476/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 7. listopadu 1991,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon“), stanoví:
Seznam správců
§ 1
Krajské soudy vedou seznam správců, do něhož se zapisují osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem pro ustavení správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním správcem nebo zástupcem správce (dále jen „správce“).
§ 2
(1)
Do seznamu správců se zapisují
a)
advokáti a komerční právníci, kteří mají sídlo v obvodu krajského soudu,
b)
jiné vhodné osoby.
(2)
Návrhy na zápis do seznamu správců (dále jen „návrh na zápis“) podle odstavce 1 písm. a) podávají osoby, jichž se zápis do seznamu týká; návrhy na zápis osob uvedených v odstavci 1 písm. b) podávají samosprávné profesní organizace a státní orgány.
§ 3
(1)
V návrhu na zápis se uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, jíž se návrh týká, její povolání nebo zaměstnání, sídlo a trvalý pobyt.
(2)
K návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) musí být připojen doklad o tom, že osoba žádající o zápis do seznamu správců je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou nebo v seznamu komerčních právníků vedeném Komorou komerčních právníků České republiky.
(3)
K návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) musí být připojen
a)
souhlas osoby, jíž se návrh týká, se zápisem do seznamu správců,
b)
osvědčení o bezúhonnosti a přiměřené odborné způsobilosti této osoby k výkonu funkce správce, vydané navrhovatelem.
§ 4
(1)
Předseda krajského soudu sestaví seznam správců podle návrhů tak, že osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) se zapíší odděleně od osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b).
(2)
Zápis se provádí v pořadí určeném dnem podání návrhu na zápis. Je-li týž den podán návrh na zápis více osob do seznamu, určuje se pořadí mezi nimi podle abecedy.
(3)
O zápisu do seznamu správců vyrozumí předseda krajského soudu osobu, jíž se zápis týká. O zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) vyrozumí dále Českou advokátní komoru nebo Komoru komerčních právníků, jejichž členem je zapsaná osoba; o zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vyrozumí též navrhovatele, který podal návrh na jejich zápis.
(4)
Seznam správců předseda krajského soudu průběžně doplňuje.
§ 5
(1)
Ze seznamu správců soud vyškrtne osobu, která
a)
o to požádá,
b)
pozbyla oprávnění pro výkon povolání nebo zaměstnání, jež bylo předpokladem pro zápis do seznamu správců, nebo předpoklady pro výkon funkce správce podle § 3 odst. 3 písm. b), anebo
c)
zemřela.
(2)
Návrh na vyškrtnutí osoby ze seznamu správců z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) a c) podává u osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) ten, kdo podal návrh na jejich zápis; návrh na vyškrtnutí osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) podává Česká advokátní komora nebo Komora komerčních právníků České republiky.
Odměna správců
§ 6
Základ pro určení odměny
a)
správce konkursní podstaty, zástupce správce a zvláštního správce (dále jen „konkursní odměna“) tvoří částka, které bylo v konkursu dosaženo zpeněžením konkursní podstaty (dále jen „aktiva“),
b)
vyrovnacího správce (dále jen „vyrovnací odměna“) tvoří částka použitá k uspokojení věřitelů.
§ 7
(1)
Konkursní odměna činí
z prvních 10 000 Kčs aktiv 10 %
z přebývající částky až do 50 000 Kčs aktiv 8 %
z přebývající částky až do 100 000 Kčs aktiv 4 %
z přebývající částky až do 500 000 Kčs aktiv 1,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kčs aktiv 0,75 %
z další přebývající částky nejméně však 400 Kčs 0,25 %
(2)
Vyrovnací odměna činí jednu třetinu procentního určení konkursní odměny uvedené v odstavci 1, vypočtené z částky použité k uspokojení věřitelů, nejméně však 200 Kčs.
(3)
Jestliže byl ustanoven zvláštní správce podle § 9 odst. 1 zákona, soud odměnu podle odstavce 1 přiměřeně tomuto rozsahu správy zvýší, nejvýše však o jednu čtvrtinu.
(4)
Konkursní odměna nebo vyrovnací odměna vypočtená podle předchozích odstavců může být zvýšena až o 10 %, jestliže činnost správce byla mimořádně náročná.
§ 8
Za účast v občanském soudním řízení, řízení o soudní výkon rozhodnutí a za úkony ve správním řízení přísluší správci ustanovenému z osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) odměna podle zvláštního předpisu;1) je-li správcem ustanovena osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b), přísluší jí odměna ve výši určené soudem, nejvýše však ve výši tří čtvrtin odměny, která by náležela osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a).
§ 9
(1)
Bylo-li v konkursním řízení činno více správců konkursní podstaty, zástupce správce konkursní podstaty nebo zvláštní správce, náleží každému z nich podíl konkursní odměny odpovídající rozsahu a délce doby jejich činnosti.
(2)
Pokud bylo ve vyrovnacím řízení činno několik vyrovnacích správců, náleží každému z nich podíl vyrovnací odměny odpovídající rozsahu a délce doby jejich činnosti.
(3)
Nároky podle § 8 náležejí každému ze správců zvlášť.
Ustanovení o jednacím řádu
§ 10
Jednání v konkursním a vyrovnacím řízení se řídí jednacím řádem pro okresní a krajské soudy.2)
§ 11
(1)
Soud ustaví správcem osobu zapsanou v seznamu podle § 2 odst. 1 písm. a), která má sídlo nebo trvalý pobyt v obvodu okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho trvalý pobyt; v hlavním městě Praze ustaví správcem osobu, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území hlavního města Prahy. Z osob zapsaných do seznamu správců, které splňují předpoklady pro ustavení správcem, ustaví soud správce podle pořadí určeného zápisem do seznamu správců.
(2)
Osoby, které jsou zapsány v seznamu správců podle § 2 odst. 1 písm. b), mohou být ustaveny správcem jen tehdy, jsou-li pro to důležité důvody a lze-li očekávat, že se správou konkursní podstaty nebude spojena jejich účast v občanském soudním řízení, řízení o soudní výkon rozhodnutí, nebo ve správním řízení.
(3)
Na ustavení zvláštního správce se odstavec 1 nevztahuje.
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

JUDr. Richter v. r.
1)
§ 12 a násl. vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci.
2)
Instrukce ministra spravedlnosti ČSR ze dne 5. června 1973 č. j. 417/73-L, kterou se vydává jednací řád pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů – reg. v částce 19/1973 Sb.