462/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. decembra 1988 bol vo Viedni dojednaný Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami. V mene Československej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 7. decembra 1989.
S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára Dohovoru, 4. júna 1991.
Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 29 ods. 1 dňom 11. novembra 1990. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 29 ods. 2 dňom 2. septembra 1991.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHOVOR Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
Zmluvné strany tohto Dohovoru
hlboko znepokojené rozsahom a stúpajúcim trendom nezákonnej výroby, dopytu a obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, ktoré predstavujú vážne ohrozenie zdravia a blaha ľudí a nepriaznivo ovplyvňujú ekonomické, kultúrne a politické základy spoločnosti,
takisto hlboko znepokojené stále vzrastajúcim šírením nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami medzi rôznymi sociálnymi skupinami, a najmä tým, že v mnohých oblastiach sveta sú zneužívané deti ako konzumenti nedovolených omamných a psychotropných látok a sú takisto zneužívané pri ich nedovolenej výrobe a obchodovaní, čo predstavuje veľké nebezpečenstvo,
uznávajúc prepojenie medzi nedovoleným obchodom a ďalšími formami organizovanej trestnej činnosti s ním spojenej, čo podkopáva zákonné hospodárstvo a ohrozuje stabilitu, bezpečnosť a suverenitu štátov,
uznávajúc takisto, že nedovolený obchod predstavuje medzinárodnú trestnú činnosť, ktorej potlačenie vyžaduje naliehavú a prvoradú pozornosť,
uvedomujúc si, že nedovolený obchod zabezpečuje veľké príjmy a je zdrojom značného majetku, čo umožňuje medzinárodným zločineckým organizáciám prenikať do vládnych štruktúr, tieto rozkladať a podkopávať, do zákonnej obchodnej a finančnej činnosti a do spoločnosti na všetkých jej úrovniach,
súc pevne rozhodnuté pripraviť osoby zaoberajúce sa nedovoleným obchodom o ich zisky, a tým zlikvidovať ich hlavný hnací motív,
usilujúc sa odstrániť základné príčiny zneužívania omamných a psychotropných látok, včítane nedovoleného dopytu po týchto látkach, ako aj ohromné zisky plynúce z tohto nedovoleného obchodu,
berúc do úvahy, že kontrolné opatrenia sú nevyhnutné pri niektorých látkach, včítane tých, ktoré obsahujú prekurzory, chemikálie a rozpúšťadlá, používané pri nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok, ktorých ľahká dostupnosť viedla k zvýšeniu tajnej výroby omamných a psychotropných látok,
usilujúc o zlepšenie medzinárodnej spolupráce pri potlačovaní nedovoleného obchodu na mori,
uznávajúc, že likvidácia nedovoleného obchodu s narkotikami je kolektívnou povinnosťou všetkých štátov a za týmto účelom je potrebná koordinácia úsilia v rámci medzinárodnej spolupráce,
uznávajúc príslušnosť Organizácie Spojených národov v oblasti kontroly omamných a psychotropných látok a prajúc si, aby medzinárodné orgány činné v oblasti kontroly pôsobili v rámci tejto organizácie,
opätovne potvrdzujúc hlavné zásady existujúcich zmlúv o kontrole omamných a psychotropných látok a systém kontroly, ktorý tieto predstavujú,
uznávajúc potrebu posilniť a doplniť opatrenia upravené Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961 v znení Protokolu z roku 1972 dopĺňajúceho Jednotný dohovor o omamných látkach a Dohovorom o psychotropných látkach z roku 1971 v snahe čeliť závažnosti, rozsahu a zložitosti nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a jeho vážnym dôsledkom,
potvrdzujúc dôležitosť významu upevnenia a posilnenia účinných právnych prostriedkov medzinárodnej spolupráce v právnej oblasti pri potláčaní medzinárodnej trestnej činnosti, akú predstavuje nedovolený obchod s narkotikami,
prajúc si uzavrieť komplexný, účinný a operatívny medzinárodný dohovor orientovaný najmä na boj proti nedovolenému obchodu, ktorý berie do úvahy rôzne aspekty tohto problému v jeho celistvosti, najmä potom tie, ktoré nepredpokladali existujúce zmluvy o kontrole omamných a psychotropných látok,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
S výnimkou tých prípadov, keď je výslovne uvedené inak, prípadne, kde to vyžaduje súvislosť, majú nasledujúce termíny v tomto Dohovore uvedený význam:
a)
„Úrad“ znamená Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok vytvorený na základe Jednotného dohovoru o omamných látkach z r. 1961 a tohto Dohovoru s doplnkami, ktoré boli doňho vnesené v súlade s Protokolom z r. 1972 dopĺňajúcim Jednotný dohovor o omamných látkach z r. 1961;
b)
„Rastlina Cannabis“ označuje akúkoľvek rastlinu rodu Cannabis;
c)
„Kokaínový krík“ označuje rastlinu akéhokoľvek druhu z rodu Erythroxylón;
d)
„Komerčný dopravca“ znamená ktorúkoľvek osobu, prípadne ktorúkoľvek verejnú, súkromnú alebo inú organizáciu, ktorá sa zaoberá dopravou osôb, tovaru alebo pošty za akúkoľvek úhradu;
e)
„Komisia“ označuje Komisiu pre omamné látky Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov;
f)
„Konfiškácia“, ktorá v príslušných prípadoch zahŕňa zhabanie, znamená definitívne zhabanie majetku na základe rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu;
g)
„Sledovaná dodávka“ znamená postup, keď je povolený vývoz, tranzit alebo dovoz nezákonných, prípadne podozrenie vyvolávajúcich zásielok omamných a psychotropných látok a látok uvedených v tabuľke I alebo II v prílohe tohto Dohovoru, prípadne alternatívnych prostriedkov na území jedného alebo niekoľkých štátov s upovedomením a pod kontrolou ich príslušných orgánov za účelom odhalenia osôb porušujúcich právo, ktoré sú takto označené v súlade s odsekom 1 článku 3 tohto Dohovoru;
h)
„Dohovor z roku 1961“ označuje Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961;
i)
„Dohovor z roku 1961 s doplnkami“ znamená Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 v znení Protokolu z roku 1972 dopĺňajúceho Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961;
j)
„Dohovor z roku 1971“ znamená Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971;
k)
„Rada“ je Hospodárska a sociálna rada Organizácie Spojených národov;
l)
„Zmrazenie“ alebo „obstavenie“ znamená dočasný zákaz prevodu, premeny, disponovania alebo pohybu majetku, prípadne dočasné obstavenie alebo zavedenie kontroly majetku na základe nariadenia vydaného súdom alebo príslušným orgánom;
m)
„Nedovolený obchod“ znamená nedovolené konanie uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 3 tohto Dohovoru;
n)
„Omamná látka“ znamená akúkoľvek prírodnú alebo syntetickú látku uvedenú v zoznamoch I a II Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a tohto Dohovoru s doplnkami;
o)
„Ópiový mak“ je rastlina druhu Papaver somniferum L.;
p)
„Výťažky“ znamenajú akýkoľvek majetok získaný priamo alebo nepriamo v dôsledku porušenia práv podľa odseku 1 článku 3;
r)
„Majetok“ znamená veci akéhokoľvek druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, hmatateľné alebo nehmatateľné, ako aj právne listiny alebo dokumenty zakladajúce právo na taký majetok alebo účasť na ňom;
s)
„Psychotropná látka“ je akákoľvek prírodná alebo syntetická látka alebo akýkoľvek prírodný materiál uvedený v zoznamoch I, II, III, IV Dohovoru z roku 1971;
t)
„Generálny tajomník“ je Generálny tajomník Organizácie Spojených národov;
u)
„Tabuľka I“ a „Tabuľka II“ sú analogicky očíslované zoznamy látok uvedené v prílohe existujúceho Dohovoru, do ktorých možno priebežne vnášať doplnky v súlade s článkom 12;
v)
„Tranzitný štát“ je štát, cez ktorého územie sa prevážajú omamné a psychotropné látky a látky uvedené v tabuľke I a tabuľke II, ktorý nie je miestom pôvodu ani konečného určenia takýchto látok.
Článok 2
Rozsah použitia Dohovoru
1.
Cieľom tohto Dohovoru je prispieť k spolupráci medzi zmluvnými stranami, aby mohli účinnejšie riešiť rôzne problémy nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, ktorý má medzinárodný charakter. Pri plnení svojich záväzkov podľa Dohovoru prijímajú zmluvné strany potrebné opatrenia, včítane zákonodarných a organizačných, v súlade so základnými ustanoveniami svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.
2.
Zmluvné strany plnia svoje záväzky podľa tohto Dohovoru v súlade so zásadami zvrchovanej rovnosti a územnej celistvosti štátov a zásadou nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí iných štátov.
3.
Zmluvná strana na území inej strany neuplatňuje právomoc a funkcie, ktoré spadajú výlučne do kompetencie orgánov tejto druhej strany v súlade s jej národným zákonodarstvom.
Článok 3
Trestné činy a tresty
1.
