419/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1991 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. septembra 1991,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 196/1990 Zb. o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku mení a dopĺňa takto:
1.
Úvodná časť (preambula) sa vypúšťa.
2.
Článok I sa vypúšťa.
3.
V článku IV sa slovo „Socialistická“ vypúšťa.
4.
V § 1 ods. 1 sa za slová „iné organizácie“ vkladá poznámka pod čiarou1), ktorá znie:
„1)
§ 1 Hospodárskeho zákonníka.“.
5.
V § 3 sa písm. a) a ch) vypúšťajú.
6.
V § 4 ods. 3 písm. e) sa slovo „pionierskych“ nahrádza slovom „detských“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „a pracovníkmi“ nahrádzajú slovami „zdravotníckymi zariadeniami a zdravotníckymi pracovníkmi,“.
8.
V § 8 písm. b) sa slová „najmä pri príprave, rozpise a kontrole plnenia plánu“ vypúšťajú.
9.
V § 10 sa odseky 1 a 2 vypúšťajú.
Zároveň sa zrušuje označenie odsekov.
10.
Za § 10 sa vkladá nový nadpis a § 10a, ktorý znie:
„Spolupráca so stavovskými organizáciami a profesiovými združeniami
§ 10a
(1)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) spolupracuje so stavovskými organizáciami a profesiovými združeniami2) (ďalej len „organizácie a združenia“).
(2)
Ministerstvo zdravotníctva spolupracuje s organizáciami a združeniami najmä
a)
pri udeľovaní povolení na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, pričom organizácie a združenia sa vyjadrujú najmä k etickej a odbornej spôsobilosti svojich členov vykonávať takúto prax,
b)
pri zabezpečovaní odborného rastu členov organizácií a združení a pri odbornom dozore nad výkonom ich praxe súvisiacej s ich povolaním,
c)
pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom povolania zdravotníckych pracovníkov, alebo iných pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve, ako aj pri tvorbe všetkých ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, sociálnej a pracovnoprávnej oblasti a oblasti životného prostredia,
d)
pri tvorbe sadzobníkov, ktoré súvisia s výkonmi liečebno-preventívnej starostlivosti,
e)
pri obsadzovaní miest vedúcich pracovníkov štátnych zdravotníckych zariadení konkurzom.
(3)
Organizácie a združenia v závažných prípadoch, najmä pri závadách ohrozujúcich život a zdravie občanov pri výkone zdravotníckeho povolania môžu podávať návrhy ministerstvu zdravotníctva na dočasný alebo trvalý zákaz výkonu ich povolania.“.
Poznámka č. 2 pod čiarou znie:
„2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (napr. Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Asociácia vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve, Slovenská únia stredných zdravotníckych pracovníkov, Únia zubných technikov).“.
11.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zdravotnícke služby možno poskytovať aj v neštátnych zdravotníckych zariadeniach a v iných štátnych zdravotníckych zariadeniach (§ 77a). Podmienky poskytovania zdravotníckych služieb v neštátnych zdravotníckych zariadeniach a iných štátnych zdravotníckych zariadeniach ustanoví osobitný zákon.“.
12.
V § 12 ods. 1 sa slová „jednotnej“ a „kolektívnej“ vypúšťajú.
13.
V § 12 ods. 2 sa v druhej vete slová „zdravotnícke obvody sú územné a na závodoch závodné; obvodní lekári s kolektívom spolupracovníkov“ nahrádzajú slovami „Pracovníci zdravotníckych obvodov“.
14.
V nadpise oddielu 3 prvej hlavy tretej časti sa za slovo „hygieny“ vkladá slovo „epidemiológie“.
15.
V § 16 ods. 2 sa prvá veta vypúšťa.
16.
V § 16 ods. 3 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „ústavy hygieny a epidemiológie“.
17.
§ 17 ods. 2 znie:
„(2)
Liečebno-preventívna starostlivosť sa poskytuje ako primárna starostlivosť, sekundárna starostlivosť a následná starostlivosť.“.
18.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Primárna liečebno-preventívna starostlivosť je základná ambulantná starostlivosť vrátane ambulantnej a návštevnej pohotovostnej služby a rýchlej zdravotníckej pomoci. Sekundárna starostlivosť je odborná ambulantná a nemocničná starostlivosť. Následná starostlivosť je starostlivosť doplňujúca odborné zdravotnícke služby. Súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti je aj poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, poskytovanie liekov, liečebných a ortopedických pomôcok a iných zdravotníckych potrieb a doprava chorých.“.
19.
V § 18 ods. 1 sa slovo „strediskami“ nahrádza slovom „zariadeniami“.
