Predpis bol zrušený predpisom 145/1996 Z. z.

79/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1993 do 31.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
z 29. januára 1991
o prijímaní na štúdium na stredných školách
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
PRIJÍMANIE NA DENNÉ ŠTÚDIUM
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Po úspešnom skončení ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy možno žiaka základnej školy alebo iného uchádzača o štúdium prijať do prvého ročníka denného štúdia na strednej škole.
(2)
Po úspešnom skončení štvrtého ročníka základnej školy možno jej žiaka prijať na osemročné gymnázium, na športové gymnázium alebo na tanečné konzervatórium.
§ 2
Prihlášky na štúdium
(1)
Žiak základnej školy a iný uchádzač podáva jedinú prihlášku na štúdium na predpísanom tlačive. Na prihláške na druhom mieste môže uviesť aj ďalšiu strednú školu, na ktorej má záujem študovať.
(2)
Žiak základnej školy podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje, do 20. januára. Riaditeľ základnej školy ju odošle na strednú školu takto:
a)
do 10. februára na študijné a učebné odbory a na štúdium, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,
1.
53-06-6 rehabilitačný asistent
2.
53-10-6 zubný technik
3.
53-12-6 očný optik
4.
53-15-6 zdravotnícky záchranár
5.
76 - učiteľstvo
6.
82 - umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba
7.
85 - umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba
8.
79-02-5-01 matematika (špeciálne zameranie)
9.
79-02-5-76 telesná výchova (špeciálne zameranie)
10.
triedy stredných škôl s dvojjazyčným vyučovaním.
b)
do 9. marca na ostatné študijné a učebné odbory.
(3)
Iný uchádzač odošle prihlášku priamo na strednú školu v termínoch uvedených v odseku 2.
(4)
Žiak základnej školy alebo iný uchádzač (ďalej len „uchádzač“), ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.
(5)
Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o tom, že je úspešným riešiteľom olympiády z profilového predmetu.
§ 3
Podmienky prijímacieho konania
(1)
Profilové predmety na prijímacie skúšky (ďalej len „profilové predmety“) určí Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) do 30. júna s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé študijné odbory rovnaké.
(2)
Ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva zverejní pre každý školský rok najneskôr do 15. októbra profilové predmety a druhy skúšok pre prijímacie konanie na všetky stredné školy.
(3)
Riaditeľ strednej školy po porade s pedagogickou radou školy a radou školy predloží návrh na zmenu počtu tried prvého ročníka alebo vyučovacieho jazyka najneskôr do 30. júna príslušnej školskej správe. Riaditeľ strednej zdravotníckej školy predkladá návrh ministerstvu zdravotníctva; riaditeľ stredného odborného učilišťa predkladá návrh aj zriaďovateľovi školy.
(4)
Školská správa a pri stredných zdravotníckych školách ministerstvo zdravotníctva rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra. Pri stredných odborných učilištiach rozhodne o návrhu na zmenu počtu tried prvého ročníka do toho istého termínu zriaďovateľ po prerokovaní so školskou správou.
§ 4
(1)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy a so súhlasom príslušnej školskej správy (na stredných zdravotníckych školách s ministerstvom zdravotníctva) a na stredných odborných učilištiach aj so súhlasom zriaďovateľa rozhodne o počte žiakov, ktorých možno do tried prvého ročníka prijať; rozhodnutie zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom konania skúšok. O počte žiakov stredných odborných učilíšť, ktorých možno prijať do prvého ročníka a ktorí sa nepripravujú pre určitú právnickú alebo fyzickú osobu, rozhodne riaditeľ stredného odborného učilišťa so súhlasom školskej správy.