Každá zmluvná strana prijme také opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na to, aby ako trestné činy podľa jej trestného práva boli ustanovené, ak sa spáchajú úmyselne:
a)
i) výroba, zhotovovanie, extrahovanie, príprava, ponúknutie, ponúknutie za účelom predaja, rozširovanie, predaj, dodávanie za akýchkoľvek podmienok, priekupníctvo, prevoz, tranzitná preprava, prevážanie, dovoz alebo vývoz akejkoľvek omamnej alebo psychotropnej látky, porušujúce ustanovenia Dohovoru z roku 1961, Dohovoru z roku 1961 s doplnkami alebo Dohovoru z roku 1971;
ii)
pestovanie ópiového maku, kokaínových kríkov alebo rastlín Cannabis za účelom výroby omamných látok v rozpore s ustanoveniami Dohovoru z roku 1961 a tohto Dohovoru s doplnkami;
iii)
prechovávanie alebo nákup ktorejkoľvek omamnej alebo psychotropnej látky za účelom ktorejkoľvek z činností uvedených v pododseku (i);
iv)
zhotovenie, prevážanie alebo šírenie zariadení, materiálov alebo látok uvedených v tabuľke I a v tabuľke II, pokiaľ je známe, že sú určené pre použitie s cieľom nedovoleného pestovania, výroby alebo zhotovenia omamných alebo psychotropných látok;
v)
organizovanie, riadenie alebo financovanie akýchkoľvek trestných činov uvedených v pododsekoch (ii), (iii) alebo (iv);
b)
i) premena alebo prevod majetku, pokiaľ je známe, že tento majetok bol získaný v dôsledku akéhokoľvek trestného činu alebo trestných činov označených ako také v súlade s pododsekom (a) tohto odseku, prípadne v dôsledku účasti na trestnom čine alebo trestných činoch za účelom ukrytia alebo zatajenia nedovoleného zdroja príjmov alebo za účelom poskytnutia pomoci ktorejkoľvek osobe zúčastnenej na spáchaní trestného činu alebo trestných činov, aby sa mohla vyhnúť zodpovednosti za svoje činy;
ii)
ukrytie alebo zatajovanie podstaty, zdroja, miesta, kde sa nachádza, spôsobu šírenia, prevozu, práv k majetku, včítane vlastníckeho práva, pokiaľ je známe, že tento majetok bol získaný v dôsledku trestného činu alebo trestných činov, a ktoré ako také boli určené v súlade s pododsekom (a) tohto odseku, prípadne v dôsledku účasti na takom trestnom čine alebo trestných činoch;
c)
s výhradou svojich ústavných princípov a základných zásad ich právneho systému:
i)
získanie, držba alebo užívanie majetku, pokiaľ v čase jeho získania bolo známe, že takýto majetok bol získaný v dôsledku trestného činu alebo trestných činov, ktoré boli ako také určené v súlade s pododsekom (a) tohto odseku alebo v dôsledku účasti na tomto trestnom čine alebo trestných činoch;
ii)
držba zariadení alebo materiálov, alebo látok uvedených v tabuľke I a tabuľke II, pokiaľ je známe, že sa používajú alebo sú určené na nedovolené pestovanie, výrobu alebo zhotovovanie akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok;
iii)
verejné podnecovanie alebo navádzanie iných osôb akýmikoľvek prostriedkami na spáchanie niektorého z trestných činov označených ako také v tomto článku, prípadne na nedovolené používanie omamných alebo psychotropných látok;
iv)
účasť, spolčenie, spiknutie za účelom spáchania činu alebo činov, ktoré sú uvedené v tomto článku, pokusy o dokonanie takého trestného činu alebo činov, napomáhanie, podnecovanie, navádzanie a rady na spáchanie trestného činu.
2.
S výhradou svojich ústavných princípov a základných zásad svojho právneho systému prijme každá zmluvná strana také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na uznanie za trestné činy podľa vlastného právneho poriadku, pokiaľ sa vykonávajú úmyselne, prechovávanie, získavanie alebo pestovanie akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok pre osobnú potrebu pri porušení Dohovoru z roku 1961, Dohovoru z roku 1961 s doplnkami alebo Dohovoru z roku 1971.
3.
Zámer, úmysel alebo účel ako prvky trestného činu uvedeného v bode 1 tohto článku môžu byť určené na základe objektívnych faktických okolností.
4.
a) Každá zmluvná strana určí, že za spáchanie trestných činov uvedených v odseku 1 tohto článku budú ustanovené tresty, ktoré budú brať do úvahy závažnú povahu týchto trestných činov, ako uväznenie alebo iné formy odňatia slobody, peňažné tresty a zhabanie majetku.
b)
Zmluvné strany môžu určiť, popri stíhaní a potrestaní, že páchateľ bude podrobený takým opatreniam, ako sú liečba, výchova, postpenitenciárna starostlivosť, rehabilitácia alebo resocializácia.
c)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predchádzajúcich pododsekov, v určitých prípadoch menej závažnej povahy môžu zmluvné strany určiť ako alternatívu popri stíhaní alebo potrestaní také opatrenia, ako sú výchova, rehabilitácia alebo resocializácia, ako aj – ak je páchateľ požívateľom omamných látok – liečba a postpenitenciárna starostlivosť.
d)
Zmluvné strany môžu určiť namiesto stíhania alebo potrestania, prípadne ako doplnok stíhania alebo potrestania za trestný čin, ktorý je ako taký označený podľa odseku 2 tohto článku, opatrenia pre liečbu, výchovu, postpenitenciárnu starostlivosť, rehabilitáciu alebo resocializáciu páchateľa.
5.
Zmluvné strany zabezpečia, aby ich súdy a iné príslušné orgány, ktoré majú jurisdikciu, mohli brať do úvahy faktické okolnosti, ktoré môžu spôsobiť, že spáchanie trestných činov, ktoré sú ako také označené v odseku 1 tohto článku, bude obzvlášť závažné, ako:
a)
účasť na spáchaní trestného činu v rámci organizovanej kriminálnej skupiny, ku ktorej páchateľ patrí;
b)
zapojenie páchateľa do iných medzinárodne organizovaných trestných činností;
c)
zapojenie páchateľa do iných protiprávnych činností umožnených spáchaním trestného činu;
d)
použitie násilia alebo zbraní páchateľom;
e)
skutočnosť, že páchateľ zastáva verejný úrad a že trestný čin súvisí s týmto úradom;
f)
podriadenie alebo zneužitie mladistvých;
g)
okolnosť, že trestný čin bol spáchaný v nápravnom alebo školskom zariadení, prípadne verejnom zariadení alebo v ich bezprostrednej blízkosti alebo na iných miestach, ktoré využívajú žiaci alebo študenti na školskú, športovú alebo spoločenskú činnosť;
h)
predchádzajúce odsúdenia, najmä za spáchanie podobných trestných činov nech už v zahraničí alebo vo svojej krajine v rozsahu danom právnym poriadkom príslušnej zmluvnej strany.
6.
Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby sa diskrečné práva podľa ich právnych poriadkov, ktoré sa vzťahujú na trestné stíhanie osôb za spáchanie trestných činov označených ako také v súlade s týmto článkom, vykonávali za účelom dosiahnutia maximálnej účinnosti donucovacích opatrení pri týchto trestných činoch, ako aj s naliehavou potrebou zabrániť páchaniu takých trestných činov.
7.
Zmluvné strany zabezpečia, aby ich súdy alebo iné príslušné orgány brali do úvahy závažnú povahu trestných činov uvedených v odseku 1 tohto článku, ako aj okolností uvedených v odseku 5 tohto článku pri zvažovaní možnosti prvšieho prepustenia alebo neprijatia záruky za osoby odsúdené za také trestné činy.
8.
Každá zmluvná strana v prípade potreby určí v súlade so svojím právnym poriadkom predĺženú premlčaciu lehotu pre trestné stíhanie za akýkoľvek trestný čin, označený ako taký v súlade s odsekom 1 tohto článku, a predĺženú premlčaciu lehotu v prípadoch, keď predpokladaný páchateľ uniká pred spravodlivosťou.
9.
Každá zmluvná strana prijme v súlade so svojím právnym poriadkom opatrenia, ktorými zabezpečí, že osoba obžalovaná alebo odsúdená z trestného činu podľa odseku 1 tohto článku, ktorá sa nachádza na jej území, sa dostaví na trestné konanie.
10.
S cieľom spolupráce medzi zmluvnými stranami podľa tohto Dohovoru, najmä potom spolupráce podľa článkov 5, 6, 7 a 9, nebudú sa trestné činy v súlade s týmto článkom považovať za trestné činy finančné alebo politické, alebo považovať za trestné činy politicky motivované bez toho, aby boli porušené ústavné obmedzenia a základy právneho poriadku zmluvných strán.
11.
Nič v tomto článku nebude mať vplyv na zásadu, že definovanie trestných činov podľa tohto článku je vyhradené vnútroštátnemu právu zmluvnej strany a že tieto trestné činy budú stíhané a trestané v súlade s týmto právom.
Článok 4
Jurisdikcia
1.
Každá zmluvná strana:
a)
prijme také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby založila svoju jurisdikciu nad trestnými činmi, ktoré určila v súlade s odsekom 1 článku 3 v prípadoch, keď:
i)
trestný čin bol spáchaný na jej území;
ii)
trestný čin bol spáchaný na palube lode plávajúcej pod jej vlajkou alebo lietadla, ktoré bolo registrované podľa jej zákonov v čase spáchania trestného činu;
b)
môže prijať také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby založila svoju jurisdikciu nad trestnými činmi, ktoré určila v súlade s odsekom 1 článku 3, ak:
i)
trestný čin spáchal jej občan alebo osoba, ktorá má svoje trvalé bydlisko na jej území;
ii)
trestný čin bol spáchaný na palube lode, voči ktorej táto zmluvná strana bola splnomocnená prijať opatrenia podľa článku 17, pokiaľ sa táto jurisdikcia bude vykonávať iba na základe dohôd alebo dojednaní podľa odsekov 4 a 9 tohto článku;
iii)
trestný čin je jedným z trestných činov určených ako také podľa pododseku (c) (iv) odseku 1 článku 3 a bol spáchaný mimo jej územia za účelom následného spáchania na jej území trestného činu určeného podľa odseku 1 článku 3.
2.
Každá zmluvná strana:
a)
prijme takisto také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby založila svoju jurisdikciu nad trestnými činmi, ktoré určila v súlade s odsekom 1 článku 3, ak sa údajný páchateľ nachádza na jej území a nie je vydaný inej zmluvnej strane z toho dôvodu, že
i)
trestný čin bol spáchaný na jej území alebo na palube lode plávajúcej pod jej vlajkou alebo lietadla, ktoré bolo registrované podľa jej práva v čase spáchania trestného činu, alebo
ii)
trestný čin spáchal jej občan;
b)
môže tiež prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby založila svoju jurisdikciu nad trestnými činmi, ktoré určila v súlade s odsekom 1 článku 3, ak sa údajný páchateľ nachádza na jej území a nie je vydaný inej zmluvnej strane.
3.
Tento Dohovor nevylučuje akúkoľvek trestnú jurisdikciu určenú zmluvnou stranou v súlade s jej právnym poriadkom.
Článok 5
Konfiškácia
1.
Každá zmluvná strana prijme potrebné opatrenia na konfiškáciu:
a)
výťažkov získaných z trestných činov určených podľa odseku 1 článku 3 alebo majetku, ktorého hodnota zodpovedá takým výťažkom;
b)
omamných a psychotropných látok, materiálov alebo zariadení, prípadne iných prostriedkov použitých alebo určených na použitie akýmkoľvek spôsobom pri spáchaní trestných činov určených podľa odseku 1 článku 3.
2.
Každá zmluvná strana prijme takisto nevyhnutné opatrenia na to, aby jej príslušné orgány mohli identifikovať, sledovať, zmraziť alebo zhabať výťažky, majetok, prostriedky alebo akékoľvek iné predmety uvedené v odseku 1 tohto článku za účelom prípadnej konfiškácie.
