55/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 18. januára 1991
o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VÝCVIK ŽIADATEĽOV O OPRÁVNENIE NA VEDENIE CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Výcvik žiadateľov o oprávnenie na vedenie cestných motorových vozidiel (ďalej len „výcvik vodičov“) možno vykonávať len vo výcvikových zariadeniach autoškôl evidovaných (registrovaných) na dopravnom inšpektoráte Verejnej bezpečnosti (ďalej len „dopravný inšpektorát“) príslušnom podľa osobitných predpisov.1) Mimo výcvikového zariadenia možno výcvik vodiča vykonať len výnimočne na základe povolenia udeleného dopravným inšpektorátom podľa osobitných predpisov.2)
(2)
V evidencii možno viesť len autoškolu, ktorá splní podmienky ustanovené touto vyhláškou.
§ 2
Podmienky prijatia na výcvik vodičov
(1)
Na výcvik možno prijať toho, kto
a)
ku dňu skončenia výcviku dosiahne vek predpísaný na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny,3)
b)
je telesne a duševne schopný viesť cestné motorové vozidlá,4)
c)
je spoľahlivý na vedenie cestných motorových vozidiel,5)
d)
splní ďalšie podmienky, pokiaľ ich osobitný predpis vyžaduje na vedenie niektorých skupín vozidiel.6)
(2)
Žiaci škôl, v ktorých je výcvik vodičov súčasťou výuky, sa môžu podrobiť tomuto výcviku pred dosiahnutím veku predpísaného na získanie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. Musia sa však do výcviku zaradiť tak, aby sa výcvik neskončil skôr ako jeden rok pred dosiahnutím tohto veku.
Spôsob výcviku vodičov
§ 3
(1)
Výcvik vodičov sa skladá z výuky teórie a praktického výcviku. Pri jeho vykonávaní sa musia dodržať zásady a podmienky ustanovené touto vyhláškou a učebnou osnovou uvedenou v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky (ďalej len „učebná osnova“). Počet vyučovacích hodín jednotlivých fáz výcviku vodičov nesmie byť nižší než počet hodín ustanovený pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia učebnou osnovou. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Nedodržanie podmienok ustanovených touto vyhláškou na vykonávanie výcviku môže byť dôvodom na vyradenie autoškoly z evidencie.
(2)
Výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny A(M), A a B, včítane rozširujúceho výcviku na získanie týchto skupín vodičského oprávnenia, možno za podmienok ustanovených učebnou osnovou vykonávať podľa individuálneho študijného plánu.
(3)
Pri výcviku vykonávanom na základe povolenia udeleného dopravným inšpektorátom podľa osobitných predpisov2) nesmie byť počet hodín výuky teórie ani praktického výcviku nižší než počet hodín ustanovený pre jednotlivé fázy výcviku pri diaľkovom štúdiu.
(4)
Pred začatím výcviku sa musí dopravnému inšpektorátu zaslať zoznam žiakov zaradených do výcviku na kontrolu, či žiaci spĺňajú podmienky ustanovené v § 2, a oznámiť
a)
skupina vodičského oprávnenia, na ktorého získanie sa bude výcvik vykonávať,
b)
zoznam učiteľov s uvedením ich odbornej spôsobilosti a s uvedením vedúceho výcviku,
c)
adresa učební, autocvičisko alebo iné cvičné plochy bez cestnej premávky, kde sa bude výcvik vykonávať,
d)
zoznam učebných pomôcok a cvičných vozidiel,
e)
učebný plán a deň začatia výcviku.
§ 4
(1)
Výuka teórie zahŕňa predpisy o cestnej premávke, náuku o konštrukcii a údržbe vozidiel, teóriu jazdy, zásady bezpečnej jazdy a zdravotnícku prípravu. Učebná osnova určí najnižší počet hodín potrebný na získanie vodičského oprávnenia jednotlivých skupín.
(2)
Ak je výcvik vodičov súčasťou výuky na školách, upustí sa od výuky teórie v rozsahu, v ktorom sa príslušná látka vyučuje na škole v odbornom predmete.
§ 5
(1)
Praktický výcvik zahŕňa výcvik vo vedení vozidla, v jeho údržbe a v poskytovaní prvej pomoci. Učebná osnova určí najnižší počet hodín praktického výcviku potrebného na získanie vodičského oprávnenia jednotlivých skupín.
(2)
Praktický výcvik musí plynule nadväzovať na teoretickú prípravu. Nácvik praktických zručností musí prebiehať plynule a podľa schopností jednotlivých žiakov.
§ 6
(1)
Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiak oboznámený s teóriou jazdy a zásadami ovládania vozidla. Výcvik vo vedení vozidla v cestnej premávke sa nesmie začať skôr, než si žiak osvojí základné znalosti pravidiel cestnej premávky a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.
(2)
Výcvik vo vedení vozidla nesmie trvať dlhšie ako dve vyučovacie hodiny denne.
(3)
Pri výcviku vo vedení vozidla smie byť vo vozidle prítomný len učiteľ, žiaci a prípadne osoba, ktorá vykonáva dohľad. S výnimkou prípadov uvedených v § 7 musí byť učiteľ pri výcviku vo vedení vo vozidle vždy prítomný.
