468/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.1991 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
ZÁKON
z 30. októbra 1991
o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Pôsobnosť zákona
Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb a štátnych orgánov pri prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)
rozhlasovým a televíznym vysielaním (ďalej len „vysielanie“) šírenie programov alebo obrazových a zvukových informácií prostredníctvom vysielačov, káblových rozvodov, družíc a iných prostriedkov určených na príjem verejnosťou;
b)
programom zámerné časové usporiadanie jednotlivých rozhlasových alebo televíznych relácií;
c)
reláciou obsahovo súvislá, celistvá a časovo ohraničená časť vysielania;
d)
lokálnym programom program vytváraný v miestne obmedzenej oblasti a pre túto oblasť určený;
e)
reklamou akékoľvek verejné oznámenie určené na podporu podnikania alebo na dosiahnutie iného účinku sledovaného zadávateľom reklamy, ktorému sa vysielací čas poskytol za odplatu alebo za inú protihodnotu (ďalej len „reklama“);
f)
sponzorovaním akýkoľvek príspevok poskytnutý fyzickou alebo právnickou osobou na priame alebo nepriame financovanie relácií za účelom propagácie mena, továrenskej alebo obchodnej známky, známky služieb alebo postavenia takej osoby.
(2)
Za vysielanie podľa tohto zákona sa nepovažuje šírenie rozhlasového a televízneho signálu určeného pre verejnosť prostredníctvom kábla, do ktorého je zapojených najviac sto účastníkov s prijímačmi podliehajúcimi ohlasovacej povinnosti. Tento počet sa môže prekročiť, ak účastníci spoločného príjmu sú umiestnení v jednej budove alebo v komplexe budov, ktoré k sebe priestorovo alebo funkčne patria, ak sa prenos signálu vedie tak, že neprekračuje pozemnú komunikáciu, a ak sa tento spoločný príjem obchodne nevyužíva.
§ 3
(1)
Prevádzkovateľom vysielania (ďalej len „prevádzkovateľ“) je ten, kto získal oprávnenie na vysielanie na základe zákona Federálneho zhromaždenia, zákona Českej národnej rady alebo zákona Slovenskej národnej rady (ďalej len „prevádzkovateľ zo zákona“) alebo udelením licencie podľa tohto zákona (ďalej len „držiteľ licencie“).
(2)
Právnická osoba sa môže stať držiteľom licencie, ak má sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ak je zapísaná do obchodného registra; ak nemá sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, môže sa stať držiteľom licencie iba na súčasné, úplné a nezmenené šírenie už vysielaných programov.
(3)
Fyzická osoba sa môže stať držiteľom licencie, len ak má trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ak je fyzickej osobe udelená licencia podľa tohto zákona, je povinná zapísať sa do obchodného registra.
DRUHÁ ČASŤ
OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV
§ 4
Obsah programov
(1)
Prevádzkovatelia vysielajú programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
(2)
Prevádzkovatelia poskytujú objektívne a vyvážené informácie nevyhnutné pre slobodné vytváranie názorov.
§ 5
Povinnosti prevádzkovateľov
Prevádzkovatelia sú povinní:
a)
zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore s Ústavou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd;1)
b)
zabezpečiť, aby vysielané relácie nepropagovali vojnu alebo neopisovali kruté alebo inak neľudské konania takým spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
c)
nezaraďovať v čase od 6,00 hodín do 22,00 hodín relácie, ktoré by mohli ohroziť psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých;
d)
poskytnúť štátnym orgánom a orgánom verejnej správy nevyhnutný vysielací čas pre dôležité a neodkladné oznámenia v naliehavom verejnom záujme, a to v čase, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na minimum;
e)
uchovávať záznamy všetkých odvysielaných relácií najmenej po dobu 30 dní odo dňa ich vysielania;
f)
uzavrieť zmluvy s organizáciami, ktorým sa priznalo výhradné oprávnenie zastupovať autorov alebo výkonných umelcov vo výkone práv.2)
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľov pri vysielaní reklám
(1)
Prevádzkovatelia sú povinní dbať na to, aby do vysielania reklám neboli zaradené:
a)
reklamy, ktoré podporujú správanie ohrozujúce morálku, záujmy spotrebiteľa alebo záujmy ochrany zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia;
b)
reklamy určené deťom, alebo v ktorých vystupujú deti, pokiaľ podporujú správanie ohrozujúce ich zdravie, psychický alebo morálny vývoj;
c)
reklamy na liečivá dostupné iba na lekársky predpis;
d)
skryté reklamy alebo reklamy, ktoré využívajú podprahové vnímanie človeka;
e)
reklamy, v ktorých účinkujú hlásatelia a redaktori spravodajských a politicko-publicistických relácií;
f)
náboženské, ateistické reklamy a reklamy politických strán a hnutí, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak.
