500/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

500
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. novembra 1991
o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 2
(1)
Obec môže prikázať5) právnickej osobe, ktorá vykonáva právo hospodárenia alebo správy majetku obce k nebytovému priestoru vo vlastníctve štátu alebo obce vhodnému na prenajatie, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom v týchto prípadoch:
a)
ak je potrebné umiestniť zariadenie sociálnej starostlivosti,6) zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie pre pracovnú rehabilitáciu, školu alebo školské zariadenie,
b)
ak je potrebné umiestniť poštu alebo stanicu poriadkovej alebo dopravnej polície,
c)
ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej obci,7)
d)
ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru účelu, na ktorý je stavebne určený,8)
e)
ak je potrebné umiestniť zastupiteľský úrad cudzieho štátu, medzinárodnú vládnu organizáciu alebo inštitúciu, ktorým podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, kultúrne alebo informačné stredisko cudzieho štátu.
(2)
Prikázať nájomcu podľa odseku 1 písm. a) až d) možno do toho istého nebytového priestoru iba raz, a to na dobu určitú, najviac na 5 rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak9); podľa odseku 1 písm. e) možno nájomcu prikázať do toho istého nebytového priestoru opätovne najviac na päť rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.9)
§ 4
V zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa v § 5 pripája nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Obec, ktorá je sídlom štátneho orgánu alebo jeho pracoviska, zabezpečí na jeho umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory.“.
§ 5
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 13 ods. 3 a § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
3)
4)
§ 15 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
5)
§ 4 zákona č. 116/1990 Zb.
6)
§ 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.
7)
Napr. § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy, § 1 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, § 5 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 46a ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.
8)
§ 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
9)
10)
§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.
11)
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.