3.
Za účelom realizácie opatrení uvedených v tomto článku splnomocní každá zmluvná strana súdy alebo iné príslušné orgány, aby nariaďovali, že bankové, finančné alebo obchodné záznamy budú k dispozícii, alebo budú zhabané. Zmluvná strana neodmietne postupovať podľa ustanovení tohto odseku s odvolaním na potrebu ochrany z dôvodu bankového tajomstva.
4.
a) Na základe žiadosti inej zmluvnej strany, ktorá má jurisdikciu nad trestným činom určeným podľa článku 3 ods. 1, zmluvná strana, na ktorej území sa nachádzajú výťažky, majetok, predmety alebo iné veci uvedené v odseku 1 tohto článku:
i)
predloží žiadosť za účelom vydania príkazu na konfiškáciu svojim príslušným orgánom, a ak bude taký príkaz vydaný, zabezpečí jeho výkon; alebo
ii)
postúpi svojim príslušným orgánom príkaz na konfiškáciu vydaný dožadujúcou zmluvnou stranou podľa odseku 1, za účelom výkonu v tomto rozsahu, ktorý sa vzťahuje na výťažky, majetok, predmety alebo iné veci uvedené v odseku 1, ktoré sa nachádzajú na území dožiadanej zmluvnej strany.
b)
Na základe žiadosti podanej inou zmluvnou stranou podľa tohto článku, ktorá má jurisdikciu nad trestným činom určeným v súlade s článkom 3 ods. 1, dožiadaná zmluvná strana prijme opatrenia na to, aby identifikovala, sledovala, zmrazila alebo zhabala výťažky, majetok, predmety alebo iné veci uvedené v odseku 1 tohto článku za účelom prípadnej konfiškácie, ktorú nariadi buď dožadujúca zmluvná strana, alebo na základe žiadosti podľa pododseku (a) tohto odseku dožiadaná zmluvná strana.
c)
Rozhodnutia, prípadne opatrenia ustanovené v pododsekoch (a) a (b) tohto odseku prijíma dožiadaná zmluvná strana v súlade s ustanoveniami svojho právneho poriadku a jeho procesnými pravidlami alebo s dvojstrannými alebo mnohostrannými zmluvami, dohodami alebo dojednaniami, ktoré môžu zaväzovať dožadujúcu zmluvnú stranu.
d)
Ustanovenia odsekov 6 až 19 článku 7 sa vykonávajú mutatis mutandis. Dodatkom k informácii uvedenej v odseku 10 článku 7, žiadosti predkladané na základe tohto článku obsahujú:
i)
v prípade žiadosti uvedenej v pododseku (a) (i) tohto článku opis majetku podliehajúceho konfiškácii a uvedenie faktov, na ktoré sa odvoláva dožadujúca zmluvná strana a ktoré postačujú na to, aby dožiadaná zmluvná strana mohla vydať rozhodnutie v súlade s jej právnym poriadkom;
ii)
v prípade žiadosti uvedenej v pododseku (a) (ii) overenú kópiu rozhodnutia o konfiškácii vydaného dožadujúcou zmluvnou stranou, na ktorom sa zakladá žiadosť, prípadne vyhlásenie s uvedením faktov a informácií o rozsahu dožiadaného výkonu rozhodnutia;
iii)
v prípade žiadosti uvedenej v pododseku (b) uvedenie faktov, na ktoré sa odvoláva dožadujúca zmluvná strana, a opis navrhovaných opatrení.
e)
Každá zmluvná strana predloží generálnemu tajomníkovi texty svojich zákonov a predpisov na vykonanie tohto odseku, ako aj texty následných zmien týchto zákonov a predpisov.
f)
Ak niektorá zmluvná strana bude podmieňovať prijatie opatrení uvedených v pododsekoch (a) a (b) tohto odseku existenciou príslušnej zmluvy, potom bude táto zmluvná strana pokladať tento Dohovor za potrebný a dostatočný zmluvný základ.
g)
Zmluvné strany budú usilovať o uzavretie dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv, dohôd alebo dojednaní za účelom zvýšenia efektívnosti medzinárodnej spolupráce podľa tohto článku.
5.
a) Zmluvná strana, ktorá vykonala konfiškáciu výťažkov alebo majetku na základe odseku 1 alebo 4 tohto článku, nimi disponuje v súlade so svojím vnútroštátnym právom a administratívnymi postupmi.
b)
Pri postupe na základe žiadosti inej zmluvnej strany v súlade s týmto článkom môže zmluvná strana zvážiť dojednanie zmlúv:
i)
o postúpení hodnoty takých výťažkov a majetku alebo prostriedkov získaných z predaja takých výťažkov alebo majetku, alebo jej podstatnej časti medzinárodným orgánom špecializovaným na potláčanie nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a ich zneužívanie;
ii)
o rozdelení, pravidelne alebo z prípadu na prípad, takých výťažkov alebo majetku alebo fondov získaných z predaja takých výťažkov alebo majetku s inými zmluvnými stranami spôsobom určeným ich právnymi alebo administratívnymi postupmi alebo dvojstrannými alebo mnohostrannými zmluvami dojednanými za týmto účelom.
6.
a) Pokiaľ výťažky boli prevedené alebo premenené na iný majetok, aplikujú sa opatrenia uvedené v tomto článku na tento majetok, nie na výťažky.
b)
Pokiaľ boli výťažky zmiešané s majetkom získaným zo zákonných zdrojov, podlieha tento majetok konfiškácii v rozsahu zodpovedajúcom odhadnutej hodnote zmiešaných výťažkov bez toho, aby boli dotknuté oprávnenia na zhabanie alebo zmrazenie.
c)
Na nadobudnutie iných ziskov, ktorých zdrojmi sú:
i)
výťažky,
ii)
majetok, do ktorého boli prevedené alebo premenené výťažky, alebo
iii)
majetok zmiešaný s výťažkami, sa tiež vzťahujú opatrenia uvedené v tomto článku, a to rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu ako pri výťažkoch.
7.
Každá zmluvná strana môže posúdiť možnosť zabezpečenia prenosu dôkazného bremena o zákonnom nadobudnutí predpokladaných výťažkov alebo iného majetku podliehajúcich konfiškácii do tej miery, aby takéto opatrenie bolo v súlade s jej vnútroštátnym právom a s povahou jej súdneho a iného konania.
8.
Ustanovenia tohto článku sa nebudú vykladať na úkor práv získaných bona fide tretími stranami.
9.
Žiadne ustanovenie tohto článku sa nedotkne zásady, že opatrenia, ktoré upravuje, sa budú definovať a vykonávať v súlade s vnútroštátnym právom príslušnej zmluvnej strany a za podmienok určených týmto právom.
Článok 6
Vydávanie
1.
Tento článok sa použije na trestné činy určené zmluvnými stranami v súlade s článkom 3 ods. 1.
2.
Každý trestný čin, na ktorý sa tento článok vzťahuje, sa bude pokladať za čin zahrnutý do ktorejkoľvek zmluvy o vydávaní páchateľov existujúcej medzi zmluvnými stranami, ako trestný čin, ktorého páchateľ podlieha vydaniu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zahrnú také trestné činy do každej zmluvy o vydávaní páchateľov, ktorá bude medzi nimi uzavretá, ako trestné činy, ktorých páchatelia podliehajú vydaniu.
3.
Ak zmluvná strana, ktorá podmieňuje vydávanie páchateľov existenciou zmluvy, dostane žiadosť o vydanie páchateľa od inej zmluvnej strany, s ktorou nemá uzavretú zmluvu o vydávaní, môže pokladať tento Dohovor za právny základ pre vydanie páchateľa ktoréhokoľvek trestného činu, na ktorý sa tento článok vzťahuje. Zmluvné strany, ktoré vyžadujú podrobné právne predpisy pre použitie tohto Dohovoru ako právneho základu pre vydanie páchateľa, posúdia možnosť prijatia potrebných právnych predpisov.
4.
Zmluvné strany, ktoré nepodmieňujú vydávanie páchateľov existenciou zmluvy, uznajú trestné činy, na ktoré sa tento článok vzťahuje, za trestné činy, ktoré môžu mať za následok vzájomné vydanie.
5.
Vydávanie páchateľov sa bude uskutočňovať v súlade s podmienkami ustanovenými vnútroštátnym právom dožiadanej zmluvnej strany alebo príslušnými zmluvami o vydávaní včítane dôvodov, na ktorých základe môže dožiadaná zmluvná strana vydanie odmietnuť.
6.
Pri posudzovaní žiadostí, ktoré dostala v súlade s týmto článkom, môže dožiadaná zmluvná strana odmietnuť splnenie takýchto žiadostí, ak existujú závažné dôvody umožňujúce jej súdnym alebo iným príslušným orgánom domnievať sa, že ich splnenie uľahčí stíhanie alebo potrestanie akejkoľvek osoby na základe jej rasy, náboženstva, občianstva alebo politického presvedčenia, alebo z ktorejkoľvek z týchto príčin spôsobí ujmu osobe, ktorej sa žiadosť týka.
7.
Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby pri trestných činoch, na ktoré sa vzťahuje tento článok, urýchlili postupy vydávania páchateľov a zjednodušili s ním spojené požiadavky na predkladanie dôkazov.
8.
Berúc do úvahy ustanovenia svojho vnútroštátneho práva a zmlúv o vydávaní páchateľov zmluvná strana po tom, čo sa presvedčí, že to vyžadujú okolnosti majúce urgentnú povahu, ako aj na žiadosť dožadujúcej strany, môže uvaliť na vyžadovanú osobu, ktorá sa nachádza na jej území, väzbu, prípadne prijať iné náležité opatrenia na zabezpečenie jej prítomnosti v konaní o vydanie.
9.
Bez toho, aby bol dotknutý výkon akejkoľvek trestnej jurisdikcie ustanovenej v súlade s jej vnútroštátnym právom, zmluvná strana, na ktorej území sa údajný páchateľ nachádza:
a)
ak ho nevydá v súvislosti s trestným činom určeným v súlade s článkom 3 ods. 1 na základe dôvodov uvedených v článku 4 ods. 2a), postúpi prípad svojim príslušným orgánom za účelom trestného stíhania, pokiaľ sa s dožadujúcou zmluvnou stranou nedohodlo inak;
b)
ak ho nevydá v súvislosti s takým trestným činom, ohľadne ktorého založila svoju jurisdikciu podľa článku 4 ods. 2 podods. (b), postúpi prípad príslušným orgánom na trestné stíhanie, pokiaľ dožadujúca zmluvná strana nepožaduje niečo iné na účely zachovania vlastnej jurisdikcie.
