576/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 31.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

576
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 16. prosince 1991
o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 33 odst. 4 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, stanoví:
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
§ 3
V obvodu krajského soudu v Ústí nad Labem se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Liberci.
§ 4
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a)
rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci a v Jablonci nad Nisou v trestním řízení, s výjimkou věcí týkajících se cizích státních příslušníků,
b)
koná v prvním stupni řízení o trestných činech, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu s místní příslušností v obvodech okresního soudu v Liberci a v Jablonci nad Nisou,
c)
rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci a v Jablonci nad Nisou v občanském soudním řízení, s výjimkou rozhodnutí ve věcech obchodních,
d)
rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon3) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je-li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou,
e)
rozhoduje o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jsou-li podle zvláštního předpisu1),2) z projednávání věci vyloučeni soudci okresního soudu v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou.
Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově
§ 5
V obvodu okresního soudu v Karviné se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Havířově.
§ 6
Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově
a)
koná řízení o trestných činech, v nichž zvláštní zákon2) stanoví věcnou příslušnost okresních soudů, pokud byl trestný čin spáchán, nebo je z jiných důvodů dána místní příslušnost podle zvláštního předpisu,2) v obcích Havířov, Horní Suchá, Albrechtice a Těrlicko,
b)
rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, v nichž bydlištěm nebo sídlem účastníka, jímž se podle zvláštního předpisu1) řídí místní příslušnost, jsou obce Havířov, Horní Suchá, Albrechtice a Těrlicko.
§ 7
Účinnost
Ustanovení § 3 až 6 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Ustanovení § 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1992.
Ministr:

JUDr. Richter v. r.
1)
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.