455/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
ZÁKON
z 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Živnosť
§ 2
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
(1)
Živnosťou nie je:
a)
prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)
b)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c)
činnosť pri výkone povolaní
1.
lekárov, lekárnikov, logopédov, psychológov a psychoterapeutov,2a) prírodných liečiteľov, zdravotníckych pracovníkov včítane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín, s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov,
2.
veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)
3.
advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)
4.
znalcov a tlmočníkov,7)
5.
overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,
6.
burzových dohadzovačov a maklérov,
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9)
8.
autorizovaných geodetov a kartografov,10)
9.
reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.
(2)
Živnosťou ďalej nie je:
a)
činnosť bánk a iných oprávnených osôb vykonávajúcich bankovú činnosť, sporiteľní,12) poisťovní,13) doplnkových dôchodkových poisťovní,13a) búrz, organizátorov mimoburzových trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zariaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,14)
b)
usporadúvanie lotérií a iných podobných hier,15)
c)
banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,16)
d)
výroba, výkup a rozvod elektriny, plynu a tepla, tranzit elektriny a plynu,17)
e)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
f)
námorná doprava a morský rybolov,18)
g)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,19)
h)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotnej telekomunikačnej siete včítane poskytovania služieb prostredníctvom tejto siete,20)
i)
hromadná výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov a veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov.
j)
výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropných a omamných látok,22)
k)
rozhlasové a televízne vysielanie,
l)
skúšobníctvo.23)
m)
verejná pravidelná osobná cestná doprava,23a)
n)
činnosť autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie,23b)
o)
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,23c)
p)
výskum, vývoj, projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a skúšky zariadení v jadrovej energetike, stavebné práce na hermetickej obálke (zóne) vrátane zariadení zabezpečujúcich jej hermetičnosť v jadrových zariadeniach a činnosti súvisiace s prevádzkou jadrových zariadení.23d)
r)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení.
s)
nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
t)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.
u)
prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb.23e)
v)
používanie vysoko rizikových chemických látok.
w)
letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu.23f)
x)
prevádzkovanie verejného skladu.
y)
obchod s vojenským materiálom.
(3)
Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín priamym spotrebiteľom.
§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
(2)
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.
HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI
§ 5
Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť
(1)
Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“); štátne povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.
(2)
Fyzické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony.24)
§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,
pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený:
a)
pre trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,
b)
pre iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak vzhľadom na povahu živnosti a osobu podnikateľa je obava, že sa dopustí rovnakého alebo podobného činu pri prevádzkovaní živnosti.
(3)
U právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
§ 7
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje.
(2)
U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca.
§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti
(1)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený alebo ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.26) Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)
(3)
Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.
(4)
Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.
(5)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.
(6)
Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
§ 9
Rozdelenie živností
Živnosti sú:
a)
ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b)
koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.
§ 10
Živnostenské oprávnenie
(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám:
a)
pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,
b)
pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.
(2)
Preukazom živnostenského oprávnenia je:
a)
živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia.
Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje.
(3)
Zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá živnostenský list alebo koncesná listina pred zápisom do obchodného registra.
(4)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis česko-slovenskej právnickej osoby do obchodného registra vydá živnostenský úrad živnostenský list alebo koncesnú listinu pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.
(5)
Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. Ak nepodajú návrh na zápis v lehote 90 dní od doručenia živnostenského listu alebo koncesnej listiny alebo ak sa návrhu nevyhovie, musia uvedené doklady do 15 dní vrátiť; živnostenský úrad o tom vydá na požiadanie potvrdenie.
(6)
Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(7)
Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
§ 11
(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).
(3)
Zodpovedný zástupca musí mať trvalý pobyt28b) na území Slovenskej republiky, prípadne povolenie na dlhodobý pobyt na účely podnikania alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky28c) (ďalej len „bydlisko“).
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(5)
Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
(6)
Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť.
(7)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7) alebo ak nemá bydlisko na území Slovenskej republiky, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.
(8)
Podnikateľ, ktorý má zriadených viac ako jednu prevádzkáreň a v nich prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu pre každú takúto prevádzkareň.
(9)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8.
(10)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.
§ 12
(1)
V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca.
(2)
Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási alebo o koncesiu požiada zákonný zástupca.
§ 13
Pokračovanie v živnosti pri úmrtí podnikateľa
(1)
Ak podnikateľ zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednanie dedičstva:
a)
dedičia zo zákona, pokiaľ niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
c)
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), pokiaľ v živnosti nepokračujú dedičia,
d)
opatrovník na správu podniku, pokiaľ ho pre zachovanie prevádzky podniku ustanovil orgán prejednávajúci dedičstvo.
(2)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 alebo ak sú u nej prekážky podľa § 8 alebo ak nemá bydlisko na území Slovenskej republiky, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(3)
Ak opatrovník podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(4)
Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), pokiaľ nadobudli majetkový podiel na živnosti; ustanovenie odseku 2 platí obdobne. Pokiaľ však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať. Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže prevádzkovať živnosť aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.
§ 14
Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
(1)
Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo na družstvo môže nová spoločnosť, prípadne družstvo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti.
(2)
Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.
(3)
Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, na ktoré prešla prevádzkáreň, v ktorej sa príslušná živnosť zaniknutej spoločnosti prevádzkovala. Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia v lehote 15 dní odo dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra. Živnostenský úrad na základe tohto oznámenia vydá nové živnostenské listy alebo koncesné listiny.
