539/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1991 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

539
ZÁKON
z 10. decembra 1991,
ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 396 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
(2) Zmluvy o dočasnom užívaní majetku uzavreté podľa § 348, ktoré uzavreli v čase od 31. decembra 1989 do 31. decembra 1990 podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej strany Čiech a Moravy, Komunistickej strany Slovenska – Strany demokratickej ľavice a Komunistickej strany Česko-Slovenska a podniky, hospodárske a účelové zariadenia Zväzu mladých, nástupcu Socialistického zväzu mládeže, zanikajú 31. decembrom 1991, pokiaľ ich platnosť nezanikne pred týmto dátumom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.