579/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

579
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1991
o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Státní rozpočet České republiky na rok 1992
§ 1
(1)
Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs
(příloha č. 1).
(2)
Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 58 388 200 000 Kčs
(příloha č. 2).
(3)
Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3.
§ 2
Podíly státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto:
a)
podíl na celostátním výnosu daně z obratu a dovozní daně ve výši 41,5 %,
b)
podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku ve výši 41,5 %.
§ 3
Česká republika může vydat v průběhu roku 1992 státní dluhopisy ve výši 8,7 mld. Kčs na dofinancování komplexní bytové výstavby. Dluhopisy budou splatné do pěti let ode dne jejich vydání.
§ 4
Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu republiky v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu republiky.
§ 5
Vláda je oprávněna použít státní finanční aktiva České republiky ve výši 900 mil. Kčs na kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky.
ČÁST DRUHÁ
Změna a doplnění zákona o rozpočtových pravidlech republiky
§ 6
Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), se mění a doplňuje takto:
1.
V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova „daně z obratu“ vkládají slova „dovozní daně,“.
2.
V § 4 odst. 1 písm. b) se připojují slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 2,“.
3.
V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)
Odvod z objemu mezd tvoří příjem státního rozpočtu republiky od
a)
právnických osob se sídlem na území České republiky, které mají všechny vnitřní organizační jednotky na území České republiky,
b)
právnických osob se sídlem na území České republiky, které mají vnitřní organizační jednotky i ve Slovenské republice, za vnitřní organizační jednotky v České republice,
c)
vnitřních organizačních jednotek, které se nacházejí na území České republiky a jsou vnitřními organizačními jednotkami právnických osob se sídlem na území Slovenské republiky.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
4.
§ 35 zní:
㤠35
Zmocnění
(1)
Vláda vydá obecně závazný právní předpis k zajištění restrukturalizace uhelného průmyslu.
(2)
Ministerstvo financí vydá obecně závazný právní předpis, v němž
a)
provede § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 32 odst. 5 a § 32 odst. 6,
b)
upraví režim dofinancování rozestavěné komplexní bytové výstavby a režim příspěvků poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na bytovou výstavbu.“.
5.
§ 36 zní:
㤠36
Ministr financí je oprávněn
a)
provádět opatření potřebná k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu republiky, například opatřovat prostředky úvěrem až do výše nákupní hodnoty 16 mld. Kčs na peněžním trhu; k tomu může zejména vydávat pokladniční poukázky České republiky,
b)
schvalovat až do výše 6 mld. Kčs státní záruky, zejména za úvěry poskytované státním podnikům a jiným státním organizacím bankami a spořitelnami.“.
ČÁST TŘETÍ
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. 579/1991 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED státního rozpočtu republiky
PŘÍJMY v tis. Kčs
Příjmy z hospodářství České republiky 192,687,355
v tom: z hospodářství 112,409,278
z vědy a techniky 212,600
z peněžních a technických služeb 9,893,007
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo 9,831,470
z bezpečnosti a vězeňství 141,000
daň z obratu 60,200,000
Daně od obyvatelstva a poplatky 59,139,500
Ostatní příjmy 738,174
Dotace z federace 3,300,000
CELKEM 255,865,029
VÝDAJE v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací 197,476,829
v tom: na hospodářství 33,693,202
na vědu a techniku 3,981,392
na peněžní a technické služby 5,977,760
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 140,464,404
na bezpečnost a vězeňství 8,557,179
na správu 4,802,892
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí 58,388,200
CELKEM 255,865,029
Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. 579/1991 Sb.
VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ v mil. Kčs
OKRES Neúčelová
dotace
Účelové dotace na: Dotace
celkem
jmenovité
stavby
domy
s pečovatelskou
službou
stavby
rozestavěné
do r. 1990
stavby
zlepšující
životní
prostředí
stavby pro
zdravot.,
školství
a soc. zabezp.
