562/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
ZÁKON
z 18. decembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa za slová „dane z obratu“ vkladajú slová „a dovoznej dane“.
2.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a to len vtedy, pokiaľ to neodporuje obmedzeniam ustanoveným v zákone o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok.“.
3.
V § 13 ods. 2 v prvej vete sa za slová „minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže“ vkladajú slová „v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.