(2)
Prevádzkovatelia vysielania sú povinní zabezpečiť, aby reklamy:
a)
boli rozoznateľné a zreteľne zvukovo alebo obrazovo oddelené od ostatných relácií;
b)
boli zaradené medzi jednotlivé relácie, s výnimkou relácií zložených zo samostatných častí alebo športových prenosov a prenosov z akcií a predstavení, ktoré obsahujú prestávky;
c)
na tabakové výrobky uvádzali údaje o obsahu nikotínu a dechtu v príslušných tabakových výrobkoch a boli zakončené varovaním, že fajčenie je škodlivé;
d)
na liečivá a na hromadne vyrábané liečivé prípravky3) boli zreteľne uvedené ako také a aby boli účinky týchto liečiv a hromadne vyrábaných liečivých prípravkov overené podľa platných predpisov4) a aby sa pravdivo uvádzali;
e)
neboli zaraďované bezprostredne pred vysielaním bohoslužieb ani bezprostredne po ich vysielaní.
(3)
Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby zadávateľ reklamy nemohol akýmkoľvek spôsobom uplatňovať vplyv na obsah relácií vo vysielaní alebo na jeho programovú skladu.
§ 7
Časový rozsah vysielaných reklám
(1)
V televíznom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 3 %, u držiteľov licencií 10 % denného vysielacieho času programu; tento podiel môže prevádzkovateľ zo zákona zvýšiť až na 10 % a držiteľ licencie až na 20 %, a to o priame ponuky verejnosti na nákup, predaj alebo prenájom výrobkov alebo na poskytnutie služieb, ktoré však nesmú byť viac ako jedna hodina denne; v priebehu jednej hodiny nesmie čas vyhradený reklamám presiahnuť 12 minút. U prevádzkovateľov zo zákona nesmie čas vyhradený reklamám v čase medzi 19. až 22. hodinou presiahnuť 6 minút v priebehu jednej hodiny.
(2)
V rozhlasovom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 5 %, u držiteľov licencií 20 % denného vysielacieho času.
§ 8
Povinnosti prevádzkovateľov pri vysielaní sponzorovaných relácií
Prevádzkovatelia sú povinní:
a)
označiť zreteľne každú reláciu alebo sériu relácií, ktoré sú úplne alebo sčasti sponzorované, na ich začiatku alebo konci vhodnými titulkami alebo ohlásením;
b)
zabezpečiť, aby obsah sponzorovaných relácií nepropagoval predaj, nákup alebo prenájom výrobkov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby najmä tým, že by sa v týchto reláciách ich výrobky alebo služby osobitne spomínali;
c)
zabezpečiť, aby obsah a čas zaradenia sponzorovanej relácie do vysielania nemohol ovplyvňovať sponzor;
d)
zabezpečiť, aby relácie nesponzorovali fyzické a právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti je výroba, predaj alebo prenájom výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama nie je dovolená [§ 6 ods. 1 písm. c)];
e)
zabezpečiť, aby neboli sponzorované spravodajské a politicko-publicistické relácie.
