423/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 23.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. septembra 1991,
ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 16 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Rozsah a podmienky poistenia
§ 1
(1)
Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v § 2 tejto vyhlášky (ďalej len „zákonné poistenie“) vykonáva Slovenská poisťovňa, štátny podnik (ďalej len „poisťovňa“). Zákonné postenie sa vzťahuje, ak sa ďalej neustanovuje inak, na zodpovednosť za škodu prevádzkovateľa a vodiča motorového vozidla,
a)
ktorého typ podlieha evidencii motorových vozidiel v Slovenskej republike, a ak ide o motorové vozidlo, ktorého typ tejto evidencii nepodlieha, ktorého vlastník alebo ten, kto má k nemu právo hospodárenia (ďalej len „vlastník“), má trvalé bydlisko (sídlo) v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na to, kde uvedené vozidlo má trvalé stanovište v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ďalej len „tuzemské motorové vozidlo“), a týka sa jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou jeho vozidla
1.
v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
2.
v ostatných európskych štátoch, v Maroku, Tunisku, Iraku, Iráne a Izraeli;
b)
ktoré je evidované, alebo má trvalé stanovište v cudzine (ďalej len „cudzozemské motorové vozidlo“) v čase, na ktorý sa platí poistné (§ 20), ak príde na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v mieste, ktoré je v Slovenskej republike a týka sa jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou jeho vozidla v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
(2)
Ako prevádzkovateľ motorového vozidla sa na účely tejto vyhlášky posudzuje aj ten, kto použije motorového vozidlo bez vedomia alebo proti vôli prevádzkovateľa, ako aj právnická osoba, u ktorej je motorové vozidlo v oprave.
§ 2
(1)
Motorovým vozidlom sa na účely tejto vyhlášky rozumie nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva technický preukaz vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.
(2)
Jazdná súprava tvorená motorovými vozidlami, motorovým vozidlom a pracovným strojom alebo náradím sa považuje na účely tejto vyhlášky za jedno motorové vozidlo. Za jedno motorové vozidlo sa však na účely tejto vyhlášky nepovažuje jazdná súprava vtedy, ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci v núdzi, pokiaľ nejde o odvlečenie vykonávané v rámci podnikateľskej činnosti alebo o spojenie motorových vozidiel toho istého prevádzkovateľa.
§ 3
(1)
Prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla, na ktorého sa vzťahuje zákonné poistenie (ďalej len „poistený“), má právo, aby poisťovňa za neho nahradila v rozsahu a vo výške podľa osobitných právnych predpisov1) poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla inému
a)
na zdraví alebo usmrtením,
b)
poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci,
c)
vznikom inej majetkovej ujmy,
pokiaľ poistený za túto škodu zodpovedá podľa zákona a ak sa ďalej neustanovuje inak.
(2)
Za škodu spôsobenú inému sa považuje aj škoda na zdraví alebo smrť prevádzkovateľa motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, ak toto motorové vozidlo v čase vzniku skutočnosti, ktorou bola škoda spôsobená, sám neviedol.
(3)
Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu podľa odsekov 1 a 2. Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, keď rozhodnutie, podľa ktorého má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.
(4)
V prípade smrti poisteného alebo zániku právnickej osoby má poškodený priamo voči poisťovni právo, aby mu škodu nahradila v tom istom rozsahu, v akom by mu ju bola povinná nahradiť za poisteného, keby zostal nažive alebo keby právnická osoba nezanikla.
§ 4
Poisťovňa je povinná v súvislosti s udalosťou, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne, pokiaľ sa k tomu písomne zaviazala, uhradiť za poisteného trovy
a)
obhajoby v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom alebo priestupkovom konaní vedenom proti poistenému,
b)
súdneho konania o náhrade škody a právneho zastúpenia poisteného,
c)
mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného.
§ 5
Poisťovňa nenahradí škodu
a)
na veci, ak za ňu poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,2)
b)
na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako ani na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom; ak však bola škoda spôsobená na veciach, ktoré mali dopravované osoby, s výnimkou osôb uvedených pod písmenom a), v čase, kedy došlo ku škode, na sebe alebo pri sebe, je poisťovňa povinná škodu nahradiť,
c)
ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec určený osobitnými1) predpismi, alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia orgánu príslušného na rozhodnutie o náhrade škody,
d)
vzniknutú pretekárom a súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim a ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých,
e)
vzniknutú česko-slovenskému alebo inému štátu, tuzemským a cudzozemským právnickým osobám vynaložením nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví spôsobenej prevádzkou motorového vozidla
1.
ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu (§ 8),
2.
vodičovi motorového vozidla, prevádzkou ktorého bola táto škoda spôsobená.
§ 6
Zákonné poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.
§ 7
(1)
Náhradu platí poisťovňa poškodenému; poškodený však nemá právo na plnenie proti poisťovni, s výnimkou prípadov uvedených v § 3 ods. 4, § 8 a § 9 ods. 2. Ak poistený nesúhlasí, aby sa plnilo poškodenému, môže zložiť poisťovňa plnenie do notárskej úschovy. Ak poistený ani po výzve a v lehote určenej poisťovňou jej neoznámi námietky proti výplate náhrady škody, poisťovňa ju poškodenému vyplatí.
(2)
Ak má poisťovňa vyplatiť náhradu poškodenému, ktorému vzniklo aj právo na plnenie voči poisťovni zo zmluvného poistenia veci zničenej, poškodenej alebo odcudzenej pri tej istej poistnej udalosti, je povinnosť poisťovne nahradiť podľa § 3 ods. 1 za poisteného škodu na tejto veci splnená do výšky plnenia zo zmluvného poistenia dňom jeho výplaty.
(3)
Ak poistený nahradil priamo poškodenému škodu alebo jej časť, má právo, aby mu poisťovňa uhradila ním nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej bola povinná nahradiť škodu poškodenému za poisteného, ak nejde o prípady podľa § 5.
§ 8
(1)
Ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu na zdraví alebo usmrtením spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej republiky, má poškodený priamo proti poisťovni právo, aby mu túto škodu nahradila.
(2)
Podmienkou uplatnenia práva podľa odseku 1 je, že polícia nehodu bezprostredne po jej vzniku zistila, alebo jej bola bez zbytočného odkladu oznámená.
§ 9
(1)
Poisťovňa je povinná plniť do 15 dní po skončení vyšetrenia nevyhnutného na zistenie jej povinnosti plniť alebo po obdržaní právoplatného rozhodnutia o výške náhrady škody. Vyšetrenie je skončené, len čo so súhlasom poisťovne alebo s jej dodatočným schválením bola dohodnutá s poškodeným výška náhrady škody.
(2)
Dňom, keď poisťovňa písomne odmietla poškodenému nahradiť škodu alebo jej časť, môže poškodený uplatniť svoje nároky na príslušnom súde aj proti poisťovni.
§ 10
(1)
Poistený je povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť pri zisťovaní príčin a výšky škody, najmä je povinný poisťovni najneskoršie do 15 dní po udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne, písomne oznámiť, že došlo ku škode, a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ďalej je povinný predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
(2)
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že
a)
sa proti nemu uplatnil nárok na náhradu škody, a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b)
v súvislosti so skutočnosťou, z ktorej škoda vznikla, sa začalo trestné alebo priestupkové konanie; ďalej je povinný oznámiť poisťovni, v prípade, že sa poisťovňa zaviazala uhradiť trovy obhajoby podľa § 4 písm. a), meno a adresu svojho obhajcu a zabezpečiť, aby poisťovňa bola priebežne o stave a výsledkoch tohto konania informovaná,
c)
právo na náhradu škody sa uplatňuje na súde alebo na inom príslušnom orgáne.
(3)
Poistený je ďalej povinný v konaní o náhrade škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovne a poisťovni, v prípade, že sa poisťovňa zaviazala uhradiť trovy konania podľa § 4 písm. b) a c), oznámiť, kto ho bude zastupovať.
(4)
Poisťovňa je oprávnená plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený bez súhlasu poisťovne
a)
neuplatní námietku premlčania,
b)
zaviaže sa uhradiť premlčanú pohľadávku.
§ 11
(1)
Poisťovňa má právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, proti poistenému, ktorý
a)
spôsobil škodu úmyselne alebo po požití alkoholického nápoja, ak bol zistený v krvi obsah alkoholu vo výške nad 0,30 promile, alebo návykovej látky, alebo lieku označeného zákazom viesť motorové vozidlo,
b)
spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré podľa právoplatného rozsudku v trestnom konaní súdnom použil alebo spolupoužil neoprávnene alebo si ho privlastnil,
c)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia, alebo v dobe zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložené súdom alebo orgánom policajného zboru,
d)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, ktoré použil na prevádzku, hoci podľa osobitných predpisov3) tak nesmel urobiť,
e)
zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nemala predpísané vodičské oprávnenie, alebo osobe, ktorá mala zákaz činnosti viesť motorové vozidlo uložené súdom alebo orgánom policajného zboru, alebo osobe, o ktorej vedel, že požila alkoholický nápoj alebo návykovú látku alebo liek označený zákazom viesť motorové vozidlo.