20.
§ 21 ods. 1 znie:
„(1)
Neoddeliteľnou súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti je lekárska posudková činnosť, ktorej prvoradou úlohou je posudzovanie spôsobilosti na prácu. Túto činnosť vykonávajú príslušní ošetrujúci lekári podľa osobitných predpisov3) vydaných ministerstvom zdravotníctva po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.“.
Poznámka č. 3 pod čiarou znie:
„3)
Smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7709/1970-B/1 z 20. mája 1970 o posudzovaní spôsobilosti na prácu, reg. v čiastke 24/1970 Zb., v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. decembra 1971 č. Z-10839/1971-B/1., reg. v čiastke 13/1972 Zb., a v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 356/1991 Zb. o kontrole dodržiavania liečebného režimu.“.
21.
§ 21 ods. 3 znie:
„(3)
Posudzovanie zdravotného stavu a pracovnej schopnosti občanov vo veciach sociálneho zabezpečenia a kontrolu dodržiavanie liečebného režimu a posudzovania spôsobilosti na prácu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie upravujú osobitné predpisy.4).“.
Poznámka č. 4 pod čiarou znie:
„4)
§ 1 ods. 4, § 15 písm. g) bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.“.
22.
Nadpis nad § 23 znie: „Poučenie a súhlas chorého“.
23.
§ 23 a 24 znejú:
㤠23
(1)
Lekár je povinný poučiť vhodným spôsobom chorého, prípadne členov jeho rodiny o povahe ochorenia a o potrebných výkonoch tak, aby mohli aktívne spolupracovať pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
(2)
Vyšetrovacie a liečebné výkony sa vykonávajú so súhlasom chorého; ak chorý odmieta napriek náležitému vysvetleniu potrebnú starostlivosť, vyžiada si ošetrujúci lekár o tom písomné vyhlásenie (reverz).
(3)
Vyšetrovacie a liečebné výkony vrátane ústavnej starostlivosti možno vykonať aj vtedy, ak od chorého vzhľadom na jeho zdravotný stav nemožno súhlas vyžiadať, ale možno ho predpokladať.
(4)
Ak je neodkladné uskutočnenie vyšetrovacieho alebo liečebného výkonu nevyhnutné na záchranu života alebo zdravia dieťaťa alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony a ak rodičia alebo opatrovník odmietajú súhlas, ošetrujúci lekár je oprávnený rozhodnúť o vykonaní tohto výkonu. Toto ustanovenie sa týka detí, ktoré vzhľadom na svoju rozumovú vyspelosť nemôžu posúdiť nevyhnutnosť takého výkonu.
(5)
Chorého možno bez jeho súhlasu prevziať do ústavnej starostlivosti, ak
a)
ide i choroby, pri ktorých možno uložiť povinné liečenie,
b)
ohrozuje chorý vzhľadom na duševnú poruchu seba alebo svoje okolie,
c)
ide o stavy, pri ktorých sú ohrozené životne dôležité funkcie a sú nutné život zachraňujúce výkony a neprerušované sledovanie životne dôležitých funkcií.
§ 24
(1)
Prevzatie chorého do ústavnej starostlivosti z dôvodov uvedených v § 23 ods. 5 je zdravotnícke zariadenie povinné oznámiť do 24 hodín súdu,5) v obvode ktorého sa zdravotnícke zariadenie nachádza.
(2)
O zákonnosti dôvodov prevzatia chorého do ústavnej starostlivosti rozhodne súd do siedmich dní.5)
(3)
Do rozhodnutia súdu o zákonnosti dôvodov na prevzatie chorého do ústavnej starostlivosti možno vykonávať iba také vyšetrovacie a liečebné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia chorého alebo na zabezpečenie ochrany okolia chorého.“.
Poznámka č. 5 pod čiarou znie:
„5)
Čl. 8 ods. 6 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
24.
V nadpise druhej hlavy tretej časti sa slovo „Jednotná“ vypúšťa.
25.
Nadpis oddielu 1 druhej hlavy tretej časti znie:
„Sústava zdravotníckych zariadení“.
26.
§ 31 znie:
㤠31
Úlohy zdravotníctva obstarávajú zdravotnícke zariadenia a ďalšie zdravotnícke organizácie usporiadané do sústavy zdravotníckych zariadení. Táto sústava je organizovaná tak, aby jednotlivé služby na seba účelne nadväzovali a aby zariadenia poskytujúce vyššie kvalifikované a špecializované služby dopĺňali činnosť ostatných zariadení a aby boli dostupné každému občanovi.“.
27.