(4)
Pred ukončením praktického výcviku vo vedení vozidla za účelom získania vodičského oprávnenia skupín A, B a C musí sa aspoň 1 hodina venovať nácviku správneho konania v jednoduchých rizikových situáciách (intenzívne brzdenie, obchádzanie prekážky a pod.). Táto časť výcviku sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej cvičnej ploche bez cestnej premávky, vždy za prítomnosti učiteľa vo vozidle.
§ 7
(1)
Pri výcviku vo vedení vozidla na autocvičisku vo vozidle, ktoré je povinne vybavené bezpečnostnými pásmi, musí byť žiak vždy pripútaný bezpečnostným pásom, s výnimkou nácviku cúvania.
(2)
Na autocvičisku vybavenom rádiopovelovým zariadením, ktoré umožňuje učiteľovi zo stanovišťa mimo vozidla dávať žiakovi vo vozidle pokyny a zastaviť vozidlo, môže učiteľ zo stanovišťa mimo vozidla viesť výcvik až troch žiakov naraz. Ak rádiopovelové zariadenie umožňuje učiteľovi dávať iba pokyny bez možnosti zastaviť vozidlo, môže zo stanovišťa mimo vozidla viesť naraz len dvoch žiakov. V týchto prípadoch smie byť vo vozidle vždy len jeden žiak. Rádiopovelové zariadenie možno používať len na autocvičisku určenom výhradne na výcvik vodičov.
§ 8
(1)
Autoškola výcvik ukončí po tom, čo žiak absolvuje počet hodín výuky teórie a praktického výcviku určeného učebnou osnovou pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia, prípadne vyššieho počtu hodín dohodnutého medzi žiakom a autoškolou. Ak sa výcvik nevykonáva podľa individuálneho študijného plánu, môže sa ukončiť aj vtedy, ak žiak absolvoval len 75 % hodín určených učebnou osnovou pre výuku jednotlivých predmetov teórie a s ukončením výcviku súhlasí.
(2)
O priebehu výcviku žiaka a jeho účasti na hodinách výuky teórie a praktického výcviku vedie autoškola preukaznú evidenciu. Pri začatí výcviku je povinná vydať žiakovi preukaz a priebežne v ňom robiť záznamy o jeho účasti na výuke teórie a praktickom výcviku.
(3)
Autoškola je zodpovedná za odbornú úroveň výcviku, jeho plynulý priebeh a za prihlásenie žiaka na skúšku z odbornej spôsobilosti7) do 14 dní po ukončení jeho výcviku.
(4)
Žiadatelia o vodičské oprávnenie, ktorí majú ukončené vzdelanie strojárskeho alebo dopravného alebo autoopravárenského odboru alebo odboru poľnohospodárskej a lesnej mechanizácie na stredných a vysokých školách, sa nemusia zúčastňovať na výuke náuky o konštrukcii a údržbe vozidiel a praktickom výcviku v údržbe vozidiel. Žiadatelia, ktorí majú ukončené zdravotnícke vzdelanie na stredných a vysokých školách, a žiadatelia, ktorí ukončili kurz prvej pomoci usporadúvaný Česko-slovenským Červeným krížom sa nemusia zúčastniť na zdravotníckej príprave.
Učebné pomôcky a prostriedky a cvičné vozidlá
§ 9
(1)
Učebné pomôcky a prostriedky používané pri výuke teórie a praktickom výcviku musia spĺňať podmienky ustanovené učebnou osnovou. Učebné pomôcky aj cvičné vozidlá musia zodpovedať súčasným podmienkam, súčasnému technickému rozvoju a vozidlám bežne používaným v premávke.
(2)
Trenažéry, rádiopovelové zariadenia a zariadenia pre druhé ovládanie a vedenie cvičných vozidiel musí schváliť ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Českej republiky alebo Slovenskej republiky8) (ďalej len „ústredný orgán republiky“).
§ 10
(1)
Cvičné vozidlo musí byť vybavené zariadením umožňujúcim pri výcviku bezpečnú jazdu, najmä dvojakým zariadením na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy. Motocykel okrem toho musí byť vybavený dvojakým riadením a v kabíne traktora musí byť ďalšie sedadlo pre učiteľa.
(2)
Praktický výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny C sa vykonáva na nákladnom automobile s celkovou hmotnosťou najmenej 7 t, skupiny D na autobuse s celkovou dĺžkou najmenej 7 m a celkovou obsaditeľnosťou najmenej 28 miest na sedenie. Cvičná súprava, na ktorej sa vykonáva praktický výcvik na získanie skupiny E ku skupine B, musí byť zložená z osobného automobilu a prívesu s celkovou hmotnosťou najmenej 750 kg, v ostatných prípadoch musí byť cvičná súprava zložená z ťažného vozidla, ktoré má celkovú hmotnosť najmenej 7 t a prívesu s celkovou hmotnosťou 7 t.
(3)
Praktický výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore, za ktorý je aspoň 50 % hodín z celkového počtu hodín uvedeného v učebnej osnove pripojený dvojnápravový príves naložený najmenej do 50 % jeho úžitkovej hmotnosti.