10.
Ak sa vydanie páchateľa, vyžadovaného za účelom výkonu rozsudku, odmietne z dôvodu, že páchateľ je občanom dožiadanej zmluvnej strany, posúdi dožiadaná zmluvná strana – pokiaľ to jej právo dovoľuje a v súlade so svojimi predpismi na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany – otázku výkonu rozsudku alebo zvyšnej časti rozsudku, ktorý bol vynesený, v súlade s vnútroštátnym právom dožiadanej zmluvnej strany.
11.
Zmluvné strany zvážia dojednanie dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv s cieľom zvýšiť účinnosť vydávania páchateľov.
12.
Zmluvné strany zvážia dojednanie dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv, a to buď z prípadu na prípad, alebo všeobecne, s cieľom uľahčiť prepravu osôb odsúdených na trest odňatia slobody alebo na iné tresty za trestné činy, na ktoré sa vzťahuje tento článok, do ich krajiny, aby tu mohli vykonať svoje tresty.
Článok 7
Vzájomná právna pomoc
1.
Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať právnu pomoc v najširšom meradle, v súlade s týmto článkom, pri vyšetrovaní, trestnom stíhaní a súdnom pojednávaní, ktoré sa týka trestných činov ustanovených v článku 3 odsek 1.
2.
Vzájomná právna pomoc poskytovaná v súlade s týmto článkom sa môže požadovať za účelom:
a)
vykonávania dôkazov alebo svedectiev od osôb;
b)
doručovania súdnych písomností;
c)
vykonania prehliadok a zaistenia majetku;
d)
prehľadania objektov a miest;
e)
poskytovania informácií a dôkazných prostriedkov;
f)
poskytovania originálov dokumentov alebo overených kópií príslušných dokumentov a materiálov, včítane bankových, finančných, firemných alebo obchodných dokumentov;
g)
identifikácie a vyhľadávania výťažkov, majetku, prostriedkov a iných predmetov na účely dokazovania.
3.
Zmluvné strany si môžu navzájom poskytovať právnu pomoc aj v inej forme v rámci právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany.
4.
Zmluvné strany na žiadosť uľahčia alebo podporia, pokiaľ to dovoľuje ich právny poriadok a prax, prítomnosť alebo dosiahnuteľnosť osôb, včítane tých, ktoré sú vo väzbe, pokiaľ súhlasia s poskytnutím pomoci vo vyšetrovaní alebo s účasťou na konaní.
5.
Zmluvná strana neodmietne poskytnutie právnej pomoci v súlade s týmto článkom s odvolaním na bankové tajomstvo.
6.
Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na záväzky vyplývajúce z akýchkoľvek iných dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv, ktoré upravujú alebo budú upravovať, úplne alebo čiastočne, poskytovanie vzájomnej právnej pomoci v trestných záležitostiach.
7.
Odseky 8 až 19 tohto článku sa aplikujú na žiadosti predkladané na základe tohto článku, pokiaľ príslušné zmluvné strany nie sú viazané inou dohodou o vzájomnej právnej pomoci. Pokiaľ tieto zmluvné strany sú viazané inou dohodou, aplikujú sa príslušné ustanovenia tejto Dohody, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na použití odsekov 8 až 19 tohto článku namiesto takej dohody.
8.
Každá zmluvná strana určí orgán, alebo v prípade potreby orgány, ktoré budú povinné a splnomocnené vybavovať žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, alebo ich budú postupovať na vybavenie príslušným orgánom. O orgáne alebo orgánoch poverených za týmto účelom bude informovaný generálny tajomník. Postúpenie žiadostí o poskytnutie vzájomnej právnej pomoci, prípadne akýchkoľvek správ, ktoré sa na ne vzťahujú, sa vykonáva medzi orgánmi určenými zmluvnými stranami; toto ustanovenie nie je na ujmu právu zmluvnej strany požadovať, aby takéto žiadosti a správy sa jej odovzdávali diplomatickou cestou a za mimoriadnych okolností prostredníctvom Medzinárodnej kriminálnej policajnej organizácie, pokiaľ to je možné.
9.
Žiadosti sa vyhotovujú v písomnej forme v jazyku prijateľnom pre dožiadanú stranu. O jazyku alebo jazykoch prijateľných pre každú zmluvnú stranu je informovaný generálny tajomník. V mimoriadnych prípadoch a v prípade dohody medzi zmluvnými stranami sa podobné žiadosti môžu postupovať ústnou formou, predsa len obratom sa písomne potvrdzujú.
10.
Žiadosti o vzájomnú právnu pomoc budú obsahovať:
a)
informácie o orgáne, ktorý žiadosť podáva,
b)
podstatu problému a povahu vyšetrovania, trestného stíhania alebo súdneho konania, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, ako aj názov a funkcie orgánu, ktorý také vyšetrovanie, trestné stíhanie alebo súdne prejednávanie vykonáva,
c)
krátky výklad príslušných faktov s výnimkou tých, ktoré sa týkajú oboznámenia sa so súdnymi materiálmi,
d)
opis požadovanej pomoci a podrobné informácie o ľubovoľnom konkrétnom postupe, ktorého použitie si dožiadujúca strana praje,
e)
podľa možnosti údaje o osobe, mieste pobytu a občianstve príslušnej osoby,
f)
účel zhromažďovania dôkazov, informácií alebo prijatie opatrení.
11.
Dožiadaná zmluvná strana si môže vyžiadať dopĺňajúce informácie, pokiaľ sú tieto informácie potrebné na vybavenie žiadosti v súlade s jej vnútroštátnym právom alebo pokiaľ tieto informácie môžu uľahčiť vybavenie žiadosti.
12.
Žiadosť sa vybavuje v súlade s vnútroštátnym právom dožiadanej zmluvnej strany a v rozsahu neodporujúcom vnútroštátnemu právu tejto zmluvnej strany podľa možnosti v súlade s procedurálnymi požiadavkami uvedenými v žiadosti.
13.
Dožadujúca zmluvná strana bez predchádzajúceho súhlasu dožiadanej zmluvnej strany neodovzdá a nevyužije informácie alebo dôkazy, ktoré jej poskytla dožiadaná strana, na vykonanie iného vyšetrovania, trestného stíhania alebo súdneho konania, než je to, ktoré je uvedené v žiadosti.
14.
Dožadujúca zmluvná strana môže požadovať, aby dožiadaná strana uchovala v tajnosti existenciu a podstatu žiadosti s výnimkou toho, čo je potrebné na vybavenie samotnej žiadosti. Pokiaľ dožiadaná strana nemôže splniť požiadavku dôvernosti, informuje o tom okamžite dožadujúcu stranu.
15.
Vzájomná právna pomoc sa môže odmietnuť:
a)
ak žiadosť nezodpovedá ustanoveniam tohto článku,
b)
ak sa dožiadaná strana domnieva, že vyhovenie žiadosti môže poškodiť jej zvrchovanosť, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné podstatné záujmy,
c)
ak vnútroštátne právo zakazuje orgánom dožiadanej zmluvnej strany vybavovať predkladanú žiadosť týkajúcu sa podobného trestného činu, pokiaľ bol tento trestný čin predmetom vyšetrovania, trestného stíhania alebo konania v súlade s ich vlastnou jurisdikciou,
d)
ak žiadosť odporuje ustanoveniam právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú vybavovania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.
16.
Akékoľvek odmietnutie poskytnúť vzájomnú právnu pomoc musí byť zdôvodnené.
17.
Poskytnutie vzájomnej právnej pomoci môže dožiadaná strana odložiť z toho dôvodu, že by narušovalo práve prebiehajúce vyšetrovanie, trestné stíhanie alebo súdne konanie. V takom prípade bude dožiadaná strana konzultovať s dožadujúcou stranou, aby sa určilo, či právnu pomoc možno poskytnúť v takej lehote a za takých podmienok, ktoré dožiadaná strana považuje za potrebné.
18.
Svedok, znalec alebo iná osoba, ktorá súhlasí s poskytnutím svedeckej výpovede počas prejednania, prípadne pomoci pri vyšetrovaní, trestnom stíhaní alebo súdnom konaní na území dožadujúcej zmluvnej strany, nepodlieha trestnému stíhaniu, zatknutiu, potrestaniu alebo iným obmedzeniam osobnej slobody na tomto území v súvislosti s činnosťou, trestnými činmi a stíhaním, ktoré sa vzťahujú na obdobie do jeho odchodu z územia dožiadanej zmluvnej strany. Platnosť záruky osobnej bezpečnosti sa končí, ak svedok, znalec alebo iná osoba mal v priebehu nasledujúcich 15 dní, prípadne v priebehu akéhokoľvek obdobia dohodnutého medzi zmluvnými stranami, začínajúc termínom, keď bol oficiálne upovedomený o tom, že jeho prítomnosť už nie je pre súdne orgány potrebná, možnosť opustiť toto územie, ale dobrovoľne na tomto území zostal, alebo potom, keď ho opustil, vrátil sa zo svojej vlastnej vôle späť.
19.
Bežné výdavky spojené s vybavením žiadosti uhrádza dožiadaná zmluvná strana, pokiaľ sa medzi zmluvnými stranami nedohodlo inak. Ak vybavovanie žiadosti vyžaduje alebo si vyžiada podstatné výdavky, prípadne výdavky mimoriadneho charakteru, prerokúvajú zmluvné strany určenie lehôt a podmienok pre vyhovenie žiadosti, ako aj spôsob krytia týchto výdavkov.
20.
Zmluvné strany posúdia podľa potreby možnosť uzavretia dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv alebo dojednaní, ktoré by zodpovedali účelom tohto článku, zvýšili jeho význam a zabezpečili jeho vykonávanie v praxi.
Článok 8
Odovzdávanie písomností
Zmluvné strany posúdia možnosť vzájomného odovzdávania písomností pre vyšetrovanie trestných činov ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1 v prípadoch, keď také odovzdanie zodpovedá záujmom riadneho výkonu spravodlivosti.
Článok 9
Ďalšie formy spolupráce a prípravy kádrov
1.