V § 32 ods. 1 písm. a) znie:
„a) ústavy hygieny a epidemiológie,“.
28.
V § 32 ods. 2 sa slová „jednotnej zdravotníckej“ vypúšťajú a za slovo „sústavy“ sa vkladajú slová „zdravotníckych zariadení“.
29.
§ 33 znie:
㤠33
(1)
Zdravotnícke zariadenia usporiadané do sústavy zdravotníckych zariadení riadi ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Tieto zariadenia a organizácie na plnenie svojich úloh sa môžu účelne združovať alebo vytvárať útvary na spoločné obstarávanie úloh.6)“.
Poznámka č. 6 pod čiarou znie:
„6)
§ 360a a 360b Hospodárskeho zákonníka.“.
30.
V nadpise § 34 sa za slovo „hygienickej“ vkladajú slová „a epidemiologickej“.
31.
§ 34 znie:
㤠34
(1)
Ministerstvo zdravotníctva na výkon hygienických a epidemiologických úkonov zriaďuje ústavy hygieny a epidemiológie, ktoré najmä pripravujú podklady pre opatrenia a rozhodnutia obvodných úradov a okresných úradov a podieľajú sa na ich výkone. Zdravotníckym zariadeniam pomáhajú pri ich činnosti na úseku hygieny, epidemiológie a boja proti prenosným chorobám.
(2)
Na výkon špecializovaných hygienických a epidemiologických úkonov ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Národný ústav hygieny a epidemiológie a špecializované ústavy hygieny a epidemiológie, ktoré najmä pripravujú podklady pre opatrenia a rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a podieľajú sa na ich výkone.“.
32.
§ 35 znie:
㤠35
(1)
Zariadeniami liečebno-preventívnej starostlivosti sú:
a)
obvodné zdravotnícke zariadenia,
b)
polikliniky,
c)
nemocnice,
d)
nemocnice s poliklinikou,
e)
odborné liečebné ústavy,
f)
zariadenia lekárenskej služby,
g)
osobitné detské zariadenia.
(2)
Zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti uvedené v odseku 1 poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu určenom ministerstvom zdravotníctva.“.
33.
V § 36 ods. 2 sa za slová „psychiatrické liečebne“ vkladajú slová „liečebne pre dlhodobo chorých,“ a za slovo „nočné“ sa vkladajú slová „a denné“.
34.
V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Liečebne pre dlhodobo chorých sú určené na poskytovanie špecializovanej ústavnej starostlivosti zameranej najmä na odbornú ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť o osoby trpiace dlhotrvajúcimi chorobami.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
35.
V § 38 sa za slovo „ústavy“ vkladá spojka „a“ a slová „a jasle“ sa vypúšťajú.
36.
§ 39 znie:
㤠39
(1)
Zdravotnícke zariadenia zriaďuje ministerstvo zdravotníctva. Tieto zariadenia sú povinné poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť i obyvateľom mimo svojho spádového územia.
(2)
Zdravotnícke obvody vymedzuje a ich sídlo určuje okresný úrad po prerokovaní s obvodným úradom.“.
37.
V § 40 sa slová „jednotnej siete“ nahrádzajú slovom „sústavy“.
38.
V § 41 sa slová „a ošetrovne“ nahrádzajú slovami „i nelôžkové“.
39.
§ 44 ods. 2 znie:
„(2)
Obce v kúpeľných miestach sú povinné dodržiavať opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov v súlade so štatútmi kúpeľných miest.“.
40.
V § 45 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Štatúty kúpeľných miest vydáva a ochranné pásma a iné ochranné opatrenia ustanovuje vláda Slovenskej republiky nariadeniami.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
41.
V § 45 ods. 2 znie:
„(2)
V kúpeľnom štatúte sa bližšie vymedzí rozsah kúpeľného územia a ustanovia sa v ňom potrebné ochranné opatrenia prírodných liečivých zdrojov v kúpeľnom mieste a podmienky zabezpečujúce riadne vykonávanie kúpeľnej starostlivosti a liečby.“.
42.
V § 46 sa odsek 1 vypúšťa. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
43.
V § 49 sa slová „Ustanovenia § 47 a 48“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia § 44 ods. 2, § 47 a 48“.
44.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonávanie hydrogeologických a geofyzikálnych prác na ochranu, získavanie a využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových povoľuje Inšpektorát kúpeľov a žriediel.“.
45.
V § 53 ods. 3 sa časť vety za bodkočiarkou nahrádza novým textom, ktorý znie: „povolenie sa musí viazať na úspešné vykonanie skúšky, ktorá je porovnateľná so skúškou, na zloženie ktorej je viazané uznanie určitej kvalifikácie česko-slovenských občanov.“.