§ 9
Osobitné povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľov zo zákona
(1)
Základným poslaním prevádzkovateľov zo zákona je slúžiť verejnému záujmu, prispievať k utváraniu demokratickej spoločnosti a odrážať jej názorovú pluralitu najmä tým, že ich vysielanie nesmie jednostranne prihliadať iba na jednotlivé názorové orientácie, na jedno náboženské vyznanie alebo svetonázor, na záujem jednej politickej strany, hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti.
(2)
Prevádzkovatelia zo zákona sú povinní:
a)
zabezpečiť v spolupráci s príslušnými orgánmi a organizáciami spojov šírenie svojich programov pre obyvateľstvo územného celku, pre ktorý je ich vysielanie určené;
b)
zabezpečiť rôznorodú skladbu relácií, ktoré vo svojom celku majú vyjsť v ústrety záujmom všetkých vrstiev obyvateľstva;
c)
vyrábať alebo nechať vyrábať významný podiel vysielaných relácií tak, aby sa zachovala a rozvíjala kultúrna identita národov, národností a etnických skupín Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a podporoval rozvoj domácej a európskej audiovizuálnej tvorby;
d)
umožniť vzájomnú výmenu informácií a kultúrnych hodnôt medzi republikami federácie;
e)
používať všetky svoje finančné zdroje na zabezpečenie úloh ustanovených týmto zákonom.
(3)
Všetkým prevádzkovateľom zo zákona sa vyhradzujú prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov umožňujúce pokryť územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dvoma televíznymi programami.
(4)
Všetkým prevádzkovateľom zo zákona sa vyhradzajú prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov umožňujúce pokryť územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky spolu šiestimi vysielacími okruhmi rozhlasového vysielania, z toho tromi v pásmach VKV (veľmi krátkych vĺn).
(5)
Prevádzkovatelia zo zákona zabezpečujú vysielanie najmä prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete.5)
(6)
Finančné zdroje získané zo sadzieb za používanie prijímačov6) sú príjmom prevádzkovateľov zo zákona.
TRETIA ČASŤ
LICENČNÉ KONANIE
§ 10
Podmienky pre udelenie licencie
(1)
Licencia oprávňuje jej držiteľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených.
(2)
Licencia je neprevoditeľná.
(3)
Licencie udeľuje žiadateľom uvedeným v § 17 ods. 1 písm. c) Federálna rada pre rozhlasové a televízne vysielanie, ostatným žiadateľom orgány republík (ďalej len „orgány udeľujúce licencie“); na udelenie licencie nie je právny nárok.
(4)
Orgány udeľujúce licencie prihliadajú pri posúdení žiadosti (§ 11) na zabezpečenie podmienok pre pluralitu a vyváženosť ponuky programov, najmä lokálnych programov, na rovnomernú dostupnosť kultúrnych hodnôt, informácií a názorov, ako aj na zabezpečenie rozvoja vlastnej kultúry národov, národností a etnických skupín v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a rozsah doterajšieho podnikania žiadateľa v oblasti hromadných oznamovacích prostriedkov.
(5)
Pri posudzovaní žiadosti prihliadajú orgány udeľujúce licencie na to, aby žiadny zo žiadateľov nezískal dominantné postavenie v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(6)
Pri posudzovaní žiadostí spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou prihliadajú orgány udeľujúce licencie na prínos žiadateľa pre rozvoj pôvodnej domácej tvorby, ako aj na majetkovú účasť česko-slovenských osôb a ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti.
(7)
Spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá o licenciu žiada alebo ktorej bola licencia udelená, nesmie byť prevádzkovateľ zo zákona.