sociální
dávky
Magistrát hl. m. Prahy 5,508.0 1,900.0 1,259.0 5.0 52.0 210.5 8,934.5
Benešov 134.8 12.8 19.0 22.0 5.0 16.4 209.2
Beroun 112.2 9.0 8.0 21.0 10.0 14.8 175.0
Kladno 280.4 1.6 30.0 34.0 7.0 28.8 381.8
Kolín 130.6 33.0 19.0 10.0 16.8 209.4
Kutná Hora 141.7 6.0 25.0 13.0 4.0 14.6 204.3
Mělník 123.9 15.0 37.0 15.0 26.0 17.9 234.8
Mladá Boleslav 168.6 60.0 30.0 12.0 13.0 19.4 303.0
Nymburk 126.9 22.0 18.0 8.0 16.5 191.4
Praha - východ 103.2 4.1 12.0 26.0 4.0 16.4 165.7
Praha - západ 114.7 8.0 45.0 22.0 8.0 12.9 210.6
Příbram 172.4 .3 50.0 14.0 5.0 21.6 263.3
Rakovník 127.0 21.0 15.0 3.0 9.6 175.6
České Budějovice 382.4 7.0 83.0 21.0 8.0 37.8 539.2
Český Krumlov 119.5 30.0 6.0 50.0 20.0 3.0 11.9 240.4
Jindřichův Hradec 159.4 10.0 36.0 19.0 7.0 16.4 247.8
Pelhřimov 131.6 7.0 39.0 14.0 13.0 13.4 218.0
Písek 112.0 12.0 31.0 12.0 3.0 13.7 183.7
Prachatice 96.0 60.0 7.0 20.0 17.0 3.0 11.1 214.1
Strakonice 118.2 7.0 11.0 13.0 17.0 13.7 179.9
Tábor 152.1 19.0 10.0 5.0 18.4 204.5
Domažlice 104.0 7.6 4.0 23.0 2.0 10.7 151.3
Cheb 247.1 18.0 16.0 15.0 5.0 16.9 318.0
Karlovy Vary 243.4 210.0 8.0 85.0 7.0 7.0 20.1 580.5
Klatovy 174.5 20.0 5.0 14.0 9.0 17.9 240.4
Plzeň - město 478.9 25.0 22.0 31.0 32.0 35.1 624.0
Plzeň - jih 114.0 8.0 24.0 18.0 22.0 11.9 197.9
Plzeň - sever 108.5 9.0 19.0 10.0 13.1 159.6
Rokycany 83.1 3.0 15.0 11.0 10.0 11.1 133.2
Sokolov 189.9 48.0 17.0 10.0 15.0 5.0 17.7 302.6
Tachov 104.3 7.4 15.0 16.0 5.0 13.0 160.7
Česká Lípa 193.3 20.0 58.0 16.0 4.0 20.2 311.5
Děčín 336.9 30.0 3.8 23.0 17.0 6.0 25.5 442.2
Chomutov 333.3 70.0 10.0 60.0 10.0 11.0 25.6 519.9
Jablonec n. Nis. 162.1 70.0 5.0 12.0 15.0 4.0 19.7 287.8
Liberec 278.9 3.0 48.0 5.0 23.0 36.0 393.9
Litoměřice 238.5 71.0 8.0 48.0 12.0 6.0 18.9 402.4
Louny 146.3 7.3 20.0 14.0 10.0 18.9 216.5
Most 381.8 12.0 40.0 24.0 10.0 23.8 491.6
Teplice 319.9 32.0 15.0 23.0 8.0 7.0 26.0 430.9
Ústí nad Labem 473.4 12.0 112.0 10.0 5.0 21.5 633.9
Havlíčkův Brod 162.5 7.0 28.0 11.0 8.0 18.1 234.6
Hradec Králové 264.6 40.0 32.0 7.0 35.7 379.3
Chrudim 170.9 4.0 25.0 16.0 7.0 18.0 240.9
Jičín 126.4 3.0 37.0 17.0 4.0 15.9 203.3
Náchod 181.5 8.0 41.0 18.0 5.0 20.7 274.2
Pardubice 245.6 10.0 55.0 18.0 8.0 32.5 369.1
Rychnov n. Kněžnou 119,3 33.0 17.0 4.4 17.9 191.2
Semily 125.9 84.0 12.0 31.0 16.0 6.0 13.5 288.4
Svitavy 153.7 22.0 23.0 18.0 10.0 22.2 248.9
Trutnov 166.3 10.0 43.0 16.0 6.0 21.9 263.2
Ústí n. Orlicí 167.2 13.0 28.0 9.0 9.0 23.9 250.1
Blansko 152.2 8.0 18.0 26.0 5.0 18.2 227.4
Brno 1,094.5 40.0 18.0 296.0 24.0 17.0 81.4 1,570.9
Brno - venkov 200.4 30.0 26.0 17.0 8.0 31.5 312.9
Břeclav 161.1 130.0 7.0 21.0 12.0 7.0 26.3 364.4
Hodonín 166.0 4.0 28.0 16.0 11.0 27.6 252.6
Jihlava 227.8 140.0 7.0 74.0 15.0 5.0 22.3 491.1
Kroměříž 166.6 14.0 25.0 13.0 20.0 20.2 258.8
Prostějov 189.1 130.0 8.0 15.0 28.0 5.0 18.8 393.9
Třebíč 189.9 16.0 22.0 17.0 8.0 24.7 277.6
Uherské Hradiště 207.0 8.0 34.0 18.0 18.0 24.9 309.9
Vyškov 131.3 6.0 14.0 30.0 7.0 18.9 207.2
