537/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

537
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky
vydalo podle § 17 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 21. října 1991 č. j. 152 896/91 o změně a doplnění výnosu federálního ministerstva paliv a energetiky č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 2/1980, č. 8/1982, č. 4/1985, č. 1/1987, č. 5/1988, č. 2/1989 a č. 2/1990.
Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 31. října 1991, částka 1, ročník 1991. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR - odbor státní správy pro uhelný průmysl a v organizacích založených nebo zřízených ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.