§ 11
Žiadosť o licenciu
(1)
Konanie o udelenie licencie sa začína podaním žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a)
názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby a meno osoby oprávnenej za ňu konať alebo meno a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá hodlá vysielanie prevádzkovať;
b)
doklady o výške základného imania a vkladov jednotlivých účastníkov, bankovú informáciu; obdobné údaje a informáciu, ak je žiadateľom fyzická osoba;
c)
časový a územný rozsah vysielania a spôsob jeho technického a organizačného zabezpečenia;
d)
označenie programu (názov stanice);
e)
programovú skladbu vysielania s návrhom vysielacej schémy;
f)
sumu alebo podiel z výdavkov, ktorú žiadateľ každoročne použije na výrobu relácií v tuzemsku;
g)
podiel vysielacieho času venovaného reláciám domácej produkcie;
h)
dobu, na ktorú sa udelenie licencie žiada.
(2)
Ak je žiadateľ prevádzkovateľom alebo vlastníkom iného hromadného oznamovacieho prostriedku v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v zahraničí alebo účastníkom spoločnosti prevádzkujúcej iný hromadný oznamovací prostriedok v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v zahraničí, oznámi orgánu udeľujúcemu licenciu obdobné údaje uvedené v odseku 1 aj o tomto hromadnom oznamovacom prostriedku.
(3)
Účastníkom konania o udelenie licencie je len ten, kto o licenciu žiada.
(4)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, pripojí k žiadosti doklad o bezúhonnosti a trvalom pobyte na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 12
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)
O žiadosti o udelenie licencie rozhodne orgán udeľujúci licenciu do 90 dní odo dňa začatia konania.
(2)
Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom spojov o pridelení kmitočtov a ďalších technických podmienkach vysielania, ktoré musia byť v súlade s plánmi využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielanie [§ 17 písm. b)].
(3)
Súčasťou rozhodnutia o udelení licencie sú okrem podmienok uvedených v odseku 2 takisto podmienky, ktoré prevádzkovateľovi vysielania určí orgán udeľujúci licenciu.
(4)
Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva pre rozhlasové vysielanie najviac na dobu 6 rokov a pre televízne vysielanie najviac na dobu 12 rokov.
(5)
Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť dňom, keď sa orgánu udeľujúcemu licenciu doručilo písomné vyhlásenie žiadateľa, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahovať žiadne výhrady a musí sa doručiť do tridsiatich dní po doručení rozhodnutia orgánu, ktorý licenciu udelil. Inak rozhodnutie o udelení licencie zaniká a na žiadosť o udelenie licencie sa pozerá, ako keby sa nepodala.
(6)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis česko-slovenskej právnickej osoby do obchodného registra možno vydať rozhodnutie o udelení licencie pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená. Týmto osobám vzniká oprávnenie na vysielanie dňom zápisu do obchodného registra. Obdobne sa postupuje aj u osôb, ktoré nemajú sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(7)
Ak rozhodnutie o udelení licencie vydal iný orgán než Federálna rada pre rozhlasové a televízne vysielanie, je do 15 dní po právoplatnosti rozhodnutia povinný Federálnej rade pre rozhlasové a televízne vysielanie oznámiť podmienky udelenej licencie. Obdobne sa postupuje v prípade, že sa zmenili podmienky licencie alebo došlo ku skutočnostiam uvedeným v § 13.
§ 13
Platnosť licencie
Licencia stráca platnosť:
a)
uplynutím doby, na ktorú bola vydaná;
b)
dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie;
c)
uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá je držiteľom licencie;
d)
uplynutím 60 dní, ak sa držiteľ licencie nezapísal do obchodného registra (§ 3 ods. 3);
e)
rozhodnutím orgánu udeľujúceho licenciu o jej odňatí (§ 15).
§ 14
Zmena licencie
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu, ktorý licenciu udelil, všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia podmienok určených v licencii a predložiť podklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien. V prípadoch podľa § 13 ods. 1 písm. b) a c) majú túto povinnosť právni nástupcovia držiteľa licencie.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 orgán udeľujúci licenciu podľa okolností prípadu rozhodne o zmene udelenej licencie alebo licenciu odníme (§ 15).
(3)
Orgán udeľujúci licenciu môže podmienky licencie bez súhlasu jej držiteľa zmeniť aj v prípade, že je to nevyhnutné na dodržanie medzinárodných záväzkov, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.
