03-4 Umeleckoremeselné spracovanie kovov        
01 kováčske a zámočnícke práce CH 6 6 85-03-4/01
02 kovolejárske a cizelérske práce CH 6 6 85-03-4/02
03 rytecké práce CH,D 6 6 85-03-4/03
04 pasiarske práce CH,D 6 6 85-03-4/04
85-04-4 Umeleckoremeselné spracovanie dreva        
01 stolárske práce CH,D 6 6 85-04-4/01
02 rezbárske práce CH,D 6 6 85-04-4/02
03 čalúnnické a dekoratérske práce CH,D 6 6 85-04-4/03
85-05-4 Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov        
01 strunové nástroje CH,D 6 6 85-05-4/01
02 klávesové nástroje CH,D 6 6 85-05-4/02
03 dychové a bicie nástroje CH,D 6 6 85-05-4/03
85-06-4 Umeleckoremeselné spracovanie textilu        
01 tkáčske práce CH,D 6 6 85-06-4/01
02 gobelínske práce CH,D 6 6 85-06-4/02
03 ručnú čipku CH,D 6 6 85-06-4/03
04 ručnú výšivku CH,D 6 6 85-06-4/04
05 ručnú tlač CH,D 6 6 85-06-4/05
85-07-4 Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky        
01 kamenosochárske práce CH 6 6 85-07-4/01
02 mozaikárske práce CH,D 6 6 85-07-4/02
03 štukatérske práce CH 6 6 85-07-4/03
04 keramické práce CH,D 6 6 85-07-4/04
85-08-4 Umeleckoremeselné práce scénické        
01 parochniarske a maskérske práce CH,D 6 6 85-08-4/01
02 maľbu dekorácií a interiérov CH 6 6 85-08-4/02
03 kroje a kostýmy CH,D 6 6 85-08-4/03
04 krojovú a divadelnú obuv CH,D 6 6 85-08-4/04
85-09-4 Umeleckoremeselné spracovanie skla        
01 hutné tvarovanie CH 6 6 85-09-4/01
02 brúsenie a rytie CH,D 6 6 85-09-4/02
85-11-4 Umeleckoremeselné pozlacovanie CH,D 6 6 85-11-4
ODDIEL B
Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách
Kód Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
79-02-5 Gymnázium
  01 matematiku
  02 matematiku a fyziku
  13 ložiskovú geológiu
  21 baníctvo
  22 hutnícku výrobu
  23 strojárstvo
  26 elektrotechniku
  28 technickú chémiu
  36 stavebníctvo
  37 dopravu
  38 programovanie
  39 spoje
  42 poľnohospodárstvo
  63 ekonomiku a organizáciu
  71 kultúrno-výchovnú èinnosť
  73 živé jazyky
  76 telesnú výchovu
  91 vojenskú techniku
ODDIEL C
Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov v stredných odborných školách
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Vysvetlivky Kód zodpovedajúcich odborov a ich zameranie podľa doterajších predpisov Názov zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameranie podľa doterajších predpisov
1 2 3 4 5
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
21-40-6 baníctvo a banícka geológia CH, A 21-40-6 baníctvo a banícka geológia
21-44-6 ťažba a spracovanie kameňa   - -
22 HUTNÍCTVO
22-34-6 zlievačstvo A 22-34-6 zlievačstvo
22-35-6 hutníctvo A 22-35-6 hutníctvo
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
23-07-6 strojárska technológia   23-07-6 strojárska technológia
23-81-6 strojárstvo   23-07-6 časť
23-84-6 časť
strojárska technológia
strojárska konštrukcia
23-84-6 strojárska konštrukcia   23-84-6 strojárska konštrukcia
23-85-6 prevádzkyschopnosť výrobných zariadení V 23-85-6 prevádzkyschopnosť výrobných zariadení
26 ELEKTROTECHNIKA
26-56-6 obrazová a zvuková technika   26-60-6 časť elektronické a oznamovacie zariadenia
26-60-6 elektronické a oznamovacie zariadenia A, V 26-60-6 elektronické a oznamovacie zariadenia
26-61-6 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky A, V 26-61-6 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
26-66-6 automatizačná technika V 26-66-6 automatizačná technika
26-67-6 technológia mikroelektroniky   26-30-6 mikroelektronika
26-69-6 elektronické počítačové systémy   26-60-6 elektronické a oznamovacie zariadenia
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-24-6 technológia stavebných spojív   27-24-6 technológia stavebných spojív
27-26-6 technológia keramiky A 27-26-6 technológia keramiky
27-27-6 technológia skla   27-27-6 technológia skla
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-51-6 chemická technológia A 28-51-6 chemická technológia
28-53-6 výroba celulózy a papiera   28-53-6 výroba celulózy a papiera
28-54-6 analytická chémia A 28-54-6 analytická chémia
29 POTRAVINÁRSTVO
29-41-6 výroba cukru a cukroviniek   29-41-6 výroba cukru a cukroviniek
29-42-6 priemyselná výroba krmív a mlynárstvo   29-42-6 priemyselná výroba krmív a mlynárstvo
29-43-6 spracovanie múky   29-43-6 spracovanie múky
29-44-6 kvasná technológia   29-44-6 kvasná technológia
29-45-6 spracovanie mlieka   29-45-6 spracovanie mlieka
29-47-6 spracovanie mäsa   29-47-6 spracovanie mäsa
29-48-6 konzervárstvo   29-48-6 konzervárstvo
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-24-6 zošľachťovanie textílií   31-24-6 zošľachťovanie textílií
31-25-6 odevníctvo A 31-25-5 odevníctvo
31-26-6 textilná technológia A 31-26-6 textilná technológia
32 SPRACOVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
32-30-6 chemická technológia kože   32-30-6 chemická technológia kože
32-31-6 výroba obuvi a galantérneho tovaru A 32-31-6 výroba obuvi a galantérneho tovaru
33 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-31-6 drevárstvo   33-31-6 drevárstvo
33-32-6 nábytkárstvo   33-32-6 nábytkárstvo
33-37-6 výroba hudobných nástrojov   33-37-6 výroba hudobných nástrojov
34 POLYGRAFIA, SPRACOVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE  
34-31-6 polygrafia  </< TD> 34-31-6 polygrafia
34-32-6 obalová technika  </< TD> 34-32-6 obalová technika
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA  
36-32-6 pozemné staviteľstvo A 36-32-6 pozemné staviteľstvo
36-51-6 železničné staviteľstvo  </< TD> 36-53-6 časť dopravné staviteľstvo
36-52-6 technické zariadenie budov  </< TD> 36-52-6 technické zariadenie budov
36-53-6 dopravné staviteľstvo 36-53-6 dopravné staviteľstvo
36-54-6 vodohospodárské stavby A 36-54-6 vodohospodárské stavby
36-55-6 geodézia  </< TD> 36-55-6 geodézia
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE  
37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave A 37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave
37-42-6 elektrická trakcia v doprave A 37-42-6 elektrická trakcia v doprave
37-43-6 železničná doprava a preprava   37-50-6 časť doprava a preprava
37-44-6 cestná doprava   37-49-6 časť prevádzka a údržba dopravných prostriedkov
37-45-6 lodná doprava CH 37-50-6 časť doprava a preprava
37-46-6 spojová technika   37-46-6 spojová technika
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
42-11-6 záhradníctvo A 42-11-6 záhradníctvo
42-13-6 pestovateľstvo - chovateľstvo   42-31-6 časť pestovateľstvo
    A 42-32-6 časť chovateľstvo
42-14-6 vinohradníctvo   42-14-6 vinohradníctvo
42-15-6 rybárstvo   42-15-6 rybárstvo
42-17-6 mechanizácia poľnohospodárskej výroby   42-17-6 mechanizácia poľnohospodárskej výroby
42-19-6 lesníctvo   42-19-6 lesníctvo
42-31-6 pestovateľstvo A 42-31-6 pestovateľstvo
42-16-6 hydinárstvo   42-16-6 hydinárstvo
42-32-6 chovateľstvo A 42-32-6 chovateľstvo
42-18-6 ekonomika poľnohospodárstva a výživy   63-05-6 ekonomika poľnohospodárstva a výživy
43 VETERINÁRNE VEDY  
43-30-6 veterinárstvo E 43-30-6 veterinárstvo
53 ZDRAVOTNÍCTVO
53-01-6 zdravotná sestra E 53-01-6 zdravotná sestra
53-02-6 detská sestra D, E 53-02-6 detská sestra
53-03-6 ženská sestra PMŠ, D, E 53-03-6 ženská sestra
53-04-6 diétna sestra   53-04-6 diétna sestra
53-06-6 rehabilitačný pracovník PMŠ, E 53-06-6 rehabilitačný pracovník
53-07-6 asistent hygienickej služby PMŠ 53-07-6 asistent hygienickej služby
53-08-6 zdravotnícky laborant   53-08-6 zdravotnícky laborant
53-09-6 rádiologický laborant PMŠ, E 53-09-6 rádiologický laborant
53-10-6 zubný technik   53-10-6 zubný laborant
53-11-6 farmaceutický laborant   53-11-6 fermaceutický laborant
53-12-6 očný optik PMŠ 53-12-6 očný optik
53-14-6 ortopedický protetik PMŠ 53-14-6 ortopedický protetik
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-21-2 obchodná škola D,F 63-01-6 všeobecná ekonomika
63-41-6 obchodná akadémia   63-04-6
63-05-6
63-07-6
63-33-6
ekonomika obchodu a služieb
ekonomika poľnohospodárstva a výživy zahraničný obchod
