Predpis bol zrušený predpisom 578/1991 Zb.

50/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.1991 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 28. januára 1991,
ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. a)ods. 3 písm. a) zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti ustanovuje:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Touto vyhláškou sa upravujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom a zamestnanie (ďalej len „hmotné zabezpečenie“), ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste svojho trvalého pobytu a ktorým úrad práce nezabezpečil vhodné zamestnanie.1)
§ 2
Pre účely tejto vyhlášky zamestnaním je pracovný pomer alebo obdobný vzťah k zamestnávateľovi, vrátane vzťahu k zahraničnému zamestnávateľovi v tuzemsku alebo v zahraničí a činnosť samostatne zárobkovo činných osôb.2) Za zamestnanie pre tieto účely sa nepovažuje zamestnanie dohodnuté najviac na dve hodiny denne alebo v ktorom príjem zo zárobkovej činnosti bez odpočítania dane nepresahuje 800 Kčs mesačne.
Podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia
§ 3
(1)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „uchádzač“), ak súčasne spĺňa, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, tieto podmienky
a)
v dobe, keď žiada o sprostredkovanie zamestnania, nie je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi, ani nie je samostatne zárobkovo činnou osobou,
b)
v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o sprostredkovanie zamestnania bol najmenej po dobu 12 mesiacov zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný.
(2)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje aj uchádzačovi, ktorému úrad práce pre jeho ďalšie pracovné uplatnenie vo vhodnom zamestnaní zabezpečil rekvalifikáciu a uchádzač túto rekvalifikáciu nastúpil. Hmotné zabezpečenie sa tomuto uchádzačovi poskytuje, aj keď nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 písm. b) a podmienku uvedenú v § 14 ods. 1 písm. f) zákona.3)
(3)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje aj v prípade vzniku pracovnej neschopnosti po uplynutí ochrannej doby zo zamestnania, ak uchádzačovi neprislúchajú dávky nemocenského poistenia.
§ 4
(1)
Náhradnú dobu4) uchádzač preukazuje najmä občianskym preukazom, potvrdením vydaným príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením.
(2)
Uchádzač je povinný úradu práce oznámiť, či poberá dávky nemocenského poistenia, ktoré nahrádzajú mzdu, ako aj ďalšie skutočnosti rozhodné pre poskytovanie hmotného zabezpečenia.
§ 5
(1)
Doba poskytovania hmotného zabezpečenia sa neprerušuje, ak došlo k zmene trvalého pobytu uchádzača a podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia sú splnené.
(2)
Poskytovanie hmotného zabezpečenia sa predlžuje o dobu krátkodobého zamestnania, o dobu poberania peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu a o dobu pracovnej neschopnosti po uplynutí ochrannej lehoty zo zamestnania.
(3)
Celková doba poskytovania hmotného zabezpečenia podľa § 16 zákona3) sa kráti o dobu, po ktorú sa uchádzačovi neposkytuje hmotné zabezpečenie, pretože bez vážnych dôvodov odmietol nastúpiť do vhodného zamestnania alebo na rekvalifikáciu pre nové vhodné zamestnanie alebo neplní po dlhší čas podstatné povinnosti pri rekvalifikácii alebo úmyselne marí súčinnosť s územným orgánom práce pri sprostredkovaní zamestnania.
§ 6
(1)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje uchádzačovi po dobu prvých šiestich mesiacov vo výške 65 % priemerného mesačného čistého zárobku dosiahnutého v poslednom zamestnaní a po dobu ďalších šiestich mesiacov vo výške 60 % tohto zárobku.5)
(2)
Uchádzačovi, ktorý nastúpil rekvalifikáciu zabezpečenú úradom práce, sa hmotné zabezpečenie poskytuje po celú dobu rekvalifikácie vo výške 70 % priemerného mesačného čistého zárobku dosiahnutého v poslednom zamestnaní.
(3)
Uchádzačovi, ktorý preukáže v dobe pracovnej neschopnosti vyššie náklady spojené s chorobou alebo úrazom, sa môže hmotné zabezpečenie zvýšiť až do výšky nemocenského, ktoré by mu ináč patrilo podľa právnych predpisov o nemocenskom poistení z jeho posledného zamestnania.
§ 7
(1)
Pri výpočte výšky hmotného zabezpečenia sa postupuje podľa právnych predpisov o zisťovaní a používaní priemerného zárobku,6) ak ďalej nie je ustanovené inak. Obdobne sa postupuje aj u tých uchádzačov, u ktorých sa v poslednom zamestnaní tieto predpisy neuplatňovali.
(2)
Uchádzačovi, ktorý bol sociálne zabezpečený ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa pre potreby výpočtu výšky hmotného zabezpečenia berie za základ výška priemerného mesačného vymeriavacieho základu pre účely sociálneho zabezpečenia. Ak priemerný mesačný vymeriavací základ je nižší, ako je výška dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,7) patrí hmotné zabezpečenie vo výške tohto dôchodku. V rovnakej výške sa poskytuje hmotné zabezpečenie aj uchádzačovi, ktorý ako samostatne zárobkovo činná osoba nebol sociálne zabezpečený.