(4)
Praktický výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny A sa vykonáva na motocykli so zdvihovým objemom valcov najmenej 250 cm3.
(5)
Praktický výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny A(M) sa vykonáva na motocykli so zdvihovým objemom valcov do 50 cm3; 50 % praktického výcviku možno vykonávať na motocykli s objemom valcov do 250 cm3.
(6)
Spôsobilosť cvičného vozidla na výcvik musí schváliť dopravný inšpektorát. Na výcvik možno používať len vozidlo, ktorého technický stav bol zistený ako vyhovujúci pri technickej prehliadke, od ktorej neuplynula doba dlhšia ako 6 mesiacov.
(7)
Vozidlá, na ktorých sa vykonáva výcvik telesne postihnutých osôb, ktoré musia byť prispôsobené ich telesnému stavu, nemusia pri výcviku spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1.
§ 11
(1)
Na streche cvičného osobného automobilu a cvičného traktora musí byť umiestnená svetlomodrá kocka so stranou najmenej 250 mm označená bielym písmenom „L“ vysokým najmenej 200 mm na všetkých zvislých stranách. Nákladné automobily musia byť pri cvičnej jazde na prednej, zadnej a oboch bočných stranách vozidla označené plochou svetlomodrou tabuľou v tvare štvorca so stranou najmenej 300 mm s bielym písmenom „L“ vysokým najmenej 250 mm. Prípojné vozidlá musia byť rovnakou tabuľou označené na oboch bočných stranách a na zadnej strane vozidla. Kocka musí byť presvetlená alebo musí mať reflexnú úpravu. Tabuľa musí mať reflexnú úpravu alebo musí byť osvetlená.
(2)
Pri cvičnej jazde na motocykli musí mať žiak na prsiach a učiteľ na chrbáte reflexný svetlomodrý štvorec so stranou najmenej 300 mm s bielym písmenom „L“ vysokým najmenej 250 mm.
(3)
Vozidlá, na ktorých sa vykonáva výcvik telesne postihnutých osôb, ktoré musia byť prispôsobené ich telesnému stavu, nemusia byť spôsobom uvedeným v odseku 1 označené za predpokladu, že sú označené na karosérii vozidla vpredu na ľavej strane a vzadu uprostred alebo na ľavej strane reflexným svetlomodrým štvorcom so stranou najmenej 300 mm s bielym písmenom „L“ vysokým najmenej 250 mm.
Oprávnenie na výuku a výcvik
§ 12
(1)
Vyučovať predpisy o cestnej premávke, teóriu vedenia a techniky jazdy, náuku o konštrukcii a údržbe vozidiel a vykonávať praktický výcvik vo vedení vozidiel a ich údržbe sú oprávnení len držitelia osvedčenia pre učiteľa, a to v rozsahu uvedenom v osvedčení.
(2)
Vyučovať zdravotnícku prípravu a vykonávať praktický výcvik v poskytovaní prvej pomoci sú oprávnení lekári a absolventi stredných zdravotníckych škôl určení štátnou zdravotníckou správou, učitelia odborných predmetov v odbore ošetrovateľstva a zdravotníctva na stredných zdravotníckych školách, inštruktori Česko-slovenského Červeného kríža – špecialisti a absolventi špeciálnej zdravotníckej prípravy zameranej na výuku v autoškole, ktorú vykonáva Česko-slovenský Červený kríž.
(3)
Vodičom – cvičiteľom individuálneho výcviku vykonávaného na základe povolenia udeleného podľa osobitných predpisov môže byť len
a)
držiteľ osvedčenia pre učiteľa praktického výcviku vo vedení vozidiel príslušnej skupiny, alebo
b)
osoba staršia ako 25 rokov, ktorá má oprávnenie na vedenie vozidiel príslušnej skupiny a prax vo vedení týchto vozidiel najmenej tri roky, ktorej odbornú spôsobilosť na vedenie týchto cestných vozidiel pred začatím výcviku preskúšal dopravný inšpektorát.
§ 13
(1)
Držiteľom osvedčenia pre učiteľa môže byť len ten, kto
a)
má najmenej úplné stredné vzdelanie, alebo ak ide o učiteľa praktického výcviku vo vedení vozidiel a praktického výcviku v údržbe vozidiel, aspoň stredné vzdelanie strojárskeho alebo dopravného odboru,
b)
dosiahol vek 21 rokov, alebo ak ide o učiteľa praktického výcviku vo vedení vozidiel na získanie vodičského oprávnenia skupiny D, vek 24 rokov,
c)
na dopravno-psychologickom pracovisku sa s kladným výsledkom podrobil psychologickému vyšetreniu zameranému na overenie pedagogických predpokladov vykonávať výcvik vodičov,
d)
podrobil sa príprave učiteľov uvedenej v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky,
e)
úspešne zložil skúšku pred komisiou dopravného inšpektorátu,
f)
splnil podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3.