organizácia administratívy
  hotelová škola A, G 63-16-6 prevádzka hotelov a spoločného stravovania
63-06-6 výpočtová technika a spracovanie informácií PMŠ 63-06-6 výpočtová technika a spracovanie informácií
63-14-6 cestovný ruch PMŠ 63-14-6 cestovný ruch
68 PRÁVNE VEDY
68-51-6 sociálno-právna činnosť PMŠ 68-51-6 sociálno-právna činnosť
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
72-36-6 vedecké informácie a knihovníctvo   72-36-6 vedecké informácie a knihovníctvo
76 UČITEĽSTVO
76-40-6 učiteľstvo pre materské školy   76-40-6 učiteľstvo pre materské školy
76-41-6 vychovávateľstvo E 76-41-6 vychovávateľstvo
76-43-6 kultúrnovýchovná činnosť   76-43-6 kultúrnovýchovná činnosť
82 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-22-6 úžitková maľba   82-22-6 úžitková maľba
82-23-6 úžitková fotografia   82-23-6 úžitková fotografia
82-26-7,6 hudobno-dramatické umenie   82-26-7,6 hudobno-dramatické umenie
82-27-7,6 tanec    82-27-7,6 tanec
82-28-7,6 spev   82-28-7,6 spev
82-29-7,6 hudba   82-28-7,6 hudba
82-30-6 scénická technika   82-30-6 scénická technika
82-31-6 tvarovanie priemyselných výrobkov   82-31-6 tvarovanie priemyselných výrobkov
82-32-6 propagačné výtvarníctvo A 82-32-6 propagačné výtvarníctvo
82-33-6 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov A 82-33-6 výtvarné spracovanie kovov a drahých ka-meňov
82-34-6 výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu A 82-34-6 výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu
82-35-6 výtvarné spracovanie skla A 82-35-6 výtvarné spracovanie skla
82-36-6 textilné výtvarníctvo A 82-36-6 textilné výtvarníctvo
82-37-6 modelovanie a navrhovanie odevov   82-37-6 modelovanie a navrhovanie odevov
82-40-6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov   82-40-6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
82-41-6 konštrukcia a tvorba svietidiel   82-41-6 konštrukcia a tvorba svietidiel
82-42-6 konštrukcia a tvorba nábytku   82-42-6 konštrukcia a tvorba nábytku
82-43-6 tvorba a vzorovanie bižutérie A 82-43-6 tvorba a vzorovanie bižutérie
82-44-6 modelovanie a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov   82-44-6 modelovanie a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
82-45-6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo   82-45-6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
82-47-6 ladenie klavírov   82-47-6 ladenie klavírov
82-48-6 kamenosochárstvo   82-48-6 kamenosochárstvo
82-49-6 tvarovanie dreva a rezbárstvo   82-49-6 tvarovanie dreva a rezbárstvo
Vysvetlivky: 
CH - do tohto študijného odboru sa prijímajú len chlapci 
D - do tohto študijného odboru sa prijímajú len dievčatá 
A - študijný odbor má zavedené odborné zamerania 
V - v tomto študijnom odbore pripravujú absolventov aj vojenské stredné školy 
PMŠ - kvalifikáciu možno nadobudnúť len pomaturitným štúdiom absolventov stredných škôl 
E - v týchto študijných odboroch nemožno študovať externou formou štúdia popri zamestnaní
F - štúdium v tomto študijnom odbore je dvojročné
G - štúdium v tomto študijnom odbore je trojročné a päťročné
ODDIEL D
I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov Poznámka
1 2 3 4
21 BANÍCTVO
21-53-4 Baníctvo 21-53-4  
22 HUTNÍCTVO
22-35-4 Hutníctvo 22-35-4  
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-14-4 Strojárstvo    
01 výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 24-14-4/01  
02 obrábanie materiálov 24-14-4/02  
03 tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov 24-14-4/03  
24-15-4 Plynárenstvo 24-15-4  
24-16-4 Požiarna technika 24-16-4  
24-17-4 Prevádzka strojov a zariadení 24-17-4 V
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-75-4 Elektrotechnika    
01 energetiku 26-75-4/01  
02 výrobu a prevádzku strojov a zariadení 26-75-4/02 V
03 elektronické zariadenia 26-75-4/03 V
26-76-4 Zariadenia oznamovacej techniky 26-76-4 V
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-31-4 Keramický priemysel 27-31-4  
27-32-4 Bižutériový priemysel 27-32-4  
27-33-4 Sklársky priemysel    
01 výrobu skla 27-33-4/01  
02 zošľachťovanie skla 27-33-4/02  
03 optiku 27-33-4/03  
04 brúsenie technického a šperkového kameòa 27-33-4/04  
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-57-4 Spracúvanie kaučuku a plastov 28-57-4  
01 chemicko-technologické procesy 28-58-4/01  
02 farmaceutickú výrobu 28-58-4/02  
03 výrobu a spracúvanie papiera 28-58-4/03  
29 POTRAVINÁRSTVO
29-59-4 Potravinársky priemysel 29-59-4  
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-25-4 Odevníctvo 31-25-4  
31-39-4 Textilný priemysel    
01 prevádzku textilných strojov 31-39-4/01  
02 textilnú technológiu 31-39-4/02  
03 zošľachťovanie textílií 31-39-4/03  
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-45-4 Kožušnícka konfekcia 32-45-4  
32-46-4 Kožiarska výroba    
01 výrobu usní a kožušín 32-46-4/01  
02 výrobu obuvi 32-46-4/02  
03 výrobu koženej galantérie 32-46-4/03  
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-42-4 Drevárska výroba 33-42-4  
33-43-4 Nábytkárska výroba    
01 stolárstvo 33-43-4/01  
02 čalúnnictvo 33-43-4/02  
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-54-4 Polygrafický priemysel 34-54-4  
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-59-4 Stavebníctvo    
01 výrobu stavieb 36-59-4/01 V
02 technické zariadenie budov 36-59-4/02 V
36-60-4 Vodné hospodárstvo 36-60-4  
37 DOPRAVA A POŠTY
37-56-4 Poštová prevádzka 37-56-4  
37-57-4 Dopravná prevádzka    
01 cestnú a mestskú dopravu 37-57-4/01 V
02 železničnú dopravu a prepravu 37-57-4/02 V
03 lodnú dopravu 37-57-4/03  
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-01-4 Rastlinná výroba 45-01-4  
45-02-4 Živočíšna výroba    
01 chov hospodárskych zvierat 45-02-4/01  
02 rybárstvo 45-02-4/02  
45-11-4 Záhradníctvo 45-11-4  
45-21-4 Lesné hospodárstvo 45-21-4  
45-26-4 Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 45-26-4  
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-02-4 Ortopedická protetika 55-02-4  
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-01-4 Prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
01 výrobu a služby 64-01-4/01  
02 ľudovú a remeselnú výrobu 64-01-4/02  
64-11-4 Prevádzka obchodu    
01 vnútorný obchod 64-11-4/01  
02 propagáciu 64-11-4/02  
03 knižnú kultúru 64-11-4/03  
64-21-4 Spoločné stravovanie 64-21-4  
64-26-4 Vlasová kozmetika 64-26-4  
64-27-4 Skladové hospodárstvo 64-27-4  
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-01-4 Umeleckoremeselné práce 85-01-4  
85-02-4 Scénická tvorba 85-02-4  
II. Študijné odbory 85-02-4 Scénická tvorba a 64-11-4/03 Prevádzka obchodu, zameranie na 03 knižnú kultúru sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov; študijný odbor 85-01-4 Umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných odborov podľa doterajších predpisov.
III. V študijných odboroch, ktoré majú v časti I stĺpci 4 tohto oddielu označenie V, pripravujú absolventov aj vojenské stredné učilištia v dennom štúdiu.
ODDIEL E
I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odbor
Zameranie učebného odboru na:
Určený pre chlapcov -CH, dievčatá -D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Dĺžka denného štúdia spolu Kód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
1. roč. 2. a 3. roč. rokov mesiacov
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 HUTNÍCTVO    
22-75-2 Hutník              
01 výrobu koksu CH 12 8 3 4 22-75-2/01 22-35-4
V24-17-4
02 výrobu železných kovov CH 12 8 3 4 22-75-2/02 22-35-4
03 výrobu neželezných kovov CH 12 8 3 4 22-75-2/03 22-35-4
04 tvárnenie kovov CH 12 8 3 4 22-75-2/04 22-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA    
24-01-2 Zlievač CH 12 12 3 4 24-01-2 22-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24-23-2 Nástrojár
Nástrojárka
CH, D 12 12 3 4 24-23-2 24-14-4/01
24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-33-2 Obrábač kovov
Obrábačka kovov
             