46.
V § 54 ods. 1 sa slová „v súlade s potrebami rozvoja socialistického zdravotníctva“ vypúšťajú.
47.
V § 55 ods. 2 sa písm. f) vypúšťa.
48.
V nadpise § 56 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovom „obcí“.
49.
V § 56 sa slová „Národné výbory, predovšetkým miestne (mestské) a okresné,“ nahrádzajú slovom „Obce“.
50.
V § 57 ods. 2 v prvej vete sa slová „ústredné ideové“ nahrádzajú slovom „odborné“.
51.
§ 59 znie:
㤠59
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa vykonáva na vybraných pracoviskách zdravotníckych zariadení a na vybraných pracoviskách ústavov, ktoré sa zriaďujú osobitne na výkon pedagogických, metodických a vedecko-výskumných činností. Tieto ústavy zabezpečujú aj ďalšie vzdelávanie iných odborných pracovníkov v rozsahu potrebnom na výkon práce v zdravotníctve.
(2)
Výber pracovísk na vykonávanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonáva osobitná akreditačná komisia ministerstva zdravotníctva za spoluúčasti organizácií a združení.“.
52.
V § 65 sa slovo „plánovať“ vypúšťa a pripája sa druhá veta, ktorá znie: „Na zabezpečenie týchto činností si ministerstvo zdravotníctva ustanovuje svoje poradné orgány.“.
53.
§ 66 a 67 sa vypúšťajú.
54.
V § 69 sa v druhej vete slová „Za pomoci svojej vedeckej rady“ vypúšťajú.
55.
§ 70 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
riadi výchovu a výučbu stredných a nižších zdravotníckych pracovníkov, spolupracuje s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky v otázkach výchovy a výučby lekárov a farmaceutov a riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.“.
56.
§ 70 ods. 1 písm. h) sa slová „najmä s krajinami socialistickej sústavy“ vypúšťajú:
57.
V § 70 odsek 3 sa vypúšťa a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
58.
§ 71 ods. 1 znie:
„(1)
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky odborne usmerňuje starostlivosť o vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok.“.
59.
V § 71 ods. 2 v prvej vete sa slová „Hlavnému hygienikovi Československej socialistickej republiky patrí“ nahrádzajú slovami „Na plnenie úloh uvedených v odseku 1 ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky patrí“.
60.
V § 71 ods. 2 písm. a) znie:
„a) riadiť v zásadných otázkach hygienickú a epidemiologickú starostlivosť, dávať príkazy a pokyny vo veciach dotýkajúcich sa Slovenskej republiky a kontrolovať jej výkon,“.
61.
V § 71 ods. 2 písm. e) sa slovo „krajov“ nahrádza slovom „okresov“.
62.
V § 71 sa odsek 3 vypúšťa.
63.
V § 72 ods. 1 v prvej vete sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa.
64.
V § 72 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Inšpektorát kúpeľov a žriediel za porušenie právnych predpisov na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových ukladá pokuty.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
65.
Za § 72 sa vkladajú nové § 72a, 72b, 72c, a 72d, ktoré znejú:
㤠72a
(1)
Pokuta podľa § 72 ods. 2 sa uloží organizácii, ktorá
a)
poruší zákaz ustanovený štatútom kúpeľného miesta,
b)
poruší zákaz ustanovený v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových a klimatické podmienky vhodné na liečenie,
c)
svojvoľne vykoná činnosť ohrozujúcu alebo poškodzujúcu prírodné liečivé zdroje, zdroje prírodných minerálnych vôd stolových, klimatické podmienky vhodné na liečenie a prírodné prostredie vo vnútornom kúpeľnom území,
d)
nesplní podmienky určené v záväznom posudku alebo nevyhnutnom dočasnom ochrannom opatrení vydanom Inšpektorátom kúpeľov a žriediel alebo v inom ochrannom opatrení,
e)
nevykoná povinnosti určené pre využívanie prírodného liečivého zdroja alebo zdroja prírodnej minerálnej vody stolovej.
(2)
Uložením pokuty podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť organizácie podľa predpisov o náhrade škody.
§ 72b
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Inšpektorát kúpeľov a žriediel dozvedel alebo zistil nesplnenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo predpismi vydanými na jeho vykonanie, najneskoršie však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§ 72c
(1)
Organizácii možno uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na mieru ohrozenia prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových a rozsah škodlivých následkov, ako aj na to, či organizácia až v minulosti tieto zdroje ohrozila.