§ 15
Pokračovanie v živnosti pri premene družstva
Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva platia ustanovenia § 14 obdobne.
§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom
Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.
Prevádzkárne
§ 17
Prevádzkareň
(1)
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.
(2)
Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach, ak ich zriadenie podnikateľ oznámi v lehote 15 dní živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa ďalšia prevádzkareň nachádza. Ak nie je ďalšia prevádzkareň v obvode živnostenského úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.
(3)
Ustanovenia o oznamovaní a označovaní prevádzkarne sa vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živností, ktorými sú najmä kancelárske, skladové a iné účelové priestory.
DRUHÁ ČASŤ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
§ 19
Ohlasovacie živnosti sú:
a)
remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b)
viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c)
voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.
Diel 1
Remeselné živnosti
§ 20
Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.
Odborná spôsobilosť
§ 21
(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného alebo príbuzného odboru a dokladom o vykonaní trojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore, pokiaľ nie je dĺžka praxe ustanovená v prílohe inak.
(2)
Praxou v odbore sa rozumie tiež základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, pokiaľ sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.
§ 22
(1)
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú:
a)
vysvedčením o záverečnej skúške na strednom odbornom učilišti a dokladom o vykonaní trojročnej praxe v odbore, prípadne príbuznom odbore alebo
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo
c)
dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a dokladom o rekvalifikácii31a) v odbore a dokladom o trojročnej praxi v odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o jednoročnej praxi v odbore alebo
e)
u osôb starších ako 45 rokov preukázaním 10-ročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynul 1 rok.
(2)
Autor a spoluautor vynálezu, patentu, priemyselného vzoru a úžitkového vzoru,31c) ak žiada živnosť na výrobu s tým súvisiacich predmetov, spĺňa odbornú spôsobilosť príslušného odboru preukázaním osvedčenia.
Diel 2
Viazané živnosti
§ 23
Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.
§ 24
Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
Diel 3
Voľné živnosti
§ 25
(1)
Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona.
(2)
Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
§ 26
Koncesované živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 3 zákona.
§ 27
Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky
(1)
Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 3 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
(2)
Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.
TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 28
Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny s prihliadnutím na ustanovenia tejto časti.
Povinnosti podnikateľa
§ 29
(1)
Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
(2)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti čo najúčinnejšie chrániť životné a pracovné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky pred škodlivými účinkami, ktoré môže jeho činnosť vyvolať. Povinnosti podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka zostávajú nedotknuté.
(3)
Podnikateľ je povinný budovať zariadenia na ochranu životného a pracovného prostredia pred škodlivými účinkami, ktoré sú alebo môžu byť jeho činnosťou vyvolávané, uvádzať tieto zariadenia do prevádzky spoločne s príslušným výrobným alebo nevýrobným zariadením a trvale zabezpečovať ich plynulý a účinný chod.
(4)
Náklady na opatrenia na odstránenie škôd vzniknutých činnosťou podnikateľa a na opatrenia na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia ohrozovaných jeho činnosťou znáša podnikateľ zo svojho.
(5)
Spôsob a rozsah ochrany ustanovujú osobitné predpisy.32)
§ 30
(1)
Okrem označenia prevádzkarne podľa osobitného predpisu33) musí sa na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť aj
a)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
b)
predajný alebo prevádzkový čas pri prevádzkarňach určených pre styk so zákazníkmi,
c)
kategória a skupina pri pohostinských prevádzkarňach,
d)
kategória a trieda pri prevádzkarňach poskytujúcich ubytovanie.
(2)
Kategorizáciu pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Pri uzavretí prevádzkarne určenej pre styk so zákazníkmi je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, aspoň 3 dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne označiť začiatok a koniec jej uzavretia.
(4)
Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu.
(5)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.35) Zodpovedá za to, že jeho zamestnanci preukázali spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.36)
(6)
V prevádzkarni a na trhovom mieste36a) musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia. Náležitosti inšpekčnej knihy, spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej zapisovaných upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 31
Práva a povinnosti živnostenských úradov na úseku kontrolnej činnosti
(1)
Zamestnanci živnostenského úradu sú pri kontrole (ďalej len „kontrolóri“) dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona oprávnení
a)
vstupovať v nevyhnutnom rozsahu do prevádzkarní a priestorov používaných na prevádzkovanie živnosti,
b)
požadovať potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia týkajúce sa prevádzkovania živnosti,
c)
požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona, v prípade kontroly vykonávanej mimo prevádzkarne.
(2)
Kontrolóri sú pri výkone kontrolnej činnosti povinní
a)
preukázať sa pred začatím kontroly preukazom kontrolóra,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.
(3)
Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.
§ 32
Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
a)
obchodné,
b)
výrobné,
c)
poskytujúce služby.
HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI
§ 33
Všeobecné ustanovenie
Obchodnými živnosťami sú
a)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b)
pohostinská činnosť,
c)
ubytovanie,
d)
sprievodcovská činnosť,
e)
činnosť cestovnej kancelárie,
f)
prenájom priemyselného tovaru,
g)
prenájom motorových vozidiel,
h)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia,
ch)
sprostredkovateľská činnosť.
Rozsah oprávnenia
§ 34
(1)
Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež:
a)
prenajímať tovar,
b)
sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c)
vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d)
vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, pokiaľ sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,
e)
vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, pokiaľ sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí.