(2)
Učiteľom praktického výcviku vo vedení vozidla môže byť len ten, kto
a)
v posledných troch rokoch sa nestal nespoľahlivým vo vedení cestných motorových vozidiel,
b)
má oprávnenie na vedenie cestných motorových vozidiel tej skupiny, na ktorej získanie vykonáva výcvik,
c)
má najmenej trojročnú prax vo vedení vozidiel príslušnej skupiny; u učiteľa praktického výcviku vo vedení vozidiel skupiny D stačí trojročná prax vo vedení vozidiel skupiny C.
(3)
Učiteľ predpisov o cestnej premávke, teórie vedenia a techniky jazdy musí mať oprávnenie na vedenie cestných vozidiel tej skupiny, na ktorej získanie vykonáva výuku.
(4)
Žiadatelia o osvedčenie pre učiteľa sú povinní pred zložením skúšky uvedenej v odseku 1 písm. e) absolvovať prípravu učiteľov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky. Prípravu žiadateľov o osvedčenie pre učiteľa môže vykonávať autoškola alebo školiace zariadenie poverené ústredným orgánom republiky.
(5)
Pred začatím samostatnej učiteľskej činnosti sa učiteľ musí podrobiť zácviku pod vedením osoby, ktorá má osvedčenie s rovnakým alebo širším rozsahom oprávnení na vykonávanie výcviku najmenej 5 rokov. Počet hodín zácviku nesmie byť nižší, než je týždenný pracovný čas.
(6)
Prax vo vedení vozidiel podľa odseku 2 preukazuje žiadateľ o osvedčenie potvrdením, že pracoval ako vodič, alebo ak ide o skupinu T, že viedol vozidlá tejto skupiny v súvislosti s výkonom inej pracovnej činnosti. Pri skupinách A a B na preukázanie praxe postačí čestné vyhlásenie.
§ 14
(1)
V osvedčení pre učiteľa sa musia uviesť predmety, ktoré je učiteľ oprávnený vyučovať. Osvedčenie vydáva dopravný inšpektorát príslušný podľa osobitných predpisov na dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby sa môže platnosť osvedčenia predĺžiť na ďalších 5 rokov za predpokladu, že žiadateľ úspešne zloží skúšku podľa § 13 ods. 1 písm. e), a ak ide o držiteľa osvedčenia uvedeného v § 13 ods. 2 alebo 3 tiež, ak splní podmienky ustanovené týmito ustanoveniami.
(2)
Dopravný inšpektorát rozhodne o odňatí osvedčenia pre učiteľa, ak jeho držiteľ opätovne pri výcviku porušuje učebnú osnovu alebo ak zaniknú alebo odpadnú podmienky ustanovené v § 13 ods. 2 a 3.
(3)
Osvedčenie pre učiteľa predpisov o cestnej premávke, teórie vedenia a techniky jazdy sa môže aj naďalej ponechať alebo sa môže predĺžiť doba jeho platnosti jeho držiteľovi, ak jeho držiteľ stratil oprávnenie na vedenie cestných motorových vozidiel v dôsledku straty telesnej spôsobilosti.
DRUHÁ ČASŤ
ZDOKONAĽOVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČOV
§ 15
(1)
Odborná spôsobilosť vodičov sa zdokonaľuje školením zameraným na predpisy o cestnej premávke, bezpečnosť cestnej premávky, ochranu životného prostredia pred škodlivými dôsledkami cestnej premávky, zdravotnícku prípravu a na ďalšie otázky, ktorých znalosť ovplyvňuje konanie vodiča v cestnej premávke.
(2)
Školenie vodičov z povolania sa vykonáva pravidelne v rozsahu najmenej 16 hodín v jednom roku pre vodičov nákladných automobilov a autobusov a najmenej 8 hodín v jednom roku pre vodičov ostatných cestných vozidiel a kolesových traktorov. Raz za dva roky je školenie zakončené preskúšaním z pravidiel cestnej premávky.
(3)
Pre vodičov medzinárodnej dopravy sa okrem školenia uvedeného v odseku 2 vykonáva v rozsahu najmenej 8 hodín v jednom roku školenie o odlišnostiach v medzinárodnej cestnej premávke a o pracovnom režime osádok vozidiel v cestnej medzinárodnej doprave.
(4)
Na školení a preskúšaní vodičov z povolania podľa odseku 2 sú povinné zúčastniť sa osoby, u ktorých je vedenie vozidla predmetom pracovného vzťahu alebo predmetom činnosti vykonávanej na základe oprávnenia na súkromné podnikanie. Pokiaľ tieto osoby vychádzajú za hranice štátu ako vodiči nákladných automobilov alebo autobusov, sú povinné zúčastniť sa tiež na školení uvedenom v odseku 3.
§ 16
(1)
Školenie vodičov z povolania sa vykonáva podľa tematického plánu vydaného ústredným orgánom republiky. Preskúšanie z predmetov o cestnej premávke sa vykonáva v rámci rozsahu hodín vymedzených pre jednotlivé kategórie vodičov v § 15 ods. 2 skúšobnými testami schválenými ústredným orgánom republiky. Skúšku úspešne zloží ten, kto zo 100 % možných bodov získa aspoň 80 %. V prípade neúspechu sa skúška do 15 dní opakuje. Ak vodič neuspeje ani pri opakovanom preskúšaní alebo sa na preskúšanie bez vážneho dôvodu nedostaví, oznámi skúšajúci túto skutočnosť dopravnému inšpektorátu.