§ 15
Odňatie licencie
(1)
Orgán, ktorý licenciu udelil, ju držiteľovi licencie odníme, ak:
a)
držiteľ licencie už nespĺňa predpoklady pre udelenie licencie uvedené v § 10 ods. 6 a 7;
b)
držiteľ licencie dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti (§ 11);
c)
u držiteľa licencie došlo k zmenám, ktoré neumožňujú plnenie podmienok určených v licencii;
d)
držiteľ licencie o to požiadal.
(2)
Orgán, ktorý licenciu udelil, ju môže odňať, ak:
a)
držiteľ licencie závažným spôsobom porušuje podmienky určené v licencii, povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
b)
držiteľ licencie nezačal vysielanie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie v čase do:
ba) 180 dní pri rozhlasovom vysielaní;
bb) 360 dní pri televíznom vysielaní;
c)
držiteľ licencie nesplnil povinnosť uvedenú v § 5 ods. 6 v čase po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie do:
ca) 180 dní pri rozhlasovom vysielaní;
cb) 360 dní pri televíznom vysielaní;
d)
držiteľ licencie po začatí vysielania v priebehu kalendárneho roka v rozpore s podmienkami licencie nevysielal dohromady 30 dní; do tejto doby sa nezapočítava doba, po ktorú vysielaniu bránili odôvodnené technické prekážky;
e)
na majetok držiteľa sa vyhlásil alebo ukončil konkurz.7)
(3)
Ak sa licencia odňala z dôvodov uvedených v odseku 2, možno požiadať o udelenie novej licencie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie.
(4)
Ak sa licencia odňala, je jej držiteľ povinný vrátiť licenciu bez zbytočného odkladu orgánu, ktorý licenciu udelil.
ŠTVRTÁ ČASŤ
FEDERÁLNA RADA PRE ROZHLASOVÉ A TELEVÍZNE VYSIELANIE
§ 16
Postavenie Federálnej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie
(1)
Na podporu záujmov verejnosti na uskutočňovanie slobody prejavu a práva na informácie sa zriaďuje Federálna rada pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „Federálna rada“). Jej činnosť sa uhrádza z rozpočtu Federálneho zhromaždenia.
(2)
Federálna rada dbá na dodržiavanie tohto zákona, na rozvoj plurality vysielania a na rozvoj domácej a európskej audiovizuálnej tvorby.
(3)
Federálna rada vykonáva v určenom rozsahu8) štátnu správu (§ 17).
§ 17
Činnosť Federálnej rady
Federálna rada
a)
sa v spolupráci s orgánmi pre rozhlasové a televízne vysielanie zriadenými zákonmi Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady (ďalej len „orgány republík“) svojimi stanoviskami a návrhmi podieľa na vytváraní zásad štátnej politiky vo vzťahu k vysielaniu a koncepcii jeho rozvoja;
b)
sa v spolupráci s orgánmi republík podieľa na vypracúvaní plánov využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielanie a tieto plány uverejňuje;
c)
po dohode s orgánmi republík udeľuje a odníma licencie na rozhlasové a televízne vysielanie, pokiaľ pôjde o subjekty pôsobiace na celom území federácie alebo pokiaľ táto činnosť podstatne presahuje územie jednej z republík alebo pokiaľ pôjde o licencie na vysielanie z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre zahraničie;
d)
vydáva upozornenia a uplatňuje pokuty (§ 20) voči držiteľom licencií, ktoré udelila, prevádzkovateľom, ktorí získali oprávnenie na vysielanie na základe zákona Federálneho zhromaždenia, lebo subjektom vysielajúcim bez licencie, na ktorej udelenie je príslušná;
e)
sa vyjadruje v spolupráci s orgánmi republík k návrhom a plneniu medzinárodných zmlúv, ktoré súvisia s vysielaním, a svoje stanoviská predkladá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;
f)
vedie celoštátnu evidenciu udelených licencií a ich zmien;
g)
najmenej raz do roka predkladá Federálnemu zhromaždeniu správu o stave rozhlasového a televízneho vysielania a o svojej činnosti.
§ 18
Zloženie Federálnej rady
(1)
Federálna rada má deväť členov z radov odborníkov, osobností a predstaviteľov verejného života, z ktorých troch volí Federálne zhromaždenie, troch Česká národná rada a troch Slovenská národná rada. Členovia Federálnej rady sa volia na dobu šesť rokov.
(2)
Predsedu a podpredsedu Federálnej rady volí z členov Federálnej rady Federálneho zhromaždenie. Ak je za predsedu Federálnej rady zvolený občan Českej republiky, bude za podpredsedu zvolený občan Slovenskej republiky, alebo naopak.
(3)
Členovia Federálnej rady (ďalej len „členovia“) nesmú mať funkcie v politických stranách alebo politických hnutiach ani nesmú aktívne v mene týchto strán verejne vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech; ďalej nesmú byť členmi orgánov spoločností, ktoré pôsobia v oblasti oznamovacích prostriedkov, ani zastupovať obchodné záujmy, ktoré by mohli byť v rozpore s výkonom ich funkcie alebo by mohli nepriaznivo ovplyvňovať ich nestrannosť a objektivitu rozhodovania. Nesmú mať žiadny finančný záujem na prevádzkovaní vysielania daný vlastníctvom, pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.
(4)
Členstvo vo Federálnej rade zaniká:
a)
uplynutím funkčného obdobia;
b)
vzdaním sa funkcie;
c)
úmrtím člena;
d)
odvolaním.
(5)
Orgán, ktorý člena zvolil, ho odvolá, ak zistí, že u člena nastali skutočnosti uvedené v odseku 3, alebo ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za iný trestný čin, pokiaľ mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(6)
Orgán, ktorý člena zvolil, ho môže odvolať, ak člen najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu.
(7)
Po prvej voľbe členov sa žrebom určia mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.
(8)
Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia na obdobie šiestich rokov. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia na dobu zostávajúcu do konca funkčného obdobia toho člena, ktorého miesto sa uprázdnilo. Nového člena volí vždy ten orgán, ktorý zvolil člena, ktorého miesto sa uprázdnilo.
(9)
Činnosť Federálnej rady riadi a v jej mene koná predseda.
(10)
Federálna rada prijíma rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
(11)
Funkcia člena Federálnej rady je verejnou funkciou. V súvislosti s jej výkonom prislúcha členom Federálnej rady primeraná odmena. Cestovné náklady členov Federálnej rady sa poskytujú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(12)
Podrobnosti vnútorného usporiadania Federálnej rady a výšku odmeny predsedu, podpredsedu a členov určí štatút, ktorý na návrh Federálnej rady schvaľuje Federálne zhromaždenie.
PIATA ČASŤ
KÁBLOVÉ ROZVODY
§ 19
(1)
Okrem údajov uvedených v § 11 ods. 1 a 2, musí žiadateľ o vysielanie v káblových rozvodoch v žiadosti o licenciu uviesť:
a)
územný rozsah káblového rozvodu;
b)
informácie o rozhlasových a televíznych programoch, ktoré v káblovom rozvode hodlá šíriť, a o plánovanom obsadení kanálov;
c)
zdôvodnenie, akým spôsobom bude slúžiť káblový rozvod záujmom obce, mesta alebo regiónu;
d)
technickú špecifikáciu káblového rozvodu schválenú podľa príslušných predpisov;9)
e)
akým spôsobom zabezpečí, že práva tretích osôb, predovšetkým autorské práva, nebudú v rozpore s vysielaním v káblovom rozvode.
(2)
Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný pri obsadzovaní kanálov v káblovom rozvode zabezpečiť, aby v nich boli umiestnené programy prevádzkovateľov zo zákona, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste káblového rozvodu. Pre súčasné, úplné a nezmenené vysielanie týchto programov licencia nie je potrebná.