(2)
Podnikateľ je takisto oprávnený vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby.
(3)
Ak činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 vyžadujú koncesiu, môže ich podnikateľ vykonávať, len pokiaľ koncesiu má.
(4)
Podnikateľ má právo prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom.
(5)
Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 4 je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.
§ 35
Podnikateľ môže cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkárne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania.
§ 36
(1)
Podnikatelia môžu predávať tovar aj v pojazdných predajniach.
(2)
Pojazdné predajne musia zodpovedať technickým a hygienickým predpisom. Podnikatelia môžu predávať tovar aj z ložnej plochy vozidiel, pokiaľ tomu nebránia hygienické predpisy.
(3)
Ustanovenia § 30 platia primerane.
§ 37
(1)
Podnikateľ môže predávať tovar, pokiaľ jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom.
(2)
Umiestnenie automatov podľa odseku 1 mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.
§ 38
Pohostinská činnosť
(1)
Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj na priamu konzumáciu"). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru.
(2)
Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu
a)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
b)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,
d)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
(3)
Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.
§ 39
Ubytovanie
Ubytovaním sa rozumie poskytovanie prechodného ubytovania a s ním spojených doplnkových služieb za odplatu.
§ 39a
Sprievodcovská činnosť
Sprievodcovskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v sprevádzaní skupiny osôb alebo jednotlivca, v starostlivosti o dodržiavanie dohodnutých podmienok programu cestovania, dopravy, ubytovania, stravovania a poskytovania informácií.
§ 40
Cestovné kancelárie
(1)
Činnosťou cestovnej kancelárie sa rozumie najmä organizovanie rekreačných, turistických, tematických a iných zájazdov a pobytov, sprostredkovanie prepravy s výnimkou leteckej prepravy, stravovania, ubytovania a nákupu vstupeniek a zabezpečovanie sprievodcovskej činnosti.
(2)
Cestovné kancelárie sú oprávnené predávať mapy a plány, cestovné poriadky, tlačených sprievodcov a spomienkové predmety.
§ 41
Dražby mimo výkonu rozhodnutia
Dražbou mimo výkonu rozhodnutia sa rozumie dobrovoľný predaj vopred určenej hnuteľnej veci, pri ktorom sa táto vec ponúka na predaj vo vopred určenej dobe súčasne neurčitému počtu záujemcov a predá sa tomu z nich, kto ponúkne najvyššiu cenu. K prechodu vlastníctva hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom dražby, dochádza príklepom.
§ 41a
Sprostredkovateľská činnosť
Sprostredkovateľskou činnosťou sa rozumie činnosť podnikateľa vykonávaná za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná fyzická osoba alebo právnická osoba mohla uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, určitý druh zmluvy alebo aby sa zariadila určitá obchodná záležitosť.
HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI
§ 42
Rozsah oprávnenia
Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia výrobky predávať a opravovať, ak zostane zachovaná povaha živnosti.
(2)
Podnikateľ má ďalej právo:
a)
nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,
b)
vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,
c)
prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d)
vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.
(3)
Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.
HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY
§ 43
Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.
§ 44
Rozsah oprávnenia
(1)
Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenia § 36 platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.
(2)
Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.
(3)
Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.
(4)
Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST
Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45
(1)
Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla podnikateľa a miesta podnikania.
(2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie
a)
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len „osobné údaje") a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
g)
dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3)
Právnická osoba v ohlásení uvedie:
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
e)
dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.
(5)
Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky36a) na území Slovenskej republiky.
(6)
Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a), c), d) a e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).
§ 46
(1)
Fyzická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov (ďalej len „výpis z registra trestov"),
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(2)
Právnická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a odseku 2 písm. a), c) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.
(4)
Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, pripojí k ohláseniu aj čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona.
(5)
Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).
Vydanie živnostenského listu
§ 47
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45 a 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.
(2)
Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania živnostenského listu.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ohlásenia,
b)
pri remeselnej a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f)
dátum vydania živnostenského listu.
(5)
Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45 a 46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.
(7)
Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.
(8)
Živnostenský list môže obsahovať viac ohlasovacích živností.
§ 48
(1)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra (§ 60 ods. 2)
a)
daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,
b)
orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti.
(2)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením ich osobných údajov, obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)
a)
orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej starostlivosti,36b)
b)
príslušnej regionálnej národnej poisťovni,36c)
c)
príslušnému úradu práce.37)
(3)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch Slovenskej živnostenskej komore zoznam podnikateľov, s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania a predmetu podnikania.
(4)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania, s uvedením ich obchodného mena, predmetu podnikania a umiestnenia prevádzkarní.
(5)
Živnostenský úrad poskytne údaje zo živnostenského registra aj ďalším orgánom, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list, všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť doklady o nich spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na živnostenskom liste. O vykonaných zmenách a doplnkoch upovedomí živnostenský úrad orgány uvedené v § 48.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo miesta podnikania je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo miesta podnikania.
HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA
§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu
(1)
Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania.
(2)
Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), ods. 3 písm. a) až e) a ods. 4 až 6, § 46 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 4 a 5 obdobne.
(3)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže
a)
fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.
(4)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky inej spôsobilosti, k žiadosti o koncesiu priloží
a)
fyzická osoba doklad preukazujúci jej inú spôsobilosť; ak ustanoví zodpovedného zástupcu, aj doklad preukazujúci inú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba doklad preukazujúci inú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.