Zmluvné strany budú úzko spolupracovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi a administratívnymi poriadkami s cieľom zvýšenia účinnosti opatrení na výkon práva za účelom potlačenia trestných činov ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1. Zmluvné strany najmä na základe bilaterálnych a multilaterálnych dohôd:
a)
vytvoria a budú udržiavať komunikačné kanále medzi zodpovednými národnými orgánmi a službami pre zabezpečenie spoľahlivej a rýchlej výmeny informácií týkajúcich sa všetkých aspektov trestných činov ustanovených v článku 3 ods. 1 a ak to príslušné strany budú považovať za vhodné, včítane nadväznosti na príslušnú trestnú činnosť;
b)
budú navzájom spolupracovať pri vyšetrovaní trestných činov ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1 a majúcich medzinárodný charakter za účelom zistenia:
i)
totožnosti, miesta pobytu a činnosti osôb, ktoré sú podozrivé z účasti na trestných činoch ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1;
ii)
premiestnenia výťažkov alebo majetku získaného v dôsledku vykonania takých trestných činov;
iii)
premiestnenia omamných alebo psychotropných látok, látok uvedených v tabuľke I a tabuľke II tohto Dohovoru, ako aj prostriedkov určených na využitie pri páchaní trestných činov;
c)
vo vhodných prípadoch a pokiaľ to nebude v rozpore s vnútroštátnymi právnymi poriadkami, vytvoria spoločné tímy, pričom budú brať do úvahy potrebu ochrany osôb a operácií vykonávajúcich a vykonávaných v súlade s ustanoveniami tohto odseku. Predstavitelia akejkoľvek zmluvnej strany v týchto tímoch budú konať ako splnomocnenci príslušných orgánov strany, na ktorej území sa má operácia konať; vo všetkých týchto prípadoch príslušné zmluvné strany zabezpečia úplné dodržanie zvrchovanosti tej zmluvnej strany, na ktorej území sa daná operácia bude konať;
d)
v príslušných prípadoch odovzdajú v potrebnom množstve vzorky látok na analytické alebo výskumné účely;
e)
budú podporovať účinnú koordináciu medzi svojimi príslušnými inštitúciami a službami a výmenu pracovníkov a iných odborníkov, včítane umiestnenia styčných úradníkov.
2.
Každá zmluvná strana v nevyhnutnom rozsahu začne, vyvinie alebo zdokonalí konkrétne programy prípravy personálu orgánov ochrany práva a ostatných orgánov, včítane colných orgánov zodpovedajúcich za potlačovanie trestných činov ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1. Také programy sa budú najmä týkať:
a)
metód použitých pri odhaľovaní a potlačovaní trestných činov ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1;
b)
trás a prostriedkov používaných osobami podozrivými z účasti na trestných činoch ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1, osobitne v tranzitných štátoch, a príslušných protiopatrení;
c)
sledovanie dovozu a vývozu omamných alebo psychotropných látok a látok obsiahnutých v tabuľke I a v tabuľke II;
d)
odhaľovania a sledovania obratu príjmov a majetku získaného v dôsledku páchania trestnej činnosti, ustanovenej článkom 3 odsek 1, omamných alebo psychotropných látok a látok obsiahnutých v tabuľke I a tabuľke II, ako aj prostriedkov použitých alebo určených na použitie pri spáchaní takých trestných činov;
e)
metód používaných pre odovzdanie, uschovanie alebo zatajenie takých príjmov, majetku a prostriedkov;
f)
zhromažďovania dôkazov;
g)
kontrolných metód v oblastiach voľného obchodu a slobodných prístavoch;
h)
moderných bezpečnostných metód.
3.
Zmluvné strany si budú navzájom pomáhať pri plánovaní a vykonávaní výskumných programov a pri príprave kádrov, určených pre odovzdávanie odborných znalostí v oblastiach uvedených v odseku 2 tohto článku a s týmto cieľom budú tiež v príslušných prípadoch využívať oblastné a medzinárodné konferencie a semináre pre podnietenie spolupráce a posúdenie problémov spoločného záujmu, včítane špeciálnych problémov a potrieb tranzitných štátov.
Článok 10
Medzinárodná spolupráca a pomoc tranzitným štátom
1.
Zmluvné strany spolupracujú priamo alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných alebo regionálnych organizácií za účelom poskytnutia pomoci a podpory tranzitným štátom a najmä rozvojovým krajinám, ktoré takú pomoc potrebujú, formou programov technickej spolupráce pri potlačovaní nedovoleného obchodu, ako aj formou iných opatrení s tým súvisiacich.
2.
Zmluvné strany sa ďalej môžu zaviazať, že priamo alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných alebo regionálnych organizácií budú poskytovať finančnú pomoc týmto tranzitným štátom na rozširovanie a upevňovanie infraštruktúry potrebnej pre účinnú kontrolu a prevenciu nedovoleného obchodu.
3.
Zmluvné strany môžu uzavierať dvojstranné alebo mnohostranné zmluvy alebo dojednania za účelom zvýšenia účinnosti medzinárodnej spolupráce pri plnení tohto článku a môžu v tejto súvislosti brať do úvahy finančné dojednania.
Článok 11
Sledované dodávky
1.
Pokiaľ to dovoľujú základné zásady ich vnútroštátnych právnych poriadkov, budú zmluvné strany prijímať nevyhnutné opatrenia a v rámci svojich možností umožňovať využitie sledovaných dodávok na medzinárodnej úrovni, na základe dohôd alebo ustanovení vzájomne prijateľných, za účelom identifikácie osôb, ktoré sa podieľajú na trestných činoch ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1, a trestného stíhania proti nim.
2.
Rozhodnutia použiť sledované zásielky sa prijímajú z prípadu na prípad a možno tam, kde to je potrebné, zvážiť finančné vyrovnanie s ohľadom na výkon jurisdikcie príslušnými stranami.
3.
Nedovolený tovar, ktorého sledované dodávky sa vykonávajú v súlade s uzavretými dohovormi, možno so súhlasom príslušných strán zachytiť a uchovať pre ďalšie dodávky, pričom obsah omamných a psychotropných látok sa môže uchovať alebo zhabať, prípadne úplne alebo čiastočne zameniť.
Článok 12
Látky často používané pri nezákonnej výrobe omamných alebo psychotropných látok
1.
Zmluvné strany budú prijímať opatrenia, ktoré budú pokladať za vhodné, na zamedzenie úniku látok uvedených v tabuľke I a tabuľke II používaných za účelom nedovolenej výroby omamných alebo psychotropných látok a budú za týmto účelom navzájom spolupracovať.
2.
Ak má zmluvná strana alebo Úrad informácie, ktoré podľa jeho názoru môžu vyžadovať zaradenie niektorej látky do tabuľky I alebo tabuľky II, ohlási to generálnemu tajomníkovi a poskytne mu informácie na podporu tohto oznámenia. Postupy uvedené v odsekoch 2 až 7 tohto článku sa používajú aj vtedy, ak zmluvná strana alebo Úrad majú informáciu, ktorá oprávňuje vylúčenie niektorej látky z tabuľky I alebo tabuľky II, prípadne prevedenie látky z jednej tabuľky do druhej.
3.
Generálny tajomník odovzdá také oznámenie a všetky informácie, ktoré považuje za závažné, zmluvným stranám, Komisii a v prípade, že hlásenie zaslala zmluvná strana, Úradu. Zmluvné strany oznámia svoje pripomienky k oznámeniu generálnemu tajomníkovi a takisto tak všetky dodatočné informácie, ktoré môžu Úradu poslúžiť pri vyhodnocovaní a Komisii pri jej rozhodovaní.
4.
Pokiaľ Úrad zistí, s prihliadnutím na rozsah, význam a rôznosť dovoleného použitia látok a na možnosť a ľahkosť použitia alternatívnych látok, tak na povolené použitie, ako aj na nedovolené spracovanie alebo výrobu omamných a psychotropných látok, že
a)
táto látka sa často používa na nedovolené spracovanie alebo výrobu omamných alebo psychotropných látok a že
b)
objem a rozsah nedovoleného spracovania alebo výroby omamných alebo psychotropných látok vytvára vážne verejné zdravotnícke alebo sociálne problémy, ktoré oprávňujú na medzinárodné akcie, oznámi Úrad Komisii výsledky vyhodnotenia tejto látky včítane pravdepodobného následku zaradenia látky buď do tabuľky I, alebo tabuľky II tak pre dovolené použitie, ako aj pre nedovolené spracovanie alebo výrobu, spolu s odporúčaniami monitorovacích opatrení, pokiaľ tieto budú potrebné vo svetle tohto vyhodnotenia.
5.
Komisia s prihliadnutím na pripomienky predložené zmluvnými stranami a na pripomienky a odporúčania Úradu, ktorého hodnotenie vo vedeckých otázkach bude rozhodujúce, a takisto s patričným prihliadnutím na všetky ostatné závažné faktory v tejto záležitosti, môže pri hlasovaní rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou svojich členov o zaradení látky do tabuľky I alebo tabuľky II.
6.
Všetky rozhodnutia Komisie urobené na základe tohto článku, oznámi generálny tajomník všetkým štátom a iným organizáciám, ktoré sú a ktoré majú právo stať sa stranami tohto Dohovoru a členmi Úradu. Takéto rozhodnutie nadobúda pre každú zmluvnú stranu platnosť 180 dní po dátume takého oznámenia.
7.
a) Rozhodnutia, ktoré urobí Komisia na základe tohto článku, podliehajú preskúmaniu Radou na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany, s ktorou sa obrátila počas 180 dní od dátumu oznámenia rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie sa zašle generálnemu tajomníkovi spolu so všetkými príslušnými informáciami, na ktorých sa žiadosť o preskúmanie zakladá.
b)
Generálny tajomník zašle kópie žiadosti o preskúmanie a príslušné informácie Komisii, Úradu a všetkým zmluvným stranám a vyzve ich, aby do 90 dní zaslali pripomienky. Všetky došlé pripomienky sa predložia na zváženie Rade.
c)
Rada môže rozhodnutie Komisie potvrdiť alebo zrušiť. Oznámenie o rozhodnutí Rady sa zašle všetkým štátom, ktoré sú alebo sa môžu stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru, Komisii a Úradu.
