455/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2003 do 31.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
ZÁKON
z 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Živnosť
§ 2
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
(1)
Živnosťou nie je:
a)
prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)
b)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c)
činnosť pri výkone povolaní
1.
lekárov, lekárnikov, logopédov, psychológov a psychoterapeutov,2a) liečiteľov, zdravotníckych pracovníkov včítane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín, s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov,
2.
veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)
3.
advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)
4.
znalcov a tlmočníkov,7)
5.
overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,
6.
burzových dohodcov, maklérov, agentov a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu,8a)
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9)
8.
autorizovaných geodetov a kartografov,10)
9.
reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.
(2)
Živnosťou ďalej nie je:
a)
činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) poisťovní,13) doplnkových dôchodkových poisťovní,13a) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí14) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu,8a)
b)
usporadúvanie lotérií a iných podobných hier,15)
c)
banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,16)
d)
výroba, výkup a rozvod elektriny, plynu a tepla, tranzit elektriny a plynu,17)
e)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodára,17a)
f)
vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)
g)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,19)
h)
prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a verejného telekomunikačného zariadenia a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb podľa osobitných predpisov,20)
i)
výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,
j)
zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami22) a prekurzormi a určenými látkami skupiny I,22a)
k)
rozhlasové a televízne vysielanie,
l)
poskytovanie univerzálnej poštovej služby,
m)
pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba,23a)
n)
činnosť autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie,23b)
o)
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,23c)
p)
podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie,23d)
r)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení.
s)
nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
t)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.
u)
prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb.23e)
v)
používanie vysoko rizikových chemických látok.
w)
letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, predaj leteckých prepravných služieb, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemná obsluha lietadiel.23f)
x)
prevádzkovanie verejného skladu.
y)
obchod s vojenským materiálom.
z)
projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,23g)
za)
poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva,23h)
zb)
kolektívna správa autorských práv,23i)
zc)
výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
zd)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,23j)
ze)
činnosť stanice technickej kontroly,23k)
zf)
vykonávanie emisných kontrol,23l)
zg)
posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,23m)
zh)
vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,23n)
zi)
projektové práce v oblasti pozemkových úprav.23o)
zj)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií.23p)
zk)
činnosť environmentálneho overovateľa.
(3)
Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.
(4)
Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici,23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.23r)
§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
(2)
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.
HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI
§ 5
Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť
(1)
Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“); povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.
(2)
Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony.24)
(3)
Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničná osoba“) môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, ak z tohto zákona alebo z iného osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Na účely tohto zákona sa slovenskou osobou rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(4)
Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území Slovenskej republiky, prípadne prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa osobitného predpisu;24b) u štátnych občanov Slovenskej republiky s prechodným alebo trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky je ním aj ohlásený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a u štátnych príslušníkov členských štátov Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“) s bydliskom v členskom štáte je ním ohlásený pobyt cudzinca.24c)
(5)
Fyzické osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečencov alebo ktoré majú postavenie zahraničného Slováka podľa osobitných predpisov,24d) môžu prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok ako cudzinci, ktorí majú povolený prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.24e)
(3)
U právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
(4)
U organizačnej zložky zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba vedúceho organizačnej zložky.
(5)
Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 2, preukázalo, že ide o podnikateľa na základe živnostenského oprávnenia alebo o osobu oprávnenú konať za právnickú osobu, ktorá prevádzkuje živnosť, súd to oznámi príslušnému živnostenskému úradu.
§ 7
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje.
(2)
U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 7a
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)
Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva živnosti uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).
§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti
(1)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.26) Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)
(3)
Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.
(4)
Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.
(5)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.
(6)
Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
§ 9
Rozdelenie živností
Živnosti sú:
a)
ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b)
koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.
§ 10
Živnostenské oprávnenie
(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám:
a)
pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,
b)
pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.
(2)
Preukazom živnostenského oprávnenia je:
a)
živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
c)
výpis zo živnostenského registra.
Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje.
(3)
Zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá živnostenský list alebo koncesná listina pred zápisom do obchodného registra.
(4)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis česko-slovenskej právnickej osoby do obchodného registra vydá živnostenský úrad živnostenský list alebo koncesnú listinu pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.