(2)
Vodičom v pracovnom pomere a vodičom členom družstiev alebo spoločenských organizácií, kde obsahom členstva je aj pracovný vzťah, je povinný zabezpečiť školenie a preskúšanie na svoje náklady zamestnávateľ. Zamestnávateľ je tiež povinný viesť o účasti vodičov na školení a o výsledkoch preskúšania evidenciu a oznámiť dopravnému inšpektorátu vodičov, ktorí sa nepodrobili preskúšaniu.
§ 17
Školiť a preskúšavať z predpisov o cestnej premávke, školiť z teórie jazdy, zásad bezpečnej jazdy a náuky o konštrukcii a údržbe vozidiel sú oprávnení len držitelia príslušného osvedčenia pre učiteľa podľa § 12 ods. 1. Zdravotnícku prípravu môžu školiť len osoby, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 12 ods. 2.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenia pre učiteľa udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za udelené podľa tejto vyhlášky.
(2)
Označenia cvičných vozidiel podľa doterajších predpisov možno pri výcviku používať do 1. januára 1995.
(3)
Pokiaľ cvičné vozidlo pre výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny A(M) nespĺňa podmienky ustanovené v § 10 ods. 1, možno s ním vykonávať praktický výcvik vo vedení len na autocvičisku. Táto výnimka platí iba do 1. januára 1993.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa
a)
vyhláška č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb. a vyhlášky č. 20/1982 Zb.,
b)
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 594/73-25 z 22. 11. 1973 registrovaná v čiastke 40/1973 Zb., ktorou sa vydávajú učebné osnovy výcviku vodičov cestných motorových vozidiel.
§ 20
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.
Minister:

Ing. Nezval v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 55/1991 Zb.
Učebná osnova výcviku vodičov cestných motorových vozidiel
I. ČASŤ
OBSAH PREDMETOV
Výcvik vodičov sa skladá z výuky teórie a praktického výcviku. Obsah aj rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vykonávať a podľa druhu výcviku.
A.
Výuka teórie
1.
Výuka predpisov o cestnej premávke obsahuje:
a)
ustanovenia pravidiel cestnej premávky, dopravné značky a dopravné zariadenia včítane signálov na riadenie premávky vo vzťahu k prevádzke motorových vozidiel,
b)
riešenie dopravných situácií,
c)
rozbor príčin dopravných nehôd, protialkoholická tematika a toxikománia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, rozsah vodičského oprávnenia, telesná a duševná schopnosť a spoľahlivosť na vedenie motorových vozidiel, povinnosti držiteľa vodičského preukazu,
e)
podmienky prevádzky motorových vozidiel príslušnej skupiny (spôsobilosť na prevádzku, technické prehliadky, vyraďovanie z prevádzky), hospodárnosť prevádzky cestných motorových vozidiel,
f)
občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť vodiča, rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.
2.
Výuka o konštrukcii a údržbe obsahuje:
a)
všeobecný opis a zostavu vozidla príslušnej kategórie,
b)
účel, druhy, základný opis konštrukcie, činnosť, základnú údržbu, možné poruchy a jednoduché opravy jednotlivých skupín príslušného vozidla,
c)
zásady preventívnej údržby, jej význam pre bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky a ochranu životného prostredia,
d)
základné postupy pri vyhľadávaní bežných porúch a ich odstránenie.
3.
Výuka teórie jazdy obsahuje:
a)
ovládací mechanizmus príslušného vozidla,
b)
základné postupy vodičských zručností: rozbiehanie, zaraďovanie rýchlostných stupňov, brzdenie, zastavovanie, ovládanie volantu, cúvanie,
c)
jazdu s automobilom v rôznych situáciách, postupy úkonov, jazdu za rôznych prevádzkových pomerov a podmienok cestnej premávky,
d)
jazdu s prívesom, vlečenie vozidiel,
e)
všeobecné zásady ochrany životného prostredia pri prevádzke motorového vozidla.
4.
Výuka zásad bezpečnej jazdy obsahuje:
a)
základné fyzikálne zákonitosti jazdy s vozidlom príslušnej kategórie,
b)
vplyv človeka, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy,
c)
zásady predvídavosti, rozpoznávania a riešenia kritických situácií,
d)
problematiku vzájomných vzťahov jednotlivých účastníkov cestnej premávky (dopravná etika),
e)
uloženie a prepravu nákladov.
5.
Výuka zdravotníckej prípravy obsahuje:
a)
prevenciu dopravných nehôd zo zdravotných príčin,
b)
všeobecné zásady konania pri dopravnej nehode,
c)
stavy bezprostredne ohrozujúce život, zásady prvej pomoci,
d)
prvú pomoc pri jednotlivých poraneniach,
e)
výbavu a použitie autolekárničky.
B.
Praktický výcvik
1.