Zlín 297.0 121.0 17.0 74.0 15.0 9.0 34.1 567.1
Znojmo 177.6 8.0 50.0 24.0 5.0 22.9 287.5
Žďár n. Sázavou 200.1 3.8 12.0 28.0 6.0 24.4 274.3
Bruntál 155.2 7.0 14.0 9.0 18.0 21.7 224.9
Frýdek - Místek 336.4 1.5 25.0 10.0 18.0 52.6 443.5
Karviná 458.6 74.0 24.0 74.0 12.0 29.0 59.8 731.4
Nový Jičín 273.4 6.6 25.0 12.0 11.0 35.3 363.3
Olomouc 454.8 17.0 52.0 14.0 10.0 43.5 591.3
Opava 276.0 7.0 63.0 24.0 8.0 0 40.7 418.7
Ostrava 974.5 24.0 241.0 14.0 15.0 62.5 1,331.0
Přerov 209.3 32.0 11.0 6.0 29.4 287.7
Šumperk 205.5 8.0 90.0 20.0 10.0 35.3 368.8
Vsetín 216.6 4.0 18.0 20.0 28.0 26.5 313.1
úhrn OÚ 22,232.5 3,300.0 665.0 4,256.0 1,279.0 765.0 2,000.0 34,497.5
Rezerva - zdravotnictví *) 23,890.7 23,890.7
Úhrn ČR 46,123.2 3,300.0 665.0 4,256.0 1,279.0 765.0 2,000.0 58,388.2
Příloha č. 3 k zákonu České národní rady č. 579/1991 Sb.
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY PODLE KAPITOL v tis. Kčs
Kapitoly Rozpočtové
organizace
Příspěvky
příspěvkovým
a podobným
organizacím
na provoz
Účelové
a systémové
dotace
na investiční
výstavbu
příspěvkovým
organizacím
Dotace
hospodářským organizacím
Výdaje
celkem
neinvestiční
výdaje
investiční
výdaje
neinvestiční Investiční
Česká národní rada 102,812 69,760 172,572
Úřad vlády ČR 62,506 6,325 68,831
Min. pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR 865,207 2,310,000 3,667,024 1,707,000 2,960,000 413,200 11,922,431
Min. financi ČR 1,238,785 430,160 1,668,945
Min. práce a sociálních věcí ČR 84,629,702 297,500 34,625 84,961,827
Min. vnitra ČR 6,950,512 543,900 754,990 8,249,402
Min. životního prostředí ČR 570,290 89,485 92,294 15,600 767,669
Min. pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR 22,813 5,000 27,813
Min. průmyslu ČR 392,329 14,660 27,571 1,015 320,900 756,475
Min. zemědělství ČR 1,850,323 40,000 613,707 10,000 8,750,000 3,562,900 14,826,930
Min. obchodu a cestovního ruchu ČR 42,714 1,575 7,637 200 6,000 58,126
Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR 23,699,702 1,001,900 1,930,908 34,500 26,667,010
Min. kultury ČR 249,908 40,000 1,529,156 246,480 2,065,544
Min. zdravotnictví ČR 1,825,854 50,000 8,960,140 2,300,000 13,135,994
Min. spravedlnosti ČR 1,821,390 270,295 134 2,091,819
Český úřad pro hospodářskou soutěž 13,845 2,800 16,645
Český statistický úřad 181,548 37,500 219,048
Český úřad geodetický a kartografický 367,939 20,000 2,556 390,495
Český báňský úřad 23,006 6,670 29,676
Český úřad bezpečností práce 38,941 2,000 9,643 300 50,884
Min. státní kontroly ČR 42,263 3,650 45,913
Generální prokuratura ČR 261,102 18,500 279,602
Československá akademie věd 1,448,833 1,448,833 *)
Všeobecná pokladní správa 22,629,920 4,749,725 35,700 139,000 27,554,345
CELKEM 149,332,244 10,011,405 17,666,085 4,315,095 11,855,000 4,297,000 197,476,829
*)
Finanční objem bude rozdělen v návaznosti na schváleni zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně.
*)
Z tohoto objemu budou vyčleněny výdaje na Investice.