(2)
Ak poistený porušil povinnosť uloženú pravidlami cestnej premávky ohlásiť orgánom polície nehodu,4) ktorá je udalosťou, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne, má proti nemu poisťovňa právo na náhradu až do polovice súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Rovnaké právo má poisťovňa proti poistenému, ktorý bez vážnych dôvodov poruší povinnosti uvedené v § 10 ods. 1 a 2 a 12 ods. 4 a ak toto porušenie spôsobilo ťažkosti pri vyšetrovaní poisťovne nevyhnutné na zistenie jej povinnosti plniť; najmä ak malo za následok oneskorené alebo neúplné uspokojenie nárokov poškodeného.
(3)
Ak nastala skutočnosť uvedená v odseku 1 písm. a), c) až e) alebo v odseku 2 pri plnení úloh právnickej osoby alebo v priamej súvislosti s ním, má poisťovňa právo na náhradu proti právnickej osobe.
(4)
Proti poistenému, ktorý v čase, kedy nastala skutočnosť, ktorá bola dôvodom vzniku poistnej udalosti, bol v omeškaní s platením poistného, má poisťovňa právo na náhradu až do 50 % vyplatených súm.
(5)
Výška náhrady, na ktorú poisťovni vznikne právo podľa odsekov 1 až 4, nemôže presiahnuť úhrn súm, ktoré poisťovňa vyplatila z dôvodu poistnej udalosti.
§ 12
(1)
Ak poisťovňa nahradila za poisteného škodu, prechádza na ňu právo poistného na náhradu škody proti inému, prípadne iné obdobné právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu.
(2)
Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, ak za poisteného túto sumu zaplatila alebo za neho vypláca dôchodok.
(3)
Na poisťovňu prechádza aj právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, ak ich poisťovňa za poisteného zaplatila.
(4)
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce práva uvedené v odsekoch 1 až 3, a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.
Poistné
§ 13
Za tuzemské motorové vozidlo vzniká povinnosť platiť poistné pridelením štátnej poznávacej značky a trvá do zániku motorového vozidla. Za motorové vozidlo, pre ktoré sa štátna poznávacia značka neprideľuje (ďalej len „motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky“), vzniká povinnosť platiť poistné dňom nadobudnutia motorového vozidla a trvá do zániku tohto motorového vozidla.
§ 14
Povinnosť platiť poistné má, kto je v čase vzniku tejto povinnosti zapísaný v technickou preukaze ako držiteľ motorového vozidla (ďalej len „držiteľ“). V ostatných prípadoch má túto povinnosť vlastník motorového vozidla.
§ 15
(1)
Poistné sa platí naraz na celý kalendárny rok a je splatné najneskoršie do konca februára tohto roka.
(2)
Ak do konca februára kalendárneho roka nastane zmena v osobe držiteľa motorového vozidla, je poistné na celý kalendárny rok splatné najneskoršie pred zápisom zmeny držiteľa tohto vozidla alebo pred prevzatím motorového vozidla bez štátnej poznávacej značky.
(3)
Ak vznikne povinnosť platiť poistné v priebehu kalendárneho roka, platí sa pomerná časť poistného na čas od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom táto povinnosť vznikla, do konca kalendárneho roka. Toto poistné je splatné do piatich kalendárnych dní od nadobudnutia motorového vozidla a je najmenej 10 Kčs. Pri výpočte pomernej časti poistného sa prihliada aj na výšku poistného zaplateného už podľa § 18.
(4)
V prípade zmeny držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla vzniká povinnosť platiť len pomernú časť poistného na čas, pre ktorý nie je preukázané, že poistné zaplatil predchádzajúci držiteľ alebo vlastník.