(3)
V káblovom rozvode možno vyhradiť jeden kanál pre vysielanie reklamy. Časové obmedzenie vysielania reklamy podľa § 7 sa na tento kanál ani na súčasné, úplné a nezmenené šírenie už vysielaných programov nevzťahuje.
(4)
Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný bezodplatne poskytnúť jeden kanál na vysielanie pre potreby miestne obmedzenej oblasti pokrytej káblovým rozvodom. Tento kanál sa nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa obchodne využívať.
ŠIESTA ČASŤ
POKUTY
§ 20
(1)
Ak Federálna rada zistí, že prevádzkovateľ alebo subjekt uvedený v § 17 písm. d) porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie, ustanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Ak k náprave v ustanovenej lehote nedôjde, uloží mu pokutu. V ostatných prípadoch sú príslušné na ustanovenie lehôt na nápravu a pokút podľa tohto zákona orgány republík.
(2)
Výška pokuty sa určí podľa závažnosti veci, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania a na výšku získaného bezdôvodného obohatenia.
(3)
Pokutu vo výške od 1000 Kčs do 500 000 Kčs možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý
a)
neposkytne nevyhnutný vysielací čas pre dôležité a neodkladné oznámenia v naliehavom verejnom záujme (§ 5 ods. 4);
b)
skartuje záznamy odvysielaných relácií pred uplynutím 30 dní od ich vysielania (§ 5 ods. 5);
c)
nezabezpečí v káblovom rozvode umiestnenie programov prevádzkovateľa zo zákona (§ 19 ods. 2);
d)
neposkytne v káblovom rozvode bezodplatne jeden kanál na vysielanie pre potreby miestne obmedzenej oblasti (§ 19 ods. 4).
(4)
Pokutu od 5000 Kčs do 1 000 000 Kčs možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý
a)
vysiela reláciu, ktorej obsah je v rozpore s povinnosťami prevádzkovateľov uvedenými v § 5 ods. 1 a 2 tohto zákona;
b)
vysiela reláciu, ktorá by mohla ohroziť psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých v čase pred 22. hodinou.
(5)
Pokutu od 10 000 Kčs do 2 000 000 Kčs možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie tým, že:
a)
nedodržal ustanovený časový a územný rozsah vysielania;
b)
nedodržal ustanovenú programovú skladbu;
c)
nedodržal povinnosti ustanovené pre vysielanie reklám a sponzorovaných relácií;
d)
nedodržal ustanovené povinnosti, pokiaľ ide o výrobu relácií v tuzemsku alebo vysielanie takých relácií alebo o podiel relácií prevzatých od iných prevádzkovateľov;
e)
neohlási zmeny údajov uvedených v žiadosti alebo zmeny týkajúce sa plnenia podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom pre zmenu alebo odňatie licencie (§ 14 a 15).
(6)
Pokuta vo výške určenej podľa odseku 5 sa uloží aj tomu, kto prevádzkuje vysielanie bez toho, aby bol na to oprávnený (§ 3).
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán uvedený v § 16 o porušení povinnosti dozvedel, najdlhšie však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Zaplatením pokuty podľa predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody10) ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(9)
Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 6 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť.
(10)
Výnosy z pokút, ktoré uložila Federálna rada, sú príjmom štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; výnosy z pokút, ktoré uložili orgány republík, sú príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Príjmy získané z pokút sa účelovo vynaložia na podporu vysielania držiteľov licencií s prednostným uspokojením potrieb lokálneho vysielania.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Ak zákon neustanovuje inak, postupuje sa pri rozhodovaní podľa neho podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) s výnimkou § 49 a § 53 až 69. Proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta žiadosť o udelenie licencie (§ 12), rozhodnutiu o zmene licencie (§ 14), rozhodnutiu o odňatí licencie (§ 15) a rozhodnutiu o uložení pokuty (§ 20) možno podať opravný prostriedok na súd.11)
§ 22
V prípade potreby sú Federálna rada a orgány republík oprávnené vyžiadať si záznam odvysielanej relácie.