(5)
Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. Ak nepodajú návrh na zápis v lehote 90 dní od doručenia živnostenského listu alebo koncesnej listiny alebo ak sa návrhu nevyhovie, musia uvedené doklady do 15 dní vrátiť; živnostenský úrad o tom vydá na požiadanie potvrdenie.
(6)
Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(7)
Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
§ 11
(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).
(3)
Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky.
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
(5)
Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
(6)
Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť.
(7)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 7), je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.
(8)
Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň (§ 17 ods. 2) a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň, ak nejde o podnikateľa podľa odseku 12; podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7), môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených v odseku 5 vo viacerých takýchto prevádzkarňach.
(9)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8.
(10)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.
(12)
Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu28b) možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.
§ 12
(1)
V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca.
(2)
Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási alebo o koncesiu požiada zákonný zástupca.
§ 13
Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)
(1)
Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva
a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
c)
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
d)
správca dedičstva,29) ak ho ustanovil súd.
(2)
Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.
(3)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(4)
Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(5)
Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.
(6)
Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.
(7)
Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu v lehote podľa odseku 5 obchodné meno a identifikačné číslo, pod ktorými bude pokračovať v živnosti, a ďalšie údaje podľa § 45 alebo § 50 potrebné na vydanie nového živnostenského listu alebo novej koncesnej listiny.
§ 14
Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
(1)
Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo na družstvo môže nová spoločnosť, prípadne družstvo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti.
(2)
Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.
(3)
Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, na ktoré prešla prevádzkáreň, v ktorej sa príslušná živnosť zaniknutej spoločnosti prevádzkovala. Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia v lehote 15 dní odo dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra. Živnostenský úrad na základe tohto oznámenia vydá nové živnostenské listy alebo koncesné listiny.
§ 15
Pokračovanie v živnosti pri premene družstva
Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva platia ustanovenia § 14 obdobne.
§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom
Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.
Prevádzkárne
§ 17
Prevádzkareň
(1)
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
(2)
Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.
(3)
Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:
a)
priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b)
stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c)
miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d)
výstavné priestory a vzorkové predajne,
e)
priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
(4)
Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:
a)
stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,29a)
b)
zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,29b)
c)
vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
d)
pojazdné predajne,
e)
zariadenia na poskytovanie reklamy,
f)
predajné automaty.
(5)
Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.
(6)
Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a), c) a d).
DRUHÁ ČASŤ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
§ 19
Ohlasovacie živnosti sú:
a)
remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b)
viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c)
voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.
Diel 1
Remeselné živnosti
§ 20
Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.
Preukazovanie odbornej spôsobilosti
§ 21
(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore.
(2)
Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.
§ 22
(1)
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a)
výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore alebo v príbuznom odbore, alebo
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo
c)
dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo
e)
dokladom o vzdelaní uvedeným v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.
(2)
Kvalifikačnou skúškou podľa odseku 1 písm. e) sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické znalosti technických alebo technologických postupov, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti.
(3)
Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenúva a odvoláva krajský úrad. Členom skúšobných komisií je zástupca krajského úradu, Slovenskej živnostenskej komory, živnostenského spoločenstva v odbore a stavovskej komory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslušnej strednej školy alebo vysokej školy.
(4)
Za vykonanie kvalifikačnej skúšky sa platí úhrada, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú s tým spojené. Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.
(5)
Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a vydania osvedčenia o jej vykonaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Diel 2
Viazané živnosti
§ 23
Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.
§ 24
Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
Diel 3
Voľné živnosti
§ 25
(1)
Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona.
(2)
Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
§ 26
Koncesované živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 3 zákona.
§ 27
Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky
(1)
Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 3 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
(2)
Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.
TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 28
Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny s prihliadnutím na ustanovenia tejto časti.
Povinnosti podnikateľa
§ 29
(1)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.32)
(2)
Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
(3)
Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.
(4)
Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý
a)
bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,
b)
zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.
§ 30
(1)
Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy.33)
(2)
Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.
(4)
Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.36)
(5)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti používať obchodné meno zapísané v živnostenskom registri.
(6)
V prevádzkarni a na trhovom mieste36a) musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia. Platí to aj v prípade, ak podnikateľ zriadi združenú prevádzkareň alebo viac prevádzkarní v priestoroch, ktoré majú spoločné súpisné číslo a orientačné číslo.36b) Náležitosti inšpekčnej knihy, spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej zapisovaných upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 32
Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
a)
obchodné,
b)
výrobné,
c)
poskytujúce služby.
HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI
§ 33
Všeobecné ustanovenie
Obchodné živnosti sú najmä:
a)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b)
pohostinská činnosť.
Rozsah oprávnenia
§ 34
(1)
Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež
a)
prenajímať tovar,
b)
sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c)
vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d)
vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,
e)
vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí,
f)
vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,
g)
prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom,
h)
cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,
i)
predávať tovar aj v pojazdných predajniach,
j)
predávať tovar, ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom,
k)
uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.36c)
(2)
Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.
(3)
Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu alebo znehodnoteniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.
§ 38
Pohostinská činnosť
(1)
Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj na priamu konzumáciu"). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru.
(2)
Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu
a)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
b)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
d)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
(3)
Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.
HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI
§ 42
Rozsah oprávnenia
(1)
Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia
a)
vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,
b)
zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,
c)
predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.
(2)
Podnikateľ má ďalej právo:
a)
nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,
b)
vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,
c)
prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d)
vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.
(3)
Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.
HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY
§ 43
Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.
§ 44
Rozsah oprávnenia
(1)
Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie § 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.
(2)
Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.
(3)
Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.
(4)
Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST
Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45
(1)
Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.
(2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie
a)
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len „osobné údaje") a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
g)
dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3)
Právnická osoba v ohlásení uvedie:
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
e)
dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.
(5)
Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky36d) na území Slovenskej republiky a údaje podľa odseku 2 písm. a) za osobu vedúceho organizačnej zložky.
(6)
Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a), c), d) a e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).
§ 46
(1)
Fyzická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ďalej len „výpis z registra trestov“),
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
d)
preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň, a miesto podnikania, ak ich adresy sú odlišné od miesta bydliska,
e)
pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
f)
pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
g)
pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.
(2)
Právnická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo preukáže spôsobilosť podľa § 11 ods. 12,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
d)
preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň a sídlo,
e)
pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
f)
pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
g)
pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. a), c), e) a f) a odseku 2 písm. a), c), e) a f) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.
(4)
Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a pri prevádzkovaní živnosti bude v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu, osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo v postavení vedúceho organizačnej zložky, pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, v ktorej má bydlisko, alebo ak sa takýto doklad nevydáva, rovnocennú listinu vydanú príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie overené príslušným orgánom krajiny.
(5)
Doklady uvedené v odseku 4 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(6)
Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).
(7)
Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu.
Vydanie živnostenského listu
§ 47
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45 a 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.
(2)
Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania živnostenského listu.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ohlásenia,
b)
pri remeselnej a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f)
dátum vydania živnostenského listu.
(5)
Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45 a 46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.
(7)
Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.
(8)
Živnostenský list môže obsahovať viac ohlasovacích živností.
§ 48
(1)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra (§ 60 ods. 2)
a)
daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,
b)
orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti.
(2)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením ich obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)
a)
orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej pomoci,36e)
b)
orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,36f)
c)
príslušnému orgánu Národného úradu práce.37)
d)
Sociálnej poisťovni.
(3)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch Slovenskej živnostenskej komore zoznam podnikateľov s uvedením ich obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania a predmetu podnikania.
(4)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania alebo ktorí na jej území majú umiestnenú prevádzkareň, s uvedením ich obchodného mena, predmetu podnikania a adresy umiestnenia prevádzkarní.
(5)
Živnostenský úrad poskytne údaje zo živnostenského registra aj ďalším orgánom za podmienok ustanovených osobitným zákonom.
(6)
Živnostenský úrad na požiadanie poskytne jednorazové informácie z verejnej časti živnostenského registra aj miestne príslušným orgánom štátnej správy vykonávajúcim kontrolu a dozor nad podnikateľmi podľa osobitných predpisov.
§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na živnostenskom liste. O vykonaných zmenách a doplnkoch upovedomí živnostenský úrad orgány uvedené v § 48.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.
HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA
§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu
(1)
Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad. Príslušnosť úradu sa riadi ustanovením § 45 ods. 1.
(3)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže
a)
fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu alebo spôsobilosť podľa § 11 ods. 12.
§ 51
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil závady. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa lehotu i opakovane predĺžiť.
(2)
Ak podnikateľ odstráni závady v určenej alebo predĺženej lehote, živnostenský úrad začne prerokovanie žiadosti. Ak podnikateľ neodstráni závady v lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.