§ 16
(1)
Kto je povinný platiť poistné, je povinný sám si ho vypočítať podľa príslušných ustanovení tejto vyhlášky. Poistné sa platí bez vyzvania prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou osobitne za každé motorové vozidlo. Pri platení poistného prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave sa platí zvlášť za každé motorové vozidlo, ak poistený nemá viac ako 50 vozidiel. Na doklade o zaplatení poistného musí byť uvedená štátna poznávacia značka motorového vozidla, za ktoré sa platí poistné. Ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, uvedie sa evidenčné číslo pridelené prevádzkovateľom alebo číslo podvozku. Ak nemá číslo podvozku, uvedie sa číslo karosérie, a ak nemá číslo ani karoséria, uvedie sa číslo motora.
(2)
Poistné sa platí na účet tej organizačnej jednotky poisťovne, v obvode ktorej je motorové vozidlo v evidencii, a ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, v obvode ktorej je trvalé bydlisko (sídlo) držiteľa alebo vlastníka.
§ 17
Platenie poistného za motorové vozidlá ministerstiev a ostatných ústredných orgánov federácie a nimi riadených rozpočtových organizácií upravuje osobitný predpis.5)
§ 18
Poistné za motorové vozidlo so zvláštnou štátnou poznávacou značkou
Povinnosť platiť poistné má aj ten, komu bola pridelená zvláštna štátna poznávacia značka, podľa druhu motorového vozidla, pre ktoré bola vydaná, a podľa času, na ktorý bola pridelená, najmenej však vo výške poistného na jeden kalendárny mesiac. Poistné je splatné najneskôr v šiesty kalendárny deň po jej pridelení. V prípade predĺženia platnosti zvláštnej štátnej poznávacej značky je poistné splatné nasledujúcim dňom po predĺžení jej platnosti. Ak sa zvláštna štátna poznávacia značka prideľuje na neurčitý čas, platí sa poistné podľa § 13 tejto vyhlášky.
§ 19
(1)
Ak sa poistné nezaplatilo včas, zvyšuje sa o 20 % ročnej sadzby poistného za každý i začatý kalendárny mesiac omeškania, najmenej však o 20 Kčs, a zaokrúhľuje sa na celé koruny dole.
(2)
V omeškaní s platením poistného je i ten, kto zaplatil nižšie poistné, ako je ustanovené touto vyhláškou.
§ 20
Poistné za cudzozemské motorové vozidlo
(1)
Povinnosť platiť poistné za cudzozemské motorové vozidlo, okrem prípadov uvedených v odseku 5, vzniká dňom vstupu tohto vozidla na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Poistné sa platí na celý čas pobytu, najmenej však na jeden mesiac, a je splatné dňom vstupu na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Poistné vyberie pohraničná colnica a odvedie na určený účet tej organizačnej jednotky poisťovne, v obvode ktorej cudzozemské motorové vozidlo prišlo na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Pri predĺžení pobytu cudzozemského motorového vozidla v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nad čas, na ktorý bolo zaplatené poistné, alebo nad čas platnosti poistenia v cudzozemskej poisťovni platného pre územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vzniká prvým dňom predĺženého času povinnosť platiť poistné na čas predĺženia, najmenej na jeden mesiac. Poistné je splatné prvým dňom predĺženého času a platí sa poisťovni, v obvode ktorej sa cudzozemské motorové vozidlo v tento deň nachádza.
(3)
Ak nebolo poistné zaplatené podľa odsekov 1 a 2, poistné vyberie pohraničná colnica v dvojnásobnej výške ustanovenej v § 22 ods. 3 a 4 pri odchode cudzozemského motorového vozidla z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a odvedie na určený účet tej organizačnej jednotky poisťovne, v obvode ktorej cudzozemské motorové vozidlo opúšťa územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(4)
Platiť poistné podľa predchádzajúcich odsekov je povinný ten, kto pri príchode alebo odchode má cudzozemské motorové vozidlo v skutočnej moci.
(5)
Povinnosť platiť poistné podľa odsekov 1 až 4 nevzniká
a)
za čas, na ktorý sa preukáže jeho vodič medzinárodnou kartou automobilového poistenia platnou v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
b)
za motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje dohoda uzavretá Kanceláriou zákonného poistenia motorových vozidiel pre územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, podľa ktorej sa existencia poistenia nemusí preukazovať.
§ 21
Zaplatené poistné sa nevracia.
§ 22
Sadzby poistného
(1)
Na účely platenia poistného podľa tejto vyhlášky sa motorové vozidlá delia na skupiny ustanovené v odsekoch 2 a 3.