8.
a) Zmluvné strany bez toho, aby bola dotknutá celková povaha ustanovenia odseku 1 tohto článku a takisto ustanovenia Dohovoru z r. 1961, tohto Dohovoru s doplnkami a Dohovoru z r. 1971, realizujú také opatrenia, ktoré pokladajú za potrebné pre kontrolu výroby a šírenia látok uvedených v tabuľke I a tabuľke II tohto Dohovoru.
b)
Za týmto účelom môžu zmluvné strany:
i)
vykonávať kontrolu všetkých osôb a podnikov, ktoré vyrábajú a distribuujú také látky alebo sa na tejto výrobe a šírení podieľajú,
ii)
kontrolovať pomocou licencií podniky a zariadenia, kde môže dochádzať k takejto výrobe a distribúcii,
iii)
požadovať od majiteľov licencie povolenie na vykonávanie uvedených operácií,
iv)
vzhľadom na súčasnú konjunktúru trhu nepripustiť, aby výrobcovia a distribútori sústredili väčšie množstvo týchto látok, než je potrebné pre normálnu činnosť.
9.
Každá zmluvná strana bude s ohľadom na látky z tabuľky I a tabuľky II robiť tieto opatrenia:
a)
vytvorí a bude udržiavať systém sledovania medzinárodného obchodu s látkami zaradenými do tabuľky I a tabuľky II, aby sa uľahčilo zisťovanie podozrivých transakcií. Takéto monitorovacie systémy sa budú používať v úzkej spolupráci s výrobcami, dovozcami, vývozcami, osobami oprávnenými na distribúciu vo veľkom, osobami oprávnenými na distribúciu v malom, ktoré budú príslušné štátne orgány informovať o podozrivých objednávkach a transakciách;
b)
bude zabezpečovať zhabanie každej látky zaradenej do tabuľky I alebo do tabuľky II, pokiaľ existuje dostatočný dôkaz, že sa má použiť na nedovolené spracovanie alebo výrobu omamných alebo psychotropných látok;
c)
upovedomí čo najskôr príslušné štátne orgány a služobne príslušných zmluvných strán v prípade, že existuje dôvod domnievať sa, že dovoz, vývoz alebo tranzit akejkoľvek látky z tabuľky I alebo tabuľky II sa uskutočňuje za účelom nedovoleného spracovania alebo výroby omamných alebo psychotropných látok, včítane podrobných informácií o prostriedkoch platenia a akýchkoľvek ďalších podstatných skutočnostiach, ktoré viedli k tejto domnienke;
d)
bude požadovať, aby dovozy a vývozy boli riadne označené a opatrené dokumentami. Obchodné dokumenty, ako faktúry, zoznamy lodného nákladu, nákladné listy (konosamenty), colné dokumenty a ďalšie dopravné doklady musia obsahovať názvy dovážaných alebo vyvážaných látok, ako sú uvedené v tabuľke I alebo tabuľke II, dovážané alebo vyvážané množstvo látky a meno a adresu dovozcu, vývozcu a príjemcu zásielky, pokiaľ je k dispozícii;
e)
zabezpečí, že dokumenty uvedené v pododseku d) budú uchované po dobu najmenej dvoch rokov a že budú prístupné príslušným štátnym orgánom na kontrolu.
10.
a) Na doplnenie ustanovenia odseku 9 a na základe žiadosti príslušnej strany odoslanej generálnemu tajomníkovi, zabezpečí každá zmluvná strana, z ktorej územia sa bude vykonávať vývoz akejkoľvek látky z tabuľky I, že pred takým vývozom poskytnú jej príslušné orgány príslušným orgánom dovážajúcej krajiny tieto informácie:
i)
meno a adresu vývozcu a dovozcu, a pokiaľ existuje, príjemcu zásielky,
ii)
označenie látky zaradenej do tabuľky I,
iii)
množstvo látky, ktorá sa má vyviezť,
iv)
predpokladaný hraničný priechod a predpokladaný dátum odoslania,
v)
akúkoľvek ďalšiu informáciu, o ktorej zmluvné strany uzavreli vzájomný dohovor.
b)
Zmluvná strana môže prijať tvrdšie alebo prísnejšie opatrenia na kontrolu v porovnaní s tými, ktoré sú uvedené v tomto odseku, pokiaľ sú podľa jej názoru takéto opatrenia žiadúce alebo potrebné.
11.
Pokiaľ jedna zmluvná strana poskytne informáciu druhej zmluvnej strane v súlade s odsekmi 9 a 10 tohto článku, môže zmluvná strana, ktorá túto informáciu poskytla, žiadať, aby zmluvná strana, ktorá informáciu dostane, zachovala dôvernosť akéhokoľvek obchodného, služobného, hospodárskeho alebo služobného tajomstva alebo obchodnej operácie.
12.
Každá zmluvná strana bude Úradu každoročne zasielať formou a spôsobom, ktorý určí Úrad, a na formulároch, ktoré dá k dispozícii Úrad, nasledujúce informácie:
a)
o zhabaných množstvách látok zaradených do tabuľky I a do tabuľky II a o ich pôvode, pokiaľ je známy;
b)
o akejkoľvek látke nezaradenej do tabuľky I alebo do tabuľky II, o ktorej sa zistilo, že sa použila na nedovolené spracovanie alebo na výrobu omamných alebo psychotropných látok, a o ktorej zmluvné strany usudzujú, že je natoľko významná, aby sa na ňu upozornil Úrad;
c)
o druhoch úniku a metódach nedovolenej výroby.
13.
Úrad bude každoročne podávať Komisii správu o plnení tohto článku a Komisia bude periodicky preskúmavať primeranosť a správnosť tabuľky I a tabuľky II.
14.
Ustanovenie tohto článku sa netýka farmaceutických prípravkov ani iných prípravkov obsahujúcich látky z tabuľky I alebo z tabuľky II, ktorých zloženie je také, že tieto látky sa nemôžu ľahko použiť alebo opätovne získať pomocou dostupných prostriedkov.
Článok 13
Materiály a zariadenia
Zmluvné strany prijmú také opatrenia, ktoré pokladajú za potrebné za účelom zamedzenia obchodu s materiálmi a zariadeniami a ich úniku pre nedovolenú výrobu alebo zhotovovanie omamných prostriedkov a psychotropných látok, a za týmto účelom budú spoločne vzájomne spolupracovať.
Článok 14
Opatrenia na vykorenenie nedovoleného pestovania narkotických rastlín a na obmedzenie nedovoleného dopytu po omamných a psychotropných látkach
1.
Žiadne opatrenia, ktoré zmluvné strany prijmú v súlade s týmto Dohovorom, nebudú menej prísne, než ustanovenia týkajúce sa vykorenenia nezákonného pestovania rastlín, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky, a umožňujúce likvidáciu nedovoleného dopytu po omamných a psychotropných látkach, uvedené v Dohovore z roku 1961, tomto Dohovore s doplnkami a Dohovore z roku 1971.
2.
Každá zmluvná strana prijme príslušné opatrenia zabraňujúce nezákonne pestovať a umožňujúce likvidovať rastliny, ktoré obsahujú omamné alebo psychotropné látky, ako je ópiový mak, kríky koka a rastliny konope, nezákonne pestované na jej území. Prijaté opatrenia budú rešpektovať základné ľudské práva a brať patričný ohľad na tradičné formy zákonného použitia týchto rastlín a takisto na ochranu životného prostredia.
3.
a) Zmluvné strany môžu spolupracovať za účelom zvýšenia účinnosti úsilia o likvidáciu. Táto spolupráca, okrem iného, môže zahŕňať tam, kde to pripadá do úvahy, podporu integrovaného rozvoja poľnohospodárskych oblastí, vedúcu k ekonomicky výhodným alternatívam rastlinnej výroby. Skôr, než dôjde k realizácii týchto poľnohospodárskych rozvojových programov, mali by brať do úvahy také skutočnosti ako prístup k trhom, dostupnosť zdrojov a prevládajúce sociálno-ekonomické podmienky. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na ďalších vhodných formách spolupráce.
b)
Zmluvné strany budú podporovať tiež výmenu vedecko-technických informácií a vykonávanie výskumu v oblasti vykorenenia nedovoleného pestovania.
c)
V tých prípadoch, keď zmluvné strany majú spoločné hranice, budú sa usilovať o spoluprácu pri realizácii likvidačných programov zabraňujúcich nezákonnému pestovaniu v priľahlých hraničných oblastiach.
4.
Za účelom zníženia utrpenia ľudí a likvidácie finančných podnetov pre nedovolený obchod prijímajú zmluvné strany vhodné opatrenia zamerané na likvidáciu alebo obmedzenie nedovoleného dopytu po omamných prostriedkoch a psychotropných látkach. Tieto opatrenia sa môžu prípadne opierať o odporúčania Organizácie Spojených národov, odborných organizácií Organizácie Spojených národov, ako je Svetová zdravotnícka organizácia, a iných kompetentných medzinárodných organizácií, ako aj o komplexný medzidisciplinárny plán, ktorý bol prijatý na Medzinárodnej konferencii o boji so zneužívaním omamných prostriedkov a ich nezákonným obchodovaním, konanej v roku 1987, a to v takom rozsahu, ktorý sa týka vládnych aj nevládnych inštitúcií, činnosti jednotlivých osôb a organizácií v oblasti prevencie proti narkománii, liečby a obnovenia pracovnej schopnosti u narkomanov. Zmluvné strany môžu uzavierať dvojstranné alebo mnohostranné zmluvy alebo dojednávať zmluvy zamerané na likvidáciu alebo obmedzenie dopytu po omamných alebo psychotropných látkach.
5.
Zmluvné strany môžu takisto prijímať nevyhnutné opatrenia pre urýchlené zničenie alebo zákonné využitie omamných alebo psychotropných látok a látok uvedených v tabuľke I a tabuľke II, ktoré sú zhabané, prípadne ktoré sa konfiškovali, ako aj pre zabezpečenie povolenia použiť tieto látky ako dôkaz.
Článok 15
Komerční dopravcovia
1.
Zmluvné strany podniknú patričné opatrenia, aby sa dopravné prostriedky, ktoré používajú komerční dopravcovia, nezneužívali na vykonávanie trestných činov ustanovených v súlade s článkom 3 odsek 1; tieto opatrenia môžu zahŕňať aj osobitné dojednanie s komerčnými dopravcami.
2.
Každá zmluvná strana bude od komerčných dopravcov vyžadovať, aby podnikli primerané preventívne opatrenia, ktoré by zabránili zneužívaniu ich dopravných prostriedkov na trestné činy v súlade s článkom 3 odsek 1. Tieto preventívne opatrenia môžu zahŕňať:
a)
ak komerčný dopravca má svoje hlavné podnikateľské sídlo na území zmluvnej strany:
i)
výcvik zamestnancov na odhaľovanie podozrivých zásielok alebo osôb;
ii)
podporu priaznivého vzťahu zamestnancov k ich povinnostiam;
b)
ak dopravca podniká na území zmluvnej strany:
i)
kde je to možné, včasné predloženie vopred vyhlásenia o náklade;
ii)
na kontejneroch používanie patričných, individuálne overených plômb;
iii)
operatívne hlásenie podozrivých okolností, ktoré sa môžu vzťahovať na trestné činy podľa článku 3 odsek 1, príslušným orgánom.