01 univerzálne obrábanie CH, D 12 12 3 4 24-33-2/01 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 sústruženie CH,D 12 12 3 4 24-33-2/02 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 frézovanie CH,D 12 12 3 4 24-33-2/03 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 brúsenie CH,D 12 12 3 4 24-33-2/04 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-34-2 Strojný kováč CH 12 12 3 4 24-34-2 24-14-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-35-2 Klampiar              
01 strojársku výrobu CH 12 12 3 4 24-35-2/01 24-14-4/01
24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 stavebnú výrobu CH 12 122) 3 4 24-35-2/02 24-14-4/01
24-14-4/03
36-59-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-36-2 Modelár
Modelárka
CH,D 12 12 3 4 24-36-2 24-14-4/02
24-14-4/03
33-43-4/01
V24-17-4
24-39-2 Lakovník
Lakovníčka
CH,D 12 12 3 4 24-39-2 64-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
24-40-2 Optik
Optička
             
01 prístrojovú techniku CH,D 12 12 3 4 24-40-2/01 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
02 okuliarovú optiku CH,D 12 12 3 4 24-40-2/02 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
24-61-2 Mechanik optických prístrojov
Mechanička optických prístrojov
CH,D 12 12 3 4 24-61-2 24-14-4/01
V24-17-4
24-63-2 Hodinár
Hodinárka
CH,D 12 7 3 4 24-63-2 24-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
24-64-2 Strojný mechanik
Strojná mechanička
             
