Predpis bol zrušený predpisom 455/1991 Zb.

572/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 30.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

572
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1991
o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Orgány štátnej správy v živnostenskom podnikaní
Orgánmi štátnej správy v živnostenskom podnikaní1) sú:
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
b)
okresné úrady,
c)
obvodné úrady.
§ 2
Pôsobnosť ministerstva vnútra
Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre živnostenské podnikanie
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,2)
b)
zabezpečuje jednotný informačný systém v živnostenskom podnikaní,
c)
spolupracuje s ústrednými orgánmi, hospodárskymi komorami a živnostenskými spoločenstvami, s obcami a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania, najmä pri vypracúvaní koncepcií alebo iných opatrení všeobecnej povahy,
d)
zabezpečuje zvyšovanie odbornosti pracovníkov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní, vrátane overovania osobitnej odbornej spôsobilosti.3)
§ 3
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad v živnostenskom podnikaní
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obvodnými úradmi,
b)
rozhoduje v pochybnostiach o rozsahu živnostenského oprávnenia,4)
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady.5)
§ 4
Pôsobnosť obvodného úradu
Obvodný úrad vykonáva v prvom stupni štátnu správu v živnostenskom podnikaní1) s výnimkou uvedenou v § 3 písm. b) tohto zákona.
§ 5
Kontrolóri obvodných úradov
Pracovníci obvodných úradov, ktorí plnia úlohy na úseku kontroly živnostenského podnikania (ďalej len „kontrolóri“), sú oprávnení pri výkone prehliadky prevádzkárne6) v prítomnosti podnikateľa vstupovať do všetkých priestorov prevádzkárne.7) Pri výkone prehliadky prevádzkárne sa preukazujú preukazom kontrolóra.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 63/1948 Zb. o zhodnotení činnosti národných správcov živnostenských podnikov a o právach ich vdov a sirôt;
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení neskorších predpisov;
3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov;
4.
položky č. 45 prílohy B, č. 105 až 108 a 155 prílohy D a č. 39 až 41 a 86 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy;
5.
vyhláška Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Prahe č. 414/1949 Ú. v. o obsadzovaní uvoľnených národných správ drobných živnostenských podnikov;
6.
vyhláška ministra priemyslu č. 54/1950 Zb., ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania;
7.
vyhláška Ministerstva financií č. 359/1951 Ú. v. o zrušení niektorých obmedzení uložených prídelcom živnostenských podnikov;
8.
vyhláška ministra vnútorného obchodu č. 206/1953 Ú. v. o výkupe prázdnych fliaš;
9.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu č. 67/1979 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom.
§ 7
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť spolu s účinnosťou zákona č. 455/1991 Zb.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
2)
§ 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
3)
§ 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.
Bod II/12 prílohy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a v obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.
4)
§ 28 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
5)
§ 7 ods. 2 zákona SNR č. 472/1990 Zb.
6)