3.
Každá zmluvná strana bude dbať o to, aby sa zabezpečilo, že komerční dopravcovia a príslušné orgány na hraničných priechodoch a iných miestach colného odbavovania budú spolupracovať s cieľom zabrániť nedovolenému prístupu k dopravným prostriedkom a k nákladu a prijímať príslušné bezpečnostné opatrenia.
Článok 16
Obchodné doklady a označovanie exportných nákladov
1.
Každá zmluvná strana bude vyžadovať, aby zákonne vyvážané omamné prostriedky a psychotropné látky boli opatrené riadnymi dokumentmi. Ako doplnok k požiadavkám predkladaným k dokumentácii v súlade s článkom 31 Dohovoru z roka 1961 a článkom 12 Dohovoru z roka 1971 musia obchodné doklady, ako faktúry, nákladné listy, colné, dopravné a iné nákladné doklady obsahovať názvy vyvážaných omamných a psychotropných látok, meno a adresu vývozcu, dovozcu a adresu a meno príjemcu tovaru, pokiaľ je k dispozícii.
2.
Každá zmluvná strana bude vyžadovať, aby sa zásielky vyvážaných omamných a psychotropných látok neoznačovali nesprávne.
Článok 17
Nedovolený obchod na mori
1.
Zmluvné strany budú v súlade s medzinárodným morským právom spolupracovať v najširšej možnej miere s cieľom potlačenia nedovoleného obchodu na mori.
2.
Ak zmluvná strana, ktorá má rozumné dôvody sa domnievať, že loď plávajúca pod jej vlajkou alebo loď, ktorá nevztýčila vlajku alebo svoje znaky registrácie, sa používa na nedovolený obchod, požiada ostatné zmluvné strany o pomoc pri potlačovaní jej zneužívania na tento účel; takto požiadané zmluvné strany poskytnú túto pomoc v medziach svojich možností.
3.
Zmluvná strana, ktorá má rozumné dôvody sa domnievať, že loď, ktorá využíva slobodu plavby v súlade s medzinárodným právom a pláva pod vlajkou alebo vztyčuje znaky registrácie inej zmluvnej strany, sa zúčastňuje na nedovolenom obchode, môže o tom upovedomiť štát vlajky a vyžiadať si potvrdenie o registrácii a v prípade, že ho získa, môže požiadať štát vlajky o povolenie prijať vo vzťahu k lodi príslušné opatrenia.
4.
V súlade s odsekom 3, prípadne v súlade s platnými vzájomnými zmluvami medzi nimi alebo akoukoľvek inou dohodou alebo dojednaním, ktoré sa medzi zmluvnými stranami dosiahli, môže štát vlajky dožadujúcemu štátu povoliť, okrem iného
a)
vstup na loď,
b)
vykonať prehliadku lode,
c)
prijať príslušné opatrenia vo vzťahu k tejto lodi, osobám a nákladu na palube, ak sa preukáže účasť na nedovolenom obchode.
5.
V prípade prijatia opatrení na základe tohto článku budú príslušné zmluvné strany brať patričný ohľad na potrebu neohroziť bezpečnosť života na mori, lodi alebo nákladu, ako aj nepoškodiť obchodné, bezpečnostné a iné zákonné záujmy štátu vlajky alebo akéhokoľvek iného dotknutého štátu.
6.
Štát vlajky môže v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z odseku 1 tohto článku obmedziť svoje povolenie podmienkami, ktoré musí schváliť on a dožadujúca zmluvná strana, včítane podmienok, ktoré sa týkajú zodpovednosti.
7.
Na účely odsekov 3 a 4 tohto článku každá zmluvná strana urýchlene odpovie na dopyt druhej zmluvnej strany s cieľom určiť, či príslušná loď je registrovaná podľa jej vnútroštátnych predpisov, a na žiadosť o povolenie podľa predchádzajúceho odseku. V čase prístupu k tomuto Dohovoru určí každá zmluvná strana orgán príslušný na prijímanie a vybavovanie týchto žiadostí. Orgán určený zmluvnou stranou na tento účel bude oznámený prostredníctvom generálneho tajomníka všetkým ostatným zmluvným stranám do jedného mesiaca od jeho určenia.
8.
Zmluvná strana, ktorá urobila opatrenia podľa tohto článku, bude bez meškania informovať príslušný štát vlajky o výsledkoch týchto opatrení.
9.
Zmluvné strany posúdia možnosť uzavretia dvojstranných alebo regionálnych zmlúv alebo dojednaní s cieľom vykonávať ustanovenia tohto článku alebo zvýšiť ich účinnosť.
10.
Opatrenia, ktoré sa prijímajú na základe odseku 4 tohto článku, vykonávajú výlučne vojenské lode alebo vojenské lietadlá, prípadne iné lode alebo lietadlá, ktoré majú výrazné vonkajšie označenia dovoľujúce ich identifikáciu, že sú vo vládnej službe, a splnomocnené na tieto účely.
11.
Pri akýchkoľvek akciách vykonávaných v súlade s týmto článkom treba brať patričný ohľad na potrebu nezťažovať alebo nepoškodzovať výkon práv a povinností, ako aj jurisdikciu pobrežných štátov v súhlase s medzinárodným morským právom.
Článok 18
Slobodné obchodné zóny a slobodné prístavy
1.
Za účelom potlačenia nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a látkami uvedenými v tabuľke I a tabuľke II v slobodných zónach a slobodných prístavoch prijmú zmluvné strany opatrenia, ktoré nebudú menej prísne než opatrenia v ktorejkoľvek inej časti ich území.
2.
Zmluvné strany sa budú usilovať o to,
a)
aby sa sledoval pohyb tovaru a osôb v slobodných obchodných zónach a slobodných prístavoch, a na ten účel splnomocnia príslušné národné orgány na prehliadku nákladu priplávajúcich a odplávajúcich lodí, včítane zábavných jácht a rybárskych lodí, ako aj lietadiel a vozidiel a v prípade potreby na vykonávanie kontroly členov posádky a cestujúcich, ako aj ich batožín;
b)
aby sa vytvoril a využíval systém na odhaľovanie nákladov podozrivých z toho, že obsahujú omamné a psychotropné látky a látky uvedené v tabuľke I a tabuľke II, ktoré sa do slobodných obchodných zón a prístavov dovážajú, prípadne sa z nich vyvážajú;
c)
aby sa vytvorili systémy hliadok v dokoch, na letiskách a v bodoch hraničnej kontroly v slobodných obchodných zónach a slobodných prístavoch.
Článok 19
Využitie poštových zásielok
1.
V súlade so svojimi záväzkami podľa Dohovoru o Svetovej poštovej únii, ako aj so základnými zásadami svojich vnútroštátnych právnych poriadkov, zmluvné strany prijmú opatrenia proti zneužívaniu pošty na nedovolený obchod a na tento účel budú vzájomne spolupracovať.
2.
Opatrenia podľa odseku 1 tohto článku budú zahŕňať najmä:
a)
koordinované preventívne a represívne opatrenia, ktoré budú odrádzať od zneužívania pošty na nedovolený obchod;
b)
zavedenie a využívanie splnomocnených orgánov na ochranu zákonov, techniky určenej na detekciu nedovolených omamných a psychotropných látok a látok uvedených v tabuľke I a tabuľke II v poštových zásielkach;
c)
legislatívne opatrenia určené na to, aby umožnili použitie vhodných prostriedkov na zabezpečenie dôkazov potrebných pre súdne konanie.
Článok 20
Informácie podávané zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany budú podávať Komisii prostredníctvom generálneho tajomníka informácie o účinnosti tohto Dohovoru na ich území, a to najmä:
a)
texty zákonov a predpisov prijatých za účelom zabezpečiť plnenie tohto Dohovoru;
b)
podrobné informácie o otázkach, ktoré sa týkajú nedovoleného obchodu a spadajú pod ich jurisdikciu, ktoré pokladajú za dôležité z dôvodu odhalených nových tendencií a množstva, ktoré je do tohto obchodu zahrnuté, ako aj zdrojov na získavanie látok alebo postupov, ktoré používajú osoby pri nedovolenom obchode.
2.
Zmluvné strany budú podávať dané informácie spôsobom a v termínoch, ktoré určí Komisia.
Článok 21
Funkcie Komisie
Komisia je oprávnená skúmať všetky otázky, ktoré majú vzťah k cieľom tohto Dohovoru, najmä:
a)
na základe informácie predloženej zmluvnými stranami v súlade s článkom 20 Komisia sleduje plnenie tohto Dohovoru;
b)
môže predkladať návrh a všeobecné odporúčania na základe posúdenia informácií, ktoré dostala od zmluvných strán;
c)
môže upozorňovať Úrad na akékoľvek otázky, ktoré môžu mať vzťah k jej funkciám;
d)
prijme ku ktorejkoľvek otázke, ktorú jej Úrad odovzdá na posúdenie v súlade s odsekom 1b) článku 22, také opatrenia, ktoré uzná za vhodné;
e)
môže v súlade s procedurálnymi postupmi uvedenými v článku 12 zanášať do tabuľky I a tabuľky II zmeny;
f)
môže upozorňovať štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami, na rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijíma v súlade s týmto Dohovorom s tým, aby tieto zmluvné strany preskúmali otázku možnosti prijať opatrenia v súlade so spomenutým Dohovorom.
Článok 22
Funkcie Úradu
1.
Bez toho, aby boli dotknuté funkcie Komisie podľa článku 21 tohto Dohovoru a funkcie Úradu a Komisie na základe Dohovoru z roka 1961, tohto Dohovoru s doplnkami a Dohovoru z roka 1971:
a)
Ak na základe informácií poskytnutých generálnemu tajomníkovi alebo Komisii, prípadne informácie poskytnutej orgánmi Organizácie Spojených národov má Úrad dôvod sa domnievať, že ciele tohto Dohovoru v otázkach, ktoré sa týkajú jeho kompetencie, sa neplnia, môže Úrad požiadať zmluvnú stranu alebo strany, aby mu predložili príslušnú informáciu;
b)
vo vzťahu k článkom 12, 13 a 16:
i)
do prijatia opatrení na základe pododseku a) tohto článku môže Úrad, ak to bude považovať za potrebné, vyzvať príslušnú zmluvnú stranu, aby urobila také opatrenia na nápravu, ktoré sa za daných okolností javia ako potrebné na realizáciu ustanovení článkov 12, 13 a 16,
ii)
do prijatia opatrení na základe pododseku (iii), ktorý nasleduje, pokladá Úrad svoje kontakty s príslušnou zmluvnou stranou na základe predchádzajúcich pododsekov za dôverné;
iii)
ak Úrad zistí, že príslušná zmluvná strana neprijala opatrenia na nápravu, keď bola o to požiadaná na základe tohto pododseku, môže na túto otázku upozorniť zmluvné strany, Radu i Komisiu. V každom materiáli, ktorý publikuje Úrad na základe tohto pododseku, sa uvádzajú takisto názory príslušnej zmluvnej strany, ak táto o to požiada.
2.
Každá zmluvná strana sa pozve na účasť na zasadanie Úradu, na ktorom sa podľa tohto článku prerokúva otázka, na ktorej má priamy záujem.
3.
V prípade, že rozhodnutie Úradu prijímané podľa tohto článku sa neprijalo jednomyseľne, uvedie sa tiež stanovisko menšiny.
4.
Rozhodnutia Úradu podľa tohto článku sa budú prijímať dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Úradu.
5.
Pri plnení svojich funkcií v súlade s odsekom 1 a) tohto článku zabezpečuje Úrad dôvernosť všetkých informácií, ktoré má k dispozícii.
6.
Zodpovednosť Úradu podľa tohto článku sa nevzťahuje na realizáciu zmlúv alebo dohôd uzavretých medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru.
7.
Ustanovenia tohto článku sa použijú v prípade sporov medzi zmluvnými stranami, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 32.
Článok 23
Správy Úradu
1.
Úrad každoročne pripravuje správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje rozbor informácií, ktoré má Úrad k dispozícii, a v príslušných prípadoch výklad, pokiaľ oň zmluvné strany požiadali, spolu s poznámkami a odporúčaniami, ktoré môže Úrad vniesť. Úrad môže zostavovať dopĺňajúce materiály, ktoré pokladá za potrebné. Materiály sa predkladajú Rade prostredníctvom komisie, ktorá môže vzniesť pripomienky, ktoré pokladá za účelné.
2.
Materiály Úradu sa rozosielajú zmluvným stranám a potom ich publikuje generálny tajomník. Zmluvné strany povoľujú ich neobmedzené rozširovanie.
Článok 24
Použitie prísnejších opatrení, než vyžaduje Dohovor
Strana môže prijímať tvrdšie alebo prísnejšie opatrenia, než ustanovuje tento Dohovor, ak sú podľa jej názoru žiadúce alebo potrebné na odvrátenie alebo potlačenie nedovoleného obchodu.
Článok 25
Zachovanie práv a záväzkov podľa predchádzajúcich zmlúv
Ustanovenia tohto Dohovoru neobmedzujú žiadne práva ani záväzky, ktoré na seba zmluvné strany tohto Dohovoru prevzali podľa Dohovoru z roka 1961, tohto Dohovoru s doplnkami a Dohovoru z roka 1971.
Článok 26
Podpis
Tento Dohovor bude otvorený na podpis v úradovni Organizácie Spojených národov vo Viedni od 20. decembra 1988 do 28. februára 1989, a potom v Ústredí Organizácie Spojených národov v New Yorku do 20. decembra 1989:
a)
všetkými štátmi;
b)
Namíbiou, zastúpenou Radou Organizácie Spojených národov pre Namíbiu;
c)
regionálnymi organizáciami ekonomickej integrácie, ktoré sú kompetentnými pre vedenie rokovaní, uzavretie a plnenie medzinárodných zmlúv o otázkach, ktoré sú predmetom tohto Dohovoru; odkazy v rámci Dohovoru na zmluvné strany, štáty alebo národné služby sa na tieto organizácie použijú v medziach ich kompetencie.
Článok 27
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo akt oficiálneho potvrdenia
1.
Tento Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi a Namíbiou, zastúpenou Radou Organizácie Spojených národov pre Namíbiu, ako aj aktom oficiálneho potvrdenia oblastných organizácií ekonomickej integrácie, uvedených v pododseku c) článku 26. Ratifikačné listiny a dokumenty o prijatí alebo schválení, ako aj dokumenty, ktoré sa týkajú oficiálneho potvrdenia, budú uložené u generálneho tajomníka.
2.
V dokumentoch o oficiálnom potvrdení oznamujú regionálne organizácie ekonomickej integrácie rozsah svojej kompetencie vo vzťahu k otázkam, ktoré upravuje tento Dohovor. Tieto organizácie takisto informujú generálneho tajomníka o akýchkoľvek zmenách v rozsahu ich kompetencie vo vzťahu k otázkam, ktoré tento Dohovor upravuje.
Článok 28
Prístup
1.
Tento Dohovor zostáva otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu, Namíbii, zastúpenej Radou Organizácie Spojených národov pre Namíbiu, a regionálnej organizácii ekonomickej integrácie uvedenej v pododseku c) článku 26. Prístup sa vykonáva uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka.
2.
V dokumentoch o prístupe uvádzajú regionálne organizácie ekonomickej integrácie rozsah vlastnej kompetencie vo vzťahu k otázkam, ktoré tento Dohovor upravuje. Tieto organizácie vo vzťahu k otázkam, ktoré tento Dohovor upravuje. Tieto organizácie zároveň informujú generálneho tajomníka o všetkých zmenách v rozsahu ich kompetencie vo vzťahu k otázkam, ktoré tento Dohovor upravuje.
Článok 29
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď sa u generálneho tajomníka uloží dvadsiata ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení alebo prístupe štátov alebo Namíbie zastúpenej Radou pre Namíbiu.
2.
Pre každý štát alebo Namíbiu, zastúpenú Radou pre Namíbiu, ktorý ratifikuje, prijme a schváli tento Dohovor, prípadne k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny alebo dokumentu o prijatí, schválení alebo prístupe, nadobudne Dohovor platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa uložení jeho ratifikačnej listiny alebo dokumentu o prijatí, schválení alebo prístupe.
3.
Pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie uvedenú v pododseku c) článku 26, ktorá potom, keď uloží dokument týkajúci sa aktu oficiálneho potvrdenia alebo dokument o prístupe, nadobudne tento Dohovor platnosť deväťdesiatym dňom po tomto uložení alebo v deň, keď Dohovor nadobúda platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku v závislosti od toho, ktoré z týchto dátumov je neskoršie.
Článok 30
Výpoveď
1.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek tento Dohovor vypovedať písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi.
2.
Táto výpoveď nadobúda pre danú zmluvnú stranu platnosť rok po tom, čo generálny tajomník dostane oznámenie.
Článok 31
Zmeny
1.
Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmenu tohto Dohovoru. Text každej zmeny a jej odôvodnenie táto zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi, ktorý ich rozošle ostatným zmluvným stranám s otázkou, či s navrhovanou zmenou súhlasia. Ak navrhovanú zmenu rozoslanú týmto spôsobom neodmietne žiadna zmluvná strana v priebehu štyroch mesiacov odo dňa, keď bola rozoslaná, nadobudne účinnosť a platnosť pre každú zmluvnú stranu po uplynutí deväťdesiatich dní od uloženia dokumentu potvrdzujúceho jej súhlas so zavedením tejto zmeny u generálneho tajomníka.
2.
Ak navrhovanú zmenu niektorá zmluvná strana odmietne, generálny tajomník po konzultácii so zmluvnými stranami a na žiadosť väčšiny toto oznámi, ako aj všetky iné námietky, ktoré zmluvné strany predložia, Rade a môže rozhodnúť o zvolaní konferencie v súlade s odsekom 4 článku 62 Charty Organizácie Spojených národov. Každá zmena prijatá na konferencii sa začleňuje do Protokolu o zmenách. Generálny tajomník sa informuje osobitne o súhlase s takým Protokolom.
Článok 32
Urovnávanie sporov
1.
Ak medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor o výklad tohto Dohovoru, zmluvné strany začnú vzájomné konzultácie za účelom urovnať spor rokovaním, vyšetrovaním, sprostredkovaním, zmierovacím konaním, arbitrážou, odvolaním sa na regionálne orgány, súdnym konaním alebo inými pokojnými prostriedkami podľa svojej voľby.
2.
Každý spor, ktorý nebude možno urovnať spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku, sa postúpi na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru na žiadosť ktoréhokoľvek štátu, ktorý je stranou v spore.
3.
Ak niektorá regionálna organizácia ekonomickej integrácie uvedená v pododseku c) článku 26 je stranou v spore, ktorý sa nemôže urovnať spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku, môže sa táto odvolať cez ktorýkoľvek členský štát Organizácie Spojených národov na Radu so žiadosťou o posudok Medzinárodného súdneho dvora v súlade s článkom 65 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, ktorého názor sa bude pokladať za rozhodujúci.
4.
Každý štát pri podpise alebo ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto Dohovoru, alebo pri prístupe k nemu, prípadne každá regionálna organizácia ekonomickej integrácie pri podpise alebo uložení aktu, ktorý je oficiálne schválený, alebo pri prístupe môžu vyhlásiť, že sa necítia viazané ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku. Ostatné zmluvné strany sa nepokladajú za viazané ustanoveniami odsekov 2 a 3 vo vzťahu k tej zmluvnej strane, ktorá urobila také vyhlásenie.
5.
Každá zmluvná strana, ktorá urobila vyhlásenie v súlade s odsekom 4 tohto článku, ho môže kedykoľvek vziať späť oznámením generálnemu tajomníkovi.
Článok 33
Autentičnosť znení
Anglické, arabské, španielske, čínske, ruské a francúzske znenia tohto Dohovoru sú rovnako autentické.
Článok 34
Depozitár
Depozitárom tohto Dohovoru je generálny tajomník.
Na dôkaz toho podpísaní riadni splnomocnenci podpísali tento Dohovor.
Dané vo Viedni v jednom vyhotovení 20. decembra 1988.
Príloha
Tabuľka 1
efedrín
ergometrín
ergotamín
1-fenyl-2-propanón
kyselina lysergová
pseudoefedrín
Soli látok uvedených v tejto tabuľke vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Tabuľka 2
acetón
anhydrid kyseliny octovej
dietyléter
kyselina anthranilová
kyselina fenyloctová
piperidín
Soli látok uvedených v tejto tabuľke vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.