Výcvik vo vedení
Výcvik vo vedení sa vykonáva v tejto postupnosti:
a)
prvá etapa
– nácvik a zvládnutie základných vodičských zručností potrebných na ovládanie vozidla príslušnej kategórie,
b)
druhá etapa
– precvičovanie získaných základných vodičských zručností v cestnej premávke s dôrazom na dodržovanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej jazdy,
– nácvik a zvládnutie ďalších vodičských zručností v cestnej premávke s využitím maximálnej povolenej rýchlosti, jazda s prívesom, jazda za tmy,
c)
tretia etapa
– dosiahnutie plnej samostatnosti pri vedení vozidla príslušnej kategórie v hustej cestnej premávke a za sťažených podmienok.
2.
Praktická údržba
Praktická údržba obsahuje:
a)
nácvik jednotlivých úkonov základnej údržby, ošetrenie hlavných skupín vozidla, výmeny pneumatík a montáž snehových reťazí,
b)
nácvik zisťovania a odstraňovania bežných porúch.
3.
Zdravotnícka príprava – prax
Zdravotnícka príprava – prax obsahuje:
– nácvik a zvládnutie vyslobodzovacieho a odsuvného manévru, zastavenie krvácania, autotransfúziu,
– nácvik a zvládnutie úkonov neodkladnej resuscitácie.
II. ČASŤ
JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝCVIKU
1.
Základný výcvik
Základným výcvikom sa rozumie príprava žiadateľov na získanie vodičského oprávnenia pre skupiny A (M), A, B, T a C a pre kombináciu týchto skupín.
Počty hodín výuky teórie a praktického výcviku sa uvádzajú v tabuľkách č. 1, 2, 3 a 4.
V priebehu výcviku žiadateľov o získanie vodičského oprávnenia niekoľkých skupín súčasne (napr. A + B, A + B + T) musí žiadateľ získať také znalosti, ako by absolvoval výcvik pre každú skupinu vodičského oprávnenia samostatne.
2.
Rozširujúci výcvik
Rozširujúcim výcvikom sa rozumie príprava žiadateľov, ktorí už vlastnia vodičský preukaz, na rozšírenie o ďalšiu skupinu, prípadne skupiny vodičských oprávnení.
Výuka teórie pri rozšírení vodičského oprávnenia sa vykonáva v rozsahu 50 % počtu hodín výuky teórie základného výcviku uvedeného v tabuľkách č. 1 a 2 s výnimkou skupín, pre ktoré je počet hodín výuky teórie ustanovený v tabuľke č. 5 a s výnimkou výuky predmetu o konštrukcii a údržbe pri rozšírení vodičského oprávnenia na skupinu T a C, ktorá sa musí vykonať v plnom rozsahu výuky teórie základného výcviku (tabuľky č. 1 a 2).
Počet hodín praktického výcviku je uvedený v tabuľkách č. 6 a 7. Druhy výcviku v tabuľke neuvedené sa vykonávajú v rozsahu základného výcviku (tabuľky č. 3 a 4).
3.
Výcvik vodičov podľa individuálneho študijného plánu (diaľkové štúdium)
Pri diaľkovom štúdiu sa výcvik vykonáva podľa študijného plánu jednotlivo alebo v skupinách najviac 5 žiakov.
Teoretickú časť výuky si žiadatelia osvoja samostatným štúdiom v rozsahu určenom učebnou osnovou požadovaného druhu výcviku. Pri konzultáciách sa učiteľ zameria na kontrolu výsledkov samostatného štúdia žiadateľov a látku predpísanú študijným plánom pre danú konzultáciu doplní vlastným výkladom.
Rozsah teoretickej prípravy je uvedený v tabuľke č. 8. Rozsah a spôsob praktického výcviku pri diaľkovom štúdiu je rovnaký ako pri základnom. (Tabuľky č. 3, 4, 6, 7).
III. ČASŤ
VYBAVENIE VÝCVIKOVÉHO ZARIADENIA AUTOŠKOLY
A.
Vybavenie na výcvik praktickej údržby
Učebne a priestory na výcvik praktickej údržby musia byť v rozsahu potrebnom pre jednotlivé druhy výcviku vybavené týmito funkčnými modelmi s príslušenstvom:
a)
model motocykla s dvojtaktným motorom,
b)
model palivovej sústavy zápalných motorov,
c)
model palivovej sústavy zažíhacích motorov,
d)
model elektrického príslušenstva automobilu,
e)
model brzdovej sústavy a prevodu spojky,
f)
model štvortaktného motora,
g)
model strojového spodku nákladného automobilu so zachovanými funkčnými vlastnosťami.
Modely uvedené pod bodmi a), c) až f) možno nahradiť motocyklom a osobným automobilom so zachovanými funkčnými vlastnosťami, vhodne upraveným pre vykonávanie výcviku.
B.
Povinné vybavenie pre výuku a výcvik zdravotníckej prípravy
a)
Martinovo ovínadlo, trojrohá šatka, prostriedky na zastavenie krvácania, elastické ovínadlo, sterilný obväz, mul, buničitá vata, obväzové balíčky veľké a malé, sterilné ovínadlá široké 6 a 12 cm, náplasť a improvizované prostriedky na znehybnenie zlomenín,
b)
autolekárnička, motolekárnička,
c)
resuscitačný fantom.
C.
Povinné vybavenie na výcvik na trenažéri
a)
komplexný automobilový trenažér,
b)
diaprojektor, magnetofón,
c)
súbor vyučovacích programov (diapozitívy, magnetofónové nahrávky),
d)
kotúče tieňovej projekcie alebo videoprogramy.