01 stroje a zariadenia CH,D 12 12 3 4 24-64-2/01 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 oceľové konštrukcie CH 12 12 3 4 24-64-2/02 24-14-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 výrobu a montáž potrubia CH 12 12 3 4 24-64-2/03 24-14-4/01
24-17-4
04 výrobu a montáž kotlov CH 12 12 3 4 24-64-2/04 24-14-4/01
24-17-4
05 okuliarovú výrobu CH,D 12 12 3 4 24-64-2/05 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
06 traťové montáže CH 12 12 3 4 24-64-2/06 24-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
24-65-2 Strojník
Strojníčka
             
01 vrtné súpravy CH 12 15 3 4 24-65-2/01 24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 hutnícku druhovýrobu kovov CH,D 12 10 3 4 24-65-2/02 24-17-4
03 energetické zariadenia CH,D 12 10 3 4 24-65-2/03 24-17-4
26-75-4/01
V26-75-4/02
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 výrobu stavebných látok CH,D 12 10 3 4 24-65-2/04 24-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
05 duté sklo CH 12 12 3 4 24-65-2/05 24-17-4
27-33-4/01
06 ploché sklo CH 12 10 3 4 24-65-2/06 24-17-4
27-33-4/01
07 výrobu krmív a úpravu plodín CH,D 12 12 3 4 24-65-2/07 24-17-4
08 drevárske polovýrobky CH,D 12 15 3 4 24-65-2/08 24-17-4
33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
09 konštrukčné dosky CH,D 12 15 3 4 24-65-2/09 24-17-4
33-42-4
10 stavebné stroje CH 12 12 3 4 24-65-2/10 24-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
V37-57-4/01
V37-57-4/02
11 vodohospodárske zariadenia CH 17 12 3 4 24-65-2/11 24-17-4
36-60-4
12 traťové stroje CH 12 12 3 4 24-65-2/12 24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
13 lodnú dopravu CH 12 12 3 4 24-65-2/13 24-17-4
37-57-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
14 výrobu papiera CH,D 12 12 3 4 24-65-2/14 24-17-4
28-58-4/03
15 spracúvanie papiera CH,D 12 12 3 4 24-65-2/15 24-17-4
28-58-4/03
16 banské úpravne CH 17 12 3 4 24-65-2/16 24-17-4
24-66-2 Mechanik opravár
Mechanička opravárka
             
01 plynárenské zariadenia CH 12 12 3 4 24-66-2/01 24-14-4/01
24-15-4
24-17-4
02 stroje a zariadenia CH,D 12 12 3 4 24-66-2/02 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
34-54-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 požiarnu techniku CH 12 12 3 4 24-66-2/03 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
04 lesné stroje a zariadenia CH 12 10 3 4 24-66-2/04 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05 poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby CH 12 10 3 4 24-66-2/05 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
06 poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby CH 12 10 3 4 24-66-2/06 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
07 cukrovary a škrobárne CH,D 12 12 3 4 24-66-2/07 24-14-4/01
24-17-4
08 renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo CH 12 12 3 4 24-66-2/08 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
09 cestné motorové vozidlá CH,D 12 10 3 4 24-66-2/09 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
37-57-4/01
10 koľajové vozidlá CH 12 12 3 4 24-66-2/10 24-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
11 lietadlá CH 12 12 3 4 24-66-2/11 24-14-4/01
V24-17-4
12 banské stroje a zariadenia CH 17 13 3 4 21-70-2 21-53-4
24-67-2 Úpravár kovov              
01 tepelné spracúvanie CH 12 12 3 4 24-67-2/01 24-14-4/03
V24-17-4
02 pokovovanie CH 12 12 3 4 24-67-2/02 24-14-4/03
V24-17-4
24-68-2 Nastavovač textilných strojov
Nastavovačka textilných strojov
             
01 tkáčovne CH,D 12 12 3 4 24-68-2/01 31-39-4/01
V24-17-4
02 pradiarne CH,D 12 12 3 4 24-68-2/02 31-39-4/01
V24-17-4
03 pletiarne CH,D 12 12 3 4 24-68-4/03 31-39-4/01
V24-17-4
24-85-2 Rytec kovov
Rytkyňa kovov
             
01 tlačiace a raziace valce CH,D 12 7 3 4 24-85-2/01 24-14-4/02
V24-17-4
02 nástroje a znaky CH,D 12 7 3 4 24-85-2/02 24-14-4/01
24-14-4/02
64-01-4/02
V24-17-4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-80-2 Mechanik
Mechanička
             
01 vážiace zariadenia CH,D 12 12 3 4 26-80-2/01 24-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
02 zdvíhacie zariadenia CH 12 10 3 4 26-80-2/02 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V36-59-4/01
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 chladiace zariadenia CH,D 12 12 3 4 26-80-2/03 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 stroje a zariadenia CH,D 12 12 3 4 26-80-2/04 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05 elektrotechniku CH,D 12 12 3 4 26-80-2/05 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
06 meriace prístroje a zariadenia CH,D 12 12 3 4 26-80-2/06 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
07 administratívnu techniku CH,D 12 12 3 4 26-80-2/07 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
26-83-2 Elektromechanik
Elektromechanička
             
01 banské stroje a zariadenia CH 12 10 3 4 26-83-2/01 21-53-4
26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia CH,D 12 10 3 4 26-83-2/02 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
03 rozvodné zariadenia CH,D 12 10 3 4 26-83-2/03 26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
04 stroje a zariadenia CH,D 12 10 3 4 26-83-2/04 26-75-4/01
26-75-4/02
26-86-2 Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
CH,D 12 10 3 4 26-86-2 26-75-4/03
V26-76-4
26-89-2 Spojový mechanik
Spojová mechanička
             
01 oznamovacie siete CH 12 10 3 4 26-89-2/01 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
02 spojovacie zariadenia CH,D 12 10 3 4 26-89-2/02 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-35-2 Keramik
Keramička
             
01 porcelán a keramiku CH,D 17 12 3 4 27-35-2/01 27-31-4
64-01-4/02
02 stavebnú a žiaruvzdornú keramiku CH,D 17 10 3 4 27-35-2/02 27-31-4
03 brúsiace prostriedky CH,D 17 10 3 4 27-35-2/03 27-31-4
04 elektrokeramiku CH,D 17 10 3 4 27-35-2/04 27-31-4
05 modelovanie CH,D 17 12 3 4 27-35-2/05 27-31-4
27-55-2 Maliar skla a keramiky
Maliarka skla a keramiky
             
01 maľbu skla CH,D 17 12 3 4 27-55-2/01 27-33-4/02
02 maľbu a dekoráciu keramiky CH,D 17 12 3 4 27-55-2/02 27-31-4
64-01-4/02
27-56-2 Sklár
Sklárka
             
01 duté a lisované sklo CH 12 10 3 4 27-56-2/01 27-33-4/01
02 výrobu foriem CH 12 10 3 4 27-56-2/02 24-14-4/02
27-33-4/01
V24-17-4
03 technické sklo CH,D 12 10 3 4 27-56-2/03 27-33-4/01
27-57-2 Výrobca bižutérie
Výrobkyňa bižutérie
             
01 sklenú bižutériu CH,D 12 12 3 4 27-57-2/01 27-32-4
02 kovovú bižutériu CH,D 12 12 3 4 27-57-2/02 27-32-4
27-59-2 Výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
Výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadiel
             
01 ozdobné predmety CH,D 12 15 3 4 27-59-2/01 27-32-4
02 zapínadlá CH,D 12 12 3 4 27-59-2/02 27-32-4
V24-17-4
27-83-2 Brusič skla
Brusička skla
             
01 zabrusovanie a obrusovanie CH,D 12 12 3 4 27-83-2/01 27-33-4/02
02 vybrusovanie CH,D 12 12 3 4 27-83-2/02 27-33-4/02
03 rytie CH,D 12 10 3 4 27-83-2/03 27-33-4/02
27-94-2 Brusič technického a šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
CH,D 12 12 3 4 27-94-2 27-32-4
27-33-4/04
64-01-4/02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2 Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička
             
01 priemyselnú chémiu CH,D 12 12 3 4 28-61-2/01 28-58-4/01
02 výrobu tukov a kozmetiky CH,D 12 12 3 4 28-61-2/02 28-58-4/01
03 farmaceutickú výrobu CH,D 12 12 3 4 28-61-2/03 28-58-4/02
28-66-2 Gumár plastikár
Gumárka plastikárka
             
01 spracúvanie kaučuku CH,D 12 123) 3 4 28-66-2/01 28-57-4
02 spracúvanie plastov CH,D 12 12 3 4 28-66-2/02 28-57-4
28-73-2 Textilný chemik
Textilná chemička
             
01 úpravu textílií CH,D 12 12 3 - 28-73-2/01 31-39-4/03
02 farbenie textílií CH,D 12 12 3 - 28-73-2/02 31-39-4/03
03 potláčanie textílií CH,D 12 7 3 - 28-73-2/03 31-39-4/03
28-74-2 Garbiarsky chemik
Garbiarska chemička
             
01 spracúvanie kože CH,D 12 10 3 4 28-74-2/01 32-46-4/01
02 spracúvanie kožušníckych kožiek CH,D 12 10 3 4 28-74-2/02 32-46-4/01
28-75-2 Výrobca a spracovávateľ silikátových vlákien
Výrobkyňa a spracovávateľka silikátových vlákien
CH,D 17 12 3 4 28-75-2 27-33-4/01
28-76-2 Chemik práčovní a čistiarní
Chemička práčovní a čistiarní
CH,D 12 12 3 4 28-76-2 64-01-4/01
28-58-4/01
28-78-2 Biochemik
Biochemička
             
01 mliekársku výrobu CH,D 12 10 3 4 28-78-2/01 29-59-4
02 výrobu piva a sladu CH,D 12 10 3 4 28-78-2/02 29-59-4
03 liehovarnícku výrobu a výrobu vína CH,D 12 10 3 4 28-78-2/03 29-59-4
29 POTRAVINÁRSTVO
29-61-2 Mlynár CH 12 10 3 - 29-61-2 24-17-4
29-59-4
29-62-2 Pekár
Pekárka
CH,D 12 10 3 - 29-62-2 29-59-4
29-64-2 Cukrár
Cukrárka
CH,D 12 10 3 - 29-64-2 29-59-4
64-21-4
29-65-2 Cukrovinkár pečivár
Cukrovinkárka pečivárka
             
01 výrobu cukroviniek CH,D 17 10 3 - 29-65-2/01 29-59-4
02 výrobu trvanlivého pečiva CH,D 17 10 3 - 29-65-2/02 29-59-4
29-68-2 Mäsiar údenár
Mäsiarka údenárka
CH,D 12 10 3 - 29-68-2 29-59-4
29-70-2 Konzervár Konzervárka CH,D 12 10 3 4 29-70-2 29-59-4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-43-2 Pradiar
Pradiarka
             
01 spracúvanie textilných vlákien CH,D 12 12 3 - 31-43-2/01 31-39-4/02
02 výrobu netkaných textílií CH,D 12 12 3 - 31-43-2/02 31-39-4/02
31-45-2 Plstiar
Plstiarka
             
01 technické plsti CH,D 17 12 3 - 31-45-2/01 31-39-4/02
02 klobučnícke plsti CH,D 17 12 3 - 31-45-2/02 31-39-4/02
31-46-2 Tkáč
Tkáčka
             
01 plošné textílie CH,D 12 12 3 - 31-46-2/01 31-39-4/02
02 kovové tkaniny a sitá CH,D 12 12 3 - 31-46-2/02 31-39-4/02
31-49-2 Výrobca textilných rukavíc
Výrobkyňa textilných rukavíc
CH,D 12 12 3 - 31-49-2 31-25-4
31-50-2 Prámikár
Prámikárka
CH,D 12 12 3 - 31-50-2 31-39-4/02
31-51-2 Pletiar
Pletiarka
CH,D 12 12 3 - 31-51-2 31-39-4/02
31-52-2 Krajčír
Krajčírka
             
01 pánske odevy CH,D 12 12 3 4 31-52-2/01 31-25-4
02 dámske odevy CH,D 12 12 3 4 31-52-2/02 31-25-4
31-77-2 Strojná vyšívačka              
01 priemyselnú výrobu D 12 10 3 - 31-77-2/01 31-39-4/02
02 zákazkovú výrobu D 12 10 3 - 31-77-2/02 31-39-4/02
31-81-2 Klobučník
Klobučníčka
             
01 priemyselnú výrobu CH,D 17 12 3 - 31-81-2/01 31-39-4/02
02 zákazkovú výrobu CH,D 17 12 3 - 31-81-2/02 31-39-4/02
31-85-2 Krajčírka              
01 odevnú konfekciu a bielizeň D 12 12 3 - 31-85-2/01 31-25-4
02 technickú konfekciu D 12 12 3 - 31-85-2/02 31-25-4
03 textilné hračky D 12 15 3 - 31-85-2/03 31-25-4
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2 Remenár sedlár
Remenárka sedlárka
CH,D 12 12 3 4 32-50-2 32-46-4/03
32-51-2 Kožušník
Kožušníčka
             