(2)
Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorových vozidiel so zvláštnou štátnou poznávacou značkou:
Ročné poistné Kčs
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg,
so zdvihovým objemom valcov
1. do 50 cm3 vrátane 60
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 120
3. nad 350 cm3 168
b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg, motorová trojkolka
s celkovou hmotnosťou nad 400 kg
1. so zdvihovým objemom valcov do 2000 cm3 vrátane, alebo na elektrický pohon 288
2. so zdvihovým objemom valcov nad 2000 cm3 384
c) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj so štátnou poznávacou značkou
1. do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane 840
2. od celkovej hmotnosti 3500 kg do 12 000 kg vrátane 1 140
3. nad celkovú hmotnosť 12 000 kg 1 620
d) poľnohospodársky alebo lesný traktor so štátnou poznávacou značkou,
pojazdný pracovný stroj bez štátnej poznávacej značky alebo vysokozdvižný vozík
180
e) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor,
ktorému sa štátna poznávacia značka neprideľuje
60
f) autobus určený na prevádzku iba v mestskej
hromadnej doprave a trolejbus
1. autobus 1 440
2. trolejbus 720
g) ostatné autobusy
1. do celkovej hmotnosti 5000 kg vrátane 1 440
2. nad celkovú hmotnosť 5000 kg 1 620
h) prípojné vozidlo
1. určené na ťahanie motorovými vozidlami
s výnimkou motorových vozidiel uvedených
v písmenách a) a e)
- s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane 60
- s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 120
2. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami
uvedenými v písmenách a) a e) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto vozidlá
ch) za motorové vozidlo s právom prednosti jazdy alebo autotaxík alebo motorové vozidlo
určené na požičiavanie sa platí poistné vo výške jedenapolnásobku príslušnej sadzby poistného
podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až h).
(3)
Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:
Mesačné poistné za každý i začatý mesiac pobytu Kčs
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 1 000
b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane 3000
c) ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod písmenom a) alebo b) 5000
d) poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách
a) až c) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá.
(4)
Za motorové vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí6) sa platí poistné vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby poistného uvedenej podľa skupín motorových vozidiel ustanovených v odsekoch 2 a 3.
Spoločné ustanovenia
§ 23
(1)
Vodič motorového vozidla je povinný mať so sebou pri jazde doklad o zaplatení posledného splatného poistného a predložiť ho na výzvu kontrolnému orgánu. To neplatí pre vodiča cudzozemského motorového vozidla, ktorému podľa § 20 ods. 5 písm. b) nevzniká povinnosť platiť poistné.
(2)
Dokladom o zaplatení poistného je výpis z účtu vedeného v peňažnom ústave alebo podací lístok poštovej poukážky, alebo platná medzinárodná karta automobilového poistenia [§ 20 ods. 5 písm. a)].
§ 24
(1)
Poisťovňa a orgány príslušné na prihlasovanie motorových vozidiel do evidencie, pri kontrole cestnej premávky a pri vyšetrovaní dopravných nehôd sú povinní zisťovať, či poistné za zákonné poistenie bolo riadne a včas zaplatené.
(2)
Orgány príslušné na colné odbavovanie na hraničných priechodoch sú povinné kontrolovať splnenie povinností vodičmi cudzozemských motorových vozidiel podľa § 20.
(3)
Kancelária zákonného poistenia motorových vozidiel pre územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je povinná včas informovať orgány príslušné na colné odbavovanie, na ktorých prevádzkovateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel bola uzatvorená dohoda, podľa ktorej sa existencia ich poistenia nemusí preukazovať.
§ 25
Od uplatnenia práva uvedeného v § 11, 12 a 21 môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch upustiť čiastočne alebo úplne. Z rovnakých dôvodov môže poisťovňa upustiť od vymáhania súm zvýšenia poistného podľa § 19.
§ 26
Ak sa v tejto vyhláške neustanovuje inak, použijú sa primerane ustanovenia tých právnych predpisov, ktoré právne vzťahy vznikajúce z poistenia upravujú.
Záverečné ustanovenia
§ 27
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa spravujú doterajšou právnou úpravou. Ak však poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1992 pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa doterajšej právnej úpravy, je povinný ho do konca februára 1992 doplatiť do výšky ustanovenej touto vyhláškou.
§ 28
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 143/1990 Zb.
§ 29
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Minister:

Dančo v. r.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 248/1991 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 10/1991 Zb. o podmienkach prevádzky cestných motorových vozidiel poháňaných stlačeným plynom.
4)
§ 38 ods. 3 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 150/1991 Zb. o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie.
6)
§ 9 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.
§ 5 až 9 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.