533/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
VYHLÁŠKA
Slovenského banského úradu
zo 4. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
Slovenský banský úrad podľa § 17 ods. 8§ 27 ods. 9 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
názov a sídlo organizácie,2)“.
2.
§ 3 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
osvedčenie o výhradnom ložisku.6)“.
3.
V § 4 ods. 1 sa slová „správca alebo trvalý užívateľ výhradného ložiska“ nahrádzajú slovom „organizácia“.
4.
V § 4 ods. 2 druhá veta znie: „Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie chráneného ložiskového územia aj obvodnému banskému úradu, obvodnému úradu životného prostredia a okresného úradu životného prostredia, v obvode ktorých je časť chráneného ložiskového územia.“.
5.
§ 5 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
názov a sídlo organizácie,“.
6.
§ 5 ods. 3 písm. a) znie:
„a)
organizácii [odsek 1 písm. a)],“.
7.
§ 5 ods. 3 písm. b) znie:
„b)
obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v územnom obvode ktorých je chránené ložiskové územie alebo jeho časť,“.
8.
§ 5 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
orgánu geodézie a kartografie,“.
9.
V § 6 ods. 1 úvodný text znie:
„Organizácia je povinná navrhnúť“.
10.
§ 10 ods. 1 znie:
„(1)
Návrh na určenie dobývacieho priestoru prekladá organizácia obvodnému banskému úradu.“.
11.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak dobývací priestor zasahuje do obvodu viacerých obvodných banských úradov, návrh sa predkladá obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého je najväčšia časť dobývacieho priestoru. Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie dobývacieho priestoru aj obvodnému banskému úradu, obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v obvode ktorých je časť dobývacieho priestoru.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
12.
V § 10 ods. 3 písm. i) znie:
„i)
údaje o určení chráneného ložiskového územia,“.
13.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
14.
V § 10 ods. 6 sa slová „príslušný ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“.
15.
§ 11 ods. 1 sa dopĺňa novými písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
rozsah a podmienky nakladanie s vydobytými nerastami,
g)
termín začatia dobývania výhradného ložiska.“.
16.
§ 11 ods. 2 znie:
„(2)
Obvodný banský úrad zašle rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru účastníkom konania.14). Rozhodnutie a overenú mapu povrchovej situácie [§ 10 ods. 4 písm. a)] zašle
a)
organizácii,
b)
obvodnému úradu životného prostredia, okresnému úradu životného prostredia a obvodnému banskému úradu, v obvode ktorých je dobývací priestor alebo jeho časť,
c)
Slovenskému geologickému úradu,
d)
Slovenskému banskému úradu,
e)
orgánu geodézie a kartografie.“.
17.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
18.
V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová „Správca výhradného ložiska, prípadne jeho trvalý užívateľ“ nahrádzajú slovom „Organizácia“.
19.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Evidencia dobývacích priestorov
(1)
Evidenciu dobývacích priestorov, ich zmien a zrušenia vedie obvodný banský úrad.
(2)
Evidencia pozostáva
a)
z evidenčnej knihy,
b)
z pomocných registračných kníh,
c)
zo zbierky listín.
(3)
Súhrnnú evidenciu vedie Slovenský banský úrad.
(4)
Súhrnná evidencia pozostáva
a)
zo súhrnnej evidenčnej knihy,
b)
z mapovej dokumentácie.“.
Čl. II
Obvodné banské úrady zavedú evidenciu dobývacích priestorov podľa § 13 tejto vyhlášky do 31. decembra 1992.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Predseda:

Ing. Macko v. r.
2)
§ 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
6)
§ 6 banského zákona.
14)
§ 28 ods. 4 banského zákona.