01 prípravu kožušinových výrobkov CH,D 12 10 3 4 32-51-2/01 32-45-4
02 šitie a opravy kožušinových výrobkov CH,D 12 10 3 4 32-51-2/02 32-45-4
32-53-2 Rukavičkár
Rukavičkárka
             
01 strihy CH,D 12 10 3 4 32-53-2/01 32-46-4/03
02 šitie CH,D 12 15 3 4 32-53-2/02 32-46-4/03
32-72-2 Zvrškár
Zvrškárka
CH,D 12 12 3 - 32-72-2 32-46-4/02
32-74-2 Obuvník
Obuvníčka
             
01 priemyselnú výrobu CH,D 12 10 3 4 32-74-2/01 32-46-4/02
02 zákazkovú výrobu a opravy CH,D 12 10 3 4 32-74-2/02 32-46-4/02
03 ortopedickú obuv CH,D 7 10 3 4 32-74-2/03 32-46-4/02
55-02-4
04 obuvnícke polovýrobky CH,D 12 10 3 4 32-74-2/04 32-46-4/02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-55-2 Stolár
Stolárka
             
01 výrobu nábytku a zariadení CH,D 12 12 3 4 33-55-2/01 33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
02 stavebnostolársku výrobu CH 12 12 3 4 33-55-2/02 33-42-4
33-43-4/01
36-59-4/01
V36-59-4/02
03 poľnohospodársku výrobu CH 12 10 3 4 33-55-2/03 33-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
04 priemyselné obrábanie dreva CH,D 12 12 3 4 33-55-2/04 33-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-56-2 Spracovávateľ prírodných pletív
Spracovávateľka prírodných pletív
CH,D 12 10 3 4 33-56-2 64-01-4/01
64-01-4/02
33-59-2 Debnár CH 12 10 3 4 33-59-2 33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-62-2 Kefár
Kefárka
CH,D 17 15 3 - 33-62-2 33-42-4
33-64-2 Ramár pozlacovač
Ramárka pozlacovačka
CH,D 17 12 3 4 33-64-2 64-01-4/02
33-67-2 Výrobca športových potrieb
Výrobkyňa športových potrieb
CH,D 12 10 3 4 33-67-2 33-43-4/01
33-68-2 Mechanik hudobných nástrojov
Mechanička hudobných nástrojov
             
01 akordeóny a ústne harmoniky CH,D 12 12 3 4 33-68-2/01 nie je určený
02 klávesové nástroje CH,D 12 12 3 4 33-68-2/02 nie je určený
03 strunové nástroje CH,D 12 12 3 4 33-68-2/03 nie je určený
33-69-2 Mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
Mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov
             
01 bicie nástroje CH,D 12 12 3 4 33-69-2/01 nie je určený
02 jazýčkové a perné nástroje CH,D 12 12 3 4 33-69-2/02 nie je určený
03 nátrubkové nástroje CH,D 12 12 3 4 33-69-2/03 nie je určený
04 strojivá CH,D 12 12 3 4 33-69-2/04 nie je určený
33-70-2 Čalúnnik
Čalúnnička
CH,D 12 12 3 4 33-70-2 33-43-4/02
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-68-2 Pečiatkár
Pečiatkárka
CH,D 17 7 3 4 34-68-2 64-01-4/01
34-70-2 Tlačiar na maloofsetových strojoch
Tlačiarka na maloofsetových strojoch
CH,D 12 10 3 4 34-70-2 34-54-4
34-72-2 Lejár v polygrafii CH 7 7 3 4 34-72-2 34-54-4
34-92-2 Filmový laborant
Filmová laborantka
CH,D 7 10 3 4 34-92-2 64-01-4/01
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-61-2 Murár CH 12 12 3 4 36-61-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-63-2 Tesár CH 12 7 3 4 36-63-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-64-2 Železobetonár CH 12 10 3 4 36-64-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-65-2 Štukatér CH 12 7 3 4 36-65-2 36-59-4/01
64-01-4/01
64-01-4/02
V36-59-4/02
36-66-2 Vodár meliorátor CH 17 10 3 4 36-66-2 36-59-4/01
36-60-4
V36-59-4/02
36-72-2 Kamenár CH 12 10 3 4 36-72-2 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-74-2 Dláždič cestár CH 12 12 3 4 36-74-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-75-2 Maliar              
01 interiéry CH 12 10 3 4 36-75-2/01 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
02 stavebnú výrobu CH 12 10 3 4 36-75-2/02 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-76-2 Izolatér CH 12 7 3 4 36-76-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-77-2 Pokrývač CH 12 72) 3 4 36-77-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-78-2 Inštalatér CH 12 7 3 4 36-78-2 24-14-4/01
36-59-4/02
V24-17-4
V36-59-4/01
36-79-2 Sklenár
Sklenárka
CH,D 12 10 3 4 36-79-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-80-2 Podlahár CH 12 7 3 4 36-80-2 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-88-2 Kominár CH 17 102) 3 4 36-88-2 64-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
37 DOPRAVA A POŠTY
37-62-2 Železničiar
Železničiarka
CH,D 12 12 3 4 37-62-2 37-57-4/02
37-63-2 Manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
CH,D 12 10 3 4 37-63-2 37-56-4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-60-2 Pestovateľ
Pestovateľka
             
01 chmeliarstvo CH,D 12 12 3 - 45-60-2/01 45-01-4
02 ovocinárstvo a včelárstvo CH,D 12 12 3 - 45-60-2/02 45-01-4
45-11-4
03 šľachtenie a semenárstvo CH,D 12 12 3 - 45-60-2/03 45-01-4
45-11-4
04 vinohradníctvo CH,D 12 12 3 - 45-60-2/04 45-01-4
45-11-4
45-71-2 Záhradník
Záhradníčka
CH,D 12 12 3 - 45-71-2 45-11-4
45-75-2 Mechanizátor lesnej výroby CH 17 10 3 4 45-75-2 45-21-4
45-76-2 Mechanizátor rastlinnej výroby CH 12 10 3 4 45-76-2 45-01-4
45-26-4
45-77-2 Hydinár
Hydinárka
CH,D 12 12 3 - 45-77-2 29-59-4
45-02-4/01
45-78-2 Rybár CH 12 7 3 4 45-78-2 45-02-4/02
45-80-2 Chovateľ
Chovateľka
             
01 chov hospodárskych zvierat CH,D 12 10 3 - 45-80-2/01 45-02-4/01
02 chov koní a jazdectvo CH,D 12 7 3 - 45-80-2/02 45-02-4/01
03 chov oviec CH,D 12 10 3 - 45-80-2/03 45-02-4/01
04 chov kožušinových a laboratórnych zvierat CH,D 12 10 3 4 45-83-2 45-02-4/01
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-60-2 Protetik
Protetička
             