(3)
V rozhodnutí o uložení pokuty sa určí aj lehota, v ktorej sa má odstrániť nedostatok. Ak organizácia nedostatok neodstráni, uloží sa jej ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Organizácia je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške jedného promile z uloženej pokuty.
(6)
Orgán, ktorý pokutu vymáha, môže povoliť odklad zaplatenia pokuty alebo jej platenie v splátkach.
§ 72d
Ustanovenia § 72a až 72c sa nevzťahujú na prípady, keď možno organizácii uložiť pokutu podľa predpisov o vodnom hospodárstve, o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a o dozore štátnej banskej správy o využívaní ložísk nerastov.7)“.
Poznámka č. 7 pod čiarou znie:
„7)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva.
Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.“.
66.
§ 73 sa vypúšťa.
67.
§ 74 vrátane nadpisu znie:
„Výkon štátnej správy
§ 74
Štátnu správu na úseku zdravotníctva vykonávajú na obvodných úradoch štátni obvodní lekári a na okresných úradoch štátni okresní lekári.“.
68.
Nad § 75 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Orgány starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok“.
69.
V § 75 ods. 1 znie:
„(1)
Starostlivosť o vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok v obvodoch a okresoch odborne usmerňujú obvodné úrady a okresné úrady prostredníctvom ústavov hygieny a epidemiológie.“.
70.
V § 75 ods. 2 písm. a) sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „miestnej štátnej správy, s obcami“.
71.
V § 75 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Okresný úrad plní úlohy uvedené v odseku 2 vo veciach presahujúcich obvodný význam alebo v prípadoch, posúdenie ktorých nemožno zabezpečiť v obvode.
(4)
Okresný úrad kontroluje činnosť obvodného úradu, pomáha mu pri zabezpečovaní odbornej úrovne práce a dáva mu príkazy a pokyny vo veciach okresného významu.“.
72.
V § 76 ods. 2 sa slová „hlavným hygienikom Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky“, slová „hygienických staníc“ nahrádzajú slovami „ústavov hygieny a epidemiológie“, slová „krajskými a okresnými národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „obvodnými úradmi a okresnými úradmi“ a slová „obvodných lekárov“ sa nahrádzajú slovami, „odborných pracovníkov zdravotníckych obvodov“.
73.
§ 77 znie:
㤠77
(1)
O právach a povinnostiach občanov, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb, rozhodujú lekári alebo osobitné komisie v zdravotníckych zariadeniach.
(2)
Ak sa občan nazdáva, že rozhodnutie vydané lekárom alebo osobitnou komisiou v súvislosti s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti je nesprávne, môže podať odvolanie, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia; jeho rozhodnutie je konečné. Vedúci zdravotníckeho zariadenia rozhodne vo veci na návrh odbornej komisie, ktorú na ten účel zriadi.
(3)
Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a vo veciach dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa oznámenia alebo doručenia rozhodnutia.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodovanie v súvislosti s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
(5)
Pri nedodržaní liečebného režimu a pri kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie rozhodne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti príslušná správa sociálneho zabezpečenia so súhlasom ošetrujúceho lekára podľa osobitných predpisov vydaných Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
(6)
Na posúdenie prípadov, v ktorých vznikli pochybnosti, či sa pri výkone zdravotníckych služieb dodržal správny postup, prípadne či sa ublížilo na zdraví zriaďuje ministerstvo zdravotníctva znalecké komisie. Podrobnosti upraví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámka č. 8 pod čiarou znie:
„8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
74.
V šiestej časti sa za nadpis „Spoločné a záverečné ustanovenia“ vkladá nový § 77a, ktorý znie:
㤠77a
(1)
Liečebno-preventívna starostlivosť sa môže poskytovať aj v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorými sú najmä charitatívne zdravotnícke zariadenia, cirkevné zdravotnícke zariadenia, súkromné zdravotnícke zariadenia a iné zdravotnícke zariadenia a v iných štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorými sú najmä univerzitné a fakultné zdravotnícke zariadenia.
(2)
Do vydania osobitného zákona podľa § 11 ods. 4 môžu neštátne zdravotnícke zariadenia uvedené v odseku 1 poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť na základe povolenia ministerstva zdravotníctva a za podmienok ním určených.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 53/1975 Zb. o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa písm. e) vypúšťa.
2.
V § 4 ods. 1 v druhej vete sa časť vety za čiarkou vypúšťa.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva sa mení takto:
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva (§ 4 a 5), môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.
(2)
Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.“.
Čl. IV
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. VI
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku úplné znenie zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ako vyplýva z neskorších zákonov.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.