§ 53
Rozhodovanie o koncesii
(1)
Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti. Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa prílohy č. 3 alebo osobitného zákona37a) potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, je ním živnostenský úrad viazaný. Na posúdenie plnenia podmienky spoľahlivosti si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Ak Slovenská živnostenská komora do 20 dní od doručenia žiadosti vyjadrenie nevydá, znamená to, že s udelením koncesie súhlasí.
(2)
Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä od obce a policajného zboru, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote 20 dní.
(3)
Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1, živnostenský úrad žiadosť zamietne.
(4)
Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
(5)
Koncesná listina nahrádza pri prevádzkovaní koncesovanej živnosti povolenie alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov.
§ 54
Vydanie koncesnej listiny
(1)
Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
h)
dátum vydania koncesnej listiny.
(2)
Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním žiadosti,
b)
osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
e)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
f)
dátum vydania koncesnej listiny.
(3)
Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(4)
Koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.
§ 55
Rozoslanie odpisov koncesnej listiny
Ustanovenia § 48 platia obdobne.
§ 56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v žiadosti o koncesiu, ale novou žiadosťou o koncesiu.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad vyznačí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na koncesnej listine. O vykonaných zmenách a doplnkoch živnostenský úrad upovedomí orgány uvedené v § 48.
(3)
Pri zmene sídla alebo bydliska je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
§ 57
(1)
Živnostenské oprávnenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,
b)
zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c)
uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d)
rozhodnutím živnostenského úradu podľa § 58,
e)
ak to ustanoví osobitný zákon,
f)
uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g)
pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a).
(2)
Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v § 13.
(3)
Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ohlásenie ukončenia podnikania nemožno vziať späť.
§ 58
(1)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie, ak
a)
podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,
b)
nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,
c)
u koncesovaných živností o to podnikateľ požiada,
d)
podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné.
(2)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže
a)
z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
b)
z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
c)
z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.
(3)
Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal.
(4)
Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. d) alebo v ods. 2 písm. a), môže ohlásiť ohlasovaciu živnosť alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
§ 59
O pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia informuje živnostenský úrad orgány uvedené v § 48.
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
§ 60
(1)
Živnostenské úrady vedú živnostenské registre (ďalej len „register“), do ktorých zapisujú podnikateľov, ktorí majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti.
(2)
Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania, osobné údaje, ako aj osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, mená a bydliská osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
predmet podnikania,
c)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
d)
dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
e)
čas, na ktorý sa živnostenské oprávnenie vydáva,
f)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
g)
vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny podľa § 10 ods. 5,
h)
ak ide o zahraničnú osobu, adresa podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.26)
(3)
Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.
(4)
Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.
PIATA ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
§ 61
(1)
Živnostenský úrad vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, a z podmienok uložených koncesnou listinou.
(2)
Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.38)
§ 62
(1)
Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu (ďalej len „kontrolór“), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preukazom kontrolóra.
(2)
Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona.
(3)
Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.
(4)
Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.
(5)
Živnostenský úrad môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti.
(6)
Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona, najmä preukázať kontrolórom svoju totožnosť, umožniť im vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE
§ 63
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 50 000 Sk.
§ 64
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 100 000 Sk.
§ 65
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 200 000 Sk.
HLAVA III
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65a
(1)
Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 100 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,
b)
nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3).
(2)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do 50 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b)
neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,
c)
nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do 20 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),
b)
neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),
c)
neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1),
d)
nemá v prevádzkarni a na trhovom mieste autorizovanú inšpekčnú knihu,
e)
poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5.
(4)
Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 20 000 Sk, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).
(5)
Živnostenský úrad môže osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu (§ 10 ods. 5), uložiť pokutu až do 10 000 Sk.
§ 65b
(1)
Za porušenie povinností ustanovených v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c), d) a e) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 5 000 Sk, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.
(2)
Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v blokovom konaní uložená.
(3)
Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku podnikateľ potvrdí.
(4)
Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.
(5)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad odoberá bloky od daňového úradu.
§ 65c
Živnostenský úrad môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly najmä tým, že odmieta súčinnosť pri výkone kontroly alebo bez závažných dôvodov sa nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 Sk, a to aj opakovane.
HLAVA IV
UKLADANIE POKÚT
§ 66
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa § 63 až 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.
(2)
Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad začať do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65a dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď taká skutočnosť ešte trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote určenej týmto zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď uplynula lehota na splnenie povinnosti určenej týmto zákonom.
