53/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov miestneho hospodárstva výnos z 8. januára č. MH-5/1991-OE, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 25. mája 1987 č. MH-41/203/1987 o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva.
Výnos mení osobitné paušálne cestovné náhrady poskytované kominárom a vykupovačom druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nazrieť na odbore miestnej výroby, služieb a bytového hospodárstva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve.