5/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
ZÁKON
z 5. decembra 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 včítane nadpisu znie:
㤠1
Účel colného zákona
Účelom colného zákona je upraviť colnú kontrolu dovozu, vývozu a prevozu tovaru a colnú štatistiku, ustanoviť práva a povinnosti orgánov colnej správy, ako aj fyzických a právnických osôb pri colnej kontrole a zabezpečovať záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru.“.
2.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf. Osobitnou zložkou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre výkon tejto pôsobnosti je Ústredná colná správa.“.
3.
V § 4 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže zriaďovať ako súčasť jednotlivých colníc colné odbočky, prípadne iné organizačné útvary. Ako organizačná súčasť colníc pôsobí colná stráž.“.
4.
§ 6 písm. b) znie:
„b)
zabezpečuje úlohy Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v oblasti colníctva, colnej politiky a colných taríf;“.
5.
§ 6 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
zabezpečuje zber údajov a spracovanie informácií o vývozoch a dovozoch tovaru;
d)
zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti pašeráctvu.“.
6.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f), g), h), ch), i), ktoré znejú:
„f)
v colnom pohraničnom pásme je oprávnená požadovať, aby fyzické osoby hodnoverným spôsobom preukázali svoju totožnosť;
g)
vykonáva dohľad a ostrahu nad pohybom osôb, tovaru a dopravných prostriedkov v colnom pohraničnom pásme;
h)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore;
ch)
pátra po tovare, ktorý unikol colnej kontrole;
i)
plní úlohy v oblasti boja proti pašeráctvu;“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno j).
7.
§ 8 ods. 2 znie:
„(2)
Na plnenie úloh uvedených v odseku 1 sú príslušníci colnej správy oprávnení požadovať, aby fyzické osoby hodnoverným spôsobom preukázali svoju totožnosť.“.
8.
Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Orgány colnej správy plnia ďalšie úlohy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.
9.
§ 9 znie:
㤠9
Orgány colnej správy
a)
oznamujú štátnym orgánom zistené prípady vývozu alebo dovozu tovaru, keď sa neodviedli dane, odvody alebo poplatky podľa osobitných predpisov;
b)
podávajú štátnym notárstvam informácie o dovážanom alebo vyvážanom tovare, ktorý by mohol podliehať notárskym poplatkom.“.
10.
§ 11 ods. 2 znie:
„(2)
Príslušníkom colnej správy môže byť česko-slovenský štátny občan, ktorý
a)
je bezúhonný,
b)
spĺňa zdravotné predpoklady,
c)
spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady,
d)
zloží predpísaný služobný sľub.“.
11.
§ 12 ods. 1 znie:
(1) Príslušník colnej správy je povinný zložiť sľub, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
Sľubujem, že budem zachovávať ústavu, zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje pracovné povinnosti budem vykonávať riadne, svedomite a nestranne, pri výkone svojich právomocí budem chrániť záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zákonné práva občanov, budem dbať o svoju bezúhonnosť a zachovávať povinnosť mlčanlivosti.“.
12.
§ 13 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Systém funkcií, hodností, platov a príplatkov, kvalifikačných predpokladov a požiadaviek pre príslušníkov colnej správy ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí vyhláškou.
(2)
Služobnú rovnošatu príslušníkov colnej správy a spôsob jej nosenia určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.“.
13.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zdravotné predpoklady príslušníkov colnej správy a organizáciu a výkon zdravotníckych služieb v colnej správe upraví právnym predpisom Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s ministerstvami zdravotníctva Českej republiky a Slovenskej republiky.“.
14.
V § 14 ods. 1 sa medzi slová „ustanoví“ a „Federálne“ vkladá slovo „vyhláškou“; v odseku 5 sa slová „podrobnejšie upraví“ nahrádzajú slovami „upraví vyhláškou“.
15.
V § 14 ods. 2 písm. b) až d) znejú:
„b)
aby na colnom priechode zamedzil útek nebezpečného páchateľa;
c)
aby zamedzil útek osoby, ktorá sa v colnom pohraničnom pásme pokúša uniknúť colnej kontrole;
d)
aby v colnom pohraničnom pásme prinútil zastaviť dopravný prostriedok.“.
16.
§ 14 ods. 3 znie:
„(3)
Príslušník colnej správy môže použiť zbraň podľa odseku 2 písm. b) až d) v colnom pohraničnom pásme do hĺbky 1 km od štátnych hraníc alebo v colnom priestore pohraničnej colnice, ak ani po opätovnej výzve, výstrahe a varovnom výstrele do vzduchu nie je dosiahnutý účel zákroku. Pri použití zbrane je príslušník colnej správy povinný dbať na nevyhnutnú opatrnosť, najmä dbať, aby nebolo ohrozené zdravie a život iných osôb, a čo najviac šetriť zdravie a život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.“.
17.
V § 17 ods. 1 sa slová „5 km“ nahrádzajú slovami „15 km“.
18.
V § 17 ods. 3 sa medzi slová „ustanoví“ a „podrobnosti“ vkladá slovo „vyhláškou“.
19.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
V záujme rozvoja medzinárodnej hospodárskej spolupráce, najmä zahraničného obchodu, sa môže zriadiť na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky slobodné colné pásmo.
(2)
Slobodným colným pásmom sa rozumie časť územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ktorom sa tovar tam dovážaný považuje z hľadiska dovozných ciel, daní a poplatkov, ako by sa nenachádzal na colnom území a nepodlieha obvyklej colnej kontrole.
(3)
Slobodné colné pásmo slúži
a)
na uskladnenie alebo kompletizáciu alebo na inú podobnú manipuláciu s tovarom (obchodné slobodné colné pásmo),
b)
na prepracovanie, úpravu, opravu alebo výrobu (priemyselné slobodné colné pásmo).
(4)
Tovar sa prepúšťa do slobodného colného pásma bez zloženia colnej zábezpeky.“.
20.
§ 19 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Podmienky pre zriaďovanie slobodného colného pásma, druhy tovaru, ktorý je do neho dovolený dovážať, a spôsob colnej kontroly v slobodnom colnom pásme upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi vyhláškou.
(3)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o uskladňovaní tovaru v slobodných colných pásmach sa nevzťahujú na uskladňovanie tovaru v colných skladoch a na dočasné uskladňovanie tovaru.“.
21.
§ 20 znie:
㤠20
Colná kontrola je súhrnom úkonov a opatrení, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých vykonávanie prislúcha orgánom colnej správy.“.
22.
V § 22 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a elektrická energia.“.
23.
§ 23 sa vypúšťa.
24.
V § 24 písm. b) sa slová „predloženia tovaru colnici“ nahrádzajú slovami „podania návrhu na prepustenie tovaru“.
25.
§ 25 ods. 1 znie:
„(1)
Colná kontrola sa môže vykonávať colnou prehliadkou tovaru, kontrolou dokladov a písomností, kontrolou dopravných a sprievodných listín a iným primeraným spôsobom ustanoveným vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.“.
26.
Za § 30 sa vkladá nový § 30a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠30a
Colná štatistika
Orgány colnej správy zabezpečujú zber údajov a spracovanie informácií o vývozoch a dovozoch tovaru na základe dokladov predpísaných v colnom konaní. Spôsob vedenia colnej štatistiky upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym štatistickým úradom vyhláškou.“.
27.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Príslušníkom colnej správy musí byť umožnený prístup k tovaru podliehajúcemu colnej kontrole; pritom sa musia dodržiavať ústavné a iné zákonné predpisy o nedotknuteľnosti obydlia. Do troch rokov od prepustenia tovaru môžu nazerať do písomností týkajúcich sa tohto tovaru a vyhotovovať ich kópie, požadovať potrebné vysvetlenia, ako aj vyhotovovať dokumentáciu.
(2)
Fyzické a právnické osoby, u ktorých sa vykonáva colná kontrola, sú povinné strpieť úkony nevyhnutné na vykonanie tejto kontroly.
(3)
Fyzické a právnické osoby sú povinné poskytovať príslušníkom colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly nevyhnutnú súčinnosť.
(4)
Colnou kontrolou sa nesmie ponižovať ľudská dôstojnosť.“.
28.
V § 39 ods. 1 a 3 sa nahrádzajú slová „oslobodený od cla“ slovami „bez cla“.
29.
§ 40 sa vypúšťa.
30.
§ 41 znie:
㤠41
(1)
Sadzby, základ pre vymeranie cla a colný sadzobník vydáva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou, v ktorých prípadoch sa použijú jednotné sadzby pre vymeriavanie cla a ich výšku.
(3)
Štatistické a klasifikačné jednotky colného sadzobníka ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym štatistickým úradom vyhláškou.“.
31.
V § 42 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „a tarovom“.
32.
V § 43 ods. 2 sa za slová „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu“ vkladajú slová „po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí“ a slovo „dovážaného“ sa nahrádza slovom „pochádzajúceho“.
33.
§ 46 včítane nadpisu znie:
㤠46
Vznik nároku štátu na clo
Nárok štátu na clo vzniká okamihom, od ktorého je tovar pod colnou kontrolou.“.
34.
§ 47 včítane nadpisu znie:
㤠47
Vymeriavanie cla
(1)
Clo sa vymeriava podľa stavu tovaru a predpisov platných v deň, od ktorého je tovar pod colnou kontrolou.
(2)
Ak tovar unikol colnej kontrole, vymeriava sa clo podľa stavu tovaru a predpisov platných v čase, keď bol tovar dopravený cez štátne hranice. Ak nemožno zistiť, kedy bol tovar dopravený cez štátne hranice, vymeriava sa clo podľa stavu tovaru a predpisov platných v čase, keď bolo odňatie tovaru colnej kontrole zistené.
(3)
Pri prepustení tovaru do záznamového obehu môže byť tovar od dovozného cla úplne alebo čiastočne oslobodený.
(4)
Ak dôjde pri tovare prepustenom do záznamového obehu v cudzine k zmene jeho hodnoty spracovaním, úpravou alebo opravou, vymeriava sa pri spätnom dovoze clo z pridanej hodnoty vyplývajúcej z jeho spracovania, úpravy alebo opravy.
(5)
Ak dôjde pri tovare prepustenom do záznamového obehu v tuzemsku k zmene jeho hodnoty dočasným použitím, vymeriava sa clo pri spätnom vývoze zo zníženej hodnoty.
(6)
Ak sa vymeriava clo z tovaru podľa jeho ceny a účastník colného konania ju nepreukáže alebo uvedie údaje nezodpovedajúce skutočnej cene tovaru, určí ju colnica podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná. Náklady s tým spojené uhrádza účastník colného konania.
(7)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanoví vyhláškou podrobnú úpravu vymeriavania cla, vyberania cla z tovaru prepusteného do záznamového obehu a prípady, keď vymerané clo môže vyberať pošta.“.
35.
§ 48 znie:
㤠48
Clo je splatné do 30 dní po tom, čo sa účastníkovi colného konania oznámi výška vymeraného cla.“.
36.
§ 50 ods. 1 znie:
„(1)
Clo je povinný zaplatiť účastník colného konania, ktorému bol tovar podliehajúci clu prepustený.“.
37.
§ 52 ods. 2 znie:
„(2)
Colnica je oprávnená požadovať zloženie colnej zábezpeky pri dovoze až do výšky dovozného cla zvýšeného o 10 % a ďalších daní a poplatkov vymáhateľných pri dovoze tovaru a pri vývoze až do výšky colnej hodnoty alebo ceny tovaru. Pri tovare, ktorého vývoz sa zakazuje alebo obmedzuje, môže sa colná zábezpeka požadovať až do päťnásobku jeho colnej hodnoty alebo ceny.“.
38.
§ 53 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
spätným dovozom alebo vývozom tovaru prepusteného do viazaného obehu, pri ktorom bol tovar úplne od cla oslobodený.“.
39.
§ 54 ods. 2 znie:
„(2)
O odpustení alebo znížení cla rozhoduje colnica.“.
40.
V § 59 sa na konci vety vypúšťajú slová „a s oprávnením na zahraničnoobchodnú činnosť“.
41.
§ 60 ods. 2 znie:
„(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže za účelom urýchlenia colného konania a pohybu tovaru cez štátne hranice ustanoviť vyhláškou príslušnosť colníc.“.
42.
V § 66 ods. 1 a 5 znejú:
„(1)
Návrh na colné konanie sa podáva spravidla písomne. Účastník colného konania zodpovedá za správnosť údajov uvedených v návrhu na colné konanie. Písomný návrh na colné konanie musí vždy podpísať oprávnená osoba.
(5)
Podrobnosti o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhláškou.“.
43.
V § 67 sa vypúšťa odsek 3 a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
44.
Nadpis § 69 sa vkladá nad § 69 ako spoločný nadpis § 69 a nového § 69a.
45.
Za § 69 sa vkladá nový § 69a, ktorý znie:
㤠69a
(1)
Rozhodnutie v colnom konaní obsahuje skutočnosti, na ktorých základe sa tovar prepúšťa. Ak nie je ustanovené inak, nemusí sa rozhodnutie v colnom konaní vyhotoviť a oznámiť písomne. Výrok rozhodnutia sa môže poznamenať v prepravných a sprievodných listinách alebo v písomnom návrhu na colné konanie alebo ústne vyhlásiť.
(2)
Rozhodnutie, ktorým sa neprepúšťa tovar do navrhnutého obehu a rozhodnutie o prepustení tovaru do podmienečného voľného obehu sa vyhotovuje písomne a oznamuje doručením jeho písomného vyhotovenia.
(3)
Rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje ústne alebo ktorého výrok sa poznamenáva v prepravných a sprievodných listinách, nemôže obsahovať podmienky zaväzujúce účastníka colného konania do budúcnosti s výnimkou tých, ktoré vyplývajú priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Ak sa výrokom rozhodnutia v colnom konaní potvrdí návrh na colné konanie podaný písomne, stávajú sa obsah tohto návrhu a skutočností, podľa ktorých sa tovar prepustí, súčasťou rozhodnutia.
(5)
Na rozhodnutie uvedené v odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní5) upravujúce náležitosti rozhodnutia, oznámenia rozhodnutia a opravné prostriedky.“.
46.
§ 70 znie:
㤠70
Colnica môže na žiadosť účastníka colného konania povoliť nakladať s tovarom ešte pred rozhodnutím o jeho prepustení. Colnica vždy vyhovie žiadosti, ak je dôvodom pre neprepustenie tovaru len nevyhnutnosť určiť pôvod tovaru, miesto odoslania, sadzobné zaradenie alebo colnú hodnotu tovaru.“.
47.
§ 75 ods. 3 znie:
„(3)
S tovarom prepusteným do voľného obehu sa môže nakladať z hľadiska tohto zákona voľne, ak sa plnia podmienky, podľa všeobecne záväzných predpisov uložené v rozhodnutí o jeho prepustení.“.
48.
V § 76 ods. 3 sa slovo „kontrolujú“ nahrádza slovami „sú oprávnené kontrolovať“.
49.
V § 79 ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Poukazujúca colnica môže určiť, že sa predložia len doklady o tovare.“.
50.
§ 80 znie:
㤠80
(1)
Tovar, ktorý nemožno poukázať alebo prepustiť do voľného alebo záznamového obehu, alebo na výstup do cudziny, možno dočasne uskladniť.
(2)
Z podnetu colnice sa tovar dočasne uskladní v prípadoch, keď sa iným spôsobom nedá zamedziť dovoz, vývoz alebo prevoz uskutočňovaný v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Z podnetu colnice môže byť tovar tiež dočasne uskladnený v prípadoch, keď
a)
nie je podaný návrh na colné konanie;
b)
podaný návrh na colné konanie je nesprávny, nie je doložený príslušnými dokladmi, alebo ak nejde o prípad podľa § 70, alebo je inak neúplný;
c)
účastník colného konania odmieta zaplatiť clo alebo colnú zábezpeku.
(4)
Tovar sa dočasne uskladňuje v prevádzkových skladoch dopravných organizácií a pošty, v skladoch colníc alebo tam, kde to colnica povolí rozhodnutím o dočasnom uskladnení.