01 mechaniku CH,D 7 10 3 4 55-60-2/01 55-02-4
02 bandáže CH,D 7 10 3 4 55-60-2/02 55-02-4
55-72-2 Zdravotník
Zdravotníčka
             
01 ošetrovateľské a opatrovateľské práce CH,D 12 7 3 - 55-72-2/01 nie je určený
02 laboratórne práce a lekárenstvo CH,D 12 7 3 - 55-72-2/02 nie je určený
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2 Aranžér
Aranžérka
CH,D 12 124) 3 - 64-51-2 64-11-4/02
64-52-2 Fotograf
Fotografka
CH,D 17 12 3 4 64-52-2 64-01-4/01
64-01-4/02
64-53-2 Knihár
Knihárka
             
01 ručnú výrobu CH,D 12 7 3 4 64-53-2/01 34-54-4
02 priemyselnú výrobu CH,D 12 12 3 4 64-53-2/02 34-54-4
64-56-2 Kaderník
Kaderníčka
CH,D 17 10 3 4 64-56-2 64-26-4
64-60-2 Predavač
Predavačka
             
01 potravinársky tovar CH,D 12 10 3 - 64-60-2/01 64-11-4/01
02 rozličný tovar CH,D 12 10 3 - 64-60-2/02 64-11-4/01
03 elektrotechnický tovar CH,D 12 8 3 - 64-60-2/03 64-11-4/01
04 drogériový tovar CH,D 12 10 3 - 64-60-2/04 64-11-4/01
05 motorové vozidlá CH,D 12 10 3 - 64-60-2/05 64-11-4/01
06 stavebniny a remeselnícke potreby CH,D 12 8 3 - 64-60-2/06 64-11-4/01
07 textil a odievanie CH,D 12 10 3 - 64-60-2/07 64-11-4/01
08 obuv a koženú galantériu CH,D 12 10 3 - 64-60-2/08 64-11-4/01
09 domáce potreby CH,D 12 10 3 - 64-60-2/09 64-11-4/01
10 drobný tovar CH,D 12 8 3 - 64-60-2/10 64-11-4/01
11 hodiny a klenoty CH,D 12 8 3 - 64-60-2/11 64-11-4/01
12 nábytok a bytové zariadenia CH,D 12 8 3 - 64-60-2/12 64-11-4/01
64-80-2 Operátor skladovania
Operátorka skladovania
             
01 hutnícke a strojárske výrobky CH,D 12 10 3 - 64-80-2/01 24-17-4
64-27-4
02 obchod CH,D 12 10 3 - 64-80-2/02 64-27-4
64-90-2 Kuchár čašník
Kuchárka servírka
             
