435/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. října 1991,
kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
V § 58 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.

Pithart v. r.