461/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 28. júna 1952 bol na 35. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá socialistická republika prijíma záväzky k Dohovoru s výnimkou jeho častí IV a VI. Podľa svojho článku 79 ods. 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Dohovor č. 102
Dohovor o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 4. júna 1952 na svojom tridsiatom piatom zasadaní,
rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa minimálnej normy sociálneho zabezpečenia, ktoré sú piatym bodom rokovacieho poriadku zasadania,
ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,
prijíma 28. júna 1952 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o sociálnom zabezpečení (minimálna norma), 1952:
Časť I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1.
V tomto Dohovore:
(a)
výraz „ustanovený“ znamená určený vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo na ich základe,
(b)
výraz „pobyt“ znamená obvyklý pobyt na území členského štátu a výraz „obyvateľ“ označuje osobu, ktorá obvykle býva na území členského štátu,
(c)
výraz „manželka“ znamená ženu, ktorú vyživuje jej manžel,
(d)
výraz „vdova“ znamená ženu, ktorú vyživoval jej manžel v čase svojej smrti,
(e)
výraz „dieťa“ znamená buď školopovinné dieťa alebo dieťa mladšie ako 15 rokov, podľa toho, čo je ustanovené,
(f)
výraz „čakacia doba“ znamená príspevkovú dobu alebo dobu zamestnania alebo pobytu alebo akúkoľvek ich kombináciu, podľa toho, čo je ustanovené.
2.
Na účely článkov 10, 34 a 49 výraz „dávka“ znamená buď dávky poskytnuté priamo vo forme služieb, alebo nepriame dávky vo forme náhrady nákladov vynaložených chránenou osobou.
Článok 2
Každý členský štát, ktorý je viazaný týmto Dohovorom:
(a)
bude vykonávať
(i)
(ii)
aspoň tri z častí II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X, včítane aspoň jednej z častí IV, V, VI, IX a X,
(iii)
príslušné ustanovenia častí XI, XII a XIII, a
(iv)
(b)
uvedie vo svojej ratifikácii, ohľadne ktorých z častí IIX prijíma záväzky vyplývajúce z Dohovoru.
Článok 3
1.
Členský štát, ktorého hospodárske a zdravotnícke zariadenia nie sú dostatočne vyvinuté, môže, pokiaľ si to príslušný orgán praje, a po dobu, po ktorú to považuje za potrebné, uplatniť vyhlásením pripojeným k ratifikácii dočasné výnimky uvedené v týchto článkoch: 9 (d); 12 (2); 15 (d); 18 (2); 21 (c); 27 (d); 33 (b); 34 (3); 41 (d); 48 (c); 55 (d) a 61 (d).
2.
Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, uvedie vo svojej výročnej správe o vykonávaní tohto Dohovoru, podávanej podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce, ohľadne každej výnimky, ktorú uplatnil, že
(a)
dôvody pre ňu ďalej trvajú, alebo že
(b)
sa od určeného dátumu vzdáva práva výnimku uplatňovať.
Článok 4
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže neskôr oznámiť generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, že prijíma povinnosti vyplývajúce z tohto Dohovoru, pokiaľ ide o jednu alebo viac častí II až X, ktoré neboli uvedené už v jeho ratifikácii.
2.
Záväzky uvedené v odseku 1 tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú časť ratifikácie a budú mať rovnaké účinky odvtedy, čo došlo k ich oznámeniu.
Článok 5
Pokiaľ členský štát pri vykonávaní ktorejkoľvek z častí II až X tohto Dohovoru, na ktorú sa vzťahuje jeho ratifikácia, je povinný chrániť určené skupiny osôb, ktoré spolu tvoria aspoň určité percento zamestnancov alebo obyvateľov, musí sa skôr, ako sa zaviaže vykonávať túto časť, presvedčiť, že sa príslušné percento dosiahlo.
Článok 6
Pri vykonávaní častí II, III, IV, V, VIII (pokiaľ ide o liečebnú starostlivosť), IX alebo X tohto Dohovoru, členský štát môže prihliadnuť na ochranu vyplývajúcu z poistenia, ktoré podľa vnútroštátneho zákonodarstva nie je pre chránené osoby povinné, ak také poistenie
(a)
je pod dozorom verejných orgánov alebo ho spravujú podľa ustanovených zásad spoločne zamestnávatelia a pracovníci,
(b)
zahŕňa podstatnú časť osôb, ktorých zárobok nepresahuje zárobok kvalifikovaného robotníka muža,
(c)
vyhovuje, prípadne spolu s inými spôsobmi ochrany, príslušným ustanoveniam Dohovoru.
ČASŤ II
LIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ
Článok 7
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám, ktorých stav vyžaduje liečebno-preventívnu starostlivosť, poskytovanie dávok podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 8
Krytá sociálna udalosť zahŕňa každé ochorenie bez ohľadu na jeho príčinu, tehotenstvo, pôrod a ich následky.
Článok 9
Okruh chránených osôb zahŕňa
(a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, ako aj ich manželky a deti, alebo
(b)
určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, ako aj ich manželky a deti, alebo
(c)
určené skupiny obyvateľov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých obyvateľov, alebo
(d)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb, ako aj ich manželky a deti.
Článok 10
1.
Dávky musia zahŕňať aspoň:
(a)
v prípade ochorenia
(i)
starostlivosť poskytovanú praktickými lekármi, včítane návštev v byte,
(ii)
starostlivosť poskytovanú odbornými lekármi v nemocniciach osobám tam umiestneným alebo dochádzajúcim a starostlivosť odborných lekárov, ktorú možno poskytovať mimo nemocníc,
(iii)
poskytovanie základných liečiv na predpis lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka,
(iv)
umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné,
(b)
v tehotenstve, pri pôrode a ich následkoch
(i)
starostlivosť pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode, poskytovanú buď lekárom, alebo diplomovanou pôrodnou asistentkou,
(ii)
umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné.
2.
Od požívateľa dávky alebo jeho živiteľa možno požadovať, aby prispieval na náklady liečebnej starostlivosti poskytovanej v prípade ochorenia; úprava takého príspevku na náklady nesmie príliš zaťažovať.
3.
Dávky poskytované podľa tohto článku musia byť zamerané na zachovanie, znovunadobudnutie alebo zlepšenie zdravia chránenej osoby, jej pracovnej schopnosti a schopnosti postarať sa o svoje osobné potreby.
4.
Správne orgány alebo zariadenia poskytujúce dávky majú viesť chránené osoby všetkými vhodnými prostriedkami k tomu, aby využívali všeobecné zdravotnícke služby, ktoré im poskytujú verejné orgány alebo iné organizácie uznané verejnými orgánmi.
Článok 11
Ak nastane krytá sociálna udalosť, musia byť zaručené dávky uvedené v článku 10 aspoň tým chráneným osobám, ktoré buď samy splnili čakaciu dobu, alebo ktorých živiteľ splnil čakaciu dobu, ktorú možno uznať za nevyhnutnú, aby sa zabránilo zneužitiu.
Článok 12
1.
Dávky uvedené v článku 10 sa budú poskytovať po celú dobu trvania sociálnej udalosti s tou výnimkou, že v prípade ochorenia sa môže doba, po ktorú sa tieto dávky poskytujú, obmedziť na 26 týždňov pre jednotlivý prípad; dávky liečebnej starostlivosti sa však nesmú zastaviť, dokiaľ sa vypláca nemocenské, a urobia sa opatrenia, ktoré predĺžia uvedenú maximálnu dobu poskytovania dávok v prípadoch, keď ide o chorobu, ktorá vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov dlhšiu starostlivosť.
2.
Ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, možno poskytovanie dávok v jednotlivom prípade obmedziť na 13 týždňov.
ČASŤ III
NEMOCENSKÉ
Článok 13
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie nemocenského podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 14
Krytá sociálna udalosť zahŕňa pracovnú neschopnosť spôsobenú ochorením, ktorá má za následok zastavenie zárobku, ako je určená vnútroštátnymi predpismi.
Článok 15
Okruh chránených osôb zahŕňa:
(a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo
(b)
určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, alebo
(c)
všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú podľa ustanovení článku 67, alebo
(d)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb.
Článok 16
1.
Ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny zárobkovo činného obyvateľstva, dávkou je periodická platba vypočítaná podľa ustanovení článkov 65 alebo 66.
2.
Ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu, dávkou je periodická platba vypočítaná podľa ustanovení článku 67.
Článok 17
Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 16 zabezpečiť aspoň tým chráneným osobám, ktoré splnili čakaciu dobu, ktorú možno uznať za nevyhnutnú, aby sa zabránilo zneužitiu.
Článok 18
1.
Dávka uvedená v článku 16 sa poskytuje po celú dobu sociálnej udalosti, poskytovanie dávky sa však môže pre každý jednotlivý prípad ochorenia obmedziť na 26 týždňov; pritom sa dávka nemusí vyplácať po prvé tri dni po zastavení zárobku.
2.
Ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, možno poskytovanie dávky obmedziť,
(a)
buď na takú dobu, že celkový počet dní, za ktoré sa poskytuje nemocenské počas jedného roka, nie je menší než desaťnásobok priemerného počtu osôb chránených v tom istom roku,
(b)
alebo na 13 týždňov pre každý jednotlivý prípad ochorenia, pričom sa dávka nemusí vyplácať po prvé tri dni po zastavení zárobku.
ČASŤ IV
PODPORA V NEZAMESTNANOSTI
Článok 19
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru zabezpečí chráneným osobám poskytovanie podpory v nezamestnanosti podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 20
Krytá sociálna udalosť zahŕňa zastavenie zárobku, ako ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, spôsobené nemožnosťou získať primerané zamestnanie, pokiaľ chránená osoba je schopná a ochotná pracovať.
Článok 21
Okruh chránených osôb zahŕňa
(a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo
(b)
všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú podľa ustanovení článku 67, alebo
(c)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb.
Článok 22
1.
Ak sú chránené skupiny zamestnancov, dávkou je periodická platba vypočítaná podľa ustanovení článkov 65 alebo 66.
2.
Ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu, dávkou je periodická platba vypočítaná podľa ustanovení článku 67.
Článok 23
Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 22 zabezpečiť aspoň tým chráneným osobám, ktoré splnili čakaciu dobu, ktorú možno uznať za nevyhnutnú, aby sa zabránilo zneužitiu.
Článok 24
1. Dávka uvedená v článku 22 sa poskytuje po celú dobu sociálnej udalosti, poskytovanie dávky sa však môže obmedziť,
(a)
ak sú chránené skupiny zamestnancov, na 13 týždňov počas obdobia 12 mesiacov, alebo
(b)
ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu, na 26 týždňov počas obdobia 12 mesiacov.
2.
Ak je doba poskytovania dávky podľa vnútroštátnych právnych predpisov odstupňovaná podľa príspevkovej doby a/alebo podľa dávok poskytnutých skôr v určenom období, považuje sa ustanovenie odseku 1 písm. (a) za splnené, pokiaľ priemerná doba poskytovania dávok je aspoň 13 týždňov počas obdobia 12 mesiacov.
3.
Dávka sa nemusí vyplácať počas čakacej lehoty, ktorá v každom prípade zastavenia zárobku je prvých sedem dní, pričom dni nezamestnanosti pred prechodným zamestnaním a po ňom, ktoré neprevyšujú určenú dobu, sa považujú za súčasť toho istého prípadu zastavenia zárobku.
4.
Ak ide o sezónnych pracovníkov, doba poskytovania dávky a čakacie lehoty sa môžu prispôsobiť podmienkam zamestnania.
ČASŤ V
STAROBNÝ DÔCHODOK
Článok 25
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie dávok v starobe podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 26
1.
Krytou sociálnou udalosťou je prežitie určeného veku.
2.
Určený vek nesmie presahovať 65 rokov. Príslušné orgány však môžu určiť vyšší vek s ohľadom na pracovnú schopnosť starších osôb v krajine, o ktorú ide.
3.
Vnútroštátne zákonodarstvo môže určiť, že výplata dávok sa môže prerušiť, ak osoba, ktorá by na ňu mala právo, vykonáva určenú zárobkovú činnosť, alebo môže znížiť dávky podmienené platením príspevkov, ak zárobok požívateľa dávky presahuje určenú sumu, a dávky nepodmienené platením príspevkov, ak zárobok požívateľa dávky alebo jeho iné prostriedky alebo oboje dohromady prevyšujú určenú sumu.
Článok 27
Okruh chránených osôb zahŕňa
(a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo
(b)
určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, alebo
(c)
všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú podľa článku 67, alebo
(d)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb.
Článok 28
Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto:
(a)
podľa ustanovení článku 65 alebo článku 66, ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny ekonomicky činného obyvateľstva,
(b)
podľa ustanovení článku 67, ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu.
Článok 29
1.
Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 28 zabezpečiť aspoň
(a)
chránenej osobe, ktorá predtým, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť buď 30 rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo 20 rokov pobytu, alebo
(b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila určenú príspevkovú čakaciu dobu a v mene ktorej bol za dobu, po ktorú pracovala, zaplatený určený priemerný ročný počet príspevkov.
2.
Ak poskytnutie dávky uvedenej v odseku 1 závisí od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby alebo doby zamestnania, krátená dávka sa zabezpečí aspoň:
(a)
chránenej osobe, ktorá skôr, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel čakaciu dobu 15 rokov príspevkových alebo zamestnania,
(b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila určenú príspevkovú čakaciu dobu a v mene ktorej bola za dobu, po ktorú pracovala, zaplatená polovica určeného priemerného ročného počtu príspevkov podľa bodu (b) odseku 1 tohto článku.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti XI, percentnou sadzbou však nižšia o desať jednotiek, než je uvedená v tabuľke pripojenej k spomenutej časti pre typického požívateľa dávok, je zaručená aspoň každej chránenej osobe, ktorá dovŕšila podľa určených predpisov buď desať rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo päť rokov pobytu.
4.
Pomerné krátenie percentnej sadzby, uvedené v tabuľke pripojenej k časti XI, sa môže vykonať, ak čakacia doba pre dávku zodpovedajúcu krátenej percentnej sadzbe je viac než desať, ale menej než 30 rokov príspevkových alebo zamestnania; ak uvedená čakacia doba prevyšuje 15 rokov, poskytne sa krátená dávka podľa odseku 2 tohto článku.
5.
Ak poskytnutie dávky uvedenej v odsekoch 1, 3 alebo 4 tohto článku závisí od splnenia určitej minimálnej doby príspevkovej alebo zamestnania, treba za určených podmienok zabezpečiť krátenú dávku chránenej osobe, ktorá nemohla splniť podmienky určené podľa odseku 2 tohto článku len pre svoj pokročilý vek, ktorý už dovŕšila, keď sa stali účinnými ustanovenia pripúšťajúce použitie tohto odseku Dohovoru, ibaže sa takej osobe poskytuje dávka podľa odseku 1, 3 alebo 4 tohto článku vo veku vyššom než normálnom.
Článok 30
Dávky uvedené v článkoch 28 a 29 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti.
ČASŤ VI
DÁVKY PRI PRACOVNÝCH ÚRAZOCH A CHOROBÁCH Z POVOLANIA
Článok 31
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie dávok pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 32
Kryté sociálne udalosti zahŕňajú nasledujúce prípady, pokiaľ sú spôsobené pracovným úrazom alebo určenými chorobami z povolania:
(a)
ochorenie,
(b)
pracovnú neschopnosť spôsobenú ochorením, ktorá má za následok zastavenie zárobku, ako je vymedzená vnútroštátnymi právnymi predpismi,
(c)
úplnú stratu zárobkovej schopnosti alebo čiastočnú stratu zárobkovej schopnosti presahujúcu určitý stupeň, ak je pravdepodobné, že táto úplná alebo čiastočná strata bude trvalá, alebo zodpovedajúca zníženiu telesnej spôsobilosti,
(d)
stratu existenčných prostriedkov u vdovy alebo detí spôsobenú smrťou živiteľa rodiny; u vdovy môže byť nárok na dávku podmienený tým, že sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za neschopnú postarať sa sama o svoje živobytie.
Článok 33
Okruh chránených osôb zahŕňa,
(a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, a pokiaľ ide o dávky, na ktoré vzniká nárok úmrtím živiteľa rodiny, aj manželky a deti zamestnancov týchto skupín, alebo
(b)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb, a pokiaľ ide o dávky, na ktoré vzniká nárok úmrtím živiteľa rodiny, aj manželky a deti zamestnancov týchto skupín.
Článok 34
1.
Ak ide o ochorenia, musia dávky zahŕňať liečebnú starostlivosť uvedenú v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
2.
Liečebná starostlivosť musí zahŕňať
(a)
ústavnú alebo ambulantnú starostlivosť poskytovanú praktickými alebo odbornými lekármi, včítane návštev v byte,
(b)
starostlivosť o chrup,
(c)
starostlivosť poskytovanú ošetrovateľskými pracovníkmi doma, v nemocniciach alebo v inom liečebnom zariadení,
(d)
pobyt v nemocnici, ozdravovni, sanatóriu alebo inom liečebnom zariadení,
(e)
poskytovanie liečiv a zubných a iných liečebných alebo chirurgických pomôcok, včítane protéz a ich údržby, ako aj poskytovanie okuliarov,
(f)
starostlivosť poskytovanú príslušníkmi iných povolaní, ktoré zákon uznáva za príbuzné lekárskemu povolaniu, pod dohľadom lekára alebo zubného lekára.
3.
Ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, má liečebná starostlivosť zahŕňať aspoň tieto dávky
(a)
starostlivosť poskytovanú praktickými lekármi, včítane návštev v byte,
(b)
starostlivosť poskytovanú odbornými lekármi v nemocniciach osobám tam umiestneným alebo dochádzajúcim a starostlivosť odborných lekárov, ktorú možno poskytovať mimo nemocníc,
(c)
poskytovanie základných farmaceutických prostriedkov na predpis lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka,
(d)
umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné.
4.
Liečebná starostlivosť poskytovaná podľa predchádzajúcich odsekov musí byť zameraná na zachovanie, znovunadobudnutie alebo zlepšenie zdravia chránenej osoby, jej pracovnej schopnosti a spôsobilosti postarať sa o svoje osobné potreby.
Článok 35
1.
Správne orgány alebo ústavy poverené správou liečebnej starostlivosti majú, ak je to vhodné, spolupracovať s obecnými službami pre pracovnú rehabilitáciu, aby osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou nadobudli spôsobilosť pre vhodné práce.
2.
Uvedené orgány alebo ústavy môžu byť vnútroštátnymi právnymi predpismi splnomocnené robiť opatrenia pre pracovnú rehabilitáciu osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou.
Článok 36
1.
Pri pracovnej neschopnosti, pri úplnej strate zárobkovej schopnosti, ktorá pravdepodobne bude mať trvalý ráz, pri zodpovedajúcom znížení telesnej spôsobilosti alebo v prípade úmrtia živiteľa rodiny, bude dávkou pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná podľa ustanovení článkov 65 alebo 66.
2.
Pri čiastočnej strate zárobkovej spôsobilosti, ktorá pravdepodobne bude mať trvalý ráz, alebo pri zodpovedajúcom znížení telesnej spôsobilosti dávkou, pokiaľ sa má poskytovať, bude pravidelne sa opakujúca platba určená v primeranom pomere k dávke určenej pri úplnej strate zárobkovej spôsobilosti alebo pri zodpovedajúcom znížení telesnej spôsobilosti.
3.
Pravidelne sa opakujúce platby sa môžu premeniť na jednorazové odbytné
(a)
pri nepatrnom znížení zárobkovej schopnosti, alebo
(b)
ak sa dá príslušným orgánom záruka, že bude účelné použité.
Článok 37
Ak nastane krytá sociálna udalosť, musia sa dávky uvedené v článkoch 34 a 36 zabezpečiť aspoň oným chráneným osobám, ktoré v čase, keď došlo k úrazu alebo ochoreli, boli zamestnané na území členského štátu, a ak ide o pravidelne sa opakujúce platby, na ktoré vzniká nárok úmrtím živiteľa rodiny, jeho vdove a deťom.
Článok 38
Dávky uvedené v článkoch 34 a 36 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti; pri pracovnej neschopnosti sa však dávka nemusí vyplácať po prvé tri dni po každom zastavení zárobku.
ČASŤ VII
RODINNÉ DÁVKY
Článok 39
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie rodinných dávok podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 40
Krytou sociálnou udalosťou je zabezpečenie starostlivosti o deti tak, ako je určené.
Článok 41
Okruh chránených osôb zahŕňa
a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo
b)
určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, alebo
c)
všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu, alebo
d)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb.
Článok 42
Dávky zahŕňajú
a)
buď pravidelne sa opakujúcu dávku poskytovanú každej chránenej osobe, ktorá splnila určenú čakaciu dobu, alebo
b)
poskytovanie stravy, ošatenia, ubytovania, prázdninových pobytov alebo pomoci v domácnosti deťom alebo na deti, alebo
c)
kombináciu dávok uvedených pod (a) a (b).
Článok 43
Dávky spomenuté v článku 42 musia sa zabezpečiť aspoň chránenej osobe, ktorá v určenom období splnila čakaciu dobu, ktorá môže byť buď tri mesiace príspevkové alebo zamestnania, alebo jeden rok bydliska, podľa toho, čo je ustanovené.
Článok 44
Celková hodnota dávok poskytovaných podľa článku 42 chráneným osobám má byť
(a)
buď 3 % mzdy dospelého nekvalifikovaného robotníka, určeného podľa pravidiel uvedených v článku 66, násobená celkovým počtom detí všetkých chránených osôb, alebo
(b)
1,5 % tejto mzdy, násobeného celkovým počtom detí všetkých obyvateľov.
Článok 45
Ak sa dávka skladá z pravidelne sa opakujúcich platieb, musí sa poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti.
ČASŤ VIII
DÁVKY V MATERSTVE
Článok 46
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie dávok v materstve podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 47
Kryté sociálne udalosti zahŕňajú tehotenstvo, zľahnutie a ich následky, a z toho vyplývajúce zastavenie zárobku podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 48
Okruh chránených osôb zahŕňa
(a)
buď všetky ženy patriace k určeným skupinám zamestnancov, ktoré tvoria najmenej 50 % všetkých zamestnancov, a pokiaľ ide o liečebnú starostlivosť v materstve, aj manželky mužov patriacich k týmto skupinám, alebo
(b)
všetky ženy patriace k určeným skupinám hospodársky činného obyvateľstva, ktoré tvoria najmenej 20 % všetkých obyvateľov, a pokiaľ ide o liečebnú starostlivosť v materstve, aj manželky mužov patriacich k týmto skupinám, alebo
(c)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, všetky ženy patriace k určeným skupinám zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb, a pokiaľ ide o liečebnú starostlivosť v materstve, aj manželky mužov patriacich k týmto skupinám.
Článok 49
1.
Pokiaľ ide o tehotenstvo, zľahnutie a ich následky, liečebná starostlivosť v materstve má zahŕňať liečebnú starostlivosť uvedenú v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
2.
Liečebná starostlivosť musí zahŕňať aspoň
(a)
starostlivosť pred pôrodom, pri zľahnutí a po pôrode, poskytnutú lekárom alebo diplomovanou pôrodnou asistentkou, a
(b)
nemocničné ošetrovanie, ak je potrebné.
3.
Liečebná starostlivosť uvedená v odseku 2 tohto článku má byť zameraná na zachovanie, znovunadobudnutie alebo na zlepšenie zdravia chránenej ženy, jej pracovnej schopnosti a schopnosti postarať sa o svoje osobné potreby.
4.
Správne orgány alebo zariadenia, ktoré poskytujú liečebnú starostlivosť v materstve, majú viesť chránené ženy všetkými prostriedkami, ktoré sa môžu zdať vhodné, k tomu, aby využívali všeobecnú zdravotnícku službu, ktorú im verejné orgány alebo iné verejnými orgánmi uznané organizácie dávajú na použitie.
Článok 50
S ohľadom na zastavenie zárobku v dôsledku tehotenstva, zľahnutia a ich následkov, dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná podľa článkov 65 alebo 66. Výška pravidelne sa opakujúcich platieb nemusí byť počas celej sociálnej udalosti rovnaká, pokiaľ ich priemerná výška zodpovedá uvedeným ustanoveniam.
Článok 51
Ak nastane krytá sociálna udalosť, musia sa dávky uvedené v článkoch 49 a 50 zabezpečiť aspoň žene patriacej ku chráneným skupinám, ktorá splnila čakaciu dobu, ktorú možno uznať za nevyhnutnú, aby sa zabránilo zneužitiu; dávky uvedené v článku 49 treba poskytovať aj manželkám mužov patriacich ku chráneným skupinám, ak títo splnili predpokladanú čakaciu dobu.
Článok 52
Dávky uvedené v článkoch 49 a 50 musia byť poskytované po celú dobu sociálnej udalosti; pravidelne sa opakujúce platby sa však môžu obmedziť na 12 týždňov, pokiaľ vnútroštátne zákonodarstvo neukladá alebo nepovoľuje dlhšiu dobu neprítomnosti v práci; v takom prípade sa platby nemôžu obmedziť na kratšiu dobu.
ČASŤ IX
INVALIDNÝ DÔCHODOK
Článok 53
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zaručí chráneným osobám poskytovanie dávok pri invalidite podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 54
Krytá sociálna udalosť zahŕňa neschopnosť na výkon zárobkovej činnosti v určenom rozsahu, ak táto neschopnosť bude pravdepodobne trvalého rázu alebo bude trvať po vyčerpaní nemocenského.
Článok 55
Okruh chránených osôb zahŕňa
(a)
buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo
(b)
určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, alebo
(c)
všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú podľa ustanovení článku 67, alebo
(d)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb.
Článok 56
Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto:
(a)
podľa ustanovení článku 65 alebo 66, ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny ekonomicky činného obyvateľstva,
(b)
podľa ustanovení článku 67, ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu.
Článok 57
1. Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 56 zabezpečiť aspoň
a)
chránenej osobe, ktorá predtým, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť buď 15 rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo 10 rokov pobytu, alebo
b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila čakaciu dobu troch príspevkových rokov a v ktorej mene bol za dobu, po ktorú pracovala, zaplatený určený priemerný ročný počet príspevkov.
2.
Ak poskytnutie dávky uvedenej v odseku 1 závisí od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby alebo doby zamestnania, krátená dávka sa musí zabezpečiť aspoň
a)
chránenej osobe, ktorá, skôr než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel čakaciu dobu piatich rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo
b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila čakaciu dobu troch príspevkových rokov a v mene ktorej bola za dobu, po ktorú pracovala, zaplatená polovica určeného priemerného ročného počtu príspevkov podľa bodu (b) odseku 1 tohto článku.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti XI, ale percentnou sadzbou nižšou o desať jednotiek, než je uvedená v tabuľke pripojenej k spomenutej časti pre typického požívateľa dávok, je zaručená aspoň každej chránenej osobe, ktorá dovŕšila podľa určených pravidiel päť rokov príspevkových alebo zamestnania alebo päť rokov pobytu.
4.
Pomerné krátenie percentnej sadzby uvedenej v tabuľke pripojenej k časti XI, sa môže vykonať, ak čakacia doba pre dávku zodpovedajúcu krátenej percentnej sadzbe je viac než päť ale menej než 15 rokov príspevkových alebo zamestnania. Krátená dávka sa poskytuje podľa odseku 2 tohto článku.
Článok 58
Dávky uvedené v článkoch 56 a 57 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti alebo až do doby, keď budú nahradené starobným dôchodkom.
ČASŤ X
DÁVKY POZOSTALÝCH
Článok 59
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie dávok pozostalých podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 60
1.
Krytá sociálna udalosť zahŕňa stratu prostriedkov na živobytie, ktorú vdova alebo dieťa utrpeli následkom úmrtia živiteľa rodiny; nárok vdovy na dávku môže sa urobiť závislým od toho, že sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za neschopnú postarať sa o svoje živobytie.
2.
Vnútroštátne právne predpisy môžu ustanoviť, že výplata dávky sa zastavuje, ak oprávnená osoba vykonáva určenú zárobkovú činnosť, alebo že sa kráti dávka podmienená platením príspevkov, ak zárobok požívateľa dávky presahuje určenú sumu, a dávka nepodmienená platením príspevkov vtedy, ak zárobok alebo iné prostriedky požívateľa dávky alebo oboje dohromady prevyšujú určenú sumu.
