432/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 8. októbra 1987 bol na 74. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 8 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Dohovor č. 163
Dohovor o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 24. septembra 1987 na svojom sedemdesiatom štvrtom zasadaní;
pripomínajúc ustanovenia odporúčania o podmienkach námorníkov v prístavoch, 1936, a odporúčania o sociálnych podmienkach námorníkov, 1970;
rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch, ktoré sú druhým bodom rokovacieho poriadku zasadania;
ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,
prijíma 8. októbra 1987 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o sociálnej starostlivosti o námorníkov, 1987.
Článok 1
1.
Na účely tohto Dohovoru:
a)
výraz „námorník“ označuje každú osobu, ktorá je v akejkoľvek funkcii zamestnaná na námornej lodi, či už vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve, s výnimkou vojnových lodí;
b)
výrazy „sociálne zariadenia a služby“ označujú zariadenia a sociálne, kultúrne, rekreačné a informačné služby.
2.
Každý členský štát, po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami rejdárov a námorníkov, ustanoví vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré lode zapísané na jeho území sa budú považovať za námorné lode na účely ustanovení tohto Dohovoru o sociálnych zariadeniach a službách na lodiach.
3.
V rozsahu, v akom príslušný orgán po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami rejdárov rybárskych lodí a rybárov to považuje za vykonateľné, bude používať ustanovenia tohto Dohovoru aj na obchodný námorný rybolov.
Článok 2
1.
Každý členský štát, pre ktorý platí tento Dohovor, sa zaväzuje zabezpečiť, že tak v prístavoch, ako aj na lodiach budú pre námorníkov k dispozícii primerané sociálne zariadenia a služby.
2.
Každý členský štát zabezpečí, že sa urobia potrebné opatrenia pre financovanie sociálnych zariadení a služieb poskytovaných podľa ustanovení tohto Dohovoru.
Článok 3
1.
Každý členský štát sa zaväzuje zabezpečiť, že sociálne zariadenia a služby budú k dispozícii vo vhodných prístavoch krajiny pre všetkých námorníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, rasu, farbu pleti, pohlavie, náboženstvo, politické názory alebo sociálny pôvod a bez ohľadu na štát, kde je zapísaná loď, na ktorej sú zamestnaní.
2.
Každý členský štát ustanoví po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami rejdárov a námorníkov, ktoré prístavy sú vhodné na účely tohto článku.
Článok 4
Každý členský štát sa zaväzuje zabezpečiť, že sociálne zariadenia a služby na každej lodi, či už vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve, ktorá je zapísaná na jeho území, budú prístupné všetkým námorníkom na lodi.
Článok 5
Sociálne zariadenia a služby majú byť často kontrolované, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú meniacim sa potrebám námorníkov s prihliadnutím na technický, prevádzkový a iný vývoj v námornej plavbe.
Článok 6
Každý členský štát sa zaväzuje:
a)
spolupracovať s ostatnými členskými štátmi, aby sa zabezpečilo vykonávanie tohto Dohovoru;
b)
zabezpečiť spoluprácu medzi stranami, ktoré sú zapojené a majú záujem o rozvoj sociálnej starostlivosti pre námorníkov na mori a v prístavoch.
Článok 7
Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.
Článok 8
1.
Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zapísal generálny riaditeľ.
2.
Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.
3.
Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.
Článok 9
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 10
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.
2.
Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.
Článok 11
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 12
Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.
Článok 13
1.
Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:
a)
ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 9, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;
b)
od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.
2.
Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.
Článok 14
Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.