(5)
Preukazovanie dokladov podľa odseku 3, ani prikladanie podľa odseku 4 sa nevzťahuje na podnikateľov podľa § 11 ods. 8.
(6)
Podnikateľ k žiadosti priloží aj doklady a uvedie údaje, ktoré orgán štátnej správy vyjadrujúci sa o žiadosti o koncesiu vyžaduje podľa osobitných predpisov.
§ 51
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil závady. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa lehotu i opakovane predĺžiť.
(2)
Ak podnikateľ odstráni závady v určenej alebo predĺženej lehote, živnostenský úrad začne prerokovanie žiadosti. Ak podnikateľ neodstráni závady v lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.
§ 52
Prerokovanie žiadosti
(1)
Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa osobitných predpisov alebo prílohy č. 3 zákona potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy alebo inej právnickej osoby, živnostenský úrad mu predloží žiadosť o koncesiu. Orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba sú povinní zaujať stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti, ak v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak; ich stanoviskom je živnostenský úrad viazaný.
(2)
Ak to vyžaduje povaha živnosti, môže si živnostenský úrad vyžiadať aj vyjadrenia ďalších orgánov, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote podľa odseku 1.
(3)
Živnostenský úrad si okrem toho vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.
§ 53
Rozhodovanie o koncesii
(1)
Pred rozhodnutím o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie živnosti a či možno predpokladať, že žiadateľ splní aj ďalšie podmienky (§ 27 ods. 3). Vychádza zo stanoviska orgánov uvedených v § 52.
(2)
Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1 alebo ak nesúhlasí s udelením koncesie orgán štátnej správy príslušný podľa osobitných predpisov, živnostenský úrad žiadosť zamietne.
(3)
Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti o koncesiu do 60 dní odo dňa podania žiadosti.
(4)
Koncesná listina nahrádza povolenie alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov na prevádzkovanie koncesovanej živnosti.
§ 54
Vydanie koncesnej listiny
(1)
Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
h)
dátum vydania koncesnej listiny.
(2)
Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním žiadosti,
b)
osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
e)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
f)
dátum vydania koncesnej listiny.
(3)
Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(4)
Koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.
§ 55
Rozoslanie odpisov koncesnej listiny
Ustanovenia § 48 platia obdobne. Živnostenský úrad zašle údaje v rozsahu živnostenského registra aj orgánom štátnej správy, ktoré zaujali stanovisko podľa § 52 ods. 1.
§ 56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v žiadosti o koncesiu, ale novou žiadosťou o koncesiu.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad vyznačí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na koncesnej listine. O vykonaných zmenách a doplnkoch živnostenský úrad upovedomí orgány uvedené v § 55.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo miesta podnikania je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo miesta podnikania.
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
§ 57
(1)
Živnostenské oprávnenie zaniká:
a)
smrťou podnikateľa, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo opatrovník ustanovený na správu podniku; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 4,
b)
zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c)
uplynutím doby, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na dobu určitú,
d)
rozhodnutím živnostenského úradu.
(2)
Smrťou podnikateľa nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel.
(3)
Ak živnostenské oprávnenie zanikne, sú podnikatelia alebo iné osoby, ktoré pokračovali v živnosti, povinné vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu bez zbytočného odkladu živnostenskému úradu, ktorý ich vydal.
§ 58
(1)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania zruší živnostenské oprávnenie, ak
a)
podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,
b)
nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 4,
c)
o to podnikateľ požiada.
(2)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania môže z vlastného alebo iného podnetu
a)
živnostenské oprávnenie zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými právnymi predpismi,
b)
živnostenské oprávnenie zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny; v prípade podnikateľa s povolením na dlhodobý pobyt28b) v lehote dlhšej ako 1 rok.
(3)
Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal.
(4)
V prípade, že sa živnostenské oprávnenie zrušilo, živnostenský úrad určí primeranú lehotu na jeho ukončenie. V tejto lehote môže podnikateľ vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu prevádzkovania živnosti.
(5)
Ak sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 2 písmeno a), môže podnikateľ ohlásiť ohlasovaciu živnosť, alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
§ 59
Odpis rozhodnutia o pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia zašle živnostenský úrad orgánom uvedeným v § 55.
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
§ 60
(1)
Živnostenské úrady vedú živnostenské registre (ďalej len „register“), do ktorých zapisujú podnikateľov, ktorí majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti.
(2)
Do registra sa zapisujú,
a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania, osobné údaje, ako aj osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
predmet podnikania,
c)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
d)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
e)
zmeny uvedených údajov,
f)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
g)
vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny podľa § 10 ods. 5,
h)
ak ide o zahraničnú osobu, adresa podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.26)
(3)
Každý má právo do registra nahliadnuť, prípadne z neho požadovať výpis.
PIATA ČASŤ
POKUTY
HLAVA I
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE
§ 61
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 500 000 Sk.
§ 62
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej alebo viazanej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tak robí bez toho, aby jej zodpovedný zástupca spĺňal podmienky podľa § 7, alebo ak tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 750 000 Sk.
§ 63
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk.
(2)
Ak tak robí osoba uvedená v odseku 1 bez toho, aby jej zodpovedný zástupca spĺňal podmienky podľa § 7, alebo ak tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 500 000 Sk.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Sk.