(3)
Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.
(4)
Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
PIATA A ČASŤ
Živnostenské úrady
§ 66a
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú
a)
živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a okresné úrady,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 66b
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
Krajský úrad
a)
spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou,
b)
vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.
§ 66d
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov,
c)
zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje,
d)
zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní.
PIATA B ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
§ 66p
Pre osobu spoločenstva, ktorá je fyzickou osobou, sa povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky24b) nevyžaduje.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 67
Pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1)
Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
(2)
Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.
§ 70
Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44)
§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
(1)
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.
(2)
Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.
§ 73
Medzinárodné zmluvy
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.
HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení
(1)
V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.
(2)
Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.
(3)
Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(4)
Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(5)
Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.
§ 75
(1)
Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.
(2)
Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.
(3)
Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.
§ 76
Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.
§ 77
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie
(1)
Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie.47)
(2)
Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.
§ 80
Zrušovacie ustanovenia
Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:
1.
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., okrem § 12a až 12e,
2.
§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3.
§ 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4.
§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5.
§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6.
§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7.
§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8.
§ 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. júla 1994
§ 80a
(1)
Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.
(3)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.
(4)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2000. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.
§ 80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.
§ 80ba
(1)
Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.
§ 80bb
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo od 1. septembra 2001 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, upravia si svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. apríla 2002. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.
§ 80c
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,
2.
§ 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,
3.
§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.
§ 80d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001
(1)
Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami od 1. septembra 2001, považujú sa za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ak súčasne spĺňajú podmienky ustanovené v týchto predpisoch.
(3)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
§ 81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Por. č. Živnosť Zoznam
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zámočníctvo I
2. Nástrojárstvo I
3. Kovoobrábanie I
4. Galvanizácia kovov I
5. Smaltovanie I
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6. Opravy pracovných strojov I
7. Opravy cestných motorových vozidiel I
8. Opravy karosérií I
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9. Výroba a opravy protetických výrobkov I
10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi I
11. Hodinárstvo I
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo I
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
13. Mäsiarstvo a údenárstvo I
14. Výroba piva a sladu I
15. Výroba mliečnych výrobkov I
16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov I
SKUPINA 110 - Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
17. Kožušníctvo I
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
18. Stolárstvo I
19. Zlatníctvo a klenotníctvo I
SKUPINA 112 - Výroba papierenská a polygrafická
20. Polygrafická výroba I
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
21. Murárstvo I
22. Tesárstvo I
23. Pokrývačstvo I
24. Klampiarstvo I
25. Izolatérstvo I
26. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo I
27. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
28. Elektroinštalatérstvo
29. Plynoinštalatérstvo
SKUPINA 114 - Ostatné
30. Holičstvo a kaderníctvo III
31. Kozmetické služby V
32. Pohostinská činnosť V
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por. č. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti § 48 zák. č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených technických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok, označovanie vyhradených technických zariadení, plnenie tlakových nádob na dopravu plynov oprávnenie § 3 ods. 1 vyhl. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti
3. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení*) oprávnenie § 4 ods. 1 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 485/1990 Zb.§ 4 ods. 1 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 486/ 1990 Zb.§ 4 ods. 1 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/ 1990 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
4. Revízia vyhradených elektrických zariadení*) osvedčenie § 9 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike *) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
5. Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení osvedčenie § 24 ods. 1 vyhl. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti
6. Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť osvedčenie § 22 alebo § 23, alebo § 24 vyhl. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
7. Výroba, opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Overovanie určených meradiel Úradné meranie rozhodnutie o autorizácii § 24 zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Očná optika absolvent strednej zdravotníckej školy s maturitou v študijnom odbore očný optik a päťročná prax v odbore § 28a ods. 2 a 3 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
SKUPINA 207 - Výroba chemických výrobkov
10. Zrušená od 1. 7. 2002.
SKUPINA 213 - Stavebníctvo
11. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 1. vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru § 45 ods. 6 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb 1. vysokoškolské vzdelanie príslušného technického smeru alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie príslušného technického smeru
Projektovanie stavieb osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 43c zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 554/2001 Z. z.
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1. vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru a 4 roky praxe v odbore alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 8 rokov praxe v odbore I
13. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 1. vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo 2. odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore I
14. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore § 44 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
15. Výkon činnosti stavbyvedúcehoVýkon činnosti stavebného dozoru osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky § 31 ods. 2 písm. j) zák. SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo 2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov § 35 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb.
17. Vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej a horolezeckej (speleologickej) techniky preukaz inštruktora lešenárskej, horolezeckej (speleologickej) techniky vydaný vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce § 9 ods. 3 vyhl. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie § 4 ods. 3 zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 264/1 999 Z. z.
SKUPINA 214 - Ostatné
19. Letecká škola osvedčenie § 21 zák. č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať
21. Vyučovanie v odbore umenia dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore
22. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 4 ods. 1 písm. i) zák. č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23. Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry potvrdenie o akreditácii § 11 ods. 4 zák. č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
24. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry doklad o odbornej spôsobilosti § 2 ods. 1 a 5 vyhl. Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
25. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany oprávnenie § 24 ods. 4 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/ 1995 Z. z.§ 36 vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení vyhl. č. 86/1997 Z. z.
26. Čistenie a kontrola komínov, Preskúšavanie komínov osvedčenie § 3 písm. c) zák. č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
27. Technik požiarnej ochrany a Špecialista požiarnej ochrany osvedčenie § 11 ods. 1 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/ 1995 Z. z.
28. Geodetické a kartografické činnosti vzdelanie podľa osobitného predpisu*) *) § 5 zák. NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
29. Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov osvedčenie o odbornej a technickej spôsobilosti § 3 ods. 4 zák. SNR č. 100/ 1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona SNR č. 510/1991 Zb.
30. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom*) v rozsahu § 3 písm. b) až i) zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
31. Znehodnocovanie streliva preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C, vek 21 rokov a súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zák. NR SR č. 246/ 1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/ 1995 Z. z.
vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
32. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín preukaz pyrotechnika skupiny C, vek 21 rokov § 15 ods. 2 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín§ 5 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/ 1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
33. Vykonávanie ohňostrojových prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/ 1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
34. Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 doklad o odbornej spôsobilosti podlá osobitných predpisov*) *) § 8 ods. 2 vyhl. Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nar. vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
35. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie 1 . vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 2 roky praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 3 roky praxe v odbore, alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 5 rokov praxe v odbore II
36. Prevádzkovanie cestovnej agentúry 1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 1 rok praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 2 roky praxe v odbore, alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 3 roky praxe v odbore II
37. Sprievodca cestovného ruchu osvedčenie § 8 zák. č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387 / 1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. V
38. Masérske služby 1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy s maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie alebo2. absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy, alebo3. absolvovanie lekárskej fakulty v odbore telovýchovného lekárstva alebo balneológie, alebo4. absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru V
39. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore a 2 roky praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 3 roky praxe v odbore, alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 5 rokov praxe v odbore V
40. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. c) bod 9] 1. stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo2. úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania, alebo3. vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania
41. Chov laboratórnych zvierat oprávnenie (akreditácia) § 31 písm. a) zák. NR SR č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
42. Poskytovanie poštových služieb 1. vysokoškolské vzdelanie technického, ekonomického alebo právnického zamerania a 3 roky praxe v riadení v oblasti poštových služieb alebo2. stredoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania a 5 rokov praxe v riadení v oblasti poštových služieb
43. Prevádzka malých plavidiel osvedčenie § 31 zák. č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44. Činnosť autorizovanej osoby rozhodnutie o autorizácii § 11 zák. č. 264/1 999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
45. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 68 zák. č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
46. Zrušená od 1. 7. 2002.
47. Inseminácia 1. vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zák. č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
48. Podnikanie v oblasti chovu, spracovania a obchodovania s chránenými živočíchmi, pestovania, spracovania a obchodovania s chránenými rastlinami, spracovania a obchodovania s chránenými nerastmi a chránenými skamenelinami súhlas § 7 písm. g), § 27 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 30 ods. 1 zák. NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
49. Pedikúra osvedčenie § 8 ods. 1 zák. č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387 /1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
50. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom odborná spôsobilosť podlá osobitných predpisov § 40 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
51. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného smeru alebo2. úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore
52. Havarijný technik a Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií osvedčenie § 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
53. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií oprávnenie § 13 ods. 1 a 5 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
54. Bezpečnostnotechnické služby 1. osvedčenie alebo2. odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci získanej vysokoškolským alebo stredoškolským štúdiom § 12 zák. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
55. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
56. Správa registratúry úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore
57. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Por. č. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1. Nákup, predaj, požičiavanie zbraní odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
2. Nákup, predaj streliva odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
3. Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraníVývoj, výroba streliva odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 živnostenského zákona a súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