D.
Autocvičisko
Autocvičisko alebo iná cvičná plocha bez cestnej premávky musí mať spevnený povrch a musí umožňovať nácvik
a)
rozbiehania a zastavovania vozidla na vyznačených miestach,
b)
priamej jazdy dopredu a dozadu s prekĺzaním spojky,
c)
manévrovania s vozidlom v obmedzenom priestore (štvorci),
d)
jazdy slalomovou traťou dopredu a dozadu,
e)
jazdy v tvare osmičky dopredu a dozadu,
f)
šikmého, kolmého a pozdĺžneho parkovania,
g)
cúvania do obmedzeného priestoru,
h)
konania v rizikovej situácii (intenzívne brzdenie v rýchlosti najmenej 40 km/h a obchádzanie prekážky).
ZÁKLADNÝ VÝCVIK
Počet hodín výuky teórie
Tabuľka č. 1
Skupina vodičského oprávnenia PCP NKÚ TJ ZBJ ZP OP Spolu
A (M) 17 3 2 3 3 4 32
A 17 5 3 3 3 4 35
B 19 9 4 6 3 4 45
T 20 22 4 6 3 4 59
C 24 32 5 8 3 7 79
ZÁKLADNÝ VÝCVIK
Počet hodín výuky teórie
Tabuľka č. 2
Skupina vodičského oprávnenia PCP NKÚ TJ ZBJ ZP OP Spolu
A (M) + B
A + B
19 10 5 8 3 6 51
A (M) + T
A + T
20 23 5 8 3 7 66
A (M) + C
A + C
24 33 6 8 3 7 81
A (M) + B + T
A + B + T
20 24 7 8 3 7 69
B + T 20 24 6 8 3 7 68
Vysvetlivky
PCP - predpisy cestnej premávky
NKÚ - náuka o konštrukcii a údržbe
TJ - teória jazdy
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
ZP - zdravotnícka príprava
OP - opakovanie a preskúšanie
A (M) - malý motocykel (do 50 cm3)
A - motocykel
B - osobný automobil
T - traktor
C - nákladný automobil
ZÁKLADNÝ VÝCVIK
Počet hodín praktického výcviku
Tabuľka č. 3
Skupina vodičského oprávnenia Výcvik vo vedení ZPP Spolu
I. etapa II. etapa III. etapa
AT AC MP CP CP (AC)
A A (M) - 2 - 2 3 2 4 13
A (M) - 2 - - - - 4 19
A - 2 - 5 4 2
B 4 2 1 12 9 6 4 38
T 2 - 4 8 7 10 4 35
C B 4 2 1 5 1 6 4 74
C - - 6 15 9 12
T - - 1 2 2 4
Vysvetlivky
AT - autotrenažér
AC - autocvičisko, cvičná plocha
MP - minimálna premávka
PÚ - praktická údržba
ZPP - zdravotnícka príprava - praktická časť
CP - cestná premávka
Praktický výcvik vo vedení vozidla na autotrenažéri možno nahradiť praktickým výcvikom na autocvičisku alebo cvičnej ploche bez cestnej premávky, prípadne tak, že polovica hodín výcviku na autotrenažéri sa nahradí výcvikom na autocvičisku a druhá polovica výcvikom v miernej cestnej premávke.
ZÁKLADNÝ VÝCVIK
Počet hodín praktického výcviku
Tabuľka č. 4
Skupina vodičského oprávnenia Výcvik vo vedení ZPP Spolu
I. etapa II. etapa III. etapa
AT AC MP CP CP (AC)
A (M) + B A (M) - 2 - 2 3 2 4 47
B 4 2 1 12 9 6
A + B A (M) - 2 - - - - 4 53
A - 2 - 5 4 2
B 4 2 1 12 9 6
A (M) + T A (M) - 2 - 2 3 2 4 44
T 2 - 4 8 7 10
A + T A (M) - 2 - - - - 4 50
A - 2 - 5 4 2
T 2 - 4 8 7 10
A (M) + C A (M) - 2 - 2 3 2 4 83
B 4 2 - 6 - 6
C - - 6 15 10 12
T - - 1 2 2 4
A + C A (M) - 2 - - - - 4 89
A - 2 - 5 4 2
B 4 2 - 6 - 6
C - - 6 15 10 12
T - - 1 2 2 4
B + T B 4 2 1 12 9 6 4 62
T - - 2 8 4 10
A (M) + B + T A (M) - 2 - 2 3 2 4 71
B 4 2 1 12 9 6
T - - 2 8 4 10
A + B +T A (M) - 2 - - - - 4 77
A - 2 - 5 4 2
B 4 2 1 12 9 6
T - - 2 8 4 10
ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK
Počet hodín výuky teórie pre skupiny
Tabuľka č. 5
Skupina vodičského oprávnenia PCP NKÚ TJ ZBJ ZP OP Spolu
RB/A (M), A
RC/A (M), A
RT/A (M), A
4 2 1 1 2 2 12
RT/A (M) + B
RTA + B
RT/B
6 2 3 2 2 2 17
RC/D 6 8 4 6 2 2 28
RB/E
RC/E
RD/E
4 2 3 3 2 2 16
Vysvetlivka
RB/A (M) - rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny B o ďalšiu skupinu vodičského oprávnenia skupiny A (M)
ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK
Počet hodín praktického výcviku
Tabuľka č. 6
Skupina vodičského oprávnenia Výcvik vo vedení ZPP Spolu