01 prípravu jedál CH,D 12 8 3 - 64-90-2/01 64-21-4
02 obsluhu CH,D 12 8 3 - 64-90-2/02 64-21-4
03 pohostinstvo CH,D 12 8 3 - 64-90-2/03 64-21-4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-45-2 Zlatník a klenotník
Zlatníčka a klenotníčka
CH,D 12 10 3 4 85-45-2 64-01-4/02
85-01-4
85-71-2 Ručná vyšívačka D 7 7 3 4 85-71-2 64-01-4/02
85-01-4
85-72-2 Ručná čipkárka D 7 7 3 4 85-72-2 64-01-4/02
85-01-4
II. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
1
Kód
SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odbor
Určený pre: chlapcov-CH, dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich odborov podľa doterajších predpisov Kód příslušného 3-ročného učebného odboru
1 roč. 2 roč.
1 2 3 4 5 6 7
21 BANÍCTVO
21-72-2 Povrchové dobývanie CH 12 12 21-72-2 nie je určený
22 HUTNÍCTVO
22-76-2 Hutnícka výroba CH,D 12 10 22-76-2 22-75-2
24-65-2/01
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-2 Prevádzka energetických výrobní CH 12 10 24-75-2 24-65-2/03
24-76-2 Stavba rozvodných zariadení CH 12 10 24-76-2 26-83-2/03
24-77-2 Obrábanie kovov CH,D 12 12 24-77-2 24-33-2
24-78-2 Strojárska výroba CH,D 12 12 24-78-2 24-64-2/01
24-66-2/02
24-79-2 Povrchová úprava CH,D 12 12 24-79-2 24-67-2
24-80-2 Zlievárenská výroba CH 12 12 24-80-2 24-01-2
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-2 Elektrotechnická výroba CH,D 12 12 26-91-2 26-83-2/04
26-86-2
26-93-2 Spojové montáže a opravy CH,D 12 10 26-93-2 26-89-2
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-2 Keramická výroba CH,D 12 12 27-81-2 27-35-2
27-82-2 Sklárska výroba CH,D 7 7 27-82-2 27-56-2
27-83-2
27-88-2 Bižutérna výroba CH,D 7 7 27-88-2 27-57-2
27-59-2
27-89-2 Výroba stavebných látok CH,D 7 7 27-89-2 24-65-2/04
27-90-2 Výroba vianočných ozdôb CH,D 7 7 27-90-2 27-57-2
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-2 Výroba umelých kvetín CH,D 7 7 28-83-2 27-35-2/01
28-84-2 Gumárska a plastikárska výroba CH,D 12 12 28-84-2 28-66-2
28-85-2 Chemická výroba CH,D 12 12 28-85-2 28-61-2
28-92-2 Spracovanie papiera CH,D 12 12 28-92-2 24-65-2/15
29 POTRAVINÁRSTVO
29-82-2 Potravinárska výroba CH,D 12 12 29-82-2 28-78-2
29-62-2
29-64-2
29-65-5
29-68-2
29-70-2
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-2 Výroba konfekcie CH,D 17 12 31-78-2 31-52-2
31-85-2
31-79-2 Textilná výroba CH,D 12 12 31-79-2 31-46-2/01
32 SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-2 Výroba obuvi CH,D 12 12 32-82-2 32-72-2
32-74-2
32-83-2 Výroba koženej galantérie CH,D 12 12 32-83-2 32-50-2
32-53-2
32-84-2 Kožušnícka výroba CH,D 12 12 32-84-2 32-51-2/02
33 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-2 Košikárska výroba CH,D 12 7 33-82-2 33-56-2
33-83-2 Spracovanie dreva CH,D 12 12 33-83-2 33-55-2
33-84-2 Čalúnnická výroba CH,D 12 12 33-84-2 33-70-2
33-85-2 Výroba kancelárskych potrieb CH,D 12 12 33-85-2 nie je určený
34 POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-2 Polygrafická výroba CH,D 12 7 34-90-2 34-70-2
64-53-2
34-94-2 Výroba gramofónových platní a magnetofónových kaziet CH,D 7 12 34-94-2 28-66-2
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-86-2 Stavebná výroba CH 12 12 36-86-2 36-61-2
36-64-2
36-87-2 Kominárske služby5) CH 7 7 36-87-2 36-88-2
37 DOPRAVY A POŠTY
37-72-2 Doprava CH 12 12 37-72-2 27-62-2
26-83-2/02
37-73-2 Spojová prevádzka CH,D 12 10 37-73-2 37-63-2
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-2 Poľnohospodárska výroba CH,D 12 12 45-72-2 45-76-2
45-80-2
45-79-2 Lesná výroba CH,D 17 12 45-79-2 45-75-2
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-73-2 Farmaceutická výroba CH,D 12 12 55-73-2 28-61-2/03
55-74-2 Ortopedická výroba CH,D 12 7 55-74-2 55-60-2
32-74-2/03
55-75-2 Okuliarová optika CH,D 12 12 55-75-2 24-64-2/05
24-40-2
55-93-2 Prevádzka zdravotníckych zariadení CH,D 12 10 55-93-2 55-72-2
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2 Technicko-administratívne práce D 7 7 64-47-2 nie je určený
64-48-2 Príprava vstupných dát pre číslicové počítače CH,D 7 7 64-48-2 nie je určený
64-49-2 Technické služby v autoservise CH 10 10 64-49-2 24-66-2/09
64-50-2 Prevádzka práčovní a čistiarní CH,D 10 10 64-50-2 28-76-2
64-54-2 Prevádzka spoločného stravovania CH,D 12 10 64-54-2 64-90-2
64-55-2 Spracovanie technickej dokumentácie CH,D 7 7 64-55-2 nie je určený
64-57-2 Laboratórne práce vo fotografii CH,D 10 10 64-57-2 64-52-2
64-59-2 Obchodná prevádzka CH,D 12 10 64-59-2 64-60-2
ODDIEL F
Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odbor
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6
21 BANÍCTVO
21-72-0 Povrchové dobývanie CH 12 12 21-72-0
22 HUTNÍCTVO
22-76-0 Hutnícka výroba CH,D 10 10 22-76-0
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-0 Prevádzka energetických výrobní CH 12 10 24-75-0
24-76-0 Stavba rozvodných zariadení CH 12 10 24-76-0
24-77-0 Obrábanie kovov CH,D 12 12 24-77-0
24-78-0 Strojárska výroba CH,D 12 12 24-78-0
24-79-0 Povrchová úprava CH,D 12 12 24-79-0
24-80-0 Zlievárenská výroba CH 12 12 24-80-0
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-0 Elektrotechnická výroba CH,D 12 12 26-91-0
26-93-0 Spojové montáže a opravy CH,D 12 10 26-93-0
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-0 Keramická výroba CH,D 12 12 27-81-0
27-82-0 Sklárska výroba CH,D 7 7 27-82-0
27-88-0 Bižutérna výroba CH,D 7 7 27-88-0
27-89-0 Výroba stavebných látok CH,D 7 7 27-89-0
27-90-0 Výroba vianočných ozdôb CH,D 7 7 27-90-0
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-0 Výroba umelých kvetín CH,D 7 7 28-83-0
28-84-0 Gumárska a plastikárska výroba CH,D 12 12 28-84-0
28-85-0 Chemická výroba CH,D 12 12 28-85-0
28-92-0 Spracovanie papiera CH,D 12 12 28-92-0
29 POTRAVINÁRSTVO
29-82-0 Potravinárska výroba CH,D 12 12 29-82-0
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-0 Výroba konfekcie CH,D 17 12 31-78-0
31-79-0 Textilná výroba CH,D 12 12 31-79-0
32 SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI        
32-82-0 Výroba obuvi CH,D 12 12 32-82-0
32-83-0 Výroba koženej galantérie CH,D 12 12 32-83-0
32-84-0 Kožušnícka výroba CH,D 12 12 32-84-0
33 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-0 Košikárska výroba CH,D 12 7 33-82-0
33-83-0 Spracovanie dreva CH,D 12 12 33-83-0
33-84-0 Čalúnnická výroba CH,D 12 12 33-84-0
33-85-0 Výroba kancelárskych potrieb CH,D 12 12 33-85-0
34 POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-0 Polygrafická výroba CH,D 12 7 34-90-0
34-94-0 Výroba gramofónových platní a magnetofónových kaziet CH,D 7 12 34-94-0
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-86-0 Stavebná výroba CH 12 12 36-86-0
37 DOPRAVY A POŠTY
37-72-0 Doprava CH 12 12 37-72-0
37-73-0 Spojová prevádzka CH,D 12 10 37-73-0
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-0 Poľnohospodárska výroba CH,D 12 12 45-72-0
45-79-0 Lesná výroba CH,D 17 12 45-79-0
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-74-0 Ortopedická výroba CH,D 12 7 55-74-0
55-93-0 Prevádzka zdravotníckych zariadení CH,D 12 10 55-93-0
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0 Technické služby v autoservise CH 10 10 64-49-0
64-50-0 Prevádzka práčovní a čistiarní CH,D 10 10 64-50-0
64-54-0 Prevádzka spoločného stravovania CH,D 17 10 64-54-0
64-59-0 Obchodná prevádzka CH,D 17 10 64-59-0
1)
§ 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2)
§ 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
3)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou.
4)
Vyhláška č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.
5)
§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
6)
7)
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.
§ 37 školského zákona.
8)
Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým ženám, matkám do 9. mesiaca po pôrode a mladistvým (Zvesti MŠ SSR a MK SSR 1976 zošit 3).
9)
§ 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
10)
§ 13 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
12)
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. V/3-190/71-7208-šm o odmeňovaní pracovníkov počas zaškoľovania, registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.
13)
Nariadenie vlády ČSSR č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.
14)
Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (č. 37/1977 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.
15)
Úprava Ministerstva školstva SSR z 10. mája 1977 č. 4975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.
16)
Úprava MŠ SSR a MZ SSR z 8. 2. 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní v znení úpravy z 29. júla 1985 č. 9051/1985-412 registrovaná v čiastke 13/1983 Zb. a v čiastke 18/1985 Zb.
1)
Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.
1)
Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor. Pre vojenské stredné odborné učilištia sa stĺpec 9 rozširuje o študijné odbory označené V.
2)
V 3. ročníku pri práci vo výškach 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
3)
V blokoch učiva pre vulkanizáciu je najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
4)
Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5)
Učebný odbor je určený len pre štúdium popri zamestnaní