Článok 61
Okruh chránených osôb zahŕňa
a)
buď manželky a deti živiteľov rodiny prislúchajúcich k určeným skupinám zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo
b)
manželky a deti živiteľov rodiny prislúchajúcich k určeným skupinám ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkého obyvateľstva, alebo
c)
ak majú svoje bydlisko na území štátu, všetky vdovy a deti, ktoré stratili živiteľov rodiny, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú podľa článku 67, alebo
d)
ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, manželku a deti živiteľov rodiny prislúchajúcich k určeným skupinám zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných závodoch, ktoré zamestnávajú najmenej 20 osôb.
Článok 62
Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto;
a)
podľa ustanovení článku 65 alebo článku 66, ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny ekonomicky činného obyvateľstva,
b)
podľa ustanovení článku 67, ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu.
Článok 63
1. Ak nastane krytá sociálna udalosť, dávka uvedená v článku 62 sa zabezpečí aspoň
a)
chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa určených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť buď 15 rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo desať rokov pobytu; alebo
b)
ak sú zásadne chránené ženy a deti všetkých ekonomicky činných osôb, chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil čakaciu dobu troch príspevkových rokov, za predpokladu, že v mene tohto živiteľa rodiny bol po dobu, po ktorú pracoval, zaplatený určený priemerný ročný počet príspevkov.
2.
Ak poskytnutie dávky uvedenej v odseku 1 závisí od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby alebo doby zamestnania, krátená dávka sa má zabezpečiť aspoň
a)
chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa určených pravidiel čakaciu dobu piatich rokov príspevkových alebo zamestnania; alebo
b)
ak sú zásadne chránené ženy a deti všetkých ekonomicky činných osôb, chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil čakaciu dobu troch príspevkových rokov, za predpokladu, že v mene tohto živiteľa rodiny bola za dobu, po ktorú pracoval, zaplatená polovica určeného priemerného ročného počtu príspevkov podľa písmena (b) odseku 1 tohto článku.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti XI, ale percentnou sadzbou nižšou o desať jednotiek, než je uvedená v tabuľke pripojenej k spomenutej časti pre typického požívateľa dávok, je zaručená aspoň každej chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny dovŕšil podľa určených pravidiel päť rokov príspevkových alebo zamestnania alebo päť rokov pobytu.
4.
Pomerné krátenie percentnej sadzby uvedenej v tabuľke pripojenej k časti XI sa môže vykonať, ak čakacia doba pre dávku zodpovedajúcu krátenej percentnej sadzbe je viac než päť rokov príspevkových alebo zamestnania, ale menej ako 15 rokov príspevkových alebo zamestnania. Krátená dávka sa poskytuje podľa odseku 2 tohto článku.
5.
Nárok na dôchodok pozostalých bezdetnej vdovy, o ktorej sa predpokladá, že sama nie je schopná sa postarať o svoje živobytie, sa môže urobiť závislým od minimálnej doby trvania manželstva.
Článok 64
Dávky uvedené v článkoch 62 a 63 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti.
ČASŤ XI
VÝPOČET PRAVIDELNE SA OPAKUJÚCICH PLATIEB
Článok 65
1.
Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o rodinné prídavky, ktoré sa vyplácajú počas sociálnej udalosti, musí pri danej sociálnej udalosti u typického požívateľa dávky, uvedeného v tabuľke pripojenej k tejto časti, dosahovať najmenej percento v nej uvedené z úhrnu predchádzajúceho zárobku požívateľa dávky alebo jeho živiteľa a sumy rodinných prídavkov vyplácaných chránenej osobe s rovnakými povinnosťami k rodine ako typický požívateľ dávky.
2.
Prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny sa vypočíta podľa určených pravidiel; ak sú chránené osoby alebo ich živitelia rodiny zaradení do mzdových tried, môže sa ich prvší zárobok vypočítať podľa základných miezd tried, do ktorých boli zaradení.
3.
Ak je prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny nižší alebo rovnaký ako mzda kvalifikovaného robotníka muža, môže sa pre výšku dávky alebo pre zárobok, ktorý slúži za základ výpočtu dávky, určiť horná hranica, za predpokladu, že bude v súlade s ustanoveniami odseku 1 tohto článku.
4.
Prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny, mzda kvalifikovaného robotníka muža, dávka a rodinné prídavky sa vypočítavajú za rovnakú základnú dobu.
5.
Pre ostatných požívateľov dávky sa dávka určí tak, aby bola v primeranom pomere k dávke typického požívateľa.
6.
Na účely tohto článku sa považuje za kvalifikovaného robotníka muža
a)
buď nastavovač alebo sústružník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov; alebo
b)
typický kvalifikovaný robotník určený podľa ustanovenia nasledujúceho odseku; alebo
c)
osoba, ktorej zárobok je rovnaký alebo presahuje zárobky 75 % všetkých chránených osôb; tieto zárobky je potrebné podľa toho, čo je určené, zisťovať za ročné alebo kratšie obdobie; alebo
d)
osoba, ktorej zárobok sa rovná 125 % priemerného zárobku všetkých chránených osôb.
7.
Typickým kvalifikovaným robotníkom na účely písmena (b) predchádzajúceho odseku je osoba zamestnaná v najväčšej skupine hospodárskej činnosti s najvyšším počtom hospodársky činných osôb mužského pohlavia, ktoré sú chránené pri sociálnej udalosti prichádzajúcej do úvahy, alebo podľa prípadu zo živiteľov rodín chránených osôb v odvetví, ktoré zahŕňa najväčší počet takých chránených osôb alebo živiteľov rodín; na ten účel sa použije medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností prijatá Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov na jej siedmom zasadaní 27. augusta 1948, ktorá je uvedená v prílohe tohto Dohovoru, s prihliadnutím na všetky prípadné neskoršie zmeny.
8.
Ak je výška dávok rôzna podľa oblastí, môže sa pre každú oblasť vybrať kvalifikovaný robotník muž podľa ustanovení odsekov 6 a 7 tohto článku.
9.
Mzda kvalifikovaného robotníka muža sa určí na základe mzdy za normálny pracovný čas, určenej buď kolektívnymi zmluvami, prípadne vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe, alebo obyčajou, včítane prípadných drahotných prídavkov; ak sa takto zistené mzdy líšia podľa jednotlivých oblastí a ak sa nepoužije odsek 8 tohto článku, použije sa priemerná mzda.
10.
Výška pravidelne sa opakujúcich platieb v starobe, pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania (s výnimkou dávok vyplácaných pri pracovnej neschopnosti), pri invalidite a v prípade smrti živiteľa rodiny sa preskúma, ak nastanú podstatné zmeny vo všeobecnej úrovni zárobkov, ktoré vyplývajú z podstatných zmien životných nákladov.
Článok 66
1.
Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o rodinné príspevky, ktoré sa vyplácajú počas sociálnej udalosti, musí pri danej sociálnej udalosti u typického požívateľa dávky, uvedeného v tabuľke pripojenej k tejto časti, dosahovať najmenej percento v nej uvedené z úhrnu mzdy dospelého nekvalifikovaného robotníka muža a sumy rodinných prídavkov vyplácaných chránenej osobe s rovnakými povinnosťami k rodine ako typický požívateľ dávky.
2.
Mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka muža, dávka a rodinné prídavky sa vypočítavajú za rovnakú základnú dobu.
3.
Pre ostatných požívateľov dávky sa dávka určí tak, aby bola v primeranom pomere k dávke typického požívateľa.
4.
Na účely tohto článku sa považuje za dospelého nekvalifikovaného robotníka muža
a)
typický nekvalifikovaný robotník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov,
b)
typický nekvalifikovaný robotník vybraný v súlade s ustanovením nasledujúceho odseku.
5.
Typickým nekvalifikovaným robotníkom na účely bodu (b) predchádzajúceho odseku je osoba zamestnaná v najväčšej skupine hospodárskej činnosti s najvyšším počtom hospodársky činných osôb mužského pohlavia, ktoré sú chránené pri sociálnej udalosti, prichádzajúcej do úvahy, alebo podľa prípadu zo živiteľov rodín chránených osôb v odvetví, ktoré zahŕňa najväčší počet takých chránených osôb alebo živiteľov rodín; na ten účel sa použije medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností prijatá Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov na jej siedmom zasadaní 27. augusta 1948, ktorá je uvedená v prílohe tohto Dohovoru, s prihliadnutím na všetky prípadné neskoršie zmeny.
6.
Ak je výška dávok rôzna podľa oblastí, môže sa pre každú oblasť vybrať dospelý nekvalifikovaný robotník muž podľa ustanovení odsekov 4 a 5 tohto článku.
7.
Mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka muža sa určí na základe mzdy za normálny pracovný čas, určenej buď kolektívnymi zmluvami, prípadne vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe, alebo obyčajou, včítane prípadných drahotných prídavkov; ak sa takto zistené mzdy líšia podľa jednotlivých oblastí a ak sa nepoužije odsek 6 tohto článku, použije sa priemerná mzda.
8.
Výška pravidelne sa opakujúcich platieb v starobe, pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania (s výnimkou dávok vyplácaných pri pracovnej neschopnosti), pri invalidite a v prípade úmrtia živiteľa rodiny sa preskúma, ak nastanú podstatné zmeny vo všeobecnej úrovni zárobkov, ktoré vyplývajú z podstatných zmien životných nákladov.
Článok 67
Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok,
a)
výška dávky sa určí podľa určenej stupnice alebo podľa stupnice určenej príslušným verejným orgánom podľa určených pravidiel,
b)
výška dávky sa smie znížiť len vtedy, keď ostatné prostriedky rodiny požívateľa dávky presahujú určenú podstatnú sumu alebo podstatnú sumu určenú príslušným verejným orgánom podľa určených pravidiel,
c)
úhrn dávky a iných prostriedkov musí po odpočítaní podstatnej sumy uvedenej v bode (b) dostačovať na zabezpečenie zdravých a slušných životných podmienok pre rodinu požívateľa dávky; nesmie byť nižší než dávka vypočítaná podľa ustanovení  článku 66,
d)
ustanovenie písmena (c) sa považuje za splnené, ak úhrn dávok vyplácaných podľa príslušnej časti, prevyšuje aspoň o 30 % úhrn dávok, ktorý by sa bol dosiahol pri použití ustanovení článku 66 a ustanovení
Tabuľka
(Príloha časti XI)
Pravidelne sa opakujúce platby typickým požívateľom dávok
Časť Sociálna udalosť Typický požívateľ dávok %
III. Choroba Muž s manželkou a 2 deťmi 45
IV. Nezamestnanosť Muž s manželkou a 2 deťmi 45
V. Staroba Muž s manželkou v dôchodkovom veku 40
VI. Pracovné úrazy a choroby z povolania:
Pracovná neschopnosť Muž s manželkou a 2 deťmi 50
Invalidita Muž s manželkou a 2 deťmi 50
Pozostalí Vdova s 2 deťmi 40
VIII. Materstvo Žena 45
IX. Invalidita Muž so ženou a 2 deťmi 40
X. Pozostalí Vdova s 2 deťmi 40
ČASŤ XII
ROVNOSŤ ZAOBCHÁDZANIA S OBYVATEĽMI, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI KRAJINY, KDE MAJÚ BYDLISKO
Článok 68
1.
Obyvatelia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, kde majú bydlisko, majú mať rovnaké práva ako obyvatelia, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tej krajiny. Pokiaľ však ide o dávky alebo čiastočné dávky, ktoré sú výhradne alebo prevažne financované z verejných prostriedkov, ako aj pokiaľ ide o prechodné úpravy, môže byť osobitne ustanovené ohľadne osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi, a ohľadne štátnych príslušníkov narodených mimo územia členského štátu.
2.
V sústavách sociálneho zabezpečenia, ktoré sa zakladajú na príspevkovej povinnosti a poskytujú ochranu zamestnancom, musia chránené osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, ktorý prevzal záväzky vyplývajúce z časti Dohovoru, ktorá prichádza do úvahy, mať podľa tejto časti rovnaké práva ako štátni občania dotyčného členského štátu. Použitie tohto odseku sa môže urobiť závislým od existencie dvojstrannej alebo viacstrannej dohody o vzájomnosti.
ČASŤ XIII
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 69
Dávku, na ktorú by chránená osoba mala nárok podľa ktorejkoľvek z častí II až X tohto Dohovoru, možno zastaviť v určenom rozsahu
a)
po dobu, po ktorú sa zúčastnená osoba zdržiava mimo územia členského štátu,
b)
po dobu, po ktorú je zúčastnená osoba vydržiavaná z verejných prostriedkov alebo na účet zariadenia alebo služby sociálneho zabezpečenia; ak však výška dávky prevyšuje náklady takého vydržiavania, musí sa rozdiel priznať osobám, ktoré príjemca dávky vydržiava,
c)
po dobu, po ktorú zúčastnená osoba poberá inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia s výnimkou rodinných prídavkov, ďalej po celú dobu, po ktorú je odškodňovaná za tú istú sociálnu udalosť treťou stranou; zastavená časť dávky nesmie však prevyšovať inú dávku alebo odškodnenie poskytnuté treťou stranou,
d)
ak sa zúčastnená osoba pokúsila získať dávku podvodným spôsobom,
e)
ak bola sociálna udalosť vyvolaná trestným činom, ktorého sa dopustila zúčastnená osoba,
f)
ak bola sociálna udalosť úmyselne vyvolaná zúčastnenou osobou,
g)
ak zúčastnená osoba opomenie v určitých prípadoch použiť lekárske alebo rehabilitačné služby, ktoré sú jej k dispozícii, alebo ak nedbá na pravidlá ustanovené pre overenie existencie sociálnej udalosti alebo upravujúce správanie príjemcov dávok,
h)
pokiaľ ide o podporu v nezamestnanosti, ak zúčastnená osoba opomenie použiť služby sprostredkovateľne práce, ktorá je jej k dispozícii,
i)
pokiaľ ide o podporu v nezamestnanosti, ak zúčastnená osoba stratila svoje zamestnanie priamo v dôsledku zastavenia práce, ku ktorému došlo na základe pracovného sporu, alebo ak opustila svoje zamestnanie dobrovoľne bez dostatočných dôvodov,
j)
pokiaľ ide o dôchodok pozostalých, po dobu, po ktorú vdova žije s mužom ako družka.
Článok 70
1.
Každý žiadateľ musí mať právo odvolať sa pri odopretí dávky alebo v spore o druh alebo výšku dávky.
2.
Ak je pri vykonávaní tohto Dohovoru správa liečebnej starostlivosti zverená štátnemu orgánu, ktorý zodpovedá zákonodarnému zboru, môže byť právo odvolať sa, ustanovené v odseku 1 tohto článku, nahradené právom dať preskúmať príslušným úradom každú sťažnosť na odopretie alebo na úroveň poskytnutej liečebnej starostlivosti.
3.
Ak sa žiadosti uplatňujú na osobitných súdoch zriadených na prejednávanie otázok sociálneho zabezpečenia, pred ktorými sú zastúpené chránené osoby, netreba poskytovať právo na odvolanie.
Článok 71
1.
Náklady na dávky poskytované podľa tohto Dohovoru a správne výdavky spojené s poskytovaním takých dávok majú byť uhrádzané kolektívne z poistných príspevkov alebo z daní alebo oboma týmito spôsobmi spoločne, a to tak, aby nemajetné osoby neboli príliš zaťažené a aby sa prihliadalo na hospodárske pomery tak členského štátu, ako aj skupín chránených osôb.
2.
Úhrn poistných príspevkov na ťarchu chránených zamestnancov nesmie prevyšovať 50 % celkových nákladov určených na ochranu zamestnancov, ich manželiek a detí. Ak sa má zistiť, či táto podmienka je splnená, možno prihliadať na všetky dávky, ktoré členský štát poskytuje podľa tohto Dohovoru, s výnimkou rodinných prídavkov a dávok poskytovaných pri pracovných úrazoch a pri chorobách z povolania, pokiaľ tieto nakoniec menované dávky tvoria osobitné odvetvie.
3.
Členský štát preberá všeobecnú zodpovednosť za náležité zabezpečenie dávok podľa tohto Dohovoru a urobí všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa; musí sa, ak je to potrebné, presvedčovať o tom, že sa potrebné zisťovania a výpočty z odboru poistnej matematiky týkajúce sa finančnej rovnováhy vykonávajú pravidelne a vždy pred každou zmenou dávok, poisťovacích príspevkov alebo daní, ktoré majú slúžiť na krytie sociálnych udalostí, ktoré prichádzajú do úvahy.
Článok 72
1.
Ak správa nie je zverená inštitúcii, ktorá je pod dozorom verejných orgánov, alebo štátnemu úradu, ktorý zodpovedá zákonodarnému zboru, musia sa zúčastniť na správe zástupcovia chránených osôb alebo mať za určených podmienok účasť na správe v poradnej funkcii; vnútroštátne právne predpisy môžu tiež ustanoviť účasť zástupcov zamestnávateľov a verejných orgánov.
2.
Členský štát preberá všeobecnú zodpovednosť za dobrú správu zariadení a služieb, ktoré spolupôsobia pri vykonávaní tohto Dohovoru.
ČASŤ XIV
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 73
Tento Dohovor sa nevzťahuje na
a)
sociálne udalosti, ktoré nastali skôr, než nadobudla účinnosť príslušná časť Dohovoru pre zúčastnený členský štát,
b)
dávky poskytované v dôsledku sociálnych udalostí, ktoré nastali, keď už príslušná časť Dohovoru nadobudla účinnosť pre zúčastnený členský štát, pokiaľ nároky na tieto dávky pochádzajú z doby pred spomenutým dňom začiatku účinnosti.
Článok 74
Tento Dohovor nemožno považovať za zmenu ktoréhokoľvek existujúceho dohovoru.
Článok 75
Pokiaľ Konferencia neskôr prijme dohovor, týkajúci sa jedného alebo viacerých predmetov upravených týmto Dohovorom, ustanovenia tohto Dohovoru, ktoré budú uvedené v novom dohovore, prestanú sa vzťahovať na každý členský štát, ktorý ratifikoval nový dohovor, a to dňom, keď spomenutý dohovor nadobudne pre tento členský štát účinnosť.
Článok 76
Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje uviesť vo výročnej správe o vykonávaní Dohovoru podávanej podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce
a)
úplné informácie o právnych predpisoch vykonávajúcich ustanovenia Dohovoru,
b)
dôkazy o tom, že vyhovel štatistickým požiadavkám uvedeným
i)
článkoch 9 a), b), c) alebo d); 15 a), b) alebo d); 21 a) alebo c); 27 a), b) alebo d); 33 a) alebo b); 41 a), b) alebo d); 48 a), b) alebo c); 55 a), b) alebo d); 61 a), b) alebo d), pokiaľ ide o počet chránených osôb,
ii)
v článkoch 44, 65, 66 alebo 67, pokiaľ ide o výšku dávok,
iii)
v článku 18 ods. 2 písm. a), pokiaľ ide o dobu poskytovania nemocenského,
iv)
v článku 24 ods. 2 písm. a), pokiaľ ide o dobu poskytovania podpory v nezamestnanosti,
v)
v článku 71 ods. 2, pokiaľ ide o podiel na finančných prostriedkoch, ktoré pochádzajú z poistných príspevkov platených chránenými zamestnancami.
Tieto dôkazy sa majú po formálnej stránke čo najviac prispôsobiť pokynom vydaným správnou radou Medzinárodného úradu práce v záujme väčšej jednotnosti.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, bude podávať generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce v primeraných obdobiach, ktoré určí správna rada, správy o stave svojho zákonodarstva a praxe s ohľadom na ustanovenia častí II až X tohto Dohovoru, pokiaľ už neboli uvedené v jeho ratifikácii alebo v oznámení urobenom neskôr podľa článku 4.
Článok 77
1.
Tento Dohovor sa nevzťahuje na námorníkov ani na námorných rybárov; ustanovenia na ochranu námorníkov a námorných rybárov prijala Medzinárodná konferencia práce v Dohovore o sociálnom zabezpečení námorníkov, 1946, a v Dohovore o dôchodkoch námorníkov, 1946.
2.
Členský štát môže vylúčiť námorníkov a námorných rybárov z počtu zamestnancov, ekonomicky činného obyvateľstva alebo obyvateľov, na ktorých sa prihliada pri výpočte percenta zamestnancov alebo obyvateľov, ktorí sú chránení podľa ktorejkoľvek z častí II až X obsiahnutých v ratifikácii.
ČASŤ XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 78
Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.
Článok 79
1.
Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.
2.
Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.
3.
Pre každý členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.
Článok 80
1.
Vyhlásenia, ktoré budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa článku 35 ods. 2 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, musia obsahovať oznámenie o územiach,
a)
ohľadne ktorých sa zúčastnený členský štát zaväzuje vykonávať bezo zmien ustanovenia Dohovoru alebo niektorých jeho častí,
b)
ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru alebo niektorých jeho častí so zmenami a v čom tieto zmeny spočívajú,
c)
ohľadne ktorých nemožno Dohovor vykonávať, a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho nemožno vykonávať,
d)
ohľadne ktorých si vyhradzuje rozhodnúť až po dôkladnejšom prešetrení situácie v uvedených územiach.
2.
Záväzky uvedené pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku sa považujú za neoddeliteľnú súčasť ratifikácie a majú rovnaké účinky.
3.
Každý členský štát sa môže novým vyhlásením vzdať všetkých alebo časti výhrad obsiahnutých v jeho predchádzajúcom vyhlásení na základe písmen b), c) a d) prvého odseku tohto článku.
4.
Každý členský štát môže v obdobiach, keď možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 82, oznámiť generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie, ktorým sa mení v akomkoľvek inom smere obsah jeho predchádzajúceho vyhlásenia a informuje o situácii v určitých územiach.
Článok 81
1.
Vo vyhláseniach oznámených generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa článku 35 ods. 4 a 5 ústavy Medzinárodnej organizácie práce bude uvedené, či ustanovenia Dohovoru alebo častí, na ktoré sa vzťahujú, budú sa na území vykonávať s odchýlkami alebo bez nich; ak sa vo vyhlásení uvádza, že sa ustanovenia Dohovoru alebo niektorých jeho častí vykonávajú s odchýlkami, musí sa uviesť, v čom také odchýlky spočívajú.
2.
Zúčastnený členský štát alebo zúčastnené členské štáty alebo zúčastnený medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať ktorejkoľvek odchýlky uvedenej v predchádzajúcom vyhlásení.
3.
Zúčastnený členský štát alebo zúčastnené členské štáty alebo zúčastnený medzinárodný orgán môžu v obdobiach, keď možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 82, oznámiť generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie, ktorým sa mení v akomkoľvek inom smere obsah predchádzajúceho vyhlásenia a informuje o situácii pri vykonávaní tohto Dohovoru.
Článok 82
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho alebo niektorú z jeho častí II až X alebo niekoľko z nich vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho alebo niektorú z jeho častí II až X alebo niekoľko z nich bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 83
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií, vyhlásení a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.
2.
Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.
Článok 84
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách, vyhláseniach a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 85
Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.
Článok 86
1.
Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak
a)
ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 82 , a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť,
b)
od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.
2.
Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.
Článok 87
Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.
Príloha
Medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností
(revidované znenie z r. 1968)
PREHĽAD ÚSEKOV, ODDIELOV A TRIED
Oddiel Trieda
Úsek 1: Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov
11   Poľnohospodárstvo a poľovníctvo
111 Rastlinná a živočíšna výroba
112 Služby a práce pre poľnohospodárstvo
113 Lov, odchyt a chov zveri
12   Lesníctvo a ťažba dreva
121 Lesníctvo (pestovanie lesa)
122 Ťažba dreva
13 130 Rybolov
Úsek 2: Ťažba a dobývanie nerastov
21 210 Ťažba uhlia
22 220 Ťažba ropy a zemného plynu
23 230 Ťažba kovových rúd
29 290 Ťažba a dobývanie ostatných nerastov
Úsek 3: Spracovateľský priemysel
31   Výroba potravín, nápojov a tabaku
311-312 Výroba potravín
313 Výroba nápojov
314 Tabaková výroba
32   Textilný, odevný a kožiarsky priemysel
321 Textilná výroba
322 Výroba odevov okrem obuvi
323 Výroba usní, kožených a kožušinových výrobkov a výrobkov z materiálov nahrádzajúcich kožu a kožušiny okrem obuvi a odevov
324 Výroba obuvi okrem celogumennej vyrábanej vulkanizáciou a tvárnením a obuvi z plastických látok
33 331 Výrobky z dreva včítane nábytku Výrobky z dreva a z korku okrem nábytku
332 Výroba nábytku a bytového vybavenia okrem kovového
34   Výroba papiera a výrobkov z papiera, polygrafia a nakladateľská činnosť
341 Výroba papiera a výrobkov z papiera
342 Polygrafia, nakladateľská činnosť a príbuzné činnosti
35   Výroba chemikálií a výrobkov z ropy, z uhlia, z gumy a z plastických látok
351 Výroba priemyselných chemikálií
352 Výroba ostatných chemických výrobkov
353 Rafinéria ropy
354 Výroba rôznych výrobkov z ropy a uhlia
355 Gumárenská výroba
356 Výroba inde nezaradených výrobkov z plastických látok
36   Spracovanie nekovových nerastov
  okrem výrobkov z ropy a z uhlia
361 Hrnčiarska výroba, výroba porcelánu a keramiky
362 Výroba skla a sklenených výrobkov
369 Výroba z ostatných nekovových nerastov
37   Hutníctvo kovov
371 Hutníctvo železa a ocele
372 Hutníctvo neželezných kovov
38   Kovorobná a strojárska výroba
381 Kovorobná výroba okrem výroby strojov a zariadení
382 Strojárska výroba okrem elektrotechniky
383 Výroba elektrických strojov, prístrojov a súčastí
384 Výroba dopravných prostriedkov
385 Výroba odborného a vedeckého zariadenia a prístrojov inde nezaradených a fotografických a optických prístrojov
39 390 Ostatný spracovateľský priemysel
Úsek 4: Výroba elektriny, plynu a vody
41 410 Výroba elektriny, plynu a pary
42 420 Vodárne a zásobovanie vodou
Úsek 5: Stavebníctvo
50 500 Stavebníctvo
Úsek 6: Veľkoobchod, maloobchod, reštaurácie a hotely
61 610 Veľkoobchod
62 620 Maloobchod
63   Reštaurácie a hotely
631 Reštaurácie, kaviarne a ostatné závody pre stravovanie a občerstvenie
632 Hotely, nocľahárne, tábory a iné ubytovacie zariadenia
Úsek 7: Doprava, skladové hospodárstvo a spoje
71   Doprava a skladovacie služby
711 Pozemná doprava
712 Vodná doprava
713 Letecká doprava
719 Pridružené dopravné služby
72 720 Spoje
Úsek 8: Peňažníctvo, poisťovníctvo, reality a obchodné služby
81 810 Finančné inštitúcie
82 820 Poisťovníctvo
    Reality a obchodné služby
  831 Reality
  832 Obchodné služby (služby pre podnikateľskú sféru) okrem prenájmu strojov a zariadení
  833 Prenájom a požičiavanie strojov a zariadení
Úsek 9: Verejná správa, sociálne a osobné služby
91 910 Verejná správa a obrana
92 920 Služby sanitárnej povahy, ochrana prostredia a pod.
93   Sociálne a podobné služby pre spoločnosť
931 Školstvo a vzdelanie
932 Výskumné a vedecké ústavy
933 Lekárske, zubnolekárske a ostatné zdravotnícke služby a veterinárne služby
934 Sociálno-charitatívne služby
935 Podnikateľské, odborné, stavovské a odborové organizácie
939 Ostatné sociálne a verejné služby
94   Služby pre rekreáciu, odpočinok a kultúru
941 Kinematografia a ostatné služby pre zábavu
942 Knižnice, múzeá, botanické a zoologické
  záhrady a iné kultúrne činnosti inde nezaradené
949 Zábavné a rekreačné služby inde
95   nezaradené Osobné služby a služby pre domácnosť
951 Opravárenské služby inde nezaradené
952 Práčovne, čistiarne a farbiarne
953 Služby pre domácnosť
959 Rôzne osobné služby
96 960 Medzinárodné organizácie a iné exteritoriálne inštitúcie
Úsek 0: Činnosti nedostatočne definované (inde nezaradené)
00 000 Činnosti nedostatočne definované (inde nezaradené)

*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.