546/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

546
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 6. prosince 1991,
kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí České republiky a ministerstvem vnitra České republiky:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči, ve znění vyhlášek č. 98/1980 Sb. a č. 77/1984 Sb., se mění takto:
1.
§ 6 odst. 1 zní:
„(1)
Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,4) poskytuje okresní úřad odměnu za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péči o svěřené děti v rozpětí od 2050 Kčs do 2800 Kčs měsíčně při péči nejvýše o čtyři děti a v rozpětí od 2550 Kčs do 3200 Kčs při péči o pět a více dětí. Při určení výše odměny přihlíží okresní úřad zejména k počtu dětí, k jejich věku, zdravotnímu stavu a duševní úrovni. V případě, že tělesný, duševní nebo sociální vývoj dítěte je narušen tak, že vyžaduje mimořádnou individuální péči, zvýší okresní úřad stanovenou odměnu až o 350 Kčs měsíčně. Odměna nemůže činit méně, než by činila podle § 8 a 9 zákona.“.
2.
Ve vyhlášce č. 52/1973 Sb., ve znění vyhlášek č. 98/1980 Sb. a č. 77/1984 Sb., se slova „okresní národní výbor“ a „místní národní výbor (městský národní výbor)“ nahrazují slovy „okresní úřad“ a „pověřený obecní úřad“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.
4)
§ 12 zákona č. 50/1973 Sb.