520/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 1991
o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. nariaďuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti1) dobývajú ložiská nevyhradených nerastov2) (ďalej len „ložisko“), prípadne ktoré v súvislosti s dobývaním vydobyté nerasty tiež upravujú alebo zušľachťujú3) (ďalej len „organizácia“), sú povinné dodržiavať najmä tieto podmienky hospodárneho a bezpečného využívania ložiska:
a)
zamerať dobývanie ložiska, vrátane úpravy alebo zušľachťovania vydobytých nerastov na využitie všetkých overených alebo kvalifikovane odhadnutých zásob nevyhradených nerastov v určenom území,4)
b)
určovať postup dobývania na základe známych geologických údajov, banskotechnických podmienok ložiska a fyzikálnomechanických vlastností nerastov tak, aby sa v budúcnosti umožnilo využitie aj tých nerastov ložiska, ktoré dočasne nie sú určené na dobývanie z technologických, technických alebo iných dôvodov; pritom treba dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky,5) ako aj ochrany životného prostredia a ďalších dôležitých celospoločenských záujmov,
c)
vykonávať skrývkové práce v potrebnom rozsahu a v dostatočnom predstihu pred dobývaním. Skrývkový materiál ukladať iba na určené miesta, a tak, aby neobmedzoval dobývanie ložiska, nadmerne nezaťažoval životné prostredie a mohol sa prípadne využiť na rekultivačné alebo iné účely; rovnako postupovať pri ukladaní odpadového materiálu po úprave alebo zušľachťovaní vydobytých nerastov,
d)
používať pri úprave a zušľachťovaní vydobytých nerastov také technologické postupy, pri ktorých nedochádza k zbytočným stratám alebo znehodnocovaniu nerastu a k nadmernému zaťažovaniu životného prostredia,
e)
vytvárať už v štádiu dobývania ložiska podmienky pre budúce likvidačné, prípadne i rekultivačné práce.
(2)
Pri dobývaní ložiska nie je prípustný taký postup, ktorým sa znehodnocuje ložisko alebo obmedzuje, prípadne sťažuje jeho ďalšie využitie, najmä výberové dobývanie zamerané len na kvalitné časti ložiska.
§ 2
Povoľovanie dobývania ložiska
(1)
Žiadosť o povolenie dobývania ložiska predkladá organizácia obvodnému banskému úradu vo dvoch vyhotoveniach.
(2)
Žiadosť o povolenie dobývania ložiska obsahuje
a)
názov a sídlo organizácie,
b)
názov okresu, obce a katastrálneho územia, prípadne bližšie označenie miesta dobývania (napríklad parcelné čísla pozemkov dotknutých dobývaním alebo miestny názov),
c)
plánované začatie a ukončenie, prípadne prerušenie dobývania ložiska,
d)
názvy a adresy účastníkov konania o povolenie dobývania ložiska, ktorí sú žiadateľovi známi.
(3)
K žiadosti sa priloží
a)
územné rozhodnutie,4)
b)
doklad o oprávnení na činnosť vykonávanú banským spôsobom,
c)
plán využívania ložiska podľa prílohy č. 1,
d)
doklady o vyriešení stretov záujmov, ak sú dobývaním ložiska ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov,6) a doklady, ktorými organizácia preukáže svoje práva k pozemkom.
(4)
Plán využívania ložiska treba z hľadiska podrobnosti prispôsobiť miestnym podmienkam. Grafické prílohy sa vyhotovujú v takej mierke, aby sa zabezpečila prehľadnosť zobrazovaných údajov a skutočností.
(5)
Ako plán využívania ložiska sa môže predložiť aj dokumentácia alebo jej časť vyhotovená na iné účely podľa osobitných predpisov,7) ak vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia.
(6)
Plán využívania ložiska schvaľuje vedúci organizácie. V jednotlivých častiach plánu sa musí uviesť dátum vyhotovenia, mená a podpisy spracovateľov a ich funkcie, ako aj vedúcich pracovníkov, ktorým patrí kontrola správnosti a úplnosti jednotlivých častí plánu.
§ 3
Rozhodnutie o povolení dobývania
(1)
Obvodný banský úrad v konaní o povolenie dobývania ložiska preskúma
a)
úplnosť plánu využívania ložiska a dokumentácie (§ 2),
b)
vyriešenie stretov záujmov chránených podľa osobitných predpisov,6)
c)
dodržanie zásad hospodárneho a bezpečného dobývania ložiska.
(2)
V rozhodnutí o povolení dobývania ložiska obvodný banský úrad podľa potreby určí podmienky dobývania a rozhodne o námietkach účastníkov konania.
(3)
Obvodný banský úrad odošle organizácii spolu s rozhodnutím o povolení dobývania ložiska jedno overené vyhotovenie plánu využívania ložiska.
§ 4
Zmena dobývania ložiska
(1)
Povolenie obvodného banského úradu vyžaduje zmena
a)
dobývania, ktorá by mohla mať za následok zhoršenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, využívania ložiska alebo ktorou budú dotknuté objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov6) nad rozsah prípustný v rozhodnutí o povolení dobývania ložiska,
b)
dobývacej metódy alebo spôsobu dopravy,
c)
generálnych svahov skrývky, lomu a odvalu alebo zmena parametrov skrývkových a ťažobných rezov a odvalov,
d)
parametrov ochranných pilierov.
(2)
Na konanie o zmene povolenia dobývania ložiska platia obdobne ustanovenia § 2 a 3.
§ 5
Plán zabezpečenia a plán likvidácie lomu
(1)
Pred zastavením dobývania ložiska je organizácia povinná vypracovať plán zabezpečenia alebo plán likvidácie banských diel a lomov, napríklad kameňolomov, štrkovísk, ílovísk, hlinísk (ďalej len „lom“).
(2)
Zabezpečenie lomu sa vykonáva pri dočasnom zastavení dobývania ložiska; pritom sa lom udržuje tak, aby bolo možné obnoviť v ňom prevádzku.
(3)
Likvidácia lomu sa vykonáva pri trvalom zastavení dobývania ložiska. Likvidáciou lomu sa sleduje zahladenie následkov dobývania a navrátenie územia na ďalšie využívanie.
§ 6
Povoľovanie zabezpečenia alebo likvidácie lomu
(1)
Žiadosť o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie lomu predkladá organizácia obvodnému banskému úradu vo dvoch vyhotoveniach.
(2)
Organizácia priloží k žiadosti
a)
plán zabezpečenia alebo likvidácie lomu podľa prílohy č. 2,
b)
doklady o vyriešení stretov záujmov, ak sú zabezpečením alebo likvidáciou lomu ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Na konanie o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie lomu sa vzťahujú primerane ustanovenia § 2 ods. 2, 4, 5 a 6 a § 3 a 4.
§ 7
Evidencia
O dobývaní ložiska, kontrole a usmerňovaní dobývania je organizácia povinná viesť evidenciu, v ktorej sa zaznamenáva postup dobývania, množstvo a druh vydobytých nerastov, evidencia stavu a pohybu zásob ložiska, dôležité bansko-geologické a iné prevádzkové údaje, ako aj zistenia, príkazy a opatrenia týkajúce sa dobývania ložiska. Obdobnú evidenciu je organizácia povinná viesť aj pri zabezpečení alebo likvidácii lomu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
Plán využívania ložiska vyhotovený podľa doterajších predpisov sa považuje za plán využívania ložiska podľa tohto nariadenia. Obvodný banský úrad môže v odôvodnených prípadoch nariadiť jeho doplnenie, prípadne prepracovanie v zmysle požiadaviek tohto nariadenia.
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1978 Zb. o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb.
PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA
1.
Textová časť.
1.1.
Základné údaje.
1.1.1
Názov a sídlo organizácie, ktorá bude ložisko dobývať.
1.1.2
Názov okresu, obce, katastrálneho územia, prípadne bližšie označenie miesta dobývania (napríklad parcelné čísla pozemkov dotknutých dobývaním, miestny názov).
1.1.3
Plánované začatie a ukončenie, prípadne prerušenie dobývania ložiska.
1.2
Geológia a zásoby ložiska.
1.2.1
Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska.
1.2.2
Stav zásob ložiska vypočítaný na základe výsledkov geologického prieskumu alebo kvalifikovaného odhadu.
1.2.3
Plánované zmeny zásob ložiska dobývaním, množstvo zásob viazaných ochrannými piliermi, dôvody ich viazanosti a opatrenia na ich prípadné neskoršie vydobytie.
1.2.4
Plánovaný geologický prieskum na ložisku.
1.3.
Dobývanie ložiska.
1.3.1
Opatrenia na zabezpečenie podmienok uvedených v územnom rozhodnutí.
1.3.2
Použitá dobývacia metóda, spôsob rozpojovania hornín a spôsob vedenia dobývacích prác, ich členenie, časová a vecná nadväznosť.
1.3.3
Generálne svahy skrývky, lomu a parametre skrývkových a ťažobných rezov; umiestnenie a časový sled prevádzkovania výsypiek a odvalov, ich projektované kapacity a životnosti; opatrenia proti zosuvom.
1.3.4
Mechanizácia, elektrifikácia a spôsob dopravy.
1.3.5
Úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov.
1.3.6
Odvodňovanie.
1.4
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky.
1.5
Ochrana objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov a plnenie opatrení dohodnutých pri riešení stretov záujmov.
1.6
Pri dobývaní ložiska podzemným spôsobom tiež spôsob razenia a vystužovania banských diel a systém vetrania.
2.
Grafická časť.
2.1
Mapa povrchovej situácie v rozsahu plánovaného dobývania, vrátane jeho účinkov na okolie vo vhodnej mierke s vyznačením skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 1.3 až 1.6.
2.2.
Charakteristické geologické rezy a rezy s určením pracovných obzorov (rezov, etáží) a s vyznačením postupu dobývania.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb.
PLÁN ZABEZPEČENIA A PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU
1.Textová časť.
1.1
Základné údaje.
1.1.1
Názov a sídlo organizácie.
1.1.2
Názov okresu, obce, katastrálneho územia, prípadne bližšie označenie miesta zabezpečovacích alebo likvidačných prác (napríklad parcelné čísla pozemkov, miestny názov).
1.1.3
Dôvody zabezpečenia alebo likvidácie lomu. V prípade zabezpečenia lomu tiež plánovaný termín obnovenia dobývania ložiska.
1.1.4
Plánované začatie a ukončenie, prípadne prerušenie zabezpečovacích alebo likvidačných prác.
1.2
Nevydobyté zásoby ložiska a spôsob ich prípadného vydobytia.
1.3
Zabezpečenie alebo likvidácia lomu.
1.3.1
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie lomu, členenie, časová a vecná nadväznosť zabezpečovacích alebo likvidačných prác.
1.3.2
Úprava svahov a dna lomu a odvalov. Spôsob zabezpečenia nebezpečných otvorov a priehlbní.
1.3.3
Zabezpečenie, odstránenie alebo likvidácia budov a zariadení.
1.3.4
Spôsob kontroly zabezpečovacích alebo likvidačných prác. V prípade zabezpečenia tiež spôsob a intervaly prehliadok lomu po skončení zabezpečovacích prác.
1.4
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky.
1.5
Opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí príslušných orgánov a dohôd s právnickými alebo fyzickými osobami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov, ako aj s vlastníkmi pozemkov.
1.6
Prípadné využitie lomu a zariadení po skončení likvidačných prác.
2.
Grafická časť.
2.1
Mapa povrchovej situácie vo vhodnej mierke s vyznačením časového postupu a spôsobu zabezpečovacích alebo likvidačných prác, objektov a zariadení lomu, prípadne objektov, na ktorých by sa mohli prejaviť nepriaznivé vplyvy zabezpečovacích alebo likvidačných prác alebo skoršieho dobývania ložiska.
2.2
Charakteristické rezy dotknutou oblasťou.
1)
Napríklad Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
2)
§ 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
3)
§ 3 písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb.
4)
§ 32 až 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách, vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu, vyhláška Slovenského banského úradu č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov.
6)
Napríklad zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb., vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.