I. etapa II. etapa III. etapa
AT AC MP CP CP (AC)
RA (M) /A   - 1 - 3 3 2 2 11
RA(M) /
A + B
A - 1 - 3 3 2 2 45
B 4 2 1 12 9 6
RA (M)/
A + T
A - 1 - 3 3 2 2 42
T 2 - 4 8 7 10
RA(M)/
A + C
A - 1 - 3 3 2 2 81
B 4 2 - 6 - 6
C - - 6 15 10 12
T - - 1 2 2 4
RA (M)/
A + B + T
A - 1 - 3 3 2 2 69
B 4 2 1 12 9 6
T - - 2 8 4 10
RB/T   - - 2 5 3 8 2 20
RB/C C - - 2 9 6 10 2 38
T - - 1 2 2 4
RB/A
(M) +T
A (M) - 2 - 2 3 2 2 29
T - - 2 5 3 8
RB/A
(M) + C
A (M) - 2 - 2 3 2 2 47
C - - 2 9 6 10
T - - 1 2 2 4
RB/A
+ T
A (M) - 2 - - - - 2 35
A - 2 - 5 4 2
T - - 2 5 3 8
RB/
A + C
A (M) - 2 - - - - 2 53
A - 2 - 5 4 2
C - - 2 9 6 10
T - - 1 2 2 4
RT/B   - - 1 8 4 3 2 18
ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK
Počet hodín praktického výcviku
Tabuľka č. 7
Skupina vodičského oprávnenia Výcvik vo vedení ZPP Spolu
I. etapa II. etapa III. etapa
AT AC MP
RT/C B - - 2 4 - 3 2 33
C - - 2 9 5 6
RT/A (M)
+ B
A M - 2 - 2 3 2 2 27
B - - 1 8 4 3
RT/A (M)
+ C
A (M) - 2 - 2 - 2 2 42
B - - 2 4 - 3
C - - 2 9 5 6
RT/A
+ B
A (M) - 2 - - - - 2 33
A - 2 - 5 4 2
B - - 1 8 4 3
RT/A
+ C
A (M) - 2 - - - - 2 48
A - 2 - 5 4 2
B - - 2 4 - 3
C - - 2 9 5 6
RC/D   - - 2 5 7 4 2 20
RB/E
RC/E
RD/E
- - 2 2 2 4 2 12
DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM
Počet hodín výuky teórie diaľkovo študujúcich žiadateľov o vodičské oprávnenie
Tabuľka č. 8
Skupina vodičského oprávnenia PCP TJ ZBJ ZP OP Spolu
A (M), A 7 2 2 2 2 15
Pre rozšírenie na
A (M), A zo všetkých
ostatných skupín
5 1 1 2 2 11
B, A (M) + B
A + B
8 4 3 2 2 19
Pre rozšírenie
RT/B
RT/A (M) + B
RT/ A + B
5 2 2 2 2 13
Príloha č. 2 vyhlášky č. 55/1991 Zb.
Príprava žiadateľov o osvedčenie pre učiteľa
1.
Príprava žiadateľov o osvedčenie pre učiteľa zahŕňa
a)
základnú pedagogickú prípravu zameranú na hlavné pedagogické zásady a princípy vyučovania,
b)
zásady dopravnej psychológie orientované na vzájomné pôsobenie prvkov sústavy človek, vozidlo, cesta,
c)
oboznámenie s metodikou výuky pravidiel cestnej premávky, teórie jazdy, zásad bezpečnej jazdy a náuky o konštrukcii a údržbe vozidiel,
d)
oboznámenie s metodikou praktického výcviku vedenia a údržby vozidiel.
2.
Príprava žiadateľov o osvedčenie pre učiteľa sa vykonáva v rozsahu minimálne 230 hodín pre žiadateľov o úplné učiteľské osvedčenie alebo minimálne v rozsahu 120 hodín pre žiadateľov o učiteľské osvedčenie obmedzené len na praktický výcvik vo vedení a praktickú údržbu alebo na výuku teórie.
3.
Základnú pedagogickú prípravu nemusia absolvovať osoby, ktoré majú úplné stredné alebo vysokoškolské psychologické alebo pedagogické vzdelanie alebo absolvovali psychologické alebo pedagogické minimum.
1)
§ 3 písm. e) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách.
§ 4 písm. h) vyhlášky Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách.
2)
§ 8 ods. 3 vyhlášky č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
3)
§ 5 vyhlášky ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb.
4)
§ 6 vyhlášky ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 3/1972 Zb.
5)
§ 7 vyhlášky ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb.
6)
§ 3 vyhlášky ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb.
7)
§ 4 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 174/1980 Zb. o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenia.
8)
Zákon ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení ďalších zmien a doplnkov (úplné znenie č. 228/1990 Zb.).
Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.