(2)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy určí formu, obsah (podľa učebných osnov základnej školy) a rozsah prijímacej skúšky, ako aj ostatné podmienky prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní s pedagogickou radou školy určiť kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo časti skúšky. Ak je prihlásených viac uchádzačov, ako možno na príslušný študijný odbor alebo učebný odbor alebo zameranie prijať, podľa týchto kritérií nemožno prijať viac ako 70 % uchádzačov na triedu bez prijímacích skúšok. Kritériá oznámi riaditeľ včas, najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(4)
Riaditeľ stredného odborného učilišťa môže rozhodnúť, že súčasťou prijímacieho konania do učebných odborov je aj prijímacia skúška. Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z profilových premetov alebo posúdenia schopností, zručností a spôsobilostí potrebných pre zvládnutie zvoleného učebného odboru. Ak riaditeľ školy rozhodne o konaní prijímacích skúšok, je povinný zverejniť ich podmienky najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1.
(5)
Do učebných a študijných odborov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych schopností na toto štúdium; do tanečného konzervatória a športového gymnázia aj po overení zdravotnej spôsobilosti. Termín skúšky a ostatné podmienky prijatia určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy; zverejní ich najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1.
(6)
Riaditeľ strednej školy oznámi rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky podľa odseku 3, najneskôr desať dní pred termínom prijímacích skúšok.
§ 5
Prijímacia skúška
(1)
Prijímacia skúška pozostáva z overovania vedomostí z profilových predmetov, alebo z overovania špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebných na zvládnutie študijného alebo učebného odboru, prípadne z oboch týchto častí.
(2)
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom prijímacích skúšok.
(3)
Ak je na prijatie uchádzača potrebné overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo talent v odboroch uvedených v § 2 ods. 2 písm. a), riaditeľ strednej školy určí termín konania tejto skúšky v čase prvých troch týždňov v mesiaci marci.
(4)
Ostatné prijímacie skúšky sa konajú v prvom úplnom májovom týždni v utorok a v stredu. Ak uchádzač nevykonal úspešne prijímaciu skúšku alebo nebol prijatý z iných dôvodov v tomto termíne, môže sa zúčastniť na ďalšej prijímacej skúške na tej istej alebo inej strednej škole. Ďalšia skúška sa koná v druhom úplnom júnovom týždni v utorok a v stredu.
(5)
Ak je na prijatie uchádzača do prvej triedy osemročného gymnázia potrebné vykonať prijímaciu skúšku alebo overiť jeho schopnosti a predpoklady na štúdium, termín tejto skúšky určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy; zverejní ho najneskôr mesiac pred jej konaním.
(6)
Výsledky prijímacej skúšky platia pre prijatie do prvého ročníka strednej školy len v školskom roku, pre ktorý bola skúška vykonaná.
Rozhodovanie o prijatí
§ 6
(1)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutočnia skúšky v druhom termíne, alebo prijme všetkých žiakov v prvom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr nasledujúci deň po konaní prijímacej skúšky v prvom termíne.
(2)
O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
(3)
Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadňuje aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore alebo učebnom odbore a na výkon povolania, a to na základe vyjadrenia príslušného lekára, prípadne ním určeného odborného lekára.
(4)
Riaditeľ strednej školy prijme prednostne uchádzača, ktorý je podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam.
(5)
Riaditeľ stredného odborného učilišťa rozhoduje o prijatí po dohode s organizáciou, pre ktorú sa uchádzač bude pripravovať, alebo po dohode s vedúcim strediska praktického vyučovania, ak bol splnomocnený organizáciu zastupovať.
(6)
Ak sa uchádzač bude pripravovať pre občana, ktorý zriadil pracovisko praktického vyučovania,1) rozhodne o jeho prijatí na štúdium riaditeľ stredného odborného učilišťa po dohode s týmto občanom.
(7)
Ak sa uchádzač nepripravuje pre určitú organizáciu ani pre občana, rozhodne o jeho prijatí riaditeľ stredného odborného učilišťa po dohode s príslušnou školskou správou.
§ 7
(1)
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača2) na štúdium do troch dní odo dňa konania skúšky. Rozhodnutie o prijatí alebo o možnosti zúčastniť sa na prijímacej skúške aj v druhom termíne na tej istej škole, neodkladne oznámi žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.