§ 23
(1)
Prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov vyhradené prevádzkovateľom zo zákona (§ 9 ods. 3 a 4) rozdelí medzi jednotlivých prevádzkovateľov zo zákona vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládami republík.
(2)
Prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov, na ktorých sa ku dňu účinnosti tohto zákona vysiela tretí celoplošný, experimentálny televízny program, sú vyhradené držiteľom licencií. Do začatia ich vysielania sú tieto prenosové cesty (časti kmitočtového spektra) pridelené doterajším prevádzkovateľom zo zákona.
(3)
Držiteľ príslušnej licencie je povinný oznámiť doterajším prevádzkovateľom zo zákona deň začatia svojho vysielania, najneskôr však 90 dní pred týmto dňom.
§ 24
Podiel jednotlivých prevádzkovateľov zo zákona na príjme sadzieb za používanie prijímačov (§ 9 ods. 6) ustanoví nariadením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládami republík.
§ 25
(1)
Právnické a fyzické osoby, ktorým sa umožnilo vysielať na základe uznesenia Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe rozhodnutia orgánov republík, sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s týmto zákonom a do 30 dní po ustanovení Federálnej rady a orgánov republík pre vysielanie (§ 16) požiadať o udelenie licencie (§ 11). Do doby rozhodnutia Federálnej rady alebo príslušných orgánov republík sa tieto právnické a fyzické osoby považujú za prevádzkovateľov vysielania podľa tohto zákona.
(2)
Licencie vydané medzirezortnou komisiou vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a komisiou Ministerstva kultúry Českej republiky pre výber uchádzačov o neštátne vysielanie sa považujú za licencie udelené podľa tohto zákona. Ich platnosť sa končí dňom 31. 12. 1995.
(3)
Lehota podľa § 15 ods. 2 písm. b) začína držiteľom licencií vydaných podľa odsekov 1 a 2 plynúť dňom pridelenia prenosovej cesty (časti kmitočtového spektra).
(4)
V televíznom vysielaní u prevádzkovateľov zo zákona môže do 31. 12. 1992 čas vyhradený reklamám dosiahnuť 5 % denného vysielacieho času programu.
§ 26
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.) sa mení takto:
1.
§ 16 ods. 1 znie:
„(1)
Samostatným použitím diela, okrem jeho vysielania rozhlasom alebo televíziou, je aj každé ďalšie verejné šírenie takto vysielaného diela pomocou akéhokoľvek zariadenia na prenos zvukov alebo obrazov, ak také šírenie uskutočňuje iný subjekt než organizácia pôvodného vysielania“.
2.
§ 16 ods. 3 sa vypúšťa.
§ 27
Zákon č. 18/1964 Zb. o Československej televízii sa mení takto:
1.
§ 1 sa vypúšťa.
2.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Česko-slovenská televízia je oprávnená vytvárať a šíriť televízne programy.“.
§ 28
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach sa mení takto:
V § 17 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „rozhlasových a televíznych staníc,“.
§ 29
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
2)
§ 44 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
3)
Česko-slovenský liekopis 4. vydanie, záväznosť v Českej republike určená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 10/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu – štvrtého vydania v ČSR v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí ČSR č. 62/1990 Zb. o záväznosti Opráv a zmien Československého liekopisu – štvrtého vydania v ČSR.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 32/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu – štvrtého vydania v SSR v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 181/1991 Zb. o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu – štvrtého vydania.
4)
Výnos Ministerstva zdravotníctva ČR z 20. 11. 1990 č. LS-721-7. 11. 1990 o predklinickom skúšaní a klinickom hodnotení liečiv, č. 539/1990 Zb.
5)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.
6)
§ 5 vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb., vyhlášky č. 39/1988 Zb. a vyhlášky č. 315/1990 Zb.
7)
Druhá časť zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
8)
§ 1 písm. c) zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.
9)
Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 360/1991 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch.
10)
Občiansky zákonník.
Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.