4. Preprava zbraní a streliva súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.
5. Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C, vek 21 rokov a súhlas útvaru Policajného zboru*) *) § 31 a 39 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zák. NR SR č. 284/1995 Z. z.vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
SKUPINA 307 - Výroba chemických výrobkov
6. Zrušená od 1. 7. 2002.
7. Výskum, vývoj, výroba a spracovanie, výbušnín súhlas § 23 ods. 1 zák. Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona NR SR č. 154/1995 Z. z.
SKÚPINA 314 - Ostatné
8. Prevádzkovanie pohrebísk súhlas § 17 vyhl. Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí V
9. Zrušená od 1. 7. 2002.
10. Zmenárne vyjadrenie Národnej banky Slovenska § 6 ods. 2 zák. NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
11. Letecké práce povolenie § 44 zák. č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. Cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba) osvedčenie*)dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k Európskym spoločenstvám:osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o finančnej spoľahlivosti § 3 zák. č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zák. č. 386/1 996 Z. z., zák. č. 58/1997 Z. z. a zák. č. 340/2000 Z. z.dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k Európskym spoločenstvám
§ 3 a 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov*) nevyžaduje sa pre podnikanie najviac s piatimi vozidlami, z ktorých každé má užitočnú hmotnosť najviac 3,5 t alebo celkovú hmotnosť najviac 6 t
13. Zasielateľstvo 1 . stredoškolské vzdelanie v odbore a 2 roky praxe v odbore alebo2. odborná spôsobilosť podlá § 22 písm. c) živnostenského zákona alebo3. nepretržitá 5 -ročná prax v odbore v postavení vedúceho podniku IV
14. Veterinárna asanácia záväzné stanovisko príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti § 51 ods. 4 zák. č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
15. Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb § 62 ods. 1 zák. č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zák. č. 225/2000 Z. z.
16. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n) zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
17. Organizovanie dobrovoľných dražieb vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe
Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ŽIVNOSTI, KTORÉ MÔŽU VYKONÁVAŤ IBA OSOBY S OSOBITNOU ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU
A.
Externe (u zákazníka) vykonávané remeselné živnosti
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
Elektroinštalatérstvo
Plynoinštalatérstvo
B.
Živnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe
Holičstvo a kaderníctvo
Kozmetické služby
Pedikúra
Sprievodca cestovného ruchu
Masérske služby
1)
§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.
§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
3)
§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
4)
Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5)
Zákon ČNR č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
6)
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
8a)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
9)
§ 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
11)
§ 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
Zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti v znení zákona ČNR č. 127/1990 Zb. s pôsobnosťou pre Českú republiku.
Zákon ČNR č. 33/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona ČNR č. 122/1989 Zb. a zákona ČNR č. 127/1990 Zb.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve.
Zákon ČNR č. 185/1991 Zb. o poisťovníctve.
13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z..
15)
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon ČNR č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
16)
§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
17)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 14 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
21)
§ 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
22)
§ 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb.
§ 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
22a)
Zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
23c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
23d)
§ 4 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
23e)
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
23f)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
23h)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
23i)
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
23j)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
23k)
§ 107 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z.
23l)
§ 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.
23m)
§ 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
23n)
§ 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23o)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav.
23p)
§ 14 ods. 2 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23r)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
24)
Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
24a)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
24b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z.
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24e)
§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
26)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.
28)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
28b)
§ 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
29a)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
29b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.
30)
§ 14 a 14a zákona č. 227/1859 r. z. živnostenský poriadok v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Zb. živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
§ 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 186/1949 Zb. o dočasnej úprave výcviku učňov.
§ 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 22/1952 Zb. o novej úprave učňovských skúšok.
§ 19 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon).
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 5/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 31/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
§ 25 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.
31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
31a)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
31b)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31c)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
32)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
34)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
36)
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.
36a)
Zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z. z.
36c)
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
36e)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
36f)
§ 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 124/1998 Z. z.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
38)
Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
39)
Nariadenie vlády ČSFR č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.
41a)
§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
41b)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
42)
43)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
45)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
46)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.
47)
§ 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.