(2)
Po rozhodnutí o prijatí riaditeľ zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie a celkový počet bodov získaných pri prijímacom konaní. Riaditeľ strednej školy oznámi mená prijatých žiakov najneskôr do dvoch týždňov aj riaditeľovi základnej školy, ktorú predtým navštevovali.
(3)
Proti rozhodnutiu môže uchádzač podať do ôsmich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy odvolanie na príslušnú školskú správu (v prípade strednej zdravotníckej školy ministerstvu zdravotníctva). Školská správa (ministerstvo zdravotníctva) o odvolaní rozhodne do 14 dní po jeho doručení.2)
(4)
V prípade, keď uchádzač nepodal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, ani si nevyžiadal prihlášku a neprejavil záujem o skúšky v druhom termíne na tej istej škole, riaditeľ pošle prihlášku na školu uvedenú na druhom mieste najneskôr do dvoch týždňov po rozhodnutí o neprijatí.
(5)
Riaditeľ strednej školy na požiadanie umožní nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi, ak ide o žiaka základnej školy aj triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na základnej škole.
(6)
Ak o to rada školy na strednej škole požiada, predloží jej riaditeľ kompletnú dokumentáciu o priebehu a výsledkoch prijímacích skúšok na strednú školu.
DRUHÁ ČASŤ
PRIJÍMANIE NA OSTATNÉ DRUHY ŠTÚDIA
§ 8
Prijímanie na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na stredné školy
(1)
Prihlášku na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na strednú školu podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.
(2)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy môže určiť kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky.
(3)
Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch; v prvom termíne koncom júna alebo v druhom termíne koncom augusta. Termín konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(4)
Formu, rozsah a obsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy najneskôr dva týždne pred prvým termínom prijímacích skúšok.
§ 9
Prijímanie na nadstavbové a pomaturitné štúdium
(1)
Prihlášku na nadstavbové a pomaturitné štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási do 31. mája; uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.
(2)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy môže určiť kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky.
(3)
Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch; v prvom termíne koncom júna alebo v druhom termíne koncom augusta. Termín konania skúšky určí riaditeľ školy.
(4)
Formu, rozsah a obsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy najneskôr dva týždne pred prvým termínom prijímacích skúšok.
§ 10
Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl
(1)
Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, a úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy.
(2)
Termín, obsah a rozsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.
(3)
Do vyššieho ročníka strednej školy, na ktorej sa štúdium končí maturitnou skúškou alebo absolutóriom a ktorá v nižších ročníkoch štúdia poskytuje zároveň stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, možno prijať absolventa nižšieho ročníka alebo iného uchádzača, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, prípadne maturitnú skúšku, a splnil ďalšie požiadavky, ktoré mu určil riaditeľ školy.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Osobitné ustanovenie
Ak sa žiak základnej školy s iným ako slovenským vyučovacím jazykom prihlási na strednú školu so slovenským vyučovacím jazykom, riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi vykonať skúšku aj na inej strednej škole po dohode s jej riaditeľom. Žiak vykoná skúšku z profilových predmetov takto:
a)
ak je profilovým predmetom slovenský jazyk, koná z neho skúšku v rozsahu učiva osnov základnej školy, ktorú navštevuje,
b)
ak je profilovým predmetom iný predmet, môže žiak požiadať o vykonanie prijímacej skúšky z toho predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval. Túto požiadavku uvedie na prihláške o štúdium na strednej škole.
§ 11a
Oznamovacia povinnosť
(1)
Riaditeľ základnej školy je povinný poskytnúť požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách školskej správe.
(2)
Riaditeľ strednej školy poskytne bezodkladne aktuálne údaje o počte prihlásených žiakov, o počte prijatých žiakov a o počte voľných miest školskej správe. Na požiadanie tieto údaje poskytne aj ostatným orgánom štátnej správy.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1984 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.
§ 13
Účinnosť
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.
Minister:

Pišut v. r.
1)
§ 10a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
2)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).