523/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 6. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 154/1991 Zb., vyhlášky č. 234/1991 Zb. a vyhlášky č. 396/1991 Zb.
Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 852 z 3. decembra 1990 po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb. a č. 396/1991 Zb. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 sa za slová „osobných potrieb“ dopĺňajú slová „, ktorého colná hodnota je vyššia ako 3000,– Kčs.“.
Čl. II
Odpúšťa sa dovozná prirážka na tovar dodaný v zásielkach v čase od 7. decembra 1991 do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, ktorého colná hodnota neprekročila 3000,– Kčs.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.