459/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 5. októbra 1990 bola v Berne podpísaná Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 7. augusta 1991.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHODA medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Preambula
Česká a Slovenská Federatívna Republika a Švajčiarska konfederácia
vedené prianím rozvíjať hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech oboch štátov,
v snahe vytvoriť a zabezpečiť výhodné podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,
súc presvedčené o potrebe podporovať a chrániť zahraničné investície s cieľom posilnenia hospodárskej prosperity oboch štátov,
majúc na zreteli Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto Dohody:
(1)
Pojem „investor“ zahŕňa s ohľadom na obe zmluvné strany
a)
fyzické osoby, ktoré sú v súlade so zákonmi príslušnej zmluvnej strany jej občanmi;
b)
právnické osoby, včítane spoločností, korporácií, obchodných spoločností a iných organizácií, ktoré sú zriadené alebo inak právne založené podľa zákonov tejto zmluvnej strany a majú svoje sídlo a prevádzkujú skutočnú hospodársku činnosť na území tejto zmluvnej strany;
c)
právnické osoby založené v súlade s právnym poriadkom ktoréhokoľvek štátu, ktoré priamo alebo nepriamo kontrolujú občania tejto zmluvnej strany alebo právnické osoby, majúce sídlo a prevádzkujúce skutočnú hospodársku činnosť na území tejto zmluvnej strany.
(2)
Pojem „investície“ zahŕňa všetky druhy majetkových hodnôt, najmä:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok a všetky vecné práva, ako sú služobnosti, hypotéky, záložné práva a záruky;
b)
akcie, podiely alebo akékoľvek iné druhy účasti na spoločnostiach;
c)
nároky a práva k akémukoľvek plneniu, ktoré má hospodársku hodnotu;
d)
autorské práva, priemyselné vlastnícke práva ako sú patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory alebo modely, ochranné známky v obchode alebo službách, obchodné názvy, označenie pôvodu, know-how a goodwill;
e)
oprávnenia podľa verejného práva, včítane oprávnení vyhľadávať, ťažiť a využívať prírodné zdroje, ako aj všetky ostatné práva poskytnuté zákonom, zmluvou alebo rozhodnutím príslušného miesta v súlade s právnym poriadkom.
(3)
Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä zisky, úroky, prírastky kapitálu, dividendy, licenčné a iné poplatky.
Článok 2
Okruh pôsobnosti
(1)
Táto Dohoda sa vzťahuje na investície zriadené na území jednej zmluvnej strany investormi druhej zmluvnej strany, pokiaľ boli zriadené po 1. januári 1950 v súlade s právnym poriadkom prvej zmluvnej strany.
(2)
Táto Dohoda sa nevzťahuje na práva a záväzky zmluvných strán vo vzťahu k investíciám, ktoré sa nenachádzajú v okruhu pôsobnosti tejto Dohody.
Článok 3
Podpora, povolenie
(1)
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať investície investorov druhej zmluvnej strany a pripustí také investície v súlade so svojím právnym poriadkom.
(2)
Ak zmluvná strana povolila investíciu na svojom území, zaručuje tejto investícii potrebné povolenia v súlade so svojím právnym poriadkom, včítane tých, ktoré súvisia s výkonom licenčných dohôd a zmlúv o technickej, obchodnej alebo administratívnej pomoci. Každá zmluvná strana bude podporovať, kedykoľvek to bude treba, vydanie potrebných povolení týkajúcich sa činnosti poradcov a iných odborníkov cudzej štátnej príslušnosti.
Článok 4
Ochrana, zaobchádzanie
(1)
Každá zmluvná strana bude chrániť na svojom území investície investorov druhej zmluvnej strany, ktoré boli založené v súlade s jej právnym poriadkom, a nebude prekážať neoprávnenými alebo diskriminačnými opatreniami správe, udržiavaniu, užívaniu, využitiu, rozšíreniu, predaju alebo likvidácii týchto investícií. Každá zmluvná strana vydá najmä potrebné povolenia uvedené v článku 3 odsek (2) tejto Dohody.
(2)
Každá zmluvná strana zabezpečí na svojom území riadne a spravodlivé zaobchádzanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany. Toto zaobchádzanie nebude menej priaznivé než zaobchádzanie zaručené každou zmluvnou stranou investíciám vlastných investorov na svojom území alebo zaručené každou zmluvnou stranou investíciám investorov krajín požívajúcich na jej území najvyššie výhody, ak je toto zaobchádzanie priaznivejšie. Podniky so zahraničnou majetkovou účasťou, na ktorých sa podieľajú investori oboch zmluvných strán, budú požívať uvedené zaobchádzanie ako hospodársky subjekt.
(3)
Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na výhody, ktoré obe zmluvné strany poskytujú investorom tretieho štátu podľa dohody o zamedzení dvojakého zdanenia alebo dohody zakladajúcej zónu voľného obchodu, colnú úniu alebo spoločný trh.
Článok 5
Voľné prevody
(1)
Každá zmluvná strana, na ktorej území boli zriadené investície investorov druhej zmluvnej strany, zaručí týmto investorom voľný prevod platieb, ktoré súvisia s investíciami, najmä
a)
výnosov z investícií,
b)
súm vzťahujúcich sa k pôžičkám poskytnutým investícii,
c)
dodatočného zvýšenia kapitálu, ktorý je potrebný na udržanie alebo rozvoj investície,
d)
výnosov z predaja alebo čiastočnej alebo úplnej likvidácie investície, včítane prípadného zhodnotenia kapitálu.
(2)
Investori budú oprávnení na nákup akýchkoľvek súm cudzej meny podľa úradného kurzu pre prevody podľa odseku (1) tohto článku.
Článok 6
Zbavenie vlastníctva, náhrada
(1)
Žiadna zo zmluvných strán nevykoná proti investíciám investorov druhej zmluvnej strany priame ani nepriame opatrenia smerujúce k vyvlastneniu, znárodneniu alebo akémukoľvek inému opatreniu, majúcemu rovnakú povahu alebo výsledok, s výnimkou opatrení vykonaných vo verejnom záujme, nemajúcich diskriminačnú povahu, ktoré sú vykonané podľa zákona za predpokladu, že sa za ne poskytne skutočná a primeraná náhrada. Výška náhrady včítane úrokov sa poskytne v mene štátu, z ktorého investícia pochádza, a zaplatí sa bez meškania osobe na to oprávnenej bez ohľadu na to, kde je jej sídlo alebo bydlisko.
(2)
Investori jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpeli straty v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, výnimočného stavu alebo povstania, ku ktorým došlo na území druhej zmluvnej strany, dostanú od druhej zmluvnej strany náhradu podľa článku 4 odseku (2) tejto Dohody v podobe reštitúcie, náhrady alebo iného opatrenia.
Článok 7
Výhodnejšie predpisy
Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany poskytnú investorovi zaobchádzanie priaznivejšie, než aké mu poskytuje táto Dohoda, budú mať tieto predpisy prednosť pred ustanoveniami tejto Dohody.
Článok 8
Zásady subrogácie (vstupu do práv investora)
Ak jedna zmluvná strana poskytne platbu svojmu občanovi alebo spoločnosti z dôvodu záruky na investícii, ktorú uskutočnili na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná prevod všetkých práv alebo nárokov občana alebo spoločnosti na prvú zmluvnú stranu a vstup prvej zmluvnej strany do týchto práv a nárokov (subrogáciu).
Článok 9
Spory medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
(1)
V záujme urovnania sporov medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúce sa investícií sa uskutoční rokovanie medzi zúčastnenými stranami, pokiaľ nejde o záležitosti spadajúce pod článok 10 tejto Dohody (spory medzi zmluvnými stranami).
(2)
Pokiaľ tieto rokovania nevyústia v riešenie počas šiestich mesiacov, predloží sa spor na žiadosť investora rozhodcovskému súdu. Rozhodcovský súd sa ustanoví takto:
a)
Rozhodcovský súd sa ustanoví pre každý jednotlivý prípad. Ak sa strany v spore nedohodnú inak, každá z nich určí jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia vymenujú občana tretieho štátu za predsedu. Rozhodcovia budú určení do dvoch mesiacov od dôjdenia žiadosti o rozhodcovské konanie a predseda vymenovaný do ďalších dvoch mesiacov.
b)
Ak sa nedodržali lehoty uvedené v odseku a) tohto článku a ak nedôjde k žiadnej inej dohode, je ktorákoľvek strana v spore oprávnená obrátiť sa na predsedu Rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži so žiadosťou, aby urobil potrebné vymenovania. Ak nejaká prekážka bráni uvedenému predsedovi, aby vyhovel tejto žiadosti, alebo ak je občanom jednej zo zmluvných strán, treba postupovať obdobne, ako je uvedené v odseku (5) článku 10 tejto Dohody.
c)
Pokiaľ sa strany v spore nedohodnú inak, ustanoví takto ustanovený rozhodcovský súd svoje procesné pravidlá. Jeho rozhodnutia sú konečné a záväzné. Každá zmluvná strana zabezpečí uznanie a výkon rozhodnutia rozhodcovského súdu.
d)
Každá strana v spore uhrádza výdavky svojho vlastného člena rozhodcovského súdu a svojho zastúpenia v rozhodcovskom konaní; výdavky predsedu a ostatné výdavky uhrádzajú obe strany v spore rovným dielom. Rozhodcovský súd však môže vo svojom rozhodnutí určiť nerovnaké podiely oboch účastníkov na výdavkoch a toto rozhodnutie je pre obe strany záväzné.
(3)
V prípade, že sú obe zmluvné strany členmi Washingtonského dohovoru z 18. marca 1965 o riešení sporov o investíciách medzi štátmi a občanmi iných štátov, môžu sa spory podľa tohto článku na žiadosť investora ako alternatíva postupu uvedeného v odseku (2) tohto článku postúpiť Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov o investíciách.
(4)
Zmluvný štát, ktorý je stranou v spore, nesmie ani v priebehu konania uvedeného v odsekoch (2) a (3) tohto článku, ani pri výkone vyneseného rozsudku uviesť na svoju obhajobu, že investor dostal náhradu v rámci poistnej zmluvy pokrývajúcu celú spôsobenú škodu alebo jej časť.
(5)
Žiadny zmluvný štát sa nebude usilovať o riešenie sporu, ktorý sa už predložil rozhodcovskému súdu, diplomatickou cestou, pokiaľ nedôjde k tomu, že druhý zmluvný štát nebude dodržiavať rozhodnutia vynesené rozhodcovským súdom alebo ich nebude plniť.
Článok 10
Spory medzi zmluvnými stranami
(1)
Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto Dohody sa budú riešiť diplomatickou cestou.
(2)
Ak v priebehu dvanástich mesiacov od začatia sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, predloží sa tento spor na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany rozhodcovskému súdu zloženému z troch členov. Každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia vymenujú občana tretieho štátu za predsedu.
(3)
Pokiaľ jedna zmluvná strana neurčí svojho rozhodcu a pokiaľ k tomu nedôjde ani do dvoch mesiacov po vyzvaní druhou zmluvnou stranou, tohto rozhodcu určí na žiadosť druhej zmluvnej strany predseda Medzinárodného súdneho dvora.
(4)
Ak medzi rozhodcami nedôjde k dohode o voľbe predsedu do dvoch mesiacov po ich vymenovaní, vymenuje uvedeného predsedu na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predseda Medzinárodného súdneho dvora.
(5)
Ak v prípadoch uvedených v odsekoch (3) a (4) tohto článku bráni predsedovi Medzinárodného súdneho dvora nejaká prekážka v tom, aby vyhovel uvedenej žiadosti, alebo ak je občanom niektorej zo zmluvných strán, vykoná vymenovanie podpredseda, a pokiaľ aj jemu bráni nejaká prekážka v tom, aby tak urobil, alebo ak je občanom niektorej zo zmluvných strán, vykoná vymenovanie služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo zmluvných strán.
(6)
Pokiaľ sa zmluvné strany nerozhodnú inak, ustanoví tento súd svoje procesné pravidlá.
(7)
Rozhodnutia tohto súdu sú konečné a záväzné pre obe zmluvné strany.
Článok 11
Dodržiavanie záväzkov
Každá zmluvná strana trvale zaručuje dodržiavanie záväzkov vo vzťahu k investíciám investorov druhej zmluvnej strany, ktoré prevzala.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany navzájom upovedomia, že sú splnené ústavné požiadavky pre uzavieranie medzinárodných dohôd a ich nadobudnutie platnosti, a zostane v platnosti po dobu desiatich rokov. Pokiaľ sa písomne neoznámi vypovedanie Dohody šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby, platnosť Dohody sa považuje za predĺženú v rovnakom rozsahu na obdobie piatich rokov a tento postup sa bude stále opakovať.
(2)
V prípade výpovede tejto Dohody zostávajú ustanovenia článkov 1 až 11 naďalej v platnosti pre investície uskutočnené pred dátumom výpovede, a to po dobu desiatich rokov.
Dané v Berne 5. októbra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, nemeckom a anglickom jazyku, z ktorých každé má rovnakú platnosť. V sporných prípadoch je rozhodujúce anglické znenie.
Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

Václav Klaus v. r.

Za Švajčiarsku konfederáciu:

J. P. Delamurez v. r.
Protokol
Pri podpise Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií sa podpísaní splnomocnenci vo vzťahu k článku 1 dohodli na nasledujúcom vysvetlení, ktoré sa považuje za neoddeliteľnú súčasť uvedenej Dohody.
(1)
Investor podľa článku 1 odsek (1) písmeno c) môže byť požiadaný o poskytnutie dôkazu o kontrole príslušnej investície, aby bol uznaný zmluvnou stranou, na ktorej území investícia bola uskutočnená alebo sa má uskutočniť, za investora druhej zmluvnej strany.
(2)
Investori, na ktorých sa vzťahuje článok 1 odsek (1) písmeno c) nemôžu vzniesť nárok podľa článku 6 tejto Dohody, pokiaľ sa náhrada poskytla v súlade s obdobným ustanovením v inej dohode o ochrane investícií, uzavretej zmluvnou stranou, na ktorej území sa investícia uskutočnila.
Dané v Berne 5. októbra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom, nemeckom a anglickom jazyku, z ktorých každé má rovnakú platnosť. V sporných prípadoch je rozhodujúce anglické znenie.
Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

Václav Klaus v. r.

Za Švajčiarsku konfederáciu:

J. P. Delamurez v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.