(3)
Uchádzačovi, ktorého posledné zamestnanie bolo v cudzine a zaplatil za dobu zamestnania v cudzine poistné, sa pre potreby výpočtu výšky hmotného zabezpečenia berie za základ výška priemerného mesačného vymeriavacieho základu. Uchádzačovi, ktorý za dobu zamestnania v cudzine nezaplatil poistné alebo ktorého priemerný mesačný vymeriavací základ je nižší, ako je výška dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,7) poskytuje sa hmotné zabezpečenie vo výške tohto dôchodku.
(4)
Ak uchádzač bol v poslednom zamestnaní zamestnaný menej ako 70 pracovných dní, pri výpočte hmotného zabezpečenia sa k tomuto zamestnaniu neprihliada. V tomto prípade sa výška hmotného zabezpečenia vypočíta z posledného zamestnania, v ktorom bol uchádzač zamestnaný po dobu dlhšiu ako 70 pracovných dní. Ak nemal uchádzač v posledných troch rokoch takéto zamestnanie, hmotné zabezpečenie sa mu poskytne vo výške dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.7)
(5)
Uchádzačovi, ktorý výšku priemerného mesačného zárobku zo svojho posledného zamestnania v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nepreukáže, poskytuje sa hmotné zabezpečenie ako preddavok vo výške dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,7) najdlhšie po dobu šiestich mesiacov. Uchádzačovi, ktorý bez vlastného zavinenia nemôže preukázať túto výšku zárobku, poskytuje sa hmotné zabezpečenie vo výške dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.7)
§ 9
(1)
Hmotné zabezpečenie sa vypláca v mesačných splátkach pozadu. Úrad práce môže uchádzačovi hmotné zabezpečenie vyplácať aj ako preddavok až do výšky 50 % priznaného hmotného zabezpečenia.
(2)
Ak sú splnené podmienky pre poskytovanie hmotného zabezpečenia len po časť mesiaca, patrí za každý deň, keď tieto podmienky boli splnené, jedna tridsatina hmotného zabezpečenia. Celková výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom hore.
§ 10
(1)
Uchádzačovi, ktorý pred skončením posledného zamestnania poberal dôchodok za výsluhu rokov,9) príspevok za službu10) alebo osobitný príspevok baníkom,11) patrí hmotné zabezpečenie v takej výške, aby hmotné zabezpečenie spolu s dôchodkom za výsluhu rokov, príspevkom za službu alebo osobitným príspevkom baníkom nebolo vyššie ako úhrn priemerného mesačného čistého zárobku, z ktorého sa hmotné zabezpečenie vypočítava, a tejto dávky vyplácanej pred skončením posledného zamestnania.
(2)
Uchádzačovi, ktorého zamestnanie bolo dohodnuté najviac na dve hodiny denne, sa hmotné zabezpečenie kráti o zárobok presahujúci sumu 800 Kčs mesačne.
(3)
Uchádzačovi, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného alebo obdobného vzťahu, sa poskytuje hmotné zabezpečenie ako preddavok. Ak príslušný súd rozhodne, že zamestnanie trvá a zamestnávateľ je povinný za dobu neprideľovania práce poskytnúť náhradu mzdy,12) považuje sa ako preddavok poskytnuté hmotné zabezpečenie uchádzačovi za neoprávnený majetkový prospech.
§ 11
(1)
Uchádzačovi so zmenenou pracovnou schopnosťou sa poskytuje hmotné zabezpečenie, ak nie je pre neho výhodnejšie poberanie príspevku pred umiestnením do zamestnania podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.13)
(2)
Ak sa uchádzačovi uvedenému v odseku 1 poskytovalo hmotné zabezpečenie a uplynula doba pre jeho poskytovanie, poskytne sa mu hmotné zabezpečenie za podmienok ustanovených predpismi o sociálnom zabezpečení.
§ 12
Uchádzačovi, ktorému vznikol nárok na hmotné zabezpečenie pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa poskytuje hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky, len ak je to pre neho výhodnejšie.
§ 13
V § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie sa vypúšťajú slová „najneskôr do šiestich týždňov“ ako aj koniec vety za bodkočiarkou.
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Čl. II
Hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí pred dňom jej účinnosti počnúc 1. júnom 1991 aj tým uchádzačom, ktorým sa poskytlo odstupné podľa osobitných predpisov.8)
Minister

MUDr. Novák CSc. v. r.
1)
§ 1 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
2)
§ 61 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb. a vyhlášky č. 260/1990 Zb.
3)
Zákon č. 1/1991 Zb.
4)
5)
§ 17 zákona č. 1/1991 Zb.
6)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.
7)
§ 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
§ 3 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov.
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb. a vyhlášky č. 312/1990 Zb.
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.
9)
§ 40 zákona č. 100/1988 Zb.
10)
§ 33 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 122/1978 Zb.), § 110 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.
13)
§ 119 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb.