507/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. e) a odseku 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) výnos z 24. 9. 1991 č. 22-5271-5126, ktorým sa mení výnos FMPSV č. 202/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava zo 16. apríla 1981 č. 31-588/81-7308 o odmieňaní redaktorov – novinárov v znení úpravy z 28. decembra 1984 č. 514-13530-3127.
Výnosom sa zrušuje obmedzenie pôsobnosti iba na federálne riadené organizácie.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.