(5)
S dočasne uskladneným tovarom sa nesmie nakladať takým spôsobom, aby sa menil jeho druh a povaha.
(6)
Za dočasné uskladnenie tovaru v skladoch colníc platí účastník colného konania skladné podľa sadzieb ustanovených sadzobníkom skladného.
(7)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou sadzobník skladného pri tovare dočasne uskladnenom v skladoch colníc.
(8)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o dočasnom uskladnení sa nevzťahujú na uskladňovanie tovaru v colných skladoch a v slobodných colných pásmach.“.
51.
§ 81 znie:
㤠81
(1)
V záujme uľahčenia zahraničnoobchodných stykov môžu česko-slovenské a zahraničné právnické a fyzické osoby zriaďovať colné sklady.
(2)
O zriadení colného skladu a podmienkach jeho prevádzky rozhoduje colnica, v ktorej územnom obvode sa má colný sklad zriadiť.
(3)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o uskladňovaní tovaru v colných skladoch sa nevzťahujú na dočasné uskladňovanie a uskladňovanie tovaru v slobodných colných pásmach.
(4)
Podmienky pre zriaďovanie colných skladov, druhy colných skladov, druhy tovaru, ktorý sa môže v colných skladoch uskladňovať, a spôsob colnej kontroly v colných skladoch upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhláškou.“.
52.
V § 84 sa na konci vety vypúšťajú slová „alebo prečin“.
53.
§ 85 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
bez oprávnenia dováža alebo vyváža tovar.“.
54.
V § 85 ods. 2 sa suma „5000 Kčs“ nahrádza sumou „25 000 Kčs“.
55.
V § 86 ods. 2 sa suma „5000 Kčs“ nahrádza sumou „25 000 Kčs“.
56.
V § 87 ods. 2 sa suma „1000 Kčs“ nahrádza sumou „5000 Kčs“.
57.
V § 95 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a vkladá sa nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely uvedené v ustanoveniach tejto hlavy zákona sa za organizáciu považuje aj občan zapísaný v podnikovom registri ako podnikateľ.“.
58.
V § 98 sa suma „25 000 Kčs“ nahrádza sumou „100 000 Kčs“.
59.
§ 99 znie:
㤠99
Pokutu podľa § 95 možno právnickej osobe uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán colnej správy dozvedel o tom, že právnická osoba porušila alebo nesplnila povinnosť uloženú colnými predpismi, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k tomuto porušeniu alebo nesplneniu povinnosti došlo.“.
60.
V § 102 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo prečin“.
61.
V § 107 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colnica môže tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo živé zvieratá zaistené podľa § 102 ods. 2 alebo § 103 ods. 1 ihneď predať.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
62.
V § 107 ods. 5 sa slová „odseku 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 až 4".
63.
§ 108 ods. 1 a 2 znejú:
㤠108
(1)
Colnica predá tovar spravidla na dražbe. Pritom postupuje podľa osobitných predpisov. 3)
(2)
Tovar, ktorý sa nemohol predať na dražbe, predá colnica fyzickým a právnickým osobám spôsobilým podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na nakladanie s predávaným druhom tovaru.“.
64.
Za § 119 sa vkladajú nové § 119a a 119b, ktoré znejú:
㤠119a
Ak obsahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, ustanovenia odchylné od tohto zákona, alebo od predpisov podľa neho vydaných, platia zmluvné ustanovenia.
§ 119b
Pokiaľ orgány colnej správy vykonávajú oprávnenie podľa osobitných predpisov, majú, pokiaľ tieto predpisy neustanovujú inak, rovnaké práva a povinnosti ako pri colnej kontrole. To isté platí o právach a povinnostiach subjektov, ktoré tejto kontrole podliehajú.“.
Čl. II
Pokiaľ sa v colnom zákone používa výraz „organizácia“, rozumie sa ním „právnická osoba“. Pokiaľ sa používa výraz „osoba“, rozumie sa ním „fyzická osoba“.
Čl. III
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie colného zákona č. 44/1974 Zb., ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.