Predpis bol zrušený predpisom 204/1991 Zb.

57/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1991 do 19.06.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 25. januára 1991
o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Z Verejnej bezpečnosti ako zložky Zboru národnej bezpečnosti sa na území Slovenskej republiky zriaďuje Policajný zbor Slovenskej republiky.
§ 2
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore národnej bezpečnosti, Verejnej bezpečnosti alebo o príslušníkoch Zboru národnej bezpečnosti alebo Verejnej bezpečnosti, rozumie sa tým podľa povahy veci Policajný zbor Slovenskej republiky a policajti.
§ 3
Spôsob označenia a znaky Policajného zboru Slovenskej republiky určí minister vnútra Slovenskej republiky osobitným predpisom.
§ 4
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.