51/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 28. januára 1991,
ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa upravujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie1) uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov,2) ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
§ 2
(1)
Úrad práce zabezpečuje rekvalifikáciu uchádzačovi o zamestnanie bezplatne.
(2)
Pri zaraďovaní uchádzača o zamestnanie do rekvalifikácie úrad práce vychádza z jeho osobných predpokladov, doterajšej kvalifikácie a schopností vykonávať zamestnanie, na ktoré sa má rekvalifikovať.
(3)
Úrad práce môže zabezpečiť rekvalifikáciu záujemcom o zamestnanie na ich vlastné náklady, pokiaľ sa tak písomne dohodnú.
§ 3
(1)
Rekvalifikácia sa zabezpečuje na základe písomnej dohody medzi uchádzačom o zamestnanie a úradom práce,3) rekvalifikácia zamestnancov sa zabezpečuje na základe písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.4) V týchto dohodách sa uvedie najmä
a)
miesto konania rekvalifikácie,
b)
obsah rekvalifikácie,
c)
spôsob zabezpečenia rekvalifikácie,
d)
čas trvania rekvalifikácie, vrátane dátumu začiatku a ukončenia rekvalifikácie,
e)
podmienky hmotného zabezpečenia počas rekvalifikácie
f)
spôsob overenia získaných znalostí a zručností.
(2)
Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných, rodinných alebo osobných dôvodov odstúpiť od dohody o rekvalifikácii. Závažnosť dôvodov posudzuje úrad práce.
§ 4
(1)
Úrad práce zabezpečuje rekvalifikáciu uchádzačovi o zamestnanie vo vzdelávacom alebo rekvalifikačnom zariadení na základe hospodárskej zmluvy5) s týmto zariadením. Pokiaľ zamestnávateľ zabezpečuje rekvalifikáciu mimo svojho vzdelávacieho zariadenia, postupuje obdobne ako úrad práce.
(2)
V hospodárskej zmluve sa uvedú podmienky zaradenia uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca do rekvalifikácie, miesto konania rekvalifikácie, obsah rekvalifikácie, spôsob zabezpečenia rekvalifikácie, dĺžka trvania rekvalifikácie, dátum začiatku a ukončenia rekvalifikácie, spôsob overenia získaných znalostí a zručností, kalkulácia nákladov, vrátane času a spôsobu ich úhrady.
§ 5
Ak zamestnávateľ zabezpečuje rekvalifikáciu prostredníctvom úradu práce, ktorý sa podieľa na úhrade jej nákladov a zamestnávateľ nesplní podmienky dohody, vráti vynaložené finančné prostriedky úradu práce, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o nesplnení podmienok úrad práce dozvedel.
§ 6
Rekvalifikácia sa realizuje rôznymi formami teoretickej a praktickej prípravy, najmä zaučením pre jednoduché manuálne činnosti, vyučením, špecializačnými kurzami, jednoodborovým štúdiom na strednej škole, pomaturitným a nadstavbovým štúdiom, krátkodobou formou vysokoškolského štúdia. Jednotlivé formy prípravy sa uplatňujú so zreteľom na výkon predpokladaného zamestnania.
§ 7
(1)
Rekvalifikačné alebo vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje rekvalifikáciu, môže byť poverené vydávať účastníkom rekvalifikácie po jej úspešnom ukončení doklad o kvalifikácii – osvedčenie s platnosťou v celej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Osvedčenie sa označí odtlačkom pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky6) podľa prílohy tejto vyhlášky.
(2)
Spôsobilosť rekvalifikačného alebo vzdelávacieho zariadenia na vydávanie osvedčenia sa overuje akreditáciou.
(3)
O akreditácii rekvalifikačného alebo vzdelávacieho zariadenia rozhoduje akreditačná komisia pre rekvalifikačné a vzdelávacie zariadenia pri Ministerstve školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.7)
§ 8
(1)
Rekvalifikačné alebo vzdelávacie zariadenie predkladá písomnú žiadosť o akreditáciu akreditačnej komisii; žiadosť obsahuje
a)
vyhlásenie o materiálnom zabezpečení výučby a zabezpečení učební didaktickou technikou,
b)
zoznam odborov, pre ktoré sa akreditácia požaduje,
c)
vyhlásenie o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich.
K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zriadení rekvalifikačného alebo vzdelávacieho zariadenia a základnú pedagogickú dokumentáciu, najmä učebný plán a učebnú osnovu predmetného odboru.
(2)
Rekvalifikačnému alebo vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré spĺňa podmienky akreditácie, sa vydáva doklad – kredit. Kredit sa vydáva za odplatu, ktorej výšku určí akreditačná komisia.
(3)
Ak rekvalifikačné alebo vzdelávacie zariadenie nedodržiava podmienky akreditácie, akreditačná komisia mu kredit odoberie. Kredit stráca platnosť zrušením rekvalifikačného alebo vzdelávacieho zariadenia.
(4)
Udelenie a odobratie kreditu sa uverejňuje vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.
Vzor odtlačku pečiatky k označeniu osvedčenia s celoštátnou platnosťou
Obrázok
1)
§ 10 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
3)
4)
6)
§ 3 ods. 2 zákona SNR č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).