§ 64
(1)
Značným majetkovým prospechom sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťdesiatnásobok najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi na účely Trestného zákona,39) majetkovým prospechom veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej dvestopäťdesiatnásobok takej mzdy.
(2)
Ustanovenia Trestného zákona40) a zákonov o priestupkoch, týkajúce sa stíhania fyzických osôb pre neoprávnené podnikanie,41) zostávajú ustanoveniami § 61 až 63 nedotknuté.
HLAVA II
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65
(1)
Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 100 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,
b)
nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3),
c)
nedodržiava podmienky ustanovené v § 30 ods. 5; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.
d)
nedodržiava podmienky ustanovené v § 31 ods. 6 a 7,
e)
nedojedná povinné zmluvné poistenie (§ 68 a § 78 ods. 2 a 3).
(2)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk, ak podnikateľ:
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b)
neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 20 000 Sk, ak podnikateľ:
a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci na to nebol povinný (§ 11 ods. 7 prvá veta),
b)
neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu, alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je na to povinný (§ 11 ods. 9),
c)
neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1).
(4)
Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do výšky 20 000 Sk, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).
(5)
Živnostenský úrad môže osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu (§ 10 ods. 5 a § 57 ods. 3), uložiť pokutu až do výšky 10 000 Sk.
HLAVA III
UKLADANIE POKÚT
§ 66
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa § 61 až 63 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do 5 rokov od doby, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do 5 rokov od doby, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.
(2)
Konanie o uloženie pokuty podľa § 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65 dozvedel, najneskôr však do 3 rokov od doby, keď taká skutočnosť nastala, prípadne, keď taká skutočnosť ešte trvala.
(3)
Pokuty uložené podľa § 61 až 63 a podľa § 65 sú príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo Slovenskej republiky podľa toho, na území ktorej republiky bola pokuta uložená.
PIATA A ČASŤ
Živnostenské úrady
§ 66a
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú
a)
živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a okresné úrady,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 66b
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
Krajský úrad
a)
spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou,
b)
vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.
§ 66d
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov,
c)
zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje,
d)
zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 67
Pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1)
Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
(2)
Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.
§ 70
Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44)
§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
(1)
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.
(2)
Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.
§ 73
Medzinárodné zmluvy
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.
HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení
(1)
V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.
(2)
Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.
(3)
Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(4)
Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(5)
Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.
§ 75
(1)
Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.
(2)
Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.
(3)
Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.
§ 76
Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.
§ 77
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie
(1)
Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie.47)
(2)
Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.
§ 80
Zrušovacie ustanovenia
Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:
1.
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., okrem § 12a až 12e,
2.
§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3.
§ 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4.
§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5.
§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6.
§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7.
§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8.
§ 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. júla 1994
§ 80a
(1)
Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.
(3)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.
§ 80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.
§ 80c
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,
2.
§ 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,
3.
§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.
§ 81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 455/1991 Zb.
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov
Zámočníctvo
Výroba nástrojov
Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
Smaltovanie
SKUPINA 102 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
SKUPINA 103 – Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Opravy motorových vozidiel
Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Opravy karosérií
SKUPINA 104 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba teplomerov
Výroba protetických výrobkov
Výroba ortopedickej obuvi
Jemná mechanika
Hodinárstvo
SKUPINA 106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
Brúsenie a leptanie skla
Výroba cementového tovaru a umelého kameňa
Spracovanie kameňa
SKUPINA 107 – Výroba chemických výrobkov
Výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
Výroba kozmetických výrobkov
SKUPINA 108 – Výroba potravín a nápojov
Mäsiarstvo a údenárstvo
Výroba hotových jedál a polotovarov
Mlynárstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba mliečnej zmrzliny a smotanových krémov
Výroba pekárskych výrobkov
Výroba cukrárskych výrobkov
SKUPINA 109 – Výroba textilná a odevná
Farbenie látok a priadze
SKUPINA 110 – Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
Garbiarne
Irchárne
Semišové vyčiňovanie koží
Farbenie koží
Kožušníctvo a farbenie kožušín
Vulkanizácia
SKUPINA 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
Stolárstvo
Stavba člnov a lodí s výnimkou nemotorových športových lodí
Zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
SKUPINA 112 – Výroba papierenská a polygrafická
Kníhtlač
Kameňotlač
Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
SKUPINA 113 – Stavebníctvo
Murárstvo
Obkladačské práce
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Pozlacovačstvo
Štukatérstvo
Podlahárstvo
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Vŕtanie studní
SKUPINA 114 – Ostatné
Očná optika – prax 5 rokov (§ 21 ods. 1)
Holičstvo
Kaderníctvo
Kozmetické služby
Čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka
SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti § 48 zák. č. 539/ 1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn *) Oprávnenie (§ 4 vyhl. č. 23/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 84/1982 Zb. a vyhl. č. 485/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 84/ 1982 Zb. a vyhl.
Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení *) Osvedčenie (§ 8 vyhl. č. 23/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 485/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 7 vyhl. č. 23/1979 Zb. v znení vyhl. č. 485/1990 Zb.
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení *) Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 24/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 486/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 24/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 486/1990 Zb.
Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení *) Osvedčenie (§ 4, 5, 7 a 8 vyhl. č. 24/ 1979 Zb. , ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 486/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení *) Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 488/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 26/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
Plnenie tlakových nádob na plyny *) Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 488/1990Zb.)Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 26/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990 Zb. vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení *) Osvedčenie (§ 4 vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce;
SKUPINA 203 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Výroba, inštalácia, opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení (tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie) *) a lanových dráh Potvrdenie [§ 20 ods. 3 písm. b) zák. č. 51 / 1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974 Zb.] *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach
Opravy kontajnerov ISO a opravy výmenných nadstavieb Potvrdenie [§ 4 ods. 4 písm. a) vyhl. č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku]
Výroba zváraných oceľových drážnych mostných konštrukcií, zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave Potvrdenie [§ 20 ods. 3 písm. d) zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974Zb.]
Defektoskopické kontroly, montáž lán, zalievanie koncoviek a spojok lán, spletanie lán lanových dráh Potvrdenie [§ 20 ods. 3 písm. b) zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974Zb.]
Revízie a skúšky určených technických zariadení *) a lanových dráh, kontajnerov ISO Osvedčenie [§ 20 ods. 3 písm. c) zák. č. 51 / 1964 Zb. o dráhach v znení zák.č. 104/1974 Zb.; § 4 ods. 4 písm. a) vyhl. č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku] *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach
Výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe č. 1) Odborná spôsobilosť vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a 5 rokov praxe v odbore
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy a montáž meradiel registrácia na Úrade pre normalizáciu, § 19 zák. č. 505/ 1990 Zb. o metrológii metrológiu a skúšobníctvo SR vykonaná po zistení, že podnik má na náležitý výkon činnosti vytvorené potrebné predpoklady § 19 zák, č. 505/1990 Zb. o meterológii
SKUPINA 205 - Výroba elektrických prístrojov
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení *) a výroba rozvádzačov nízkeho napätia Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 25/1979 Zb. v znení vyhl. č. 487 / 1990 Zb.) *) § 4 zák. č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce; § 2 vyhl. č. 25/1979Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 487/1990 Zb.
Revízia vyhradených elektrických zariadení Osvedčenie (§ 9 vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/ 1982 Zb.
Projektovanie elektrických zariadení Osvedčenie (§ 10 vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *)Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.
Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
SKUPINA 207 - Výroba chemických výrobkov
Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp. na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebo § 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/ 1990 Zb. a č. 83/ 1992 Zb.
b) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelania s maturitnou skúškou a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi alebo
c) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokoch
SKUPINA 213 - Stavebníctvo
Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácieProjektovanie staviebStatické výpočty nosných konštrukcií staviebVýkon činnosti stavbyvedúcehoVýkon činnosti stavebného dozoruPrieskum, skúšanie a diagnostika stavieb preukaz o odbornej spôsobilosti § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Vykonávanie dopravných stavieb vysokoškolské vzdelanie stavebné dopravný smer alebo vysokoškolské lesnícke vzdelanie a 8 rokov praxe v stavebníctve nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov) vysokoškolské vzdelanie stavebné alebo lesnícke a 5 rokov praxe v stavebníctve nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb *) a poddodávok pre vyššie uvedené stavby) stredná odborná škola stavebná s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v stavebníctve alebo vysokoškolské vzdelanie stavebné alebo lesnícke a 2 roky praxe v stavebníctve nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť; *) § 2 vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhl. č. 155/1980 Zb. a vyhl. č. 378/1992 Zb.
Vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky osvedčenie vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce alebo inštruktorom horolezeckej (speleologickej) techniky § 1, 9 a 50 vyhl. č. 374/ 1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Elektroinštalatérstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (vyhl. č. 51/1978 Zb.) *) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Plynoinštalatérstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie (§ 23 a 24 vyhl. č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona v znení vyhl. č. 8/1986Zb.) *) *) vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
SKUPINA 214 - Ostatné
Automatizované spracovanie dát a) vysokoškolské vzdelanie alebo b) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom a) vysokoškolské vzdelanie alebo b) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou netýka sa poskytovania softwaru autorom podľa autorského práva
Vyučovanie vedenia motorových vozidiel Osvedčenie (§ 12 a 13 vyhl. č. 55/1991 Zb.) *) *) vyhl. č. 55/ 1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
Činnosť účtovných poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore alebo b) stredoškolské vzdelanie príslušného smeru s maturitnou skúškou a 10 rokov praxe v odbore
Vedenie účtovníctva stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a 2 rokov praxe v odbore
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore alebo
b) stredoškolské vzdelanie príslušného smeru s maturitnou skúškou a 10 rokov praxe v odbore
Sprievodca cestovného ruchu stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou, prax 2 roky v odbore
Masérske služby a) absolvovanie strednej zdravotníckej školy s maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie alebo b) absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo c) absolvovanie lekárskej fakulty v odboroch telovýchovného lekárstva alebo balneológie alebo d) absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry akreditácia vydaná Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry odborná spôsobilosť podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vodná záchranárska služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ústredným orgánom Červeného kríža alebo príslušným telovýchovným zväzom
Vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej a horolezeckej (speleologickej) techniky preukaz inštruktora lešenárskej, horolezeckej (speleologickej) techniky vydaný vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru na bezpečnosťou práce § 9 ods. 3 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Inštruktor vstreľovania expanznými prístrojmi preukaz inštruktora vstreľovania úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975 Ústred. vestníka SSR o expanzných prístrojoch na vstreľovanie
Vstreľovanie expanznými prístrojmi preukaz vstreľovača úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975 Ústred. vestníka SSR o expanzných prístrojoch na vstreľovanie
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať
Vyučovanie v odbore umenia dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore
Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. c) bod 9] a) stredoškolské vzdelanie v odbore s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore alebo
b) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore
Technik požiarnej ochrany Osvedčenie (§ 11 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov; § 10 vyhl. č. 446/1991 Zb.) *) *) § 1 a 2 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Špecialista požiarnej ochrany Osvedčenie (§ 11 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov; § 10 vyhl. č. 446/1991 Zb.) *) *) § 4 a 5 vyhl. č. 446/ 1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Oprávnenie (§ 26 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane)Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.) vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.
Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie Poverenie (§ 25 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení Poverenie (§ 25 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane)Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.) vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.
Geodetické a kartografické práce vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore geodézie a kartografie
Činnosť vykonávaná banským spôsobom *) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané obvodným banským úradom podľa vyhl. č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín preukaz pyrotechnika skupiny C, vek 21 rokov a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR § 15 ods. 2 vyhl. č. 78/1993 Z. z.; § 5 vyhl. č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Vykonávanie ohňostrojových prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhl. č. 79/ 1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov a) preukaz pyrotechnika alebob) preukaz strelmajstra aleboc) preukaz odpaľovača ohňostrojov alebod) potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov § 6, 7, 8 a 9 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch; § 40 vyhl. č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhl. č. 534/1991 Zb.; vyhl. č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Pedikúra osvedčenie vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným Ministerstvom školstva a vedy SR
Inseminácia Osvedčenie vydané Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky § 22 a 25 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Nákup, predaj, požičiavanie zbraní odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zákona č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Preprava zbraní osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Vývoj, výroba streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Nákup, predaj streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Preprava streliva osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Znehodnocovanie streliva preukaz pyrotechnika skupiny ABC, vek 21 rokov spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 31 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc preukaz pyrotechnika skupiny ABC, vek 21 rokov a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušný útvar Policajného zboru SR § 39 zák. NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 304: Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona Ministerstvo zdravotníctva SR § 23 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie absolvovanie odborného kurzu, úspešné zloženie záverečnej skúšky a 1 rok praxe opakovanie skúšky každé 3 roky , odborná spôsobilosť pracovníkov na výkon ochrannej dezinfekcie a deratizácie, schválenie platných technologických pracovných postupov orgánmi štátnej správy na úseku zdravotníctva štátny obvodný lekár § 15 ods. 5 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č. 83/1992 Zb.; § 23 vyhl. č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám
Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby preverenie kvalifikácie pracovníkov Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR akreditácia strediska Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR § 20 zák. č. 505/1990 Zb. o metrológii
Úradné meranie preverenie kvalifikácie Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR autorizácia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR § 21 zák. č. 505/1990 Zb. o metrológii
SKUPINA 305: Výroba elektrických prístrojov
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona, osvedčenie podľa § 6 vyhl. č. 51/1978 Zb., osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.; § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona, osvedčenie podľa § 6 vyhl. č. 51/1978 Zb., povolenie podľa § 21c ods. 5 písm. d) zák. č. 110/1964 Zb.,osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona oblastný telekomunikačný úrad *) § 4 ods. 2 a § 21c ods. 5 písm. d) zák. č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zák. č. 150/1992 Zb. a zák. č. 96/1993 Z. z.;§ 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobkov
 
Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp.na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebob) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi aleboc) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokochosvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) štátny obvodný lekár § 5, 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č. 83/1992 Zb.; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu osvedčenie podľa § 3 ods. 3 vyhl. č. 78/1993 Z. z. alebo doklady podľa § 3 ods. 8 vyhl. č. 78/1993 Z. z. a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) § 30, 32 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti v znení zák. č. 499/1991 Zb.; zabezpečenie výbušnín proti odcudzeniu a vybavenie objektu tak, aby prípadný výbuch nemohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku Ministerstvo hospodárstva SR *) § 23 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zák. č. 499/1991 Zb., úplné znenie č. 336/1992 Zb.; § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona,osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) zabezpečenie výrobkov proti odcudzeniu alebo zneužitiu a vybavenie objektu tak, aby prípadný výbuch nemohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku Ministerstvo hospodárstva SR *) § 23 zák. SNR č. 51/1988 Zb.; § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 313: Stavebníctvo
SKUPINA 314: Ostatné
Vykonávanie trhacích prác 1. streľmajstrovský preukaz vydaný orgánom štátnej správy, vek 21 rokov alebo 2. streľmajstrovský preukaz s odbornou spôsobilosťou technického vedúceho odstrelu vydaný orgánom štátnej správy, vek 24 rokov a osvedčenie podľa zák. č. 451/1991 Zb.*) § 27, 35 a 36 zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení zák. č. 499/1991 Zb., úplné znenie č. 336/1992 Zb.;§ 40 a 41 vyhl. č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhl. č. 534/1991 Zb.;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých štátny obvodný lekár vyhl. č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Prevádzkovanie cintorínov a krematórií dodržiavanie poriadku pre pohrebištia určeného obcou, príp. mestom štátny obvodný lekár vyhl. č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Predaj jedov a žieravín v maloobchode a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp. na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebob) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou pred komisiou pre prácu s jedmi aleboc) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokoch každoročné doškoľovanie v odbore práce s jedmi štátny obvodný lekár § 15 ods. 5 a § 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č. 83/1992 Zb.
Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia a) vysokoškolské vzdelanie ekonomického, umelecko-historického alebo umeleckého smeru a 1 rok praxe alebob) iné vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru a 2 roky praxec) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a 8 rokov praxe spoľahlivosť všetkých zametnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona
Obchod so starožitnosťami a) vysokoškolské vzdelanie ekonomického, umelecko-historického alebo umeleckého smeru a 1 rok praxe alebo b) iné vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru a 2 roky praxe alebo c) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 8 rokov praxe spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a) stredoškolské vzdelanie v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore alebob) vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 2 roky praxe v odbore
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach a) vysokoškolské vzdelanie v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 2 roky praxe v odbore alebob) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 5 rokov praxe v odbore
Pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách a) vysokoškolské vzdelanie v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 2 roky praxe v odbore alebob) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou v odbore cestovného ruchu alebo v príbuznom odbore a 3 roky praxe v odbore
Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona
Záložne a) vysokoškolské vzdelanie a 1 rok praxe v obchodnej činnosti alebo b) stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v obchodnej činnosti
Zmenárne stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou Národná banka Slovenska § 7 ods. 5 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zák. č. 228/1992 Zb.
Cestná motorová doprava územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia okresný úrad § 29 a 31 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990Zb.
Taxislužba územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia okresný úrad § 22 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990Zb.
Vnútrozemská plavba preukaz spôsobilosti žiadateľa na zamýšľanú činnosť územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR zák. č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe
Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie podľa § 21 ods. 1, povolenie podľa § 23 ods. 1 a 2, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Letecký úrad Slovenskej republiky Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zasielateľstvo odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona okresný úrad § 41 až 45 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990 Zb.
Služby verejných nosičov a poslov zjavné používanie stanoveného označenia, spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.) vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z. obvodný úrad životného prostredia § 2 ods. 6, § 4 ods. 1 písm. d), § 7 a 8 zák. č. 238/1991 Zb. o odpadoch
Asanačný podnik 1. absolvovanie vysokej školy veterinárnej alebo absolvovanie strednej odbornej školy veterinárnej, príp. absolvovanie pomaturitného štúdia veterinárneho odboru alebo spôsobilosť na výkon príslušných odborných činností získaná dokončením zodpovedajúceho štúdia,2. splnenie ďalších osobitných kvalifikačných predpokladov, ak sú stanovené Ministerstvom poľnohospodárstva SR 1. overenie príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti, že podnikateľ má k dispozícii potrebné zariadenia a prístroje a podmienky na dodržiavanie potrebných protinákazových a hygienických opatrení,2. povinnosť zabezpečovať za odplatu odvoz odpadov živočíšneho pôvodu v určenom obvode okresná veterinárna správa § 3a písm. a), § 19 ods. 1 písm. a) až c), § 21 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3, § 25, § 35 ods. 1 písm. e) č. 4 a ods. 3 zák. č. 239/ 1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie č. 215/1992 Zb.)
Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany osvedčenie opakované skúšky každých 5 rokov Ministerstvo vnútra SR § 72 zák. SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zák. SNR č. 525/1990 Zb., § 66 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Kominárstvo osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Komorou kominárov Slovenska* územný rozsah oprávnenia Komora kominárov Slovenska § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
* § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov§ 34 až 39 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie
Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona spoľahlivosť a bezúhonnosť všetkých zamestnancov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
1)
§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.
§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
3)
§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
4)
Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5)
Zákon ČNR č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
6)
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
9)
§ 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
11)
§ 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
Zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti v znení zákona ČNR č. 127/1990 Zb. s pôsobnosťou pre Českú republiku.
Zákon ČNR č. 33/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona ČNR č. 122/1989 Zb. a zákona ČNR č. 127/1990 Zb.
12)
Zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej.
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
13)
Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve.
Zákon ČNR č. 185/1991 Zb. o poisťovníctve.
13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Napr. § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
15)
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon ČNR č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
16)
§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
17)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.
21)
§ 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
22)
§ 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb.
§ 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
23)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.
23a)
Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
23c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
23d)
Zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
23e)
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
23f)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Napr. § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 29 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 228/1991 Zb., § 52 ods. 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, § 152a zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.
25)
Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
26)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.
28)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
28b)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
28c)
Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
29)
30)
§ 14 a 14a zákona č. 227/1859 r. z. živnostenský poriadok v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Zb. živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
§ 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 186/1949 Zb. o dočasnej úprave výcviku učňov.
§ 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 22/1952 Zb. o novej úprave učňovských skúšok.
§ 19 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon).
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 5/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 31/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
§ 25 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.
31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
31a)
§ 7 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
31b)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
31c)
Zákon č. 527/1990 Zb. v znení zákona č. 519/1991 Zb.
32)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce.
Zákon ČNR č. 575/1990 Zb. o opatreniach v sústave ústredných orgánov štátnej správy Českej republiky.
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
34)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
35)
Napr. zákon č. 20/1966 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb., zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb., zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
36)
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb.
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
36a)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
36b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
36c)
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
37)
§ 13 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
38)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

39)
Nariadenie vlády ČSFR č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.
41)
§ 24 ods. 1 písm. d) zákona ČNR č. 200/1990 Zb.
§ 24 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
41a)
§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
42)
43)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
